Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
12-07-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 21 de juny de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs núm. 1/151/10, interposat contra resolució de la Direcció General d'Obres Públiques de la Conselleria d'Infraestructures i Transport per la qual es va aprovar definitivament la modificació del traçat del projecte de construcció del nou accés al Port de València: Barranc del Carraixet-Universitat Politècnica.
  Expediente .- E 00501 2010 000472 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 735/07, sobre cessament d'activitat destinada a oficines.
  Expediente .- E 00501 2007 000660 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 241/08, interposat contra alternativa tècnica del PAA corresponent a l'àrea de repartiment d'una parcel·la situada al carrer de Juan Giner.
  Expediente .- E 00501 2008 000303 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pel Jutjat de Primera Instància núm. 20 en el Juí Ordinari núm. 1216/11 i per l'Audiència Provincial en recurs d'apel·lació, que desestimen una demanda sobre acció declarativa de domini.
  Expediente .- E 00501 2011 000500 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial de l'apel·lació interposada contra sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Recurs PO núm. 167/10, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2010 000217 00 - Aprovat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 537/12, interposat contra desestimació de sol·licitud d'abonament de retribucions corresponents a la situació de dedicació especial.
  Expediente .- E 00501 2013 000080 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per Aon Gil y Carvajal, SAU Correduría de Seguros.
  Expediente .- E 04101 2011 000008 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar el servici de gestió del centre de dia municipal per a jóvens 'Malva-rosa'.
  Expediente .- E 04101 2013 000041 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes d'arrendament dels locals situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació, destinats a clubs de jubilats, i aprovar el gasto corresponent: Carrer de Juan Ramón Jiménez.
  Expediente .- E 05302 2013 000374 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes d'arrendament dels locals situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació, destinats a clubs de jubilats, i aprovar el gasto corresponent: Passeig de les Facultats.
  Expediente .- E 05302 2013 000375 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa posar a disposició de la Generalitat Valenciana una parcel·la situada als carrers del Pare Pedro Velasco i de Vicent la Roda i avinguda de la Malva-rosa, per a l'adequació amb ampliació del CEIP 'Ballester Fandos'.
  Expediente .- E 05307 2011 000046 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Encom Games, SL, per al desenvolupament del festival internacional Dreamhack 2013.
  Expediente .- E 00202 2013 000144 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un major gasto destinat a finançar l'increment de l'IVA a aplicar en el conveni de col·laboració firmat amb l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).
  Expediente .- E 00801 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el canvi titularitat entre habilitats de la bestreta de caixa fixa.
  Expediente .- E 01201 2005 000125 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient de subministrament de combustible del Parc Mòbil.
  Expediente .- E 01201 2013 000153 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes següents: Servicis de telefonia.
  Expediente .- E 01201 2010 000169 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes següents: Subministrament de gasolina i gasoils A i C.
  Expediente .- E 01201 2012 000232 01 - Aprovat
 • 0019.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el text de la comanda de gestió de la Fundació Esportiva Municipal en l'Ajuntament de València sobre els contractes del gas, electricitat i altres servicis.
  Expediente .- E 01201 2013 000128 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2012 137815.
  Expediente .- E 01305 2013 000012 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 324-W, de 18 de gener de 2013, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 006555 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2175-W, de 22 d'abril de 2013, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01307 2013 000299 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1318-W, d'1 de març de 2013, en matèria d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 008590 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar la pròrroga per a al·legacions i imposar penalitat en relació amb el contracte del servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E 01801 2012 004305 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'aportació de l' exercici 2013 a favor de la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats.
  Expediente .- E 01905 2013 000014 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la dotació del premi del Concurs Internacional de Piano 'José Iturbi' 2013.
  Expediente .- E 01905 2013 000015 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'unes factures presentades per Encuentro Urbano, SL i Andrade Asociados, SA.
  Expediente .- E 02001 2013 000153 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició i tornar la fiança presentada per l'adjudicatari del contracte de prestació servici de vigilància i seguretat en els museus municipals dependents de la Delegació de Cultura.
  Expediente .- E 02001 2010 000018 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de diverses empreses per la prestació del servici de monitors de menjador en els col·legis municipals.
  Expediente .- E 02101 2013 001312 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa a la Direcció Territorial de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport els dies festius de caràcter local a efectes escolars per al curs acadèmic 2013/2014.
  Expediente .- E 02101 2013 001316 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar l'abonament infantil per a l'escola infantil municipal de Pinedo.
  Expediente .- E 02101 2013 001330 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa modificar els següents projectes de gasto: 'Conveni col·legis municipals'.
  Expediente .- E 02101 2013 000629 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa modificar els següents projectes de gasto: 'Gabinet Psicopedagògic'.
  Expediente .- E 02101 2013 000630 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa modificar els següents projectes de gasto: 'Conservatori Municipal José Iturbi'.
  Expediente .- E 02101 2013 000631 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa modificar els següents projectes de gasto: 'Escola Municipal de Pinedo'.
  Expediente .- E 02101 2012 001122 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La nostra casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E 02201 2009 002192 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Parròquia de Sant Joan de la Ribera.
  Expediente .- E 02201 2012 005160 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Creu Roja Espanyola per a la intervenció social en la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2013 003377 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els pagaments de les factures de diversos col·legis professionals per treball realitzat en el marc del conveni de Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- E 02201 2013 005593 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Sandorom.
  Expediente .- E 02201 2009 004960 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Ucalsa, SA.
  Expediente .- E 02201 2011 006368 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa acceptar una subvenció concedida per la Conselleria de Sanitat i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E 02501 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa modificar la base desena de les bases reguladores del concurs de la marca 'Empresa conciliadora'.
  Expediente .- E 02902 2013 000072 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la continuïtat del subministrament elèctric en baixa tensió.
  Expediente .- E 01201 2009 000019 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Dóna compte de la renúncia i del nomenament de la suplent com a becària de la XII beca de catalogació i informatització de la Biblioteca Municipal Central.
  Expediente .- E 01905 2013 000020 00 - Quedar assabentat
 • 0046(E).-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Born i Naumàquies, SL.
  Expediente .- E 02000 2012 000009 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor de Ecyser Mediterráneo, SLU.
  Expediente .- E 02701 2013 000263 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la guia de comerços emblemàtics de la ciutat de València.
  Expediente .- E 02901 2013 000525 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa acceptar l'aportació del Consorci València 2007 destinada a finançar l'assistència en la tasca d'ordenació dels espais que integren la Marina Reial Joan Carles I i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E 03001 2013 000065 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 92-U, de 19 de febrer de 2013, sobre llicència de parcel·lació.
  Expediente .- E 03501 2008 001350 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE Servicleop, SL-Cleop, SA.
  Expediente .- E 01401 2013 000150 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social, la Fundació Catalunya-la Pedrera i l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de València, per a la posada en funcionament del centre de dia Benicalap per a malalts d'Alzheimer i altres demències.
  Expediente .- E 02201 2007 007932 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI