Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
29-06-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 de juny de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar una via pública de la ciutat amb la llegenda següent: 'Plaça de Rafael Gómez-Ferrer Sapiña (notari)'. (25-6-2012).
  Expediente .- E 01905 2011 000127 00 - Aprovat
 • 0003.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació d'un trage de valenciana de la senyora Pepita Samper, per a la seua incorporació als fons museístics municipals. (25-6-2012).
  Expediente .- E 02001 2012 000091 00 - Aprovat
 • 0004.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació d'una col·lecció entomològica per a la seua incorporació als fons del Museu de Ciències Naturals. (25-6-2012).
  Expediente .- E 02001 2012 000173 00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm 759/09.
  Expediente .- E 00501 2010 000080 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm 379/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000648 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm 617/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000630 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 141/11, sobre denegació de sol·licitud de subvenció 'València Emprén 2010'.
  Expediente .- E 00501 2011 000615 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 528/08, interposat contra la resolució que va decidir alçar l'orde de suspensió d'una llicència concedida per a l'exercici de l'activitat de discoteca.
  Expediente .- E 00501 2008 000451 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, pel qual es declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 251/10, interposat contra derrocaments en l'àmbit del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E 00501 2010 000269 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 1299/06, interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just d'una parcel·la situada entre els carrers de Marxalenes, del Doctor Machí i del Veler.
  Expediente .- E 00501 2006 000499 00 - Aprovat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 618/11, sobre compensació horària per assistència a juís.
  Expediente .- E 00501 2011 000688 00 - Aprovat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del recurs PO núm. 579/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2011 000636 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 896-P, de 30 de desembre de 2011.
  Expediente .- E 01101 2012 000935 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar i modificar els subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) assignats a personal funcionari divers de la Policia Local.
  Expediente .- E 01101 2012 000968 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar els components de la comissió de selecció per a la provisió de llocs de treball.
  Expediente .- E 01101 2012 001015 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar els horaris especials per als anys 2012-2015.
  Expediente .- E 01001 2012 000083 00 - Aprovat
 • 0018.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del servici de gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de Joventut.
  Expediente .- E 04101 2012 000008 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar les obres del projecte bàsic de reurbanització i adequació de la plaça de l'Àngel i adjacents del barri del Carme, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2012 000053 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte de concessió administrativa, dividida en dos lots, per a la gestió del servici públic municipal de dos escoles infantils de titularitat municipal.
  Expediente .- E 04101 2011 000004 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de la tercera oferta més avantatjosa per a contractar el servici de monitors per a menjadors escolars.
  Expediente .- E 04101 2011 000019 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa estimar la reclamació prèvia a la via judicial civil per la qual es reclama el pagament de diverses mensualitats de renda en relació amb un local situat al carrer de la Torreta de Miramar.
  Expediente .- E 05302 2012 000130 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració un local situat al carrer de Fraules.
  Expediente .- E 05304 2012 000108 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa segregar i agrupar diverses parcel·les amb la finalitat de conformar la parcel·la destinada a servici públic ubicada al carrer del Doctor Vicent Zaragozà-avinguda de Catalunya i a l'efecte de regularitzar-la en el Registre de la Propietat.
  Expediente .- E 05301 2000 000689 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa admetre a tràmit la petició formulada per General Constructor, SA, amb vista a la concessió administrativa per a aparcament d'ús privat en subsòl públic amb la finalitat de vincular-lo a l'edifici a construir a la plaça de la Mercé-carrer d'Itàlica.
  Expediente .- E 05304 2012 000019 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar el projecte d'execució relatiu a l'aparcament subterrani situat al subsòl públic de la parcel·la M3 del PRIM de Pere Cabanes, així com adjudicar directament la concessió administrativa a Altamira Santander Real Estate, SA.
  Expediente .- E 05304 2011 000088 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació Premis Rei Jaume I, en relació amb els premis 'Rei Jaume I' 2012, en la modalitat de noves tecnologies.
  Expediente .- E 00202 2012 000010 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa modificar les bases reguladores de la 5a edició de l'itinerari emprenedor 'Beca per a emprendre' 2012.
  Expediente .- E 00202 2012 000023 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa prorrogar el contracte d'assegurances de responsabilitat civil/patrimonial, danys i responsabilitat civil i d'accidents per actes festius.
  Expediente .- E 01201 2009 000041 00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 151781.
  Expediente .- E 01305 2009 000650 00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 052569.
  Expediente .- E 01305 2010 000521 00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2011 029528.
  Expediente .- E 01305 2011 000145 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
  Expediente .- E 01401 2012 000104 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dornier, SA.
  Expediente .- E 01801 2012 002380 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la concessió demanial per a la construcció i explotació d'un aparcament públic a l'avinguda de Catalunya, a favor d'Aumsa.
  Expediente .- E 01801 2012 002673 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa abonar a Concesionaria Aparcamiento Montañana, SA, unes quantitats ingressades en el Conop conceptuat "Béns a disposició de tercers".
  Expediente .- E 01801 2006 000390 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar les revisions de preus dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Alimentació en els casals d'esplai del Saler i de l'horta de Rocafort.
  Expediente .- E 01902 2008 000263 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar les revisions de preus dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Transport dels participants en les diverses activitats i campanyes organitzades per la Delegació de Joventut.
  Expediente .- E 01902 2009 000045 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació de Jóvens Empresaris de València.
  Expediente .- E 01902 2010 000120 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar la certificació negativa de l'obra de construcció del poliesportiu de Quatre Carreres.
  Expediente .- E 01903 2012 000021 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2012 al conveni de col·laboració firmat amb la Federació de Folklore Tradicional de la Comunitat Valenciana, per al festival de la 'Cançó de Nadal'.
  Expediente .- E 01904 2012 000013 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar el gasto per a l'atenció dels actes programats en la Fira de Juliol 2012, exclosa la Batalla de Flors.
  Expediente .- E 01904 2012 000463 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Sercoval.
  Expediente .- E 02201 2012 003200 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de concessió de trenta-cinc places en centres gerontològics de titularitat privada.
  Expediente .- E 02201 2010 005449 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Hogar Social Juvenil (HOSOJU), per a facilitar el desenvolupament dels programes d'inserció social dirigits a persones sense sostre.
  Expediente .- E 02201 2012 001941 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de Comité Espanyol d'ACNUR, per al finançament de dos projectes.
  Expediente .- E 02201 2012 005027 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 297-X, de 27 d'octubre de 2011.
  Expediente .- E 02901 2011 001261 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial en concepte de beques per a les pràctiques del programa 'La Dipu et Beca'.
  Expediente .- E 02902 2012 000097 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef, en concepte d'intermediació laboral del període comprés entre el 30 de novembre i el 31 de desembre de 2011.
  Expediente .- E 02902 2011 000021 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament dels servicis prestats a una delegació de l'Ajuntament de Marsella (França), en una visita a la nostra ciutat.
  Expediente .- E 00203 2012 000014 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea, destinada al projecte 'Iceberg', i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E 01401 2012 000059 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Manuel Oliver, SL.
  Expediente .- E 01904 2012 000464 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa ampliar la participació en el pla de formació i ocupació local VLC 2012 'Atenció sociosanitària a persones en el domicili'.
  Expediente .- E 02902 2012 000042 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de gasto denominat "Agència de Col·locació 2012".
  Expediente .- E 02902 2012 000048 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar la cessió de la condició d'urbanitzador de Dusan, SL, a favor de Anida Operaciones Singulares, SL, en el programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment d'una parcel·la situada al carrer de Bèrnia.
  Expediente .- E 03105 2012 000004 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa elevar a definitiu el compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del carrer de Sellent.
  Expediente .- E 03107 2012 000004 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa prorrogar l'execució de les obres de 'Millora de la xarxa de transport per a bicicletes i el seu entorn en l'antic llit del jardí del riu Túria', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2012 000039 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar l'addenda al conveni marc de col·laboració firmat amb l'Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics per al desenvolupament de la plataforma 'Vivirlosparques'.
  Expediente .- E 04001 2011 000214 00 - Aprovat
 • 0059(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions de premsa i subministraments en diversos mitjans publicitaris.
  Expediente .- E 04103 2012 000026 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crédit per a dotar de finançament genèric la incorporació de romanents relatius als projectes de gasto del Servici d'Ocupació.
  Expediente .- E 05501 2012 000043 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa revocar, durant el mes d'agost de 2012, les delegacions efectuades per la Junta de Govern Local en qualssevol dels seus membres i delegar les seues facultats resolutòries en els alcaldes en funcions durant eixe mes.
  Expediente .- E 00400 2012 000010 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI ECONOMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el tercer expedient de modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost de 2012.
  Expediente .- E 05501 2012 000046 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Assussena.
  Expediente .- E 05302 2012 000340 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI