Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
30-09-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria septiembre (Exp 25/2011)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de les sessions ordinària i extraordinària de 29 de juliol de 2011.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les Resolucions núm. 108 al 1141, 32-G al 134-G, 5-S al 61-S, 151-H al 991-H, 46-P al 414-P, 11-U al 146-U, 1-C al 129-C, 1-M al 67-M, 3-T al 176-T, 2-K al 30-K, 33-X al 162-X, 8-O al 95-O, 3-B al 18-B, 184-W al 933-W, 1-R al 8-R, 1-A al 39-A, 2-J al 19-J, 1-D al 12-D, 3-F al 10-F, 2-L al 192-L, 2-E al 9-E, 45-I al 267-I, 12-Q AL 33-Q y 8-Ñ al 798-Ñ, corresponents als mesos de juliol i agost. Tot això, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de data 1, 8, 15 i 22 de juliol, als efectes del que estableix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions núm. 1142 i 1143, de 9 de setembre de 2011, sobre nomenament de vocals en la Junta Municipal d'Abastos.
  Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA.- Proposa el nomenament de representants en òrgans de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
  Expediente .- E 00606 2011 000029 00 - Aprovat
 • 0006.-ALCALDIA.- Eleva la seua proposta i dels portaveus en relació amb el Corredor Mediterrani.
  Expediente .- E 00606 2011 000027 00 - Aprovat
 • 0007.-SECRETARIA GENERAL DEL PLE.- Proposa accedir a una sol·licitud de compatibilitat per a activitat pública.
  Expediente .- E 00401 2011 000027 00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del P.P. Sector PRR-3 Orriols. (26/09/2011)
  Expediente .- E 03001 2010 000089 00 - Aprovat
 • 0009.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa iniciar el procés de participació pública i sotmetre a informació pública el Pla Especial de Protecció de l'Entorn del BIC Església i Monestir de Sant Vicent de la Roqueta. (26/09/2011)
  Expediente .- E 03001 2011 000086 00 - Aprovat
 • 0010.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament el document de "Modificació del PEPRI del Barri del Mercat per a deixar sense efecte la Unitat d'Execució número 15, en l'àmbit de la plaça de la Mercé. (26/09/2011)
  Expediente .- E 03502 2011 000049 00 - Aprovat
 • 0011.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar el recurs de reposició presentat per l'Agrupació d'Interés Urbanístic Bosseria, contra l'acord plenari de 25 de març de 2011 en el qual es fixava el valor de repercussió del sòl en el PAI de la UE 12 del PEPRI de Velluters. (26/09/2011)
  Expediente .- E 03502 2007 000215 00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar definitivament el Reglament Orgànic del Ple. (27/09/2011)
  Expediente .- E 00401 2011 000018 00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el compte de la corporació corresponent al exercici 2010 y dóna compte dels informes d'auditoria de l'Ajuntament de València, Gastos i Ingressos, corresponents a l'exercici 2010. (26/07/2011 y 27/09/2011)
  Expediente .- E 04301 2011 000009 00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la sexta relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 2011. (27/09/2011)
  Expediente .- E 05501 2011 000057 00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la tercera modificació del pressupost de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit de l'exercici 2011. (27/09/2011)
  Expediente .- E 05501 2011 000058 00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500005 00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500006 00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació dels servicis d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500007 00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500008 00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació de servicis de sanitat. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500009 00 - Aprovat
 • 0021.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500010 00 - Aprovat
 • 0022.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Depòsit de mobles i altres objectes en els magatzems municipals. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500011 00 - Aprovat
 • 0023.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici d'estadística municipal. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500012 00 - Aprovat
 • 0024.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500013 00 - Aprovat
 • 0025.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Servicis motivats per espectacles pirotècnics. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500014 00 - Aprovat
 • 0026.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de celebració de bodes civils. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500015 00 - Aprovat
 • 0027.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500016 00 - Aprovat
 • 0028.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de mercats. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500017 00 - Aprovat
 • 0029.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500018 00 - Aprovat
 • 0030.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500019 00 - Aprovat
 • 0031.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500023 00 - Aprovat
 • 0032.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500024 00 - Aprovat
 • 0033.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Instal·lació de quioscos en la via pública. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500025 00 - Aprovat
 • 0034.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500026 00 - Aprovat
 • 0035.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500027 00 - Aprovat
 • 0036.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500028 00 - Aprovat
 • 0037.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500029 00 - Aprovat
 • 0038.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500030 00 - Aprovat
 • 0039.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500031 00 - Aprovat
 • 0040.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONOMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la supressió de l'Ordenança reguladora de les taxes pel servici municipal d'ajuda a domicili. (27/09/2011)
  Expediente .- E H4969 2011 500021 00 - Aprovat
 • 0041.-PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUDADANA.- Proposa concedir la medalla al sacrifici en el compliment del deure en la categoria de plata al Sr. José Miguel Merenciano Fabra, oficial de la Policia Local de València. (28/09/2011)
  Expediente .- E 01401 2011 000198 00 - Aprovat
 • 0042.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la sol·licitud d'incoació i tramitació d'expedient per a la declaració com a Bé d'Interés Cultural de caràcter immaterial de les Falles de València. (26/09/2011)
  Expediente .- E 01904 2011 000541 00 - Aprovat
 • 0043.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre la construcció del col·legi públic núm. 100 al barri de Russafa.
  Rebutjat
 • 0044.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la construcció d'un col·legi públic al barri de Russafa.
  Rebutjat
 • 0045.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre la construcció d'un centre docent d'educació infantil i primària en el solar del carrer de Puerto Rico.
  Rebutjat
 • 0046.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre l'augment de la taxa de fem aprovat per la Emtre.
  Rebutjat
 • 0047.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Calabuig i la Sra. Dolz, sobre la taxa per al servei metropolità de tractament i eliminació de residus urbans (TAMER).
  Rebutjat
 • 0048.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la creació de la Mesa de la Mobilitat Sostenible.
  Rebutjat
 • 0049.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la bici pública compartida amb els ajuntaments de l'Àrea Metropolitana.
  Retirat
 • 0050.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, en relació amb la reforma constitucional.
  Rebutjat
 • 0051.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre l'escolarització del curs 2011-2012.
  Retirat
 • 0052.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la retirada del recurs d'inconstitucionalitat que qüestiona el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe.
  Retirat
 • 0053.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig, Ribó i Sanchis, dels Grups Socialista, Compromís i Esquerra Unida, sobre la retirada del recurs d'inconstitucionalitat que qüestiona el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe.
  Rebutjat
 • 0054.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sarrià, del Grup Socialista, sobre trasllat de la base de contenidors de Castellar-l'Oliverar.
  Rebutjat
 • 0055.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la Ordenança de Convivència Ciutadana que regula la utilització de l'espai públic per a l'oferiment i demanda de servicis sexuals.
  Expediente .- E 00606 2011 000028 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0056.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre donar-li el nom de la Premi Nobel de la Pau Wangari Maathai a un jardí o un parc de la ciutat.
  Rebutjat
 • 0057.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre regulació de l'ús de la web de l'Ajuntament de València.
  Rebutjat
 • 0058.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, en relació amb les Bandes de Música.
  Rebutjat
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació de la parcel·la escolar del carrer de Puerto Rico.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, en relació amb la modificació de competències i trasllat de personal de les juntes municipals de districte.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, en relació amb la reducció de servicis i personal de neteja dels treballadors de l'empresa FCC a la zona 2 de València.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, en relació amb la instal·lació de 5000 nous "Pàrquings de Bici".
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, en relació amb el centre cultural i de creació contemporània "Las Naves" i rehabilitació de l'antiga fàbrica "Harineras Levantinas".
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la construcció d'un centre cívic al barri de Castellar-l'Oliverar.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la contaminació lumínica i estalvi.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre imposició de penalitats per incompliment de convenis urbanístics.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, en relació amb el sector urbanitzable Malilla Sup-6.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre l'estat de les obres previstes en el conveni firmat amb la EPSAR.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre liquidació d'imposts de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre factures pendents de pagament.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre l'equipament de la Policia Local.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la situació d'inseguretat del barri de la La Font d'en Corts.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre accés a la informació de la base de dades municipal.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el pacte per a l'ocupació a la ciutat.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, en relació amb el turisme a València.
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, en relació amb el funcionament de la Fundació per a la Innovació Urbana i Economia del Coneixement.
  Contestada
 • 0077.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el Conveni de col·laboració amb el Consell de la Joventut de València.
  Contestada
 • 0078.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la paralització del procés d'adjudicació del servici de gestió, informació i animació juvenil als centres municipals de Joventut.
  Contestada
 • 0079.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, en relació amb la residència La Nostra Casa.
  Contestada
 • 0080.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre els programes per a dones que exercixen la prostitució.
  Contestada
 • 0081.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la redacció del Pla Especial de Protecció de l'Entorn dels BIC "Jardí Botànic de la Universitat de València" i "l'església de Sant Miquel i Sant Sebastià" i titularitat, conservació i ús de l'Alqueria del carrer de Gaspar Bono.
  Contestada
 • 0082.-PREGUNTES.- Pregunta susbscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, en relació amb l'Alqueria del Moro.
  Contestada
 • 0083.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre la tramitació d'una nova contracta de poda.
  Contestada
 • 0084.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, en relació amb la modificació de competències i trasllat de personal de les juntes municipals de districte.
  Contestada
 • 0085.-Prec formulat pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, pel que fa a la convocatòria del Consell Escolar de la Ciutat.
  Quedar assabentat
 • 0086.-Prec formulat pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, pel que fa a la llicència d'obres d'ampliació del Museo Sant Pius V.
  Quedar assabentat
 • 0087.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Castillo, de Compromís, pel que fa a dos places vacants de l'Oficina de Traductors.
  A contestar en pròxima sessió


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI