Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
14-11-2019
Hora:
09:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 14 NOVIEMBRE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2019.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 10 de novembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 25 d'octubre i de 4 de novembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació publica la modificació puntual del PGOU en la parcel·la situada al carrrer de Joaquín Marín, 35 (Benimàmet).
  Expediente .- E-03001-2019-000200-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
 • 0006.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la reducció de les atribucions assignades a la Comissió Informativa de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Protecció Ciutadana, i la conseqüent ampliació de les assignades a la Comissió Informativa d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació.
  Expediente .- E-00401-2019-000135-00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits per incorporació de romanent líquid de tresoreria per a gastos generals de l'exercici 2018 de l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-70002-2019-000405-00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per estacionament de vehicles en la via pública.
  Expediente .- E-H4969-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el marc pressupostari 2020-2022, límit de despesa i fons de contingència.
  Expediente .- E-04302-2019-000012-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ, I GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals, la Plantilla de personal per a l'exercici 2020 i demés terminis continguts en la proposta. (Núm. expedient E 01101 2019 4238)
  Expediente .- E-05501-2019-000031-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera y regla de despesa pels pressupostos inicials de 2020 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empresses depenents municipals.
  Expediente .- E-00407-2019-000023-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crédits i obligacions 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000032-00 - Aprovat
 • 0013.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat pública de col·laboració en projecte d'investigació de la Universitat Jaume I.
  Expediente .- E-01101-2019-004627-00 - Aprovat
 • 0014.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de col·laboració en projecte d'investigació en la Universitat Jaume I.
  Expediente .- E-01101-2019-004634-00 - Aprovat
 • 0015.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada en la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E-01101-2019-004635-00 - Aprovat
 • 0016.-ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, la inclusió en el Registre d'Emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal, en el Perellonet, el Saler i el Palmar.
  Expediente .- E-02310-2018-000441-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVEI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar l'ampliació de termini de la delegació de competències i reajustament d'anualitats del Pla de Cooperació per a l'Adequació de Centres Docents Públics (ratificar inclusió en l'orde del dia, art 58.1. del Reglament orgànic del Ple).
  Expediente .- E-01201-2019-000297-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0018.-Moció subscrita pel regidor del Grup Vox, Sr. Montañez, sobre millores i adequació de vies ciclistes en l'entorn urbà de València. Implantació de seguretat i estudis tècnics. Viabilitat dels itineraris.
  Expediente .- O-00606-2019-000009-00 - Rebutjat
 • 0019.-Moció subscrita pels sis regidors i regidores del Grup Ciutadans sobre la intervenció economicofinancera de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000204-00 - Rebutjat
 • 0020.-Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sra. Gil, sobre el pla de xoc de neteja.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000205-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0021.-Moció subscrita per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá y Sr. Mundina, sobre Paralització del Programa de Paisatge en sòls de l'Albufera i ampliació de la línia 25 de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0022.-Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, i pel delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement, Sr. Galiana, sobre el desenvolupament de la Capital Mundial del Disseny 2022 a València.
  Expediente .- E-C1911-2019-000007-00 - Retirat
 • 0023.-Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre increment del Pressupost d'Inversions de la Generalitat a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-Moció subscrita per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. Catalá y Sra. Llobet respectivament, per a garantir l'ús de l'instrument de Compra Pública Innovadora (CPI) en productes, servicis i inversions realitzades des de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0025.-Moció subscrita conjuntament pels regidors del Grup Ciutadans, sobre paralització del Programa de paisatge en sòls de l'Albufera, modificació d'usos de parcel·les i millores en el transport públic.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000206-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subscrita pels portaveus dels grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, i per la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Sra. Beamud, sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
  Expediente .- O-C1910-2019-000064-00 - Aprovat amb esmenes
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0027.-Interpel·lació subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0028.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la qualitat de l'aigua de consum humà.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000196-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre execució pressupostària del Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici de Joventut.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici d'Esports.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre Decidim VLC 2019-2020, reurbanització de les avingudes de Giorgeta-Pérez Galdós.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre Decidim VLC 2019-2020, propostes de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de la grua municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els esdeveniments ocorreguts al castell pirotècnic del 9 d'octubre.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el conveni amb el València CF i les obres de condicionament urbà de la zona del Nou Mestalla.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obres en el Bé de Rellevància Local del cementeri de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Centre de Majors de Mestalla.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els treballs arqueològics als edificis de la plaça del Doctor Collado.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els edificis catalogats de propietat municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre accidents de trànsit en l'avinguda del Cid en el mes de setembre de 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'abonament d'interessos de demora de la Delegació de Servicis Centrals Tècnics en els deu mesos del 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'inversió i d'obres previstos a partir del Pressupost municipal 2020 en la Delegació d'Habitatge.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'inversió i d'obres previstos sobre la base del Pressupost municipal 2020 en el servici de la delegació de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'inversió i d'obres previstos sobre la base del Pressupost municipal 2020 en les delegacions de Planificació i Gestió Urbana, Manteniment d'Infraestructures i Gestió d'Obres d'Infraestructures.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la reurbanització de l'últim tram de l'avinguda de França.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de les inversions de Qualitat Ambiental.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre conclusions del diagnòstic energètic de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ajust 2012-2022.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la nova web de la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000201-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els ecoparcs mòbils.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000201-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'augment del pressupost de neteja per al 2020.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000201-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de podes realitzades a les zones sud i nord.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000196-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de l'Agenda 2030.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000196-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contractació de personal en l'OAM Parcs i Jardins Singulars.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000196-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre una placa en la façana de les Drassanes.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000200-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de les Sitges de Burjassot.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000200-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre reunions amb col·lectius de música de carrer.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000200-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions de trànsit a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pressupost 2019 i les multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres de la V-21 i les expropiacions de terrenys.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre unes barraques en la Creu Coberta.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels projectes Grow Green i Match Up.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les accions de transició energètica per part de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Mapa del Soroll.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Servei de Bombers, instal·lacions i vestuari.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre habitatge social i pisos públics de lloguer.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre informació del Plan de Acció per subsanar deficiencies recollit en el Model de Control Intern de la Intervenció General Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre Smart City Expo World Congress.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit per la Delegació d'Educació amb la Universitat de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre desfibril·ladors.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el trasllat del sistema CECOM al parc del centre històric.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la plaça del Mercat de Vell.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la implantació de la PIAE en l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el ciberincident en l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el procés participatiu per a la remodelació de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els complements de productivitat i d'activitat professional.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000202-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la justificació de les subvencions de l'any 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000201-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions al desenvolupament de projectes esportius.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000201-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els complements de productivitat i d'activitat professional.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000202-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària del Servici d'Educació.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de cadires per a desfilades i cavalcades.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'execució pressupostària de reformes en col·legis municipals.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'atropellament de fauna a la carretera del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'estratègia Smart City València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'amollonament del llac de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el l'informe municipal sobre la recollida i crema de la palla de l'arròs.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les Jornades de l'Horta de València a Castellar-l'Oliverar.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el patrimoni arbori.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la canalització d'aigua potable a Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la seu del Consell de l'Horta.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les alqueries municipals.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el pont de Sant Josep.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els contractes menors i les assistències tècniques en la Delegació d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el CAI d'Aiora.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000199-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes d'octubre pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre tanques i graderies en Vivers.
  Expediente .- O-00606-2019-000008-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0100.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els reglaments orgànics municipals del Govern i de Participació, i la constitució de les juntes de districte.
  Contestada
 • 0101.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la vinculació de les empreses Abastos Abogados, SLP, i SMT Asesores, SLP.
  Contestada
 • 0102.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre en quina empresa està una persona (Abastos Abogados, SLP, y SMT Asesores, SLP) i en quin concepte.
  Contestada
 • 0103.-Prec formulat in voce per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el contracte del secretari del Consell d'Administració de l'EMT.
  Quedar assabentat
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0104.-Declaració Institucional sobre València, Capital Mundial del Disseny 2022.
  Aprovat
 • 0105.-Declaració Institucional de suport i solidaritat amb els municipis afectats per les inundacions originades per la gota freda (DANA) de setembre de 2019.
  Aprovat
 • 0106.-Moció urgent subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre inclusió en el Pla Anual de Control Financer 2020 d'un informe de control sobre l'EMT.
  Rebutjada l'urgència
(Informació publicada: 11/19/2019 09:50:04 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI