17/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
29-06-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE JUNIO DE 2018

Ordre del dia

  • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de juny de 2018.
    Aprovat
  • 0002.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte dels dictàmens emesos per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió de 13 de juny de 2018.
    Expediente .- E-05692-2018-000005-00 - Quedar assabentat
  • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment l'apel·lació seguida, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 i estima parcialment el Recurs PO núm. 187/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
    Expediente .- E-00501-2014-000194-00 - Quedar assabentat
  • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 i estima el Recurs PO núm. 312/15, interposat contra denegació de la comunicació ambiental per a l'exercici d'una activitat.
    Expediente .- E-00501-2018-000225-00 - Quedar assabentat
  • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 5/12 i acumulat del Jutjat núm. 4, PO núm. 262/12, interposats contra la modificació d'una llicència d'obres.
    Expediente .- E-00501-2012-000139-00 - Quedar assabentat
  • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 69/16, sobre desestimació de sol·licitud de caducitat d'una llicència de pub.
    Expediente .- E-00501-2018-000220-00 - Quedar assabentat
  • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 277/17, interposat contra denegació de llicència de rehabilitació d'edifici protegit.
    Expediente .- E-00501-2018-000204-00 - Quedar assabentat
  • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 350/17, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2016.
    Expediente .- E-00501-2018-000222-00 - Quedar assabentat
  • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 236/17 i reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
    Expediente .- E-00501-2018-000226-00 - Quedar assabentat
  • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 238/17 i reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
    Expediente .- E-00501-2018-000214-00 - Quedar assabentat
  • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PO núm. 407/17, sobre requeriment d'anul·lació de la modificació de la plantilla municipal.
    Expediente .- E-00501-2018-000229-00 - Quedar assabentat
  • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 11/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
    Expediente .- E-00501-2018-000227-00 - Quedar assabentat
  • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 15/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
    Expediente .- E-00501-2018-000228-00 - Quedar assabentat
  • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 19/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
    Expediente .- E-00501-2018-000215-00 - Quedar assabentat
  • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 20/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
    Expediente .- E-00501-2018-000216-00 - Quedar assabentat
  • 0016.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 21/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
    Expediente .- E-00501-2018-000217-00 - Quedar assabentat
  • 0017.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 33/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
    Expediente .- E-00501-2018-000218-00 - Quedar assabentat
  • 0018.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PO núm. 89/18, interposat contra acord d'execució de desnonament en huit finques de la unitat d'execució A1 Parc Central.
    Expediente .- E-00501-2018-000205-00 - Quedar assabentat
  • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar els nomenaments de tècnic/a Auditoria.
    Expediente .- E-01101-2017-000893-00 - Aprovat
  • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la diferència del subfactor específic N i F a un agent de Policia Local.
    Expediente .- E-01101-2017-001886-00 - Aprovat
  • 0021.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de maig de 2018.
    Expediente .- E-01101-2018-002121-00 - Aprovat
  • 0022.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'intendent principal (comissari) de Policia Local.
    Expediente .- E-01101-2018-001970-00 - Aprovat
  • 0023.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de gestió del centre de dia municipal per a jóvens 'Malva-rosa'.
    Expediente .- E-04101-2017-000039-00 - Aprovat
  • 0024.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'adquisició de la llicència d'un sistema d'informació per a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de l'Ajuntament de València, així com dels servicis integrals, professionals i tecnològics, necessaris per a la seua posada en marxa i explotació del sistema davall el model 'Cloud computing' o 'En el núvol', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
    Expediente .- E-04101-2017-000095-00 - Aprovat
  • 0025.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el servici d'organització, obertura i didàctica del Museu de l'Arròs, així com del manteniment de la maquinària industrial de valor històric artístic inclosa a l'immoble, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
    Expediente .- E-04101-2017-000106-00 - Aprovat
  • 0026.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la gestió del servici públic municipal de les escoles infantils de primer cicle de titularitat municipal de 'Benicalap', 'Mini-poli', 'Sant Pau', 'General Urrutia', 'Pardalets', 'Algirós' i 'Diputada Clara Campoamor', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
    Expediente .- E-04101-2017-000124-00 - Aprovat
  • 0027.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de rehabilitació i condicionament de l'edifici situat a la plaça d'Alfons el Magnànim, per a trasllat de la Junta Municipal de Ciutat Vella, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
    Expediente .- E-04101-2017-000177-00 - Aprovat
  • 0028.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de bar-cafeteria del Cementeri General de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
    Expediente .- E-04101-2018-000019-00 - Aprovat
  • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la biblioteca municipal 'Carmelina Sánchez-Cutillas' situada al carrer del Poeta Serrano Clavero.
    Expediente .- E-05303-2015-000099-00 - Aprovat
  • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'edifici 'Alqueria Falcó' i una parcel·la per a espai lliure situada vora el camí de Montcada.
    Expediente .- E-05303-2017-000045-00 - Aprovat
  • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una nau situada al carrer de Lluís Despuig.
    Expediente .- E-05303-2018-000104-00 - Aprovat
  • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió d'unes parcel·les amb destinació a viaris.
    Expediente .- E-05307-2017-000078-00 - Aprovat
  • 0033.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de servicis postals i de subministrament d'electricitat.
    Expediente .- E-01201-2018-000388-00 - Aprovat
  • 0034.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la coordinació de seguretat i salut de diverses obres.
    Expediente .- E-01201-2018-000417-00 - Aprovat
  • 0035.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa l'adhesió de l'Ajuntament al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, Central de Servicis Innovadors i Sostenibles.
    Expediente .- E-01201-2018-000424-00 - Aprovat
  • 0036.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 117723.
    Expediente .- E-01305-2014-000462-00 - Aprovat
  • 0037.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2016 21721.
    Expediente .- E-01305-2016-000326-00 - Aprovat
  • 0038.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar la realització de servicis operatius de juny a desembre de 2018.
    Expediente .- E-01401-2018-003631-00 - Aprovat
  • 0039.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar la cessió gratuïta d'un vehicle a favor de l'Ajuntament de Bétera.
    Expediente .- E-01501-2018-000179-00 - Aprovat
  • 0040.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar la cessió gratuïta de dos vehicles a favor de l'ONG Bombers pel Món.
    Expediente .- E-01501-2018-000180-00 - Aprovat
  • 0041.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
    Expediente .- E-01601-2018-000009-00 - Aprovat
  • 0042.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Clemente Pianos, SL.
    Expediente .- E-01601-2018-000016-00 - Aprovat
  • 0043.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
    Expediente .- E-01801-2013-001595-00 - Aprovat
  • 0044.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació final del projecte d'obres del pas inferior de vianants a la Gran Via de les Germanies i a la Gran Via de Ramón y Cajal.
    Expediente .- E-01801-2018-001826-00 - Aprovat
  • 0045.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per ELSA-Asociación Europea de Estudiantes de Derecho-València, en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 13 de gener de 2017.
    Expediente .- E-01902-2018-000044-00 - Aprovat
  • 0046.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament d'un futbolí per a l'equipament als centres municipals de Joventut.
    Expediente .- E-01902-2018-000065-00 - Aprovat
  • 0047.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del tercer trimestre de 2018 del Centre Cultural la Rambleta.
    Expediente .- E-01905-2017-000237-00 - Aprovat
  • 0048.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Per Amor a l'Art.
    Expediente .- E-01905-2018-000329-00 - Aprovat
  • 0049.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Mostra Viva Cinema del Mediterrani.
    Expediente .- E-02000-2017-000053-00 - Aprovat
  • 0050.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un protocol de d'actuació per al foment dels festivals culturals promoguts pels agents culturals de l'àmbit privat a la ciutat de València.
    Expediente .- E-02000-2017-000099-00 - Aprovat
  • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa deixar sense efecte el conveni de col·laboració firmat en 2013 amb Grupo Eulen, SA.
    Expediente .- E-02201-2013-004216-00 - Aprovat
  • 0052.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa deixar sense efecte el conveni de col·laboració firmat en 2015 amb Leroy Merlin Burjassot.
    Expediente .- E-02201-2015-000045-00 - Aprovat
  • 0053.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
    Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
  • 0054.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació Intercultural Candombe del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
    Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
  • 0055.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
    Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
  • 0056.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Grupo Eulén, SA.
    Expediente .- E-02201-2018-000226-00 - Aprovat
  • 0057.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la col·locació d'una bancada de marbre a la cafeteria del CMAPM Castellar-l'Oliverar.
    Expediente .- E-02224-2018-000226-00 - Aprovat
  • 0058.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de l'anualitat 2017 del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació d'Ames de Casa Tyrius.
    Expediente .- E-02201-2016-000423-00 - Aprovat
  • 0059.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de reformulació tècnica i econòmica presentada per AVISF del projecte subvencionat en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament 2016.
    Expediente .- E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
  • 0060.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides per al desenvolupament del projecte 'La nostra ciutat, el teu refugi'.
    Expediente .- E-02250-2017-000030-00 - Aprovat
  • 0061.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el poble sahrauí del País Valencià destinada al projecte 'Vacances en pau 2017'.
    Expediente .- E-02250-2017-000154-00 - Aprovat
  • 0062.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de les 'Activitats musicals' organitzades per la Junta Municipal d'Abastos.
    Expediente .- E-02301-2017-000254-00 - Aprovat
  • 0063.-SERVICI DE SANITAT. Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte de prestació dels servicis complementaris als servicis de control de plagues.
    Expediente .- O-02401-2017-000155-00 - Aprovat
  • 0064.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa sotmetre a informació pública la 'Modificació de la proposta de mesures definitives de la Zona Acústicament Saturada del barri del Carme'.
    Expediente .- E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
  • 0065.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6191, de 17 d'octubre de 2017, per la qual es va disposar extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat periòdic festiu de Vell.
    Expediente .- E-02901-2017-000872-00 - Aprovat
  • 0066.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la fundació Escuela de Organización Industrial (EOI) i Orange Espagne, SAU.
    Expediente .- E-02901-2018-001761-00 - Aprovat
  • 0067.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2017-2018).
    Expediente .- E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
  • 0068.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2655, de 3 d'abril de 2018, en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a la confluència dels carrers de Rubén Darío i del Palància.
    Expediente .- E-03103-2012-000003-00 - Aprovat
  • 0069.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures corresponents a servicis de publicitat.
    Expediente .- E-04103-2018-000041-00 - Aprovat
  • 0070.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA- ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar els preus públics per entrada a l'Auditori 'la Mutant'.
    Expediente .- E-H4969-2018-000014-00 - Aprovat
  • 0071.-SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'aportació econòmica a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana 'Observatori Valencià del Canvi Climàtic' corresponent a l'exercici 2018.
    Expediente .- E-08001-2018-000007-00 - Aprovat
  • 0071.-PRECS I PREGUNTES
  • 0072(E).-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
    Expediente .- E-00910-2018-000010-00 - Aprovat
  • 0073(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Acova.
    Expediente .- E-01903-2017-000159-00 - Aprovat
  • 0074(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa ampliar el termini de justificació de les subvencions concedides a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
    Expediente .- E-01904-2017-000693-00 - Aprovat
  • 0075(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto a favor de la titular de la beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal, XV edició.
    Expediente .- E-01905-2017-000098-00 - Aprovat
  • 0076(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al comissariat de l'exposició 'Infirmes'.
    Expediente .- E-02001-2018-000560-00 - Aprovat
  • 0077(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundación Aguas de Valencia i Emivasa.
    Expediente .- E-02201-2018-000188-00 - Aprovat
  • 0078(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa modificar els percentatges dels gastos plurianuals de l'execució de les obres i direcció facultativa del projecte bàsic i d'execució de l'obra completa a la Universitat Popular de Benicalap.
    Expediente .- E-02230-2018-000012-00 - Aprovat
  • 0079(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria dels Concursos Literaris 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
    Expediente .- E-02301-2018-000234-00 - Aprovat
  • 0080(E).-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar el 'Mapa Estratègic de Soroll 2017 del terme municipal de València'.
    Expediente .- E-02610-2017-000591-00 - Aprovat
  • 0081(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar a favor de l'EMT l'ús temporal i provisional d'una parcel·la situada a la tercera fase de l'ampliació del Cementeri Municipal de València per a l'activitat d'aparcament de la flota d'autobusos del servici municipal de transports.
    Expediente .- E-02802-2018-000222-00 - Aprovat
  • 0082(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3467, d'11 de maig de 2018.
    Expediente .- E-02901-2018-001718-00 - Aprovat
  • 0083(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3693, de 18 de maig de 2018.
    Expediente .- E-02901-2018-001788-00 - Aprovat
  • 0084(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'acta de la comissió avaluadora de les beques de formació 'La Dipu et Beca 2018'.
    Expediente .- E-02902-2018-000467-00 - Aprovat
  • 0085(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-582, de 5 de febrer de 2018, de concessió de llicència per a construcció d'edifici.
    Expediente .- E-03501-2017-000646-00 - Aprovat
  • 0086(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa corregir un error material contingut en el projecte 'Enjardinament entre els carrers: de Silla, de l'Enginyer Dicenta, de l'Esperança i de l'Enginyer Aubán'.
    Expediente .- E-04001-2017-000374-00 - Aprovat
  • 0087(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa corregir un error material contingut en el projecte 'Enjardinament a la plaça de Santa Maria Mazzarello'.
    Expediente .- E-04001-2017-000383-00 - Aprovat
  • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional d'un informàtic per millora d'ocupació.
    Expediente .- E-01101-2018-002197-00 - Aprovat
  • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal administratiu, referència núm. 227, al Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
    Expediente .- E-01101-2018-001908-00 - Aprovat
  • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal administratiu, referència núm. 295, al Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
    Expediente .- E-01101-2018-001905-00 - Aprovat
  • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació de sis administratius/ives.
    Expediente .- E-01101-2018-001756-00 - Aprovat
  • 0092(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí de cinc auxiliars administratius/ives.
    Expediente .- E-01101-2018-002179-00 - Aprovat
  • 0093(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc subalterns/ernes.
    Expediente .- E-01101-2018-002180-00 - Aprovat
  • 0094(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 4064, en el Gabinet de Comunicacions.
    Expediente .- E-01101-2018-002232-00 - Aprovat
  • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal subaltern (PH), referència núm. 768, en el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
    Expediente .- E-01101-2018-002185-00 - Aprovat
  • 0096(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposta relativa a diferències de retribució.
    Expediente .- E-01101-2018-002313-00 - Aprovat
  • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material advertit en les bases de la convocatòria per a proveir en propietat vint-i-nou places de bomber/a.
    Expediente .- E-01101-2018-000022-00 - Aprovat
  • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2219.
    Expediente .- E-01101-2018-002165-00 - Aprovat
  • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2253.
    Expediente .- E-01101-2018-002166-00 - Aprovat
  • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2291.
    Expediente .- E-01101-2018-002167-00 - Aprovat
  • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2305.
    Expediente .- E-01101-2018-002168-00 - Aprovat
  • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 3150.
    Expediente .- E-01101-2018-002181-00 - Aprovat
  • 0103(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2018.
    Expediente .- E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
  • 0104(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria del Premi Senyera d'Arts Visuals 2018.
    Expediente .- E-02001-2018-000102-00 - Aprovat
  • 0105(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al projecte 'Itinerari d'emprenedoria juvenil 2017 Ciutat de València'.
    Expediente .- E-02902-2018-000581-00 - Aprovat
(Informació publicada: 06/29/2018 01:32:24 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI