Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
31-10-2019
Hora:
09:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 31 OCTUBRE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions extraordinàries de 26 de setembre i de 15 i 17 d'octubre de 2019.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 20 i 27 de setembre i 4, 11 i 18 d'octubre, extraordinària de 26 de setembre i extraordinària i urgent de 25 de setembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar la modificació del règim de sessions del Ple dels mesos de novembre i desembre de 2019.
  Expediente .- E-00401-2019-000133-00 - Aprovat
 • 0005.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació del règim de sessions ordinàries de les comissións informatives de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Protecció Ciutadana, i de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports.
  Expediente .- E-00401-2019-000105-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació núm. 2 del Pla Parcial Font de Sant Lluís.
  Expediente .- E-03001-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme d'aprovació definitiva del PEP-EBIC 03 Botànic, Torres de Quart, Església Sant Miquel i Sant Sebastià.
  Expediente .- E-03502-2016-000009-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs 1/77/2017 interposat contra Decret del Consell 16/2017 pel qual es va aprovar el canvi de denominació del municipi de València i va autoritzar com a denominació oficial la forma exclusiva en valencià.
  Expediente .- E-00501-2019-000311-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte dels Informes dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de setembre de 2019.
  Expediente .- E-04302-2019-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 3r trimestre.
  Expediente .- E-05501-2019-000021-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe del 3r trimestre de 2019 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2019-000031-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 3a modificació pressupostària del pressupost del Consell Agrari Municipal 2019 del tipus crèdit extrarordinari finançats amb el romanent líquid de Tresoreria de 2018.
  Expediente .- E-70009-2019-000043-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 4a modificació pressupostària de l'Organisme Autònom Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València de l'exercici 2019, del tipus crèdit extraordinari finançat amb el romanent líquid de Tresoreria.
  Expediente .- E-8RE02-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits destinació superàvit 2018 de la Universitat Popular.
  Expediente .- E-70008-2019-000051-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a modificació pressupostària de l'Organisme Autònom Junta Central Fallera de l'exercici 2019, del tipus crèdits extraordinaris finançats amb el romanent líquid de Tresoreria.
  Expediente .- E-70006-2019-000009-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2018.
  Expediente .- E-00408-2019-000154-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el Pla Territorial d'Emergències de València - PTE.
  Expediente .- E-01501-2019-000438-00 - Aprovat
 • 0018.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa modificar els components del Consell Social de la Ciutat.
  Expediente .- E-02301-2019-000313-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0019.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa concedir la Medalla al sacrifici en el compliment del deure, categoria or, de la Policia Local de València.
  Expediente .- E-01404-2019-000130-00 - Aprovat
 • 0020.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública secundària de professor especialista de cicles formatius de grau mitjà.
  Expediente .- E-01101-2019-003287-00 - Aprovat
 • 0021.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2019-002875-00 - Aprovat
 • 0022.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada de l'advocacia i de l'activitat pública de docència en la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2019-002532-00 - Aprovat
 • 0023.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIVU. Dóna compte de l'exercici d'activitat privada a fi de finalitzar fins al mes de desembre tres contractes subscrits amb anterioritat al seu nomenament com a personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2019-004275-00 - Quedar assabentat
 • 0024.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat com a professora associada en la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E-01101-2019-004272-00 - Aprovat
 • 0025.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa ratificar els criteris per a determinar el personal administratiu adscrit als grups polítics municipals.
  Expediente .- E-01101-2019-004506-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • 0026.-COMPAREIXENÇA de l'alcalde de València en relació amb el presumpte frau ocorregut en l'Empresa Municipal de Transports, SAU (Acord núm. 1, Ple extraordinari 17.10.2019).
  Expediente .- O-00606-2019-000006-00 - Quedar assabentat
 • MOCIONS
 • 0027.-Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, contra la violència i la discriminació.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000007-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0028.-Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre l'ampliació del Pla Sud.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000007-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0029.-Moció subscrita conjuntament pels sis regidors i regidores del Grup Ciutadans, sobre el cessament del regidor Sr. Giuseppe Grezzi.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000168-00 - Rebutjat
 • 0030.-Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, per la llibertat i la seguretat protegint la convivència pacífica.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000007-00 - Rebutjat
 • 0031.-Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, per a condemnar la violència a Catalunya, donar suport a les Forces i Cossos de Seguretat, defensar la Constitució i la convivència, prendre mesures contra les actuacions inconstitucionals o infractores del Codi Penal i la seua apologia, i impulsar reformes legals.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0032.-Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre paralitzar l'aprovació de les ordenances fiscals.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Rebutjat
 • 0033.-Moció subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat en les comunicacions i informacions.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000186-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0034.-Moció subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora del Grup Ciutadans, sobre el cessament de funcions del regidor Sr. Pere Fuset i Tortosa.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000191-00 - Rebutjat
 • 0035.-Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre actuacions al Parc Natural de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Aprovada proposta alternativa
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0036.-Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre la valoració de l'inici del mandat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0037.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora del Grup Ciutadans, sobre el procediment judicial al regidor Sr. Pere Fuset.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000181-00 - Retirat
 • PREGUNTES
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'ús de la llotja de la Plaça de Bous.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000008-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la inspecció i revisió d'aparcaments municipals.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000008-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre servicis realitzats per la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre dades de funcionaris de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la sala del 092.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la gestió del Mercat Central.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els gorretes.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'exclusió social.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el nomenament del Defensor o Defensora de les Persones amb Discapacitat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'escultura de la Font de Neptú en el Palau de Monfort.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre un solar ubicat a la plaça del Pilar.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Consell Municipal de Medi Ambient.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000178-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la neteja de solars.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000178-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions per a l'edició de la Sant Silvestre 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000178-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions econòmiques a clubs esportius.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000178-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els nuclis zoològics.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000178-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el cens de gossos.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000178-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el cens de gats.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000178-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en monuments.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000177-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el projecte expositiu del Centre Arqueològic de l'Almoina.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000177-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el transport d'obres d'art.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000177-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre una modificació pressupostària.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000177-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els convenis amb les federacions falleres.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000177-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre sancions a les comissions falleres.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000177-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades, exercici 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000176-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Patrimoni.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000176-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obres en els restaurants del Passeig Marítim.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000176-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les sancions de trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000176-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació del jardí Botànic.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000176-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa de l' Ordenança de Mobilitat nova i les actuacions de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000176-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la concentració convocada per Acció Cultural del País Valencià el 14 d'octubre de 2019 a la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000175-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els actes del Nou d'Octubre organitzats per la Generalitat Valenciana a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000175-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el forat pressupostari que suposa el frau en l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000175-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciudatans, sobre les campanyes de publicitat institucional en diversos mitjans de comunicació.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000175-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost de l'EMT en 2020.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000175-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el cost per als ciutadans del frau de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000175-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost d'Edificant per a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000175-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre els imports pagats per publicitat institucional.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les sancions per incompliment de l'Ordenança de Neteja Urbana.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les sancions per venda ambulant il·legal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre desfibril·ladors.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre Decidim VLC 2019-2020.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el procés participatiu per a la remodelació de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre els contractes de servicis i de concessió de servicis.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els ingressos previstos per al 2020.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les operacions d'endeutament previstes.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els tràmits per a la instal·lació de la senyalització SISTHO en l'A-7 de la Llotja.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000180-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el foment de l'autoocupació i l'emprenedoria.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000180-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els programes per a la creació d'ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000180-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre llicències d'obres de nova planta sol·licitades en els servicis de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació, Vivenda i de Gestió del Centre Històric.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre llicències d'obres sol·licitades en els servicis de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació, Vivenda i Gestió del Centre Històric.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el compliment de la Resolució de l'Agència Valenciana Antifrau sobre el Contracte d'Intermediació Hipotecària del Servici de Vivenda.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les sol·licituds de millora de la neteja realitzades en col·legis a l'inici del curs 2019-2020.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Vivenda per a la Ciutat de València 2017-2021.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el Centre d'Interpretació en les Torres dels Serrans.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000179-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre desfibril·ladors en instal·lacions municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000179-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el personal dels centres municipals de servicis socials.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000179-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la Fira Jove València 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el Museu del Corpus-Casa de les Roques.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el Museu Faller.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Xarxa EIT Climate KIC.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre cobertes verdes en edificis públics.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre Smart City.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'APP València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre declaracions responsables i llicències d'activitat per a ús hoteler.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre Banc de Terres.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la remodelació del tram d'autovía CV-500 al Saler.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la neteja i conservació dels canals i séquies de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la Casa Natalicia de Sant Vicent Ferrer.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els informes tècnics del brot de botulisme aviar.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el tancament de les platges de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'arbratge urbà.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'ampliació del clavegueram en l'àmbit de sòl no urbà.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els carregadors per a vehicles elèctrics.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'estat de conservació del Jardí Arqueològic de l'Hospital.
  Expediente .- O-89POP-2019-000074-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de setembre per la regidora Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre un contracte relacionat amb el mapa escolar.
  Expediente .- O-00606-2019-000007-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0115.-Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les reivindicacions del Cos de Bombers.
  Quedar assabentat
 • 0116.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre tanques i graderies en Vivers.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0117.-Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la carretera del Saler.
  Quedar assabentat
 • 0118.-Moció urgent subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre autorització a l'Assessoria Jurídica municipal perquè actue en nom i representació d'este Ajuntament en el Procediment Abreujat 1243/2017 del Jutjat d'Instruccció núm. 18 de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000082-00 - Rebutjada l'urgència
 • 0119.-Declaració institucional de suport al desenvolupament del Festival Webit 2020, 2021 i 2022 a València.
  Aprovat
(Informació publicada: 11/12/2019 10:38:53 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI