Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
25-10-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 OCTUBRE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 27 de setembre de 2018.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 21 i 28 de setembre i de 5 i 11 d'octubre de 2018, en sessió extraordinària de 27 de setembre de 2018 i en sessió extraordinària i urgent de 27 de setembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de les NNUU del PGOU relatives a la regulació de l'ús THO.1 en plantes no residencials.
  Expediente .- E-03001-2017-000082-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de València i l'Arquebisbat per a l'obtenció del solar de l'Almoina.
  Expediente .- E-03A01-2018-000004-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del PAI de la Unitat d'Execució 18 del PEPRI del Barri del Carmen a favor de Hayunacasa, SL.
  Expediente .- E-03502-2003-000363-00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre de 2018.
  Expediente .- E-04302-2018-000017-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 3r trimestre de 2018 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2018-000017-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 9a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000033-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000034-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit zero durant el 3r trimestre.
  Expediente .- E-05501-2018-000020-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació pressupostària del pressupost del Consell Agrari Municipal 2018 del tipus "crèdits extraordinaris" finançat amb el romanent líquid de tresoreria de 2017.
  Expediente .- O-70009-2018-000028-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI.
  Expediente .- E-H4969-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de l'IVTM.
  Expediente .- E-H4969-2018-000006-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de l'ICIO.
  Expediente .- E-H4969-2018-000007-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de taxes urbanístiques.
  Expediente .- E-H4969-2018-000009-00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat per la comunitat jueva de València BNEI Sefarad.
  Expediente .- E-02250-2018-000263-00 - Aprovat
 • 0018.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències de la 3a fase del Pla Edificant.
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0019.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar l'adhesió al Pla Edificant del Nou CEIP Zona Malilla.
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0020.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències del Pla Edificant de l'IES núm. 41 Patraix i el CEIP Sant Àngel de la Guarda.
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0021.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar les festes locals de l'any 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001437-00 - Aprovat
 • 0022.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el Pla Municipal d'Immigració i Interculturalitat 2019-2022.
  Expediente .- E-02250-2018-000302-00 - Aprovat
 • 0023.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa modificar el Reglament del Servici d'Ajuda a Domicili (SAD).
  Expediente .- E-02201-2017-000405-00 - Aprovat
 • 0024.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista de cicles formatius de Grau Mitjà d'Emergències i Protecció Civil i Grau Superior en Coordinació d'Emergències i Protecció Civil, per al curs 2018/2019.
  Expediente .- E-01101-2018-002709-00 - Aprovat
 • 0025.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a l'exercici d'activitat pública de formació.
  Expediente .- E-01101-2018-003727-00 - Aprovat
 • 0026.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la creació de l'òrgan Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible.
  Expediente .- E-00413-2018-000003-00 - Aprovat
 • 0027.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'Estratègia Agroalimentària de València 2025.
  Expediente .- E-02310-2018-000328-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0028.-Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les obres en la carretera CV-500.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0029.-Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre revocació de la declaració contra la Policia Local aprovada en el Consell Local d'Immigració.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Rebutjat
 • 0030.-Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el dret a la llibertat d'elecció educativa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Rebutjat
 • 0031.-Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre prevenció i control del botellot.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Rebutjat
 • 0032.-Moció subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre reprovació de la regidora de Cultura, Sra. Gloria Tello.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000260-00 - Rebutjat
 • 0033.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el suport a la professionalitat i el treball realitzat pels Policies Locals de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000261-00 - Rebutjat
 • 0034.-Moció subscrita conjuntament per tots els integrants del Grup Ciutadans sobre la regeneració del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000263-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0035.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa de l'Ordenança de Mobilitat i els requisits fonamentals exigibles a aquesta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000264-00 - Rebutjat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0036.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Centre de Migració d'Aiora.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000256-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre resultats de l'auditoria municipal d'excrements de gossos.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre recollida selectiva en el sector d'hostaleria.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre taques d'oxidació de les fonts ornamentals del passeig de l'Albereda.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre macro-botellot del passeig marítim de la Malvarosa el 9 d'octubre.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre renovació de la xarxa d'aigua potable del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre botellot en el parc Enrique Granados.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre botellot en l'entorn de la catedral.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre botellot en la Gran Vía Ramón y Cajal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la pacificació en el camí agrícola Pare Barranco.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla de Conservació de Camins Rurals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en el port del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les actuacions de les estacions de bombament en el carrer d'Eivissa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la desratització de les zones agrícoles.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la candidatura de regadiu històric de l'horta de Valéncia per a formar part dels Sistemes Importants de Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM) de la FAO
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el balanç del Banc de terres.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre restes arqueològiques en obres de canonada d'aigua potable.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les queixes per botellot en el Grau.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la falta d'enllumenat a Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per el Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pressupost municipal 2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per el Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre contractació.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les causes judicials obertes a l'equip de govern.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre paralització del concurs Xarxes socials de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre documentació de la Delegació d'Hisenda pendent de lliurament al Grup Popular.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de Mobilitat i la col·laboració de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de Mobilitat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència de la Bici.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment i ús del camp de futbol de les Tres Creus.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de la tramitació del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les alternatives per al Bloc de Portuaris.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les causes dels danys i rescabalament de despeses en les Sitges de Burjassot.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el coneixement pel Govern municipal de la situació de les Sitges de Burjassot.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les entitats col·laboradores per a tramitació de llicències.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el finançament del projecte de rehabilitació de la muralla islàmica.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el manteniment i conservació de les Sitges de Burjassot.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres en la coberta de les Sitges realitzades per l'Ajuntament de Burjassot.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de reurbanització del carrer de Sant Pere.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el registre de demandants únic de vivendes públiques.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del mur de tancament de la parcel·la de xalet al carrer d'Aben al-Abbar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el retard en la finalització de la urbanització del Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la revisió del projecte d'ampliació de la V-21.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les subvencions a la rehabilitació del patrimoni rural protegit en 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la urbanització provisional del futur parc de Desembocadura, en Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els danys a la porta dels Jardins de Vivers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les plataformes elevadores per a discapacitats.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat visual en biblioteques.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la poda en l'avinguda de les Corts Valencianes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000253-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el currículum del gerent de l'Observatori del Canvi Climàtic.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000253-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les baixes pressupostàries en la Delegació de Cultura.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les baixes pressupostàries en la Delegació de Cultura Festiva.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions de Serveis Socials en Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'escultura El Corro de la Patata.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció de personal en la Processó Cívica.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura del Centre de Servicis Socials de la Saïdia.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions de l'elecció de les Corts d'Honor.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a les Falles pel canvi de nom.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat auditiva.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la plataforma elevadora de la Llotja.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de cavalls que disposa la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de genets que hi ha en l'actualitat en la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els serveis que realitzen els genets de Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de policies a cavall que ixen diàriament a realitzar serveis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'hores d'exercici que realitzen els cavalls de Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les condicions en les quals es troben els cavalls de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions realitzades durant el cap de setmana del 11, 12, 13 i 14 d'octubre per part de la Policia Local de València com a conseqüència del botellot.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions alçades en la zona de Creu Coberta com a conseqüència de la realització de botellot.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions alçades en la zona de la plaça d'Espanya com a conseqüència de la realització del botellot.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions alçades en la zona de la Ciutat de les Arts com a conseqüència de la realització del botellot.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions alçades en la zona del Barri del Carme com a conseqüència de la realització del botellot.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures que es van prendre per part de la Policia Local de València per a combatre el botellot durant les nits del 11, 12, 13, i 14 d'octubre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la previsió que va realitzar la Policia local de València davant el pont dels dies 11, 12, 13 i 14 d'octubre i la previsible realització de botellots.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les previsions davant el pròxim pont de començament de novembre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000248-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç anual de llicències.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les obres d'excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el model de participació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les multes de trànsit a usuaris de bicicletes i patinets elèctrics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sistema d'informació a bord de l'EMT i sistema d'informació en els panells de les parades.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament dels carrils bici.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Agència de la Bicicleta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat de la subestació de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el camp de futbol de Torrefiel.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Informe d'Avaluació de l'Edifici.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre cessió de solars a Mobilitat Sostenible i posada en marxa d'aparcaments públics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'esborrany de l'Ordenança de Mobilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Director de Seguretat Viària de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els intercanviadors de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els ascensors i la rampa del pàrquing de Ciutat de Bruges.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de l'accessibilitat i el compliment del Reial decret legislatiu 1/2013.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de pacificacions del trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç dels senyals de preferència ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els viatges del regidor de Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'històric de reclamacions en l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina d'Atenció al Client de l'EMT i la remodelació de les cotxeres de Sant Isidre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dades del servei de Valenbisi.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en el Cabanyal i el manifest veïnal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la futura remodelació de l'Albereda i el concurs d'idees.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els portals de transparència d'entitats i organismes municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla del Servici de Contractació.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les telefonades al telèfon 010.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre cita prèvia per a tràmits en el Padró Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'Ajuntament en el 2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de places vacants de la plantilla orgànica.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla de mestres en els col·legis municipals en el curs 2018/2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre centre sociocultural en Guillem de Castro.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les Sitges de Burjassot.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un solar en el carrer de la Torre de la Maçana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000231-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les obres escomeses en el Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat actual de la contracta del servici de grua.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les recomanacions efectuades en l'auditoria del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el possible fraccionament de pagament aparegut en l'auditoria del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la contractació analitzada en l'auditoria del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Institut d'Educació Secundària de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciudatans, sobre les retribucions de personal aparegudes en l'auditoria del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions de personal analitzades en l'auditoria del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el compte no contabilitzat que apareix en l'auditoria del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la transferència de capital rebuda de l'Ajuntament de València en l'auditoria del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els creditors no pressupostaris apareguts en l'auditoria del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el patrimoni rebut i no justificat en l'auditoria del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el col·legi Santo Ángel de la Guarda.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la inspecció d'elements d'immobilitzat en l'auditoria del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la comptabilitat en l'auditoria del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000251-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Fernando de los Ríos.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'acord de cessió d'ús a l'Ajuntament de Burjassot del conjunt de les Sitges de Burjassot.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000255-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Carles Salvador.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els informes respecte a l'estat del conjunt de les Sitges de Burjassot.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000255-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Lluís Vives.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la solsida de part del mur del conjunt històric de les Sitges.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000255-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Sant Josep de Calassanç.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Teodoro Llorente.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Castellar-l'Oliverar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Raquel Payà.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Salvador Tuset.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Professor Bartolomé Cossío.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Lluís Vives.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Teodor Llorente.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Raquel Payà.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Salvador Tuset.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Miquel Adlert i Noguerol.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Pare Català.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi el Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Vicente Gaos.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les jornades d'apicultura.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els treballadors de l'OAM Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal Jardinería y Paisaje.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'OMIC.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el concurs d'idees de banys públics per al jardí del Túria.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí dels Germans Fabrilo.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí dels Germans Maristes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la substitució de praderes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Cervantes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre arbustos.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Rodriguez Fornós.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre veterinaris en Benestar Animal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí en la plaça del Racó de l'Horta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre veterinaris del Servici de Sanitat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí en l'av. de Valladolid.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres en l'av. de Valladolid.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un nou centre d'acollida d'animals en un solar del districte de Rascanya.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de la plaça d'Emili Beüt i Belenguer.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Web Summit.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contractació d'enregistrament dels donsells de districte de les juntes municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació de la gestió de l'antiga Estació Marítima per a les startups.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000254-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les palmeres en l'eix Reus-Ruaya.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les palmeres del carrer de l'enginyer Vicent Pichó.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre d'acollida en el Casal d'Esplai de Rocafort.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contracte de jornades de participació pública per a la difusió i comunicació del procés de modificació de la normativa municipal en matèria de participació ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre Centre Cívic de Favara.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els escocells en el carrer del poeta Ricard Sanmartí.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el contracte d'investigació, estudi i realització del Reglament de participació per la UV.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el conveni de col·laboració amb l'Escola d'Artesans Fundació Comunitat Valenciana.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els escocells de l'av. de la Constitució.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contractació d'una coordinadora de seguretat i salut per a l'obra de reforma de plaça Alfonso el Magnanimo.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'agenda institucional municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la tramitació de les sol·licituds de Renda Valenciana d'Inclusió.
  Expediente .- O-89POP-2018-000093-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el centre d'immigració d'Aiora.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0212.-Pregunta suscrita por el Sr. Giner y el Sr. Estellés, del Grupo Ciudadanos, sobre les obres en el Col·legi Alemany.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • 0213.-Pregunta suscrita por el Sr. Giner y el Sr. Estellés, del Grupo Ciudadanos, sobre l'antiga seu del PSPV al carrer de la Blanqueria.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000252-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0214.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre si l'equip de govern compartix unes manifestacions de la Sra. Fábregas.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0215.-Prec formulat in voce pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre rectificació de manifestacions realitzades per la Sra. Fábregas.
  Quedar assabentat
 • 0216.-Prec formulat pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la inclusió en el Reglament que els conductors abaixen la rampa dels autobusos.
  Quedar assabentat
 • 0217.-Prec formulat per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre vet a la inclusió d'una interpel·lació seua en l'orde del dia.
  Quedar assabentat
(Informació publicada: 10/26/2018 01:05:31 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI