Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-07-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 26 JULIO 2018

Ordre del dia

 • 0001.-ALCALDIA. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió plenària present, de la regidora Sra. Neus Fábregas Santana.
  Expediente .- E-00401-2018-000052-00 - Aprovat
 • 0002.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 28 de juny de 2018.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 juny de 2018 i el 15 de juliol de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 22 i 29 de juny i 6 i 13 de juliol de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA I PORTAVEUS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS. Proposen manifestar el suport a la iniciativa de construir un pavelló esportiu multiusos, davall la fórmula de concessió demanial, en la parcel·la de titularitat municipal que recau als carrers d'Àngel Villena, Bomber Ramón Duart i Antonio Ferrandis (actor).
  Expediente .- E-00201-2018-000022-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Especial Usos illa de cases Primat Reig.
  Expediente .- E-03001-2017-000010-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU en l'àmbit diferit M1 La Casa dels Bous.
  Expediente .- E-03001-2017-000225-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU en el carrer del Doctor Buen, de Benimàmet.
  Expediente .- E-03001-2018-000068-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa resoldre l'adjudicació del PAI per al desenvolupament de la Unitat d'Execució D del PEPRI de Benimàmet i aprovar la liquidació del contracte.
  Expediente .- E-03003-2018-000001-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar la denúncia presentada per Expo Grupo, SA, del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i la citada mercantil per a l'obtenció amb destinació a zona verda pública de l'immoble conegut com a Solar de Jesuïtes.
  Expediente .- E-03A01-2011-000029-00 - Aprovat
 • 0011.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la pròrroga de la suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Benimàmet B.
  Expediente .- E-03001-1999-000540-00 - Aprovat
 • 0012.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procediment de municipalizació per a ampliar l'objecte social de l'EMT.
  Expediente .- E-01801-2018-001811-00 - Aprovat
 • 0013.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa rebutjar l'Alternativa Tècnica del PAI per al desenvolupament de la UE 1 del Barri de la Seu-Xerea i declarar desert el concurs de programació.
  Expediente .- E-03502-2007-000266-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del TSJ, estimatòria del recurs núm. 1/277/2016, i que declara la nul·litat de l'acord plenari pel qual es va aprovar l'Estudi de Detall de l'illa de cases TER-4, en els carrers d'Emili Baró, Dolores Marquès i Cercle de Belles Arts.
  Expediente .- E-00501-2018-000277-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2018.
  Expediente .- E-00407-2018-000010-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 juny de 2018.
  Expediente .- E-04302-2018-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 2n trimestre de 2018 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2018-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creats amb crèdit zero durant el 2n trimestre de 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000009-00 - Quedar assabentat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000022-00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0021.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000021-00 - Aprovat
 • 0022.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal general.
  Expediente .- E-H4969-2018-000004-00 - Aprovat
 • 0023.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-H4969-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0024.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  Expediente .- E-H4969-2018-000006-00 - Aprovat
 • 0025.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E-H4969-2018-000007-00 - Aprovat
 • 0026.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles de la via pública i custòdia subsegüent d'estos.
  Expediente .- E-H4969-2018-000008-00 - Aprovat
 • 0027.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  Expediente .- E-H4969-2018-000009-00 - Aprovat
 • 0028.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la tasa per utilització privativa i aprofitaments constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d'empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil.
  Expediente .- E-H4969-2018-000012-00 - Aprovat
 • 0029.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària.
  Expediente .- E-02901-2017-001641-00 - Aprovat
 • 0030.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la memòria tècnica i la proposta de declaració del conjunt format per la Bonaigua-Pinar de les Pedreres com a Paratge Natural Municipal.
  Expediente .- E-04001-2018-000613-00 - Retirat
 • 0031.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Junta d'Usuaris d'Abocaments als sistemes generals de sanejament de l'àrea metropolitana de València (subsistema Pinedo, emissari submarí) en el si de l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics i facultar l'alcalde per a la firma del conveni i els estatuts definitius.
  Expediente .- E-02701-2017-000475-00 - Aprovat
 • 0032.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Federació Estatal d'Institucions Solidàries amb el Poble Sahrauí-FEDISSAH.
  Expediente .- E-02250-2018-000093-00 - Aprovat
 • 0033.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de la Casa de la Dona.
  Expediente .- E-02000-2018-000068-00 - Aprovat
 • 0034.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al Cottolengo del Pare Alegre.
  Expediente .- E-02000-2018-000069-00 - Aprovat
 • 0035.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de la Coordinadora de Societats Musicals Federades.
  Expediente .- E-02000-2018-000082-00 - Aprovat
 • 0036.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de la Plataforma Salvem el Cabanyal.
  Expediente .- E-02000-2018-000070-00 - Aprovat
 • 0037.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del col·lectiu #quierocorredor.
  Expediente .- E-02000-2018-000067-00 - Aprovat
 • 0038.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del Sr. José García Poveda, el Flaco.
  Expediente .- E-02000-2018-000083-00 - Aprovat
 • 0039.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Adoptiva de la Ciutat de València a favor de la Sra. Teresa Meana Suárez.
  Expediente .- E-02000-2018-000071-00 - Aprovat
 • 0040.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del Sr. Avelino Corma Canós.
  Expediente .- E-02000-2018-000081-00 - Aprovat
 • 0041.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al Trinquet Pelayo.
  Expediente .- E-02000-2018-000084-00 - Aprovat
 • 0042.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa l'adopció de mesures en relació amb el Pòsit Agrícola municipal de València.
  Expediente .- E-70009-2018-000007-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0043.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la tercera fase del Pla Edificant.
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0044.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar definitivament la primera modificació de plantilla de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-001327-00 - Aprovat
 • 0045.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització de compatibilitat pública per a activitat de professor associat a la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2017-001657-00 - Aprovat
 • 0046.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa concedir una compatibilitat per a activitat marginal.
  Expediente .- E-01101-2018-002317-00 - Aprovat
 • 0047.-CONSELL DE DISTRICTE - JUNTA MUNICIPAL POBLES DEL NORD. Proposa deixar sense efecte la prohibició de la celebració del bou embolat i el bou amb corda en els pobles de València.
  Expediente .- E-05682-2018-000002-00 - Rebutjat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0048.-Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, en defensa del sector turístic valencià.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Retirat
 • 0049.-Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procediment obert simplificat DecidimVLC 2018-2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Rebutjat
 • 0050.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre les resolucions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en Mercavalència.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000188-00 - Rebutjat
 • 0051.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciudadanos, sobre la creació d'una unitat canina a la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000189-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0052.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, per la revocació del veto a la celebració dels festejos de bou embolat i bou amb corda en València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Rebutjat
 • 0053.-Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre instar el compliment de les recomanacions del Síndic de Greuges sobre transparència en l'Ajuntament, organismes autònoms, sector públic empresarial i fundacions municipals com Las Naves o l'Observatori del Canvi Climàtic.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Aprovat amb esmenes
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0054.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre incompliments del Pla Jove 2017/2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000186-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre queixes veïnals en el Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre renovació del clavegueram en el barri de Torrefiel.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte d'implantació de l'Observatori Ciutadà de l'Horta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de recollida de plàstics d'ús agrícola.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la depuradora de Pinedo.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el voluntariat mediambiental de la Creu Roja en la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el cens d'aus migratòries de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'elaboració d'un catàleg de ceberes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre ceberes en Sociòpolis (la Torre).
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una paperera trencada en l'embarcador del Palmar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres del Cicle Integral de l'Aigua en la marginal dreta del jardí del Túria.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte pilot de compostatge per a la gestió dels residus de la palla de l'arròs i la resta de residus orgànics.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de restauració i consolidació de l'embarcador de la Gola del Pujol.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el manteniment de l'oferta oficial per a la realització d'un mural al grafiter Elías Taño.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'anàlisi de les Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a confraries i/o germandats de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Mostra del Cinema del Mediterrani.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració amb les associacions vicentines.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la millora del programa de teleassistència.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la intervenció del Servei d'Atenció d'Urgències Socials i Col·laboració de Emergències.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó del Grup Ciutadans, sobre els serveis d'ajuda a domicili.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Curs sobre introducció a la llengua de signes i a les persones sordes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit social.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi de l'habitatge precari.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els suggeriments o queixes presentades sobre els serveis d'ajuda a domicili.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la llista d'espera als serveis d'ajuda a domicili.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les jornades Escola d'estiu Fem economia feminista 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el certamen de relats curts Beatriu Civera.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les lluminàries instal·lades al Museu Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les activitats realitzades a l'Espai Dones.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació d'aparells de control de la humitat, temperatura i il·luminació als museus festius.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita conjuntament per la Sra. Picó i el Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'ONG Goals For Freedom.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les plantes autòctones en el marc del projecte la Sequiota.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la compra de la trilladora Tocaio, del Palmar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació de la compra d'accés a l'embarcador del Palmar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita por la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la negociació municipal per a la dotació fixa de l'aigua del Xúquer.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla Integral de defensa contra incendis de la Devesa 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'esborrat intencionat del mural de l'artista Elías Taño a la Punta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la constitució del Consell Alimentari Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la conferència internacional sobre la reutilització i el reciclatge.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla d'aigualejos, estiu 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la promoció i coneixement del Tribunal de les Aigües.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi científic del retaule Els set goigs de la Mare de Déu.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina Municipal d'Atenció a Persones amb Discapacitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de pisos per la Fundació Rais.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació de l'escultura de Roc Chabàs.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'avaria de l'aire condicionat al Museu Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la piscina a Castellar-Oliveral Enrique Velarte.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del complex de piscines del Parc de l'Oest.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la piscina de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu l'Hípica.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del Complex Esportiu Cultural de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Secció d'Investigació Arqueològica Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres al xalet d'Aben al-Abbar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el control dels imports màxims d'adjudicació de contractes menors a un mateix proveïdor.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els informes de la disparada pirotècnica del dia de la Crida en Falles i de la Gran Fira de València (Delegación de Cultura Festiva).
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els informes de la disparada pirotècnica del dia de la Crida en Falles i de la Gran Fira de València (Delegació de Protecció Ciutadana).
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la publicació dels contractes menors al portal de transparència.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la modificació del Reglament de transparència.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els programes EMCUJU 2018 i EMPUJU 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia del segon trimestre de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis del segon trimestre de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats del segon trimestre 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de subministraments postals del segon trimestre de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica del segon trimestre de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de restauració del búnquer del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del solar al carrer del Pare Lluís Navarro.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de solars al barri del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la cessió de la Casa Vestidor al Tribunal de les Aigües.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de fem porta a porta als barris de Sociòpolis, Quatre Carreres i Benicalap Sud.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del solar al carrer del Progrés.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre una zona de socialització canina en el carrer del Músic Ginés.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000181-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre sancions per abandó d'animals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000181-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre sancions pel maltractament d'animals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000181-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre animals potencialment perillosos.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000181-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre nuclis zoològics en València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000181-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla municipal de veterinaris.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000181-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el servici de menjador i monitors en l'Escola Infantil Municipal de Pinedo.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la modificació de la relació de llocs de treball de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de tramitació del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la renovació de l'enllumenat dels camps de futbol municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'edifici de l'antiga Escola de Magisteri.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la sobre recollida de signatures per la Coordinadora d'Entitats de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el botellot.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els voluntaris de Protecció Civil.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el servici porta a porta de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el reordenament futur de la plaça de Ciutat de Bruges.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre una planta baixa al carrer del Llavador, 34.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Copa Davis.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els contractes menors de la Gran Fira de Juliol.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni subscrit amb la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el curs d'arqueologia a València la Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució d'obres de l'excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'assistència a la Comissió Municipal de Patrimoni.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la licitació per a l'elaboració del Pla Especial de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el solar del camp de futbol de Torrefiel.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el patrimoni municipal sense ús.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres d'ampliació del Col·legi Alemany.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Llotja dels Pescadors.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Centre Excursionista.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el començament d'actuacions del Pla de Seguretat Viària.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els embossos a València per les obres de renovació de canonades en Blanqueries i el tancament de la Petxina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat de la subestació de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la cessió d'una parcel·la del Cementeri per a les cotxeres de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre treballs viaris.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Mobilitat Metropolità.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre nou model de participació ciutadana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en la línia 25 i en la CV-500.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la nova web de l'Agència de la Bicicleta i la Mesa de la Bicicleta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre compliment dels objetius del fullet (guia) de mobilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els intercanviadors de Justícia i de General Palanca.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els comerços del Mercat de Colón.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la residència de la Petxina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del centre esportiu la Creu del Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la piscina d'Aiora.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu de la Rambleta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu de Marxalenes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del complex esportiu cultural Abastos.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del complex esportiu de Torrefiel.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del complex esportiu d'Orriols.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de l'Sporting Club de Tenis per a la gestió del poliesportiu Astúries.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de la Federació de Tir Olímpic per a gestionar la Galeria de Tir Olímpic.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de Cau Rugbi València per a la gestió del camp de rugbi del tram V del riu Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club Beisbol Astres per a la gestió del camp de beisbol i softbol.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Futbol Unió Esportiva Benicalap per a la gestió del poliesportiu de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la neteja dels armaris de maniobra de companyies subministradores de serveis ubicats en la via pública.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000184-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el club poliesportiu Les Abelles per a la gestió del poliesportiu de Quatre Carreres.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació de Vela de la CV per a la gestió de l'Escola Municipal de Vela.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació d'Hoquei de la CV per a gestionar el poliesportiu de Beteró Mare de Déu del Carmen.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació de Natació de la CV per a gestionar el poliesportiu de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarsa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb Prodemon per a gestionar el rocòdrom de la Petxina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federación de Natació CV per a la a gestió del complex esportiu cultural la Petxina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Natació Delfín per a la gestió de la piscina del centre social de Trafalgar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Pilota Borbotó per a gestionar el Centre Municipal de Pilota Valenciana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació de Tenis de la CV per a gestionar el poliesportiu de Montolivet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club Esportiu Futsal València per a gestionar el Pavelló Municipal de Sant Isidre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'optimització dels recursos humans a l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de personal en el Servei de Llicències Urbanístiques.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de personal en el Servei de Llicències d'Activitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de personal en el Servei de Benestar Social.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu lúdic de jocs tradicionals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la piscina del Palmar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu Joan Antoni Samaranch.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu de Malilla.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu Marni.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre una bastida en la Gran Via de Ferran el Catòlic, 63.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de places de la borsa de treball d'operadors de sala CISE en el Departament de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la formació que rebran els operadors de sala CISE del Departament de Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la borsa d'operadors de sala CISE de Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita por la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la repercussió de la incorporació d'operadors a la sala CISE al Departament de Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la incorporació d'operadors de la sala CECOR al Departament de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la necessitat de crear una borsa d'operadors de sala CECOR al Departament de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els voluntaris de Protecció Civil que realitzen cursets en el Departament de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0212.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els equips utilitzats pels voluntaris de Protecció Civil.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0213.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els plans i protocols realitzats en la zona del port i la Marina de València davant la gran afluència de persones.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0214.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'afluència de persones a la zona del port de València i la Marina durant la celebració d'esdeveniments.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0215.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els talls de trànsit en els accessos a la Marina i el port de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0216.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les conseqüències de fer coincidir diversos esdeveniments en la mateixa zona.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0217.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació realitzada entre delegacions de l'Ajuntament de València i organitzadors d'esdeveniments en la zona de la Marina i el port de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0218.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'efectius de Policia que es van activar en la zona del port de València i la Marina els dies 13, 14 i 15 de juliol.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
 • 0219.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre de dia per a persones majors en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0220.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre cívic i cultural per a persones majors al barri de Mestalla.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0221.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les atencions a persones refugiades a través de València Activa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0222.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el local nou municipal per a l'atenció de persones immigrants.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0223.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les ajudes municipals a la Casa de la Caritat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0224.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el seguiment i avaluació del Pla Jove.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0225.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el modificat núm. 2 del projecte de l'obra del pavelló esportiu de Nou Moles.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0226.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
 • 0227.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa EMCUJU 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
 • 0228.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa EMPUJU 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
 • 0229.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa EMCORP 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
 • 0230.-Pregunta subsrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa La Dipu et beca 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
 • 0231.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
 • 0232.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'import de l'IBI en locals comercials de 2015 a 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
 • 0233.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els acomiadaments en Las Naves.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
 • 0234.-Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques municipals d'habitatge.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
 • 0235.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0236.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la figura del Síndic de l'Oci.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0237.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'impacte econòmic del turisme.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0238.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre contractacions amb diferents empreses i proveïdors.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0239.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el plec tècnic en relació amb el servei d'instal·lació, muntatge, manteniment i desmuntatge d'infraestructures.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0240.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la modificació del Reglament de transparència.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0241.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la colònia de gats del carrer de Ruaya.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0242.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de l'arbrat en Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0243.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la presència de rates al parc de Jesús de Medinaceli.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0244.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'expedient 235/2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0245.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el solar per a colònies de gats entre l'av. d'Aragó i l'av. del Port.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0246.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la colònia de gats en la zona del Port-Duana-Naus de la Copa Amèrica.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0247.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els solars municipals per a colònies de gats.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0248.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la colònia de gats en la carretera de Malilla.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0249.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els horts urbans.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0250.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el solar per a gats en l'av. del Port, 28.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0251.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el canvi en la zona de socialització de gossos del carrer del Músic Ginés.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0252.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el cost de les esterilitzacions en el PEF.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0253.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés del projecte urbà de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0254.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de l'arbrat en la Petxina.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0255.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els problemes amb la degradació de la platja del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0256.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la denegació de la subvenció Associació de Veïns de Polo I Peyrolon.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0257.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en la Junta Municipal d'Abastos en 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0258.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la recaptació per ingressos per via d'impostos per al pressupost de 2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0259.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en la Junta Municipal de Ciutat Vella en 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0260.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en la Junta Municipal d'Exposició en 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0261.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el problema del soroll dels avions a la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0262.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el solar de propietat municipal al districte de Rascanya.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0263.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones per a projectes de participació ciutadana en la Junta Municipal de Marítim en 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0264.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el plec tècnic en relació al servei d'instal·lació, muntatge, manteniment i desmuntatge d'infraestructures.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0265.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones per a projectes de participació ciutadana a la Junta Municipal de Trànsits en 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0266.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat de les inversions de 2018 en jardins.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0267.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en la Junta Municipal de Russafa en 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0268.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en la Junta Municipal de Patraix en 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0269.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics al Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0270.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ARRU del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0271.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la connexió entre els aparcaments de les places de Ciutat de Bruges i de Joan de Vilarrasa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0272.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la contaminació ambiental en l'av. de l'Oest.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0273.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la distribució de les places d'aparcament del pàrquing a la plaça de Ciutat de Bruges.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0274.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estudi de les parcel·les municipals adscrites a la Delegació de Mobilitat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0275.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la inconstitucionalitat de la Llei per la funció social de la vivenda i el Pla Estratègic de Vivenda.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0276.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres del projecte de reordenació de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0277.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'immoble municipal al carrer del Pare Lluís Navarro, 170.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0278.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els immobles de la Llotja de Pescadors, la Casa dels Bous i la zona de tenyidors en Eugènia Viñes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0279.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció de vivendes de demostració de consum energètic quasi nul en el solar del carrer dels Àngels, 47.
  Expediente .- O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
 • 0280.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la paralització de la ZAL del port de València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0281.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els usos provisionals en propietats municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0282.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rampa d'accés al pàrquing de la plaça de Ciutat de Bruges.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0283.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la permuta amb la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar per a crear finques de vivenda social.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0284.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regularització de la parcel·la per al centre de salut a Malilla.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • 0285.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte GrowGreen a Benicalap.
  Expediente .- O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI.
 • 0286(E).-Moció urgent subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sra. Jiménez, sobre l'eliminació del mural del solar de Jesuïtes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000190-00 - Rebutjada l'urgència
 • 0287(E).-Moció urgent subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la dimissió de l'alcalde d'Ontinyent.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000190-00 - Rebutjada l'urgència
 • 0288(E).-DECLARACIONS INSTITUCIONALS.
 • 0289(E).-Declaració institucional en defensa d'un model turístic de consens.
  Aprovat
 • (E)PRECS I PREGUNTES
 • 0290(E).-Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre un informe relatiu a la sinistralitat en l'av. del Cid.
  Quedar assabentat
 • 0291(E).-Prec formulat in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cessament de l'alcalde pedani de Forn d'Alcedo.
  Quedar assabentat
(Informació publicada: 08/02/2018 01:06:52 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI