Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
17-11-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 d'octubre de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 13 de novembre de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 21 i 28 d'octubre, i 4 de novembre de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació del règim de sessions ordinàries de la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i Cultura.
  Expediente .- E-00401-2015-000027-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació del règim de sessions ordinàries de la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers i Intervenció en Emergències.
  Expediente .- E-00401-2015-000027-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consultes i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Especial Nou Campus.
  Expediente .- E-03001-2016-000153-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en l'àmbit de la parcel·la situada en la confluència dels carrers de Muñiz i H. d'Alba i de Berenguer Mallol.
  Expediente .- E-03001-2015-000234-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la creació del Registre Municipal de Programes d'Actuació, Agrupacions d'Interés Urbanístic (AIU) i Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
  Expediente .- E-03003-2016-000019-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte bàsic de reurbanització carrers paral·lels a la mar. El Cabanyal-el Canyamelar, i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte (Pla PIP).
  Expediente .- E-03401-2016-000565-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte bàsic de reurbanització travessies a la mar. El Cabanyal-el Canyamelar, i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte (Pla PIP).
  Expediente .- E-03401-2016-000566-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, el finançament del Projecte d'obra i explotació de l'aparcament de la plaça Ciutat de Bruges, a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana (PIP).
  Expediente .- E-01801-2016-004854-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte bàsic denominat Centre Cultural Casa del Rellotger. 1a fase de rehabilitació, consolidació i construcció d'edificació de nova planta de l'illa de cases delimitada pels carrers dels Brodadors, la Pujada del Toledà i del Micalet, i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte (PIP).
  Expediente .- E-03201-2016-000045-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte bàsic denominat Rehabilitació Edifici Oficina de Pla Cabanyal- Canyamelar, carrer d'Empar Guillem, 4, i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte (PIP).
  Expediente .- E-03201-2016-000056-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte de Rehabilitació Edifici Antonio Juan, 19. Centre Veïnat Llamosí Remunta, i sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte.
  Expediente .- E-03910-2016-000035-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla de rehabilitació del patrimoni municipal de vivendes per llogar al Cabanyal-el Canyamelar, i sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte.
  Expediente .- E-03910-2016-000034-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte de Rehabilitació del Mercat del Grau i sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte.
  Expediente .- E-02901-2016-001644-00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte Excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica de València, i sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte.
  Expediente .- E-02001-2016-001230-00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe del compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto pels pressupostos inicials consolidats 2017 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses dependents.
  Expediente .- E-05201-2016-000033-00 - Quedar assabentat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Marc Pressupostari 2017-2019, límit de gasto i fons de contingència.
  Expediente .- E-04302-2016-000042-00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE, I GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposen aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, i la Plantilla de personal per a l'exercici 2017. (Núm. expedient E 01101 2016 1741)
  Expediente .- E-05501-2016-000060-00 - Aprovat
 • 0021.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'Acord Laboral del Personal Funcionari 2016-2019.
  Expediente .- E-01101-2016-001614-00 - Aprovat
 • 0022.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el canvi d'un representant en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
 • 0023.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar la creació del Comissionat Especial València, Capital Mundial de l'Alimentació 2017.
  Expediente .- E-00400-2016-000011-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0024.-Moció subscrita per l'equip de govern per a donar suport exprés a la Plataforma de Víctimes de l'Alvia 04155.
  Expediente .- O-C1503-2016-000148-00 - Aprovat
 • 0025.-Moció subscrita per l'equip de govern i per la delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València, Sra. Castillo, en defensa dels cítrics valencians.
  Expediente .- O-C1504-2016-000155-00 - Aprovat
 • 0026.-Moció subscrita pel delegat de Innovació i Gestió del Coneixement, Sr. Peris, sobre Ciutats Educadores.
  Expediente .- O-C1503-2016-000158-00 - Retirat
 • 0027.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'aplicació d'un programa per a donar seguretat a dones víctimes de violència de gènere per mitjà de la utilització de gossos ensinistrats.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000208-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0028.-Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre la represa de les obres de la línia T-2 de MetroValència.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000210-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0029.-Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la taxa TAMER.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0030.-Moció conjunta subscrita per l'equip de govern sobre el dèficit d'inversió de l'Estat espanyol a la ciutat de València.
  Expediente .- E-00606-2016-000016-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0031.-Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el II Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal de Pinedo.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre promoció del voluntariat esportiu.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre sistema de gestió de les escoles infantils municipals.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el desenrotllament dels centres municipals de Joventut.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre apropar l'esport als col·lectius més desfavorits.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, en relació amb la informació als joves sobre itineraris acadèmics, millora de l'ocupació i inserció laboral.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre suport al comerç en les festes nadalenques.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el reconeixement de València com a Capital Mundial de l'Alimentació 2017.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la construcció d'un centre d'acollida municipal.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'ocupació il·legal d'immobles municipals.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre obres en mercats municipals.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les al·legacions del tripartit a la reforma de la V-30.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000201-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la propietat municipal dels Docks.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000201-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els terminis del nou Reglament de Participació i estratègies integrals en els barris.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000201-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el procés de remodelació de la plaça de Sant Agustí.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000201-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda en av. del Mestre Rodrigo.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de la plaça de Benimarfull.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala d'arbres a la plaça de Zumalacárregui.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el retall de tanques en l'av. de Pérez Galdós.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda a les avingudes de Giorgeta i de Pérez Galdós.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda en el carrer dels Campaners.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí en plaça de l'Escultor Frechina.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de plaça del Dr. Berenguer Ferrer.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer de l'Actor Daniel Benítez.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer del Marqués de Sant Joan.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els processos participatius de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre denúncies per furts en l'horta.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la degradació del traçat del circuit urbà de Fórmula 1.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'alimentació escolar sana.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els horts urbans en l'antic circuit urbà de Fórmula 1.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de l'accés al cementeri del Grau.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de mobiliari i efectes.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de vidre dels establiments hostalers del barri del Carme.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'aplicació que regula el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) en València.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les actuacions en vies rurals i camins del Consell Agrari Municipal.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis del tercer trimestre de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministraments postals del tercer trimestre de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats del tercer trimestre de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica del tercer trimestre de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament del tercer trimestre de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els encàrrecs a empreses durant el tercer trimestre de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la informació de coordinadors i directors generals en el portal de transparència de la web municipal.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el personal subaltern que presta servici en els col·legis públics i municipals.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'informe de Transparència Internacional de compliment de l'obligació legal de publicació de contractes.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la publicació de comptes justificatius dels grups municipals en el portal de transparència.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la designació de València com a Capital Mundial de l'Alimentació en 2017.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el balanç de la Nit de Halloween.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les campanyes preventives de la Policia Local.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'inici de les oposicions de Policia Local i de Bombers.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adquisició de propietats en Forn d'Alcedo.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Consorci València 2007.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre contradiccions respecte de l'accés nord al port de Valéncia.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres de rehabilitació del cobert núm. 2.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reforma de la zona de Pérez Galdós - Giorgeta.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el rescat de la concessió de l'edifici dels Docks.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la seguretat en l'aparcament de la plaça de la Reina.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la tramitació del projecte de rehabilitació del xalet del carrer de Abben Al- Abbar.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament únic de transport.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el balanç de la Mesa de la Mobilitat.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la V-30.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el pla de reutilització de bicicletes abandonades a la via pública.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Pla d'Esterilització Felina (PEF) de la ciutat de València.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'horta de Castellar.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000201-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Policia Local en inversions en l'any 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pels Srs. Benlliure i Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre mobiliari urbà en el Parc Natural del Saler.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000202-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Nit de Halloween.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000203-00 - Contestada
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0100.-Declaració institucional amb motiu de l'adhesió a la proposta de la Comunitat de Sant Egidi, fundadora de la Xarxa de Ciutats per la Vida/Ciutats contra la Pena de Mort.
  Expediente .- E-00201-2016-000051-00 - Aprovat
 • 0101.-Declaració Institucional sobre Ciutats Educadores.
  Expediente .- O-C1503-2016-000159-00 - Aprovat
 • 0102.-Declaració Institucional de suport a la candidatura de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO
  Expediente .- O-C1513-2016-000160-00 - Aprovat
 • 0103.-Declaració Institucional sobre les aportacions dels cabals d'ús ambiental necessaris per al correcte estat ecològic de l'espai natural protegit de l'Albufera.
  Aprovat
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0104.-Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les normes d'imatge i protocol de la Junta Central Fallera.
  Quedar assabentat
 • 0105.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre celebració del 20 aniversari de la declaració de la Llotja com a Patrimoni de la Humanitat.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0106.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la contracta de jardins.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0107.-Pregunta subscrita in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la seua sol·licitud de l'informe de l'Assessoria Jurídica Municipal en relació amb el canvi de denominació del municipi.
  A contestar en pròxima sessió


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI