21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
09-12-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 1 de desembre de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 218/15, interposat contra nomenament en lloc de tresorer municipal.
  Expediente .- E-00501-2016-000301-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 457/15, sobre imposició de sanció per exercir sense llicència ambiental una activitat.
  Expediente .- E-00501-2016-000282-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 72/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000299-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 4/837/15, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per l'expropiació d'una parcel·la.
  Expediente .- E-00501-2016-000298-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 61/15, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000284-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 406/15, interposat contra denegació de llicència per a una estació base de telefonia mòbil.
  Expediente .- E-00501-2016-000296-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 230/16, interposat contra la imposició de la mesura cautelar de suspensió de funcions.
  Expediente .- E-00501-2016-000291-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 270/16, interposat contra la imposició de la mesura cautelar de suspensió de funcions.
  Expediente .- E-00501-2016-000290-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 4, que declara acabat el procediment del Juí Verbal núm. 1469/16, en reclamació de quantitat per danys causats a béns municipals.
  Expediente .- E-00501-2016-000293-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de l'Acta de Conciliació alçada en el Procediment núm. 27/16, seguit davant del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 1, que declara desistit a l'actor de la seua demanda d'acomiadament.
  Expediente .- E-00501-2016-000292-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació de València en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació i administració electrònica.
  Expediente .- E-00207-2016-000019-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de gratificacions per servicis extròrdinaris realitzats en les Eleccions Generals de 26 de juny de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001256-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions del lloc de treball de personal subaltern (PH), referència núm. 3586, en No inclosos en unitats orgàniques, per a prestar servicis en la Delegació de Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- E-01101-2016-001419-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 2617.
  Expediente .- E-01101-2016-001511-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) de novembre de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001876-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de desembre 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001877-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Recursos Culturals, referència núm. 6690.
  Expediente .- E-01101-2016-001902-00 - Aprovat
 • 0019.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar mitjançant un acord marc les obres de demolició, conservació de les condicions de seguretat, instal·lació de fitacions, apuntalaments o altres mesures excepcionals amb caràcter urgent, i les de tanca de les parcel·les resultants, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000114-00 - Aprovat
 • 0020.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis informàtics per al suport a l'explotació i evolució dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (Seu) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000045-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Doctor Monserrat.
  Expediente .- E-05302-2016-000449-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre.
  Expediente .- E-05302-2016-000451-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de José Grollo.
  Expediente .- E-05302-2016-000453-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Litògraf Pascual i Abad.
  Expediente .- E-05302-2016-000461-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
  Expediente .- E-05302-2016-000465-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
  Expediente .- E-05302-2016-000466-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte l'acord de cessió i adscriure a la delegació de Patrimoni Cultural un edifici situat al carrer de la Reina.
  Expediente .- E-05304-2016-000142-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la Guia de Transparència del Sector Públic Local.
  Expediente .- E-00702-2016-000038-00 - Retirat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 31297.
  Expediente .- E-01305-2014-000381-00 - Aprovat
 • 0030.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Bombers.
  Expediente .- E-01501-2016-000319-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICIO DE JUVENTUD. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor de diverses entitats.
  Expediente .- E-01902-2016-000048-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2016 (1-115).
  Expediente .- E-01904-2016-000368-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2016 (224-389).
  Expediente .- E-01904-2016-000370-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement de drets per ajuda econòmica de la Diputació de València per a restauració del patrimoni moble, exercicis 2014 i 2015.
  Expediente .- E-01905-2014-000076-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar nous beneficiaris del xec escolar, curs 2016-2017.
  Expediente .- E-02101-2016-000172-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció destinada al programa 'Xarxa de Llibres' 2016-2017.
  Expediente .- E-02101-2016-000397-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació José María Haro-Intra i les associacions La Casa Grande i El Rastrell per a la col·locació de contenidors de roba.
  Expediente .- E-02201-2013-005624-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per l'Associació FADE del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al desenvolupament del programa d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival 2016 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02201-2016-000238-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Megafonia Torres, SL, per la megafonia en la tertúlia 'Mobilitat per a una vida millor' en el marc de la Setmana de la Mobilitat.
  Expediente .- E-02201-2016-000406-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'adjudicació de contractes d'arrendament de vivendes municipals adscrites al programa d'accés a la vivenda municipal.
  Expediente .- E-02201-2016-000518-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor de diverses entitats ciutadanes de la Junta Municipal de Patraix.
  Expediente .- E-02301-2016-000335-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
  Expediente .- E-02301-2016-000408-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura emesa per Pecres, SLU, corresponent a la quarta certificació de l'obra d'instal·lació de l'ascensor de l'Alcaldia de Benimàmet-Beniferri.
  Expediente .- E-02310-2015-000237-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2016-000285-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa ampliar els terminis de les actuacions relatives al projecte 'Plaça del Rosari. Font i reurbanització centre plaça'.
  Expediente .- E-03910-2016-000036-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, corresponent als treballs d'instal·lació de la climatització en la tercera planta de l'edifici Punt de Ganxo.
  Expediente .- E-08001-2015-000025-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar la modificació dels preus públics d'aplicació en les instal·lacions esportives municipals i per prestació de servicis de la Fundació Esportiva Municipal per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000021-00 - Aprovat
 • 0049.-PRECS I PREGUNTES
 • 0050(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
  Expediente .- E-01404-2016-000188-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000243-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000244-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres i infraestructures de l'aparcament situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
  Expediente .- E-01801-2016-000667-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció de la Targeta Or del transport col·lectiu urbà de València, per a majors de 65 anys, jubilats, discapacitats i pensionistes per a l'any 2017.
  Expediente .- E-01801-2016-005250-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar els supòsits, requisits i procediments per a l'obtenció del carnet i abonament de transport EMT ambTU per a l'any 2017.
  Expediente .- E-01801-2016-005251-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés social d'una subvenció, amb caràcter d'ajuda social, a favor de l'associació El Arca de Noé.
  Expediente .- E-02101-2016-000468-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació Natania per a la posada en funcionament d'un centre nocturn de baixa exigència per a persones sense llar.
  Expediente .- E-02201-2016-000442-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per al cofinançament del programa de beques 'València Coopera'.
  Expediente .- E-02201-2016-000446-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor de diverses entitats ciutadanes de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-02301-2016-000333-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor de diverses entitats ciutadanes de la Junta Municipal d'Exposició.
  Expediente .- E-02301-2016-000334-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor de diverses entitats ciutadanes de la Junta Municipal de Trànsits.
  Expediente .- E-02301-2016-000338-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte per a l'execució de les obres de remodelació i adequació d'instal·lacions en els jardins situats als carrers dels Sapadors i de Pepita Samper.
  Expediente .- E-04001-2016-000641-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'execució de les obres de remodelació del jardí al carrer d'Esteban Dolz del Castellar.
  Expediente .- E-04001-2016-000670-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte per a l'execució de les obres d'enjardinament als carrers del Miniaturista Messeguer i de Juan Calatrava.
  Expediente .- E-04001-2016-000672-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'execució de les obres de remodelació de l'enjardinament a la plaça de Maria Beneyto.
  Expediente .- E-04001-2016-000762-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa autoritzar l'inici de l'expedient de modificació del contracte d'obres d'urbanització de l'avinguda de l'Estació i del carrer del Miniaturista Messeguer, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2016-000191-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar una modificació de crèdits per generació de nous ingressos.
  Expediente .- E-05501-2016-000061-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-H4969-2016-000005-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de novembre de 2016, sobre nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2016-001611-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar les renúncies a nomenaments interins com a tècnica auxiliar de servicis socials i com a oficiala de servicis.
  Expediente .- E-01101-2016-001924-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a d'administració general per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interins.
  Expediente .- E-01101-2016-001928-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc d'intendent general de la Policia Local (TD), referència núm. 6003.
  Expediente .- E-01101-2016-001946-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'intendent general cap de la Policia Local (TD), referència núm. 1680.
  Expediente .- E-01101-2016-001947-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa reajustar provisionalment el gasto plurianual del contracte de prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
  Expediente .- O-03602-2016-000031-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Modepran, corresponent a la factura del proppassat mes de novembre per la prestació de servicis de gestió del nucli zoològic municipal de València.
  Expediente .- E-02401-2016-002746-00 - Aprovat
 • 0076(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar les bases per a concedir ajudes directes a diverses entitats.
  Expediente .- E-00201-2016-000059-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI