Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-01-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2016 i el 15 de gener de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 16, 23 i 30 de desembre de 2016 i 13 de gener de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits relativa a la descatalogació del fumeral situat al carrer de Xeraco, 13.
  Expediente .- E-03001-2016-000123-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU relativa a la reubicació d'equipament per a centre de salut en carrera Malilla i zona verda en el carrer d'Eslida, barri de Malilla, districte Quatre Carreres.
  Expediente .- E-03001-2015-000210-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació del PRI Actuació Urbanística Parc Central, Unitat d'Execució A.4-1.
  Expediente .- E-03001-2015-000216-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa acordar la suspensió del termini per a resoldre el procediment d'aprovació de la modificació puntual de reordenació de volums edificables al carrer del Pare Barranco, 34.
  Expediente .- E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe complementari i modificatiu de l'emés el 10 de novembre de 2016, relatiu al compliment del principi d'estabilitat, sostenibilitat financera i regla de gasto pels Pressupostos inicials 2017 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses depenents.
  Expediente .- E-05201-2016-000033-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al quart trimestre del 2016 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2017-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el quart trimestre de 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000062-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla-Programa d'Harmonització i Homologació Entitats Sector Públic Local.
  Expediente .- E-00400-2017-000001-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0013.-Moció subscrita pels Srs. Giner i Estellés, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre la creació d'una comissió per a l'anàlisi dels accidents ocorreguts en l'avinguda del Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000022-00 - Rebutjat
 • 0014.-Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mercat artesanal de l'Escuraeta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000011-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0015.-Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la constitució del Consell de Medi Ambient.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000023-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0016.-Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contaminació acústica.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0017.-Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el cessament de funcions del regidor de Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- O-89POP-2017-000008-00 - Rebutjat
 • 0018.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les rectificacions i actuacions pendents en la CV-500.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000024-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0019.-Moció subscrita pel segon tinent alcalde, Sr. Peris, sobre el laïcisme institucional i la llibertat religiosa.
  Expediente .- O-C1503-2017-000023-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0020.-Moció subscrita pel segon tinent alcalde, Sr. Peris, de suport a la causa del poble palestí.
  Expediente .- O-C1503-2017-000025-00 - Retirat
 • 0021.-Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre mesures d'impuls a la transparència administrativa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000008-00 - Aprovat amb esmenes
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0022.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la mobilitat en la ciutat de València i les conductes del delegat de Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000019-00 - Retirat
 • PREGUNTES
 • 0023.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre bicis elèctriques per al transport dels treballadors de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0024.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la retirada de pilons.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0025.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre Valenbisi.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0026.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la nau 2 de Ribes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0027.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el conveni del Trinquet de Pelai.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les obres d'habilitació del Palau d'Aiora.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la nau 1 de Ribes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Centre Esportiu de Sant Isidre.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els encàrrecs a empreses durant el quart trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeiximents d'obligació de pagament durant el quart trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica durant el quart trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats durant el quart trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de subministraments postals durant el quart trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis durant el quart trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses pel servici alié de prevenció de riscos laborals durant el quart trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0038.-Prgunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia durant el quart trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible durant el quart trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació del personal de l'Oficina Impulsa Jove.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els convenis subscrits entre l'Ajuntament de València i la Universitat de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les obres d'adequació del local situat al carrer de Torres, 12, per a la UP de Nou Moles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el pavelló esportiu de Nou Moles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el nombre de denúncies per robatoris en camps i alqueries.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el nombre d'embarcacions en el llac de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la subvenció al projecte de reforç de rates penades al terme municipal de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte i pla de treball en relació amb València, Capital Mundial de l'Alimentació.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la subvenció per a la proposta d'implantació de l'Observatori Ciutadà de l'Horta de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'acumulació d'embalatges de cartó en Nadal i Reis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els robatoris de captures al llac de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les actuacions de neteja després del temporal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de solars en la Creu Coberta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'ús de materials sostenibles per a la construcció de les falles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre horts urbans inclusius per a menuts amb diversitat funcional.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'aplicació del SDDR en València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la col·laboració municipal amb l' Associació Jovesolides.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta suscrita por la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la col·laboració municipal amb l'Associació Hogares Compartidos.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Hotel d'Associacions.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les ajudes d'emergència social per al 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre errors en la tramitació de diversos expedients de contractació en la celebració a València d'una trobada solidària amb els refugiats.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la falta de seguretat en Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Seguretat Viària per a la Ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de pilons en Russafa.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre aparcament en el carril bus en la franja horària nocturna.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat viària en els entorns escolars.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els compromisos adquirits amb els comerciants del Mercat Central.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subsrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pacte per la Mobilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els danys provocats pel temporal en les pedanies de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les restriccions de trànsit en cas d'augment de la contaminació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000012-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la reubicació de carpes en falles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000017-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les rutes turístiques.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000017-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estat dels campanars de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000017-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Casino de l'Americà.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000017-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre mesures per a millorar l'accessibilitat i integració de les persones amb diversitat funcional o amb discapacitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000017-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de la plaça de Lluís Cano.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les campanyes de conscienciació en matèria de soroll.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del parc de Camales.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pressupost de plagues.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Pla de Participació Ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de tales i substitucions d'espècies en 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç d'adopcions en el Nucli Zoològic Municipal durant l'any 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les propostes ciutadanes per al barri dels Orriols.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la jornada "Construïnt la participació ciutadana".
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les plantacions de la campanya Adopta una planta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la participació en CONAMA 2016.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000018-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la implantació de l'enllumenat LED.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000018-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre instal·lacions d'oci a la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la concessió del servici de grua.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els festejos de la Nit de Cap d'Any.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Cavalcada de Reis.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Comissaria V de Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaça del Cedre.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els plans d'acció contra el soroll.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre AENA.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre cursos gratis per a desocupats en l'Escola de Jardineria de l'OAM
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'IBI per al 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les alqueries del carrer d'Olba.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el mur de Sant Miquel dels Reis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció d'un hotel en la Marina Reial Joan Carles I.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la creació d'una comissió de seguiment del procés Participa Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ajudes per a rehabilitar el patrimoni rural.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament de les universitats per a ús del Mestalla.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el solar del carrer del Salvador.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta suscrita por el Sr. Novo, del Grupo Popular, sobre la situació de les llicències de l'antiga Patatera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el rescat de la concessió de l'edifici dels Docks.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'antiga ubicació del consistori de Poble Nou de la Mar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el personal de les IDE.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000010-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la remodelació del passeig de l'Albereda.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la redacció del planejament del nucli històric de Patraix.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les negociacions per a albergar CaixaForum en els Docks.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia de transparència per al sector públic local.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el procés de fusió d'InnDEA València i València CREA.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta suscrita por la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en InnDEA València, València CREA i la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori del Canvi Climàtic.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el contracte d'assistència tècnica per a la gestió, manteniment, actualització i seguiment de les xarxes socials de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els cavallets instal·lats en Nadal a la pl. de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en València Turisme Convention Bureau.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en el Palau de Congressos de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en la Junta Central Fallera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la retransmissió de la Cavalcada de Reis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els gorretes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les denúncies interposades per excrements de gossos sense arreplegar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el nou Pla Estratègic de Turisme 2017-2020.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la subhasta de motos de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els escoltes de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la mendicitat en la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Nit de Cap d'Any 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'ExpoJove 2016-2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Cavalcada de Reis 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el centre europeu per a formació nàutica.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre aplicació de la Guia municipal de transparència en la Fundació de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la moratòria en les expropiacions.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'impacte econòmic del turisme en la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Cavalcada de la Infància
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en Mercavalència.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0138.-Prgunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'aplicació Guía municipal de transparència en el Palau de la Música.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les concentraciones a la pl. de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000020-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els equipaments i jupetins de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000020-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'equipament de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000020-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre Bomberos.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000020-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aplicació de la Guia municipal de transparència en AUMSA.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre InnDEA.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000021-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la implicació de l'alcalde en la T2 de MetroValència.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000021-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre InnDEA València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000007-00 - Contestada
 • MOCIONS URGENTS
 • 0147.-Moció urgent subscrita per tots els portaveus dels grups polítics municipals sobre la regeneració de les platges del sud de València.
  Aprovat
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0148.-Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la convocatòria de les juntes municipals.
  Quedar assabentat
 • 0149.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'organigrama de Bombers.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0150.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la convocatòria de la Comissió de Seguiment del V Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0151.-Prec formulat in voce pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'una subvenció atorgada a una entitat cultural.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI