Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
20-09-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 de juliol de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 663/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000686 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 324/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000296 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria de l'apel·lació seguida contra sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 i estimatòria parcial del Recurs PO núm. 730/09, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000506 00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 89/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000193 00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 385/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000424 00 - Aprovat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PO núm. 586/12, sobre desestimació de reclamació de pagament d'interessos de demora per retard en el pagament de factures.
  Expediente .- E 00501 2012 000446 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en el lloc de treball referència núm. 3137.
  Expediente .- E 01101 2013 001149 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació dels servicis necessaris per a atendre el servici d'informació telefònica 010 de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 04101 2013 000108 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa autoritzar la continuació del contracte de la concessió d'obra pública de construcció d'un estacionament subterrani de vehicles en el subsòl del carrer de Vinatea i la posterior explotació d'este.
  Expediente .- E 04101 2013 000021 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa no accedir a la sol·licitud de resolució del contracte administratiu de concessió d'obres públiques per a la construcció i posterior explotació de l'estacionament de vehicles automòbils situat en el subsòl de l'avinguda de Pius XII, del Metge Vicent Torrent i de Godelleta.
  Expediente .- E 04101 2013 000055 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i abonar una quantitat a favor de la Fundació Cotec per a la Innovació Tecnològica, en concepte d'aportació municipal corresponent a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 00202 2013 000005 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Steria Ibérica, SAU.
  Expediente .- E 00801 2013 000081 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: T-Systems ITC Iberia, SAU.
  Expediente .- E 00801 2013 000082 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar les mesures necessàries per a garantir la continuïtat del subministrament elèctric en alta tensió.
  Expediente .- E 01201 2011 000069 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament corresponents als contractes següents: Subministrament d'electricitat i gas natural.
  Expediente .- E 01201 2013 000198 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament corresponents als contractes següents: Manteniment d'impressores Oki.
  Expediente .- E 01201 2013 000208 00 - Aprovat
 • 0018.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 11316.
  Expediente .- E 01305 2012 000063 00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 47704.
  Expediente .- E 01305 2012 000175 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 100857.
  Expediente .- E 01305 2012 000362 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00103 2012 6436.
  Expediente .- E 01305 2012 000502 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1190-W, de 26 de febrer.
  Expediente .- E 01306 2013 000080 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1192-W, de 26 de febrer.
  Expediente .- E 01306 2013 000101 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1741-W, de 26 de març.
  Expediente .- E 01306 2013 000983 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3472-W, de 19 de juny.
  Expediente .- E 01306 2013 001870 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3671-W, de 27 de juny.
  Expediente .- E 01306 2013 003034 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3757-W, de 3 de juliol.
  Expediente .- E 01306 2013 000865 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4095-W, de 15 de juliol.
  Expediente .- E 01306 2013 002756 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de Residevale, SL.
  Expediente .- E 01401 2012 000076 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dornier, SA.
  Expediente .- E 01801 2013 002874 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE JOVENTUT.- Dóna compte dels veredictes dels jurats del VII certamen 'València Idea 2013'.
  Expediente .- E 01902 2013 000055 00 - Quedar assabentat
 • 0032.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la realització de la festivitat del Dia de la Comunitat Valenciana, el programa d'actes i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01904 2013 000497 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la concessió de subvenció i el pagament anticipat de part d'esta a favor de la Federació d'Associacions Falles Secció Especial per a l'esdeveniment 'Una festa per a tots'.
  Expediente .- E 01904 2013 000547 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Dóna compte de la paralització de les obres del 'Centre municipal d'activitats per a persones majors de Montolivet', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 02201 2011 001753 00 - Quedar assabentat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de servici per a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Alqueria de la Puríssima'.
  Expediente .- E 02201 2010 004125 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte del servici de teleassistència de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 02201 2012 008513 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació Natania per a desenvolupar programes d'acollida a persones amb problemes de marginalitat social greu.
  Expediente .- E 02201 2013 005222 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la reformulació de projectes de convocatòries de cooperació al desenvolupament, pobresa i exclusió social i meses de solidaritat.
  Expediente .- E 02201 2013 005201 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb les Escoles d'Artesans-Fundació Comunitat Valenciana per a la formació en la utilització de l'Administració electrònica.
  Expediente .- E 02301 2013 000376 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb l'Agència Valenciana de la Salut de la Conselleria de Sanitat per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria en les pedanies següents: Massarrojos.
  Expediente .- E 02310 2013 000134 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb l'Agència Valenciana de la Salut de la Conselleria de Sanitat per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria en les pedanies següents: Carpesa, Benifaraig, Borbotó y Poble Nou.
  Expediente .- E 02310 2013 000135 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb l'Agència Valenciana de la Salut de la Conselleria de Sanitat per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria en les pedanies següents: El Saler i Forn d'Alcedo.
  Expediente .- E 02310 2013 000136 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte per a la prestació del servici de l'estudi estadístic descriptiu d'enquestes prèvies i qüestionaris d'avaluació de les xarrades sobre drogodependències del Pla municipal de drogodependències de la Regidoria de Sanitat.
  Expediente .- E 02501 2013 000019 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra els acords de la Junta de Govern Local que s'indiquen a continuació, en matèria d'expropiacions: Acord de data 15 de febrer de 2013.
  Expediente .- E 03103 2007 000006 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra els acords de la Junta de Govern Local que s'indiquen a continuació, en matèria d'expropiacions: Acord de data 5 de juliol de 2013.
  Expediente .- E 03103 2011 000023 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa no admetre el full d'estimació presentat per la propietat relatiu a la sol·licitud d'expropiació de dos parcel·les situades a la partida del Pla de Sant Bernat.
  Expediente .- E 03103 2013 000001 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concloure els corresponents procediments de reintegrament d'unes subvencions concedides per acords de la Junta de Govern Local i procedir a l'arxiu dels expedients següents: Expedient núm. 4/13.
  Expediente .- E 03910 2013 000004 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concloure els corresponents procediments de reintegrament d'unes subvencions concedides per acords de la Junta de Govern Local i procedir a l'arxiu dels expedients següents: Expedient núm. 10/13.
  Expediente .- E 03910 2013 000010 00 - Aprovat
 • 0049.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions i subministrament de premsa.
  Expediente .- E 04103 2013 000082 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre els sectors de Comptabilitat i Economicopressupostari.
  Expediente .- E 05501 2013 000045 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2014.
  Expediente .- E H4969 2013 500004 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2014.
  Expediente .- E H4969 2013 500005 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit.
  Expediente .- E H4969 2013 500006 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos.
  Expediente .- E H4969 2013 500007 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Prestació dels servicis d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs.
  Expediente .- E H4969 2013 500008 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal.
  Expediente .- E H4969 2013 500009 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Prestació de servicis de sanitat.
  Expediente .- E H4969 2013 500010 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal.
  Expediente .- E H4969 2013 500011 00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Depòsit de mobles i altres objectes en els magatzems municipals.
  Expediente .- E H4969 2013 500012 00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Prestació del servici d'estadística municipal.
  Expediente .- E H4969 2013 500013 00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
  Expediente .- E H4969 2013 500014 00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Servicis motivats per espectacles pirotècnics.
  Expediente .- E H4969 2013 500015 00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Prestació del servici de celebració de bodes civils.
  Expediente .- E H4969 2013 500016 00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  Expediente .- E H4969 2013 500017 00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Prestació del servici de mercats.
  Expediente .- E H4969 2013 500018 00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
  Expediente .- E H4969 2013 500019 00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques.
  Expediente .- E H4969 2013 500020 00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Prestació de servicis en el centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
  Expediente .- E H4969 2013 500021 00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Expedició de documents administratius.
  Expediente .- E H4969 2013 500022 00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Estacionament de vehicles a la via pública.
  Expediente .- E H4969 2013 500023 00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.
  Expediente .- E H4969 2013 500024 00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  Expediente .- E H4969 2013 500025 00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Instal·lació de quioscos a la via pública.
  Expediente .- E H4969 2013 500026 00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València.
  Expediente .- E H4969 2013 500027 00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
  Expediente .- E H4969 2013 500028 00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública.
  Expediente .- E H4969 2013 500029 00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal.
  Expediente .- E H4969 2013 500030 00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.
  Expediente .- E H4969 2013 500031 00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local.
  Expediente .- E H4969 2013 500032 00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar el projecte d'imposició de la taxa per aprofitament especial del domini públic local per mitjà de caixers automàtics d'entitats financeres instal·lats en la façana d'establiments i manipulables des de la via pública i aprovar el projecte de l'ordenança fiscal corresponent.
  Expediente .- E H4969 2013 500042 00 - Aprovat
 • 0081.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Servicis comunitaris per a la joventut.
  Expediente .- E H4969 2013 500033 00 - Aprovat
 • 0082.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Servicis del centre ocupacional municipal de discapacitats.
  Expediente .- E H4969 2013 500034 00 - Aprovat
 • 0083.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Servicis dels centres gerontològics comunitaris municipals.
  Expediente .- E H4969 2013 500035 00 - Aprovat
 • 0084.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Centre de dia per a discapacitats psíquics de la Font de Sant Lluís.
  Expediente .- E H4969 2013 500036 00 - Aprovat
 • 0085.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Assistència a cursos de prevenció, tècniques d'extinció d'incendis i evacuació de persones.
  Expediente .- E H4969 2013 500037 00 - Aprovat
 • 0086.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Servici d'educació infantil escoles de Pinedo.
  Expediente .- E H4969 2013 500038 00 - Aprovat
 • 0087.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Entrada per a visitar museus i monuments municipals.
  Expediente .- E H4969 2013 500041 00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 8224.
  Expediente .- E 01101 2013 001112 00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000213 00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases reguladores del concurs de cartells de les Falles de València 2014.
  Expediente .- E 01904 2013 000556 00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la relació d'obres excloses als Premis Literaris 'Ciutat de València' XXXI edició.
  Expediente .- E 01905 2013 000048 00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto derivat de les passanties de les delegacions tècniques de Cuenca (l'Equador) i Manizales (Colòmbia) en el marc de la iniciativa 'Suport a la planificació urbana municipal a través de la cooperació descentralitzada'.
  Expediente .- E 02201 2013 007626 00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Benestar Social per al manteniment dels següents centres ocupacionals municipals: Gravador Planes.
  Expediente .- E 02201 2013 003065 00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Benestar Social per al manteniment dels següents centres ocupacionals municipals: Isabel de Villena.
  Expediente .- E 02201 2013 003066 00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Benestar Social per al manteniment dels següents centres ocupacionals municipals: Juan de Garay.
  Expediente .- E 02201 2013 003067 00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Benestar Social amb destinació als fins següents: Ajudes per acolliment familiar.
  Expediente .- E 02201 2013 000268 00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Benestar Social amb destinació als fins següents: Servici de mesures judicials al medi obert.
  Expediente .- E 02201 2013 000269 00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Benestar Social amb destinació als fins següents: Servici especialitzat d'atenció a la família i infància.
  Expediente .- E 02201 2013 000513 00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Benestar Social amb destinació als fins següents: Manteniment del centre de dia de la Malva-rosa.
  Expediente .- E 02201 2013 002842 00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de gestió integral del centre de dia 'l'Amistat'.
  Expediente .- E 02201 2009 000450 00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa sol·licitar a la Delegació de Govern per al Pla Nacional sobre Drogues una ajuda econòmica per a la realització de les activitats del programa de prevenció de les drogodependències 'Viu l'estiu'.
  Expediente .- E 02501 2013 000024 00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 135-I, de 6 de febrer de 2013, relativa a la la concessió de llicència d'estació base de telefonia mòbil a l'avinguda de l'Autopista del Saler.
  Expediente .- E 03501 2004 000705 00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Sociedad de Agricultores de la Vega, SA, adjudicatària de la contracta del servici de neteja, reg, manteniment i conservació dels espais enjardinats i arbratge viari de la zona Sud de la ciutat, corresponent als treballs realitzats durant els mesos de l'any 2013 que s'indiquen a continuació: Juny.
  Expediente .- E 04001 2013 000646 00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Sociedad de Agricultores de la Vega, SA, adjudicatària de la contracta del servici de neteja, reg, manteniment i conservació dels espais enjardinats i arbratge viari de la zona Sud de la ciutat, corresponent als treballs realitzats durant els mesos de l'any 2013 que s'indiquen a continuació: Juliol.
  Expediente .- E 04001 2013 000709 00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, adjudicatària de la contracta del servici de neteja, reg, manteniment i conservació dels espais enjardinats i arbratge viari de la zona Nord de la ciutat, corresponent als treballs realitzats durant el proppassat mes de juliol.
  Expediente .- E 04001 2013 000708 00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal per un vehicle.
  Expediente .- E 04001 2013 000166 00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 165-Ñ, de 23 de gener de 2013, sobre retirada de grua.
  Expediente .- E 02303 2011 000518 00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la quarta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2013.
  Expediente .- E 05501 2013 000049 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI