Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
27-12-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria diciembre (E 30/2013)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 22 de novembre de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. nº 980 al 983, 813-X al 884-X, 5995-W al 6548-W, 40-V al 42-V, 711-U al 774-U, 671-T al 711-T, 428-S al 452-S, 263-R al 303-R, 439-Q al 457-Q, 1131-P al 1286-P, 545-O al 604-O, 296-N al 353-N, 65-M al 67-M, 1024-L al 1106-L, 119-K al 121-K, 232-J al 247-J, 1361-I al 1466-I, 8921-H al 10272-H, 1458-G al 1559-G, 30-F al 38-F, 180-E al 200-E, 121-D al 131-D, 905-C al 981-C, 175-B al 185-B, 240-A al 256-A y 3736-Ñ al 4046-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de novembre i el 15 de desembre de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 25 d'octubre i 8, 15 i 22 de novembre de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Proposa designar representants de l'Ajuntament de València en els Consells Socials de la Universitat Politècnica de València i de la Universitat de València.
  Aprovat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de l'aprovació de la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets de la corporació a data 31 de desembre de 2012. (Pendent de dictamen, 23/12/2013)
  Expediente .- E 05303 2013 000005 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la Ciutat de València. (Pendent de dictamen, 23/12/20313)
  Expediente .- E 01801 2012 003785 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar la retaxació de càrregues del Programa d'Actuació Integrada per al desenrotllament de la Unitat d'Execució Camí de Montcada. (Pendent de dictamen, 23712/2013)
  Expediente .- E 03001 2009 000278 00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa no admetre la sol·licitud de retaxació de càrregues del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Única del Sector Font de Sant Lluís formulada per Analyst Inverte, 21, SL. (Pendent de dictamen, 23/12/2013)
  Expediente .- E 03001 2011 000039 00 - Aprovat
 • 0009.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU C/ Gran Canàries (Escoles Pies). (Pendent de dictamen, 23/12/2013)
  Expediente .- E 03001 2013 000173 00 - Aprovat
 • 0010.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Especial d'Ordenació del Passeig Marítim i el seu Estudi d'Integració Paisatgística. (Pendent de dictamen, 23/12/2013)
  Expediente .- E 03001 2013 000188 00 - Aprovat
 • 0011.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el document de Modificació del PEPRI del Barri de la Seu-Xerea en la plaça de Manises, 7 (Casa Palau Vallier). (Pendent de dictamen, 23/12/2013)
  Expediente .- E 03502 2011 000090 00 - Aprovat
 • 0012.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el projecte de normativa urbanística reguladora de la publicitat exterior i identitat corporativa aplicable a tots els plans especials de protecció. (Pendent de dictamen, 23/12/2013)
  Expediente .- E 03502 2013 000029 00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa rectificar l'errada de transcripció advertida en els imports de la Quota de Conservació de Comptadors relacionats en el punt primer de l'acord núm. 16 de la sessió plenària de 22 de novembre de 2013. (19/12/2013)
  Expediente .- E 02701 2013 000543 00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la proposta de tarifes pròpies dels servicis de transport col·lectiu urbà de viatgers formulada per l'EMT per a l'exercici 2014. (19/12/2013)
  Expediente .- E 01801 2013 003980 00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar definitivament el Pressupost General i Consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals per a l'exercici de 2014. (19/12/2013)
  Expediente .- E 05501 2013 000058 00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 6a Relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2013. (19/12/2013)
  Expediente .- E 05501 2013 000061 00 - Aprovat amb esmenes
 • 0017.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal General, de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre vehicles de Tracció mecànica i de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal; així com l'aprovació definitiva de la imposició de les taxes per aprofitament del domini públic local per mitjà de caixers automàtics d'entitats financeres instal·lats en la façana d'establiments i manipulables des de la via pública i la seua corresponent ordenança reguladora. (19/12/2013)
  Expediente .- E H4969 2013 500043 00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels Decrets d'Alcaldia de data 4 de desembre del 2013 per mitjà dels quals s'ordena la publicació de l'acord provisional elevat a definitiu i del text íntegre de la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes a què no s'han presentat reclamacions durant el període d'exposició pública. (19/12/2013)
  Expediente .- E H4969 2013 500044 00 - Quedar assabentat
 • 0019.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre dimissió del govern valencià i convocatòria d'eleccions anticipades.
  Rebutjat
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Estrela, la Sra. Soriano i el Sr. Sanchis, dels Grups Municipals Socialista, Compromís i EUPV respectivament, sobre el funcionament de les comissions i sessions dels consells de districte.
  Expediente .- E 00606 2013 000031 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre rebuig a l'avantprojecte de Llei de Seguretat Ciutadana.
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre declarar BIC el patrimoni documental i audiovisual de RTVV.
  Rebutjat
 • 0023.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, portaveu i regidora respectivament del Grup Socialista, sobre ajudes de menjadors escolars.
  Rebutjat
 • 0024.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre millora de les infraestructures del transport.
  Rebutjat
 • 0025.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre caiguda d'una cornisa de la Casa Consistorial.
  Contestada
 • 0026.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre presentació de mocions i preguntes als consells de districte de les juntes municipals.
  Contestada
 • 0027.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre creació d'ocupació.
  Contestada
 • 0028.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre deute amb CIEGSA.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació del València, CF.
  Contestada
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre remodelació del Mercat del Grau.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les naus del carrer de Joan Verdeguer.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre festa de cap d'any al Centre Cultural la Rambleta.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre intervencions urbanes relacionades amb el comerç.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el Premi Europeu del Espai Públic Urbà.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre adscripció del personal dels serveis d'Educació.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre restabliment del servei d'EMT en la Patacona.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre el cost de prolongar la línia 31 d'EMT fins al final de la Patacona.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre nombre d'usuaris d'EMT en les parades ubicades en la Patacona el 2009, 2010, 2011 i 2012.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'estalvi que suposa reduir les parades d'EMT en la Patacona.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre ajudes a centres d'educació.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el II Congrés Internacional de Ciutats Amigues de la Infantesa.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre placa commemorativa de Carles Salvador i Gimeno.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'ajuda a domicili.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el servei de teleassistència.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el servei de Menjar a Casa.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre ajudes a particulars per a foment d'activitats en el Bioparc.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre serveis extraordinaris després de la celebració de la Marató Divina Pastora.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre controls d'alcoholèmia.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre consum de begudes alcohòliques en la via pública.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre els bàculs de València Museu Obert.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ocupació i microempreses.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'IDE Malilla.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre males condicions de la Piscina València.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el molí hidràulic del carrer de Salvador Giner.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre pedestals d'estàtues buits.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Pla Director d'Administració Electrònica 2008-2013.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre previsions de turisme de creuers per a 2014.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obres d'estalvi energètic i millora d'eficiència energètica del Col·legi Municipal Santiago Grisolía.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de la llicència del Centre Administratiu 9 d'Octubre.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la nau oest de l'edifici de l'Antiga Fàbrica de Tabac.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre construcció d'una escola infantil al carrer de la Diputada Clara Campoamor-av. Alfauir.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de les llicències del Centre Hospitalari la Fe (Malilla).
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reposició de bancs al carrer de la Reina na Maria.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre l'aulari de Ciril Amorós.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el cablejat aeri.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre l'alqueria del carrer del Beat Gaspar Bono.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de la llicència de la nau agrícola del Parc Natural de l'Albufera.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre propietaris de les parcel·les del solar del carrer de Portaceli.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre parcel·les de propietat municipal del carrer de Portaceli.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre condicionament de viaris i zones de pas al carrer de Portaceli.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre neteja de solar pròxim al carrer de Portaceli.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre desbrossat de solar pròxim al carrer de Portaceli.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'últim desbrossament del solar pròxim al carrer de Portaceli.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre nombre de cases ocupades al Cabanyal-el Canyamelar.
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre cases de propietat municipal ocupades al Cabanyal-el Canyamelar.
  Contestada
 • 0077.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre cases de propietat privada ocupades al Cabanyal-el Canyamelar.
  Contestada
 • 0078.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre funcions dels treballadors de les contractes de jardineria i poda.
  Contestada
 • 0079.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre pas de zebra no adaptat al carrer de Quart.
  Contestada
 • 0080.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre el nombre de passos de zebra no adaptats en la ciutat.
  Contestada
 • 0081.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre recollida de residus al carrer de la Pobla del Duc.
  Contestada
 • 0082.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre recollida de residus al carrer de Martí Grajales.
  Contestada
 • 0083.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre incompliments del servei de grua.
  Contestada
 • 0084.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre venda de places d'aparcament en subsòl públic.
  Contestada
 • 0085.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre autorització d'aparcament de vehicles oficials a la via pública.
  Contestada
 • 0086.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre ocupació de la via pública per cabines telefòniques.
  Contestada
 • 0087.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre instal·lació de suports publicitaris a la via pública.
  Contestada
 • 0088.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre alts nivells de contaminació atmosfèrica.
  Contestada
 • 0089.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre consum elèctric d'elements publicitaris.
  Contestada
 • 0090.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la data d'instal·lació dels cartells informatius de la retirada obligatòria de vehicles durant la Marató Divina Pastora.
  Contestada
 • 0091.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre si la instal·lació dels cartells informatius per a la retirada dels vehicles amb motiu de la Marató Divina Pastora es va realitzar en tots els barris.
  Contestada
 • 0092.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre cada quants metres es van instal·lar els cartells informatius per a la retirada dels vehicles amb motiu de la Marató Divina Pastora.
  Contestada
 • 0093.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre el nombre de vehicles desplaçats amb motiu de la Marató Divina Pastora.
  Contestada
 • 0094.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre el nombre de vehicles retirats als depòsits de la grua municipal amb motiu de la Marató Divina Pastora.
  Contestada
 • 0095.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre import dels treballs realitzats per al condicionament d'una illa de cases abandonada en Saïdia propietat del Banc de València.
  Contestada
 • 0096.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'abonament dels gastos derivats del condicionament d'una illa de cases abandonades en Saïdia propietat del Banc de València.
  Contestada
 • 0097.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre mesures a adoptar en relació amb l'illa de cases abandonades en Saïdia.
  Contestada
 • 0098.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre parades provisionals d'EMT en Russafa.
  Contestada
 • 0099.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita por el Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre protocol d'instal·lació de parades provisionals de l'EMT.
  Contestada
 • 0100.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre parades provisionals de l'EMT.
  Contestada
 • 0101.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre col·laboradors de la Policia Local.
  Contestada
 • 0102.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre salubritat en la zona de les Moreres.
  Contestada
 • 0103.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre plantes perilloses.
  Contestada
 • 0104.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre funcions de la Patrulla Verda.
  Contestada
 • 0105.-PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, pel qual sol·licita es facilite la presentació d'interpel·lacions en relació amb el cas Nóos.
  Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI