Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
09-11-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 19 d'octubre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa aprovar el conveni d'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València.
  Expediente .- E 00400 2012 000014 00 - Aprovat
 • 0003.-JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les resolucions de reclamacions economicoadministratives adoptades en el tercer trimestre de 2012.
  Expediente .- E 00408 2012 000655 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de gener de 2009, que va resoldre consentir i complir la Sentència dictada pel Jutjat núm. 2, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 563/07, interposat contra acord d'aprovació de la reparcel·lació de la unitat d'execució PRR-9 'Patraix'.
  Expediente .- E 00501 2007 000514 00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, pel qual, en virtut de desistiment de la part actora, es declara acabat el procediment del Recurs PA núm. 126/12, interposat contra sanció de multa per exercir l'activitat de lloguer de bicicletes sense autorització municipal en el llit del Túria.
  Expediente .- E 00501 2012 000307 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 4, estimatòria del Recurs núm. 1455/10 sobre resolució denegatòria d'incapacitat absoluta.
  Expediente .- E 00501 2012 000045 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 688/10, interposat contra imposició de sanció de multa per realització d'obres il·legals i il·legalitzables de reforma de vivenda unifamiliar.
  Expediente .- E 00501 2010 000672 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir a la renúncia en el lloc de treball referència núm. 6581.
  Expediente .- E 01101 2012 001739 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 923-P, de 17 de setembre de 2012.
  Expediente .- E 01101 2012 001502 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de 'Construcció d'escola infantil de primer cicle a la plaça del Periodista Vicente Ros Belda', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000050 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar la sol·licitud de suspensió del procediment obert per a l'adjudicació dels servicis d'assistència en la gestió i execució dels contractes d'assegurances que concerte la corporació.
  Expediente .- E 04101 2011 000008 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa acceptar la renúncia presentada per l'adjudicatari del contracte per a la prestació del servici de monitors educadors per a menjadors escolars durant els mesos d'octubre a maig dels cursos escolars 2011-2012 i 2012-2013 en els centres educatius municipals i declarar desert el dit procediment obert.
  Expediente .- E 04101 2011 000019 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar les al·legacions presentades i determinar la procedència de resoldre el contracte per a la prestació del servici de gestió del poliesportiu de la Rambleta.
  Expediente .- E 04101 2012 000092 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici de manteniment dels sistemes informàtics de gestió municipal desenvolupats en la plataforma Natural Adabas.
  Expediente .- E 04101 2012 000098 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la modificació del contracte de prestació del servici de neteja de les dependències municipals.
  Expediente .- E 04101 2012 000050 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E1.08.015, naus per a depòsit i arxiu municipal, fases I, II i III, situades al carrer dels Traginers.
  Expediente .- E 05303 2011 000126 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'estació de bombeig d'aigües residuals de Natzaret.
  Expediente .- E 05303 2012 000046 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar l'acta d'entrega dels edificis denominats 'Xalet del doctor Bartual' i 'Dos barraques comunicades'.
  Expediente .- E 05303 2012 000115 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Devesa-Albufera i Pedanies l'edifici denominat 'Xalet del doctor Bartual'.
  Expediente .- E 05304 2011 000073 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa declarar vàlida la selecció dels projectes beneficiaris de la beca Llançament, realitzada per la Comissió de Valoració de l'Itinerari Emprenedor.
  Expediente .- E 00202 2012 000023 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 68/12.
  Expediente .- E 00801 2012 000068 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 69/12.
  Expediente .- E 00801 2012 000069 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 82/12.
  Expediente .- E 00801 2012 000082 00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2010 99697.
  Expediente .- E 01305 2010 000360 00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2010 176273.
  Expediente .- E 01305 2010 000635 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2257-W, de 23 d'abril de 2012, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 007131 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3655-G, de 7 de novembre de 2006, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2006 002479 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar els preus unitaris proposats per la direcció d'obres del projecte de construcció del 'Nou pont de Fusta'.
  Expediente .- E 01801 2009 002477 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la concessió d'una ajuda econòmica a comissions falleres per la il·luminació extraordinària dels carrers de la seua demarcació en l'exercici faller 2011-2012.
  Expediente .- E 01904 2012 000484 01 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la composició de la Comissió Qualificadora que ha d'intervindre en la concessió de les beques de catalogació i informatització de la Biblioteca Municipal Central, XI edició.
  Expediente .- E 01905 2012 000104 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E 02001 2005 000329 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa modificar el text del conveni a subscriure amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a la digitalització de premsa històrica.
  Expediente .- E 02001 2012 000254 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto per tal d'abonar part de l'anualitat de 2011 del conveni firmat amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  Expediente .- E 02101 2011 000891 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto relatiu al servici de comprovació del sistema de gestió de qualitat de diversos centres municipals de servicis socials.
  Expediente .- E 02201 2012 005975 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona i última pròrroga del contracte de capacitació professional i manteniment de vivendes habilitades per nuclis de població desfavorits.
  Expediente .- E 02201 2008 002701 01 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a determinades factures de desembre de 2011.
  Expediente .- E 02201 2012 007010 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 8 de juny de 2012, en relació amb el contracte de gestió del centre de dia 'L'Amistat'.
  Expediente .- E 02201 2009 000450 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'actualització de l'IVA del contracte per a l'execució de les obres de 'Construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors Montolivet', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 02201 2011 001753 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal corresponent a l'IPC per als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Associació Valenciana de la Caritat.
  Expediente .- E 02201 2010 000240 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal corresponent a l'IPC per als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Institut Secular Obreres de la Creu.
  Expediente .- E 02201 2011 005421 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació Apip-Acam, la Fundació Cedat i l'Associació Alanna, per a dur a terme el programa 'Valencia inserta III'.
  Expediente .- E 02201 2012 007115 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de la primera revisió de preus i el major gasto per l'increment de l'IVA del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Alqueria de la Puríssima'.
  Expediente .- E 02201 2010 004125 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa denegar les peticions formulades per Gesmed-Solimar Dos, UTE, referides a l'abonament d'indemnització per gestió d'interessos de demora, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 5105/12.
  Expediente .- E 02201 2012 005105 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa denegar les peticions formulades per Gesmed-Solimar Dos, UTE, referides a l'abonament d'indemnització per gestió d'interessos de demora, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 8385/12.
  Expediente .- E 02201 2012 008385 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, en concepte de gastos ocasionats per la col·laboració en la realització del Carnestoltes infantil.
  Expediente .- E 02307 2012 000494 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajuda municipal a la contractació 2012.
  Expediente .- E 02902 2012 000413 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la consolidació empresarial 2012.
  Expediente .- E 02902 2012 000414 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Aumsa.
  Expediente .- E 03201 2012 000033 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar el projecte modificat d'obres de renovació d'enllumenat públic inclòs en el Pla de Nuclis 2012, referit a la pedania de la Torre.
  Expediente .- E 03303 2012 000163 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar la sol·licitud d'una subvenció corresponent a la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació.
  Expediente .- E 03910 2011 000158 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000015 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000156 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000264 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Comissió Europea destinades als projectes europeus que s'indiquen a continuació i aprovar les corresponents modificacions de crèdits: Proyecte 'PVF!'.
  Expediente .- E 01401 2012 000134 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Comissió Europea destinades als projectes europeus que s'indiquen a continuació i aprovar les corresponents modificacions de crèdits: Proyecte 'Selpe'.
  Expediente .- E 01401 2012 000135 00 - Aprovat
 • 0056(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport per a finançar diverses activitats culturals.
  Expediente .- E 01601 2012 000027 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació de factures de l'any 2012.
  Expediente .- E 01903 2012 000359 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa sol·licitar a la Diputació Provincial de València una subvenció en el marc del 'Pla de renovació de mobiliari d'esdeveniments municipals'.
  Expediente .- E 01904 2012 000589 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar l'ajuda concedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport relativa al 'Projecte de conservació i manteniment del fustam de la Llotja de València'.
  Expediente .- E 02001 2012 000215 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el coeficient de la primera revisió de preus del contracte per a la gestió del servici públic de neteja, dragatge i conservació de séquies i de l'entorn de l'estany de l'Albufera.
  Expediente .- E 02701 2009 000464 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa alliberar crèdit de l'aplicació pressupostària corresponent al contracte del servici de dependències fúnebres.
  Expediente .- E 02802 2012 000423 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de J. López Patentes y Marcas, SL, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 589/12.
  Expediente .- E 02901 2012 000589 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de J. López Patentes y Marcas, SL, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 1390/12.
  Expediente .- E 02901 2012 001390 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l'addenda al conveni marc de col·laboració firmat amb Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV), la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i la Confederació Empresarial de la Xicoteta i Mitjana Empresa (CEPIMEV), per a la creació d'ocupació i foment de la iniciativa empresarial.
  Expediente .- E 02902 2012 000406 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la certificació de juliol de 2012 del contracte de conservació de fonts ornamentals.
  Expediente .- E 03303 2012 000178 00 - Aprovat
 • 0066(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Foto Estudio Art, SL.
  Expediente .- E 04103 2011 000035 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa rectificar d'ofici per error material un acord de la Junta de Govern Local de 26 d'octubre de 2012.
  Expediente .- E 01201 2012 000173 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Ovelan Software, SL.
  Expediente .- E 01501 2009 000645 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Incipresa, SA.
  Expediente .- E 01501 2011 000146 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Rosenbauer Española, SA.
  Expediente .- E 01501 2011 000384 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Specialist Computer Centres, SL.
  Expediente .- E 01501 2011 000436 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Secopsa Servicios, SA.
  Expediente .- E 01501 2011 000463 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI