Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
30-06-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE JUNIO DE 2017

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 de juny de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte dels dictàmens emesos per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió de 14 de juny de 2017.
  Expediente .- E-05692-2017-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PA núm. 319/16, sobre desestimació de reclamació d'interessos de demora corresponents als anys 2011 i 2012.
  Expediente .- E-00501-2017-000163-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 462/16, interposat contra la devolució d'una factura.
  Expediente .- E-00501-2017-000208-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 541/10, interposat contra la denegació d'una llicència ambiental.
  Expediente .- E-00501-2010-000597-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 390/12, sobre desestimació de pretensió de modificació de contracte.
  Expediente .- E-00501-2012-000325-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PO núm. 462/13, interposat contra desestimació de reclamació d'interessos de demora meritats per pagament tardà de factures derivades del contracte del servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2013-000377-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 454/16, interposat contra desestimació de reclamació d'interessos de demora meritats per pagament tardà de factures derivades del contracte d'obra 'Rehabilitació de la planta 1a nau Oest edifici municipal carrer d'Amadeu de Savoia'.
  Expediente .- E-00501-2017-000162-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar la designació d'un vocal suplent del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat quatre places d'intendent/a Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-000301-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar la designació d'un vocal titular del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta-dos places d'oficial/a de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-000302-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions del lloc de cos oficial servicis genèrics, referència núm. 3153, en el Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges.
  Expediente .- E-01101-2016-001584-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions del lloc de cos oficial servicis genèrics, referència núm. 7568, en el Servici d'Inspecció Municipal.
  Expediente .- E-01101-2017-000838-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal amb destinació al projecte 'Orienta 2016 Ajuntament de València'.
  Expediente .- E-01101-2016-001926-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal amb destinació al programa EMCORD 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001955-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa un cessament com a funcionari de l'Ajuntament de València per presa de possessió per torn de mobilitat en el Consorci Provincial de Bombers.
  Expediente .- E-01101-2017-001013-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa un cessament com a funcionari de l'Ajuntament de València per presa de possessió per torn de mobilitat en el Consorci Provincial de Bombers.
  Expediente .- E-01101-2017-001015-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància de l'Ajuntament de València (SEAFI), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000211-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent.
  Expediente .- E-05302-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa iniciar expedient d'investigació sobre la titularitat municipal del carrer de les Dunes del Perellonet.
  Expediente .- E-05304-2013-000022-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa cedir l'ús i adscriure diversos immobles de propietat municipal a determinades associacions i entitats privades sense ànim de lucre.
  Expediente .- E-05304-2016-000170-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa ratificar l'acceptació de la cessió de parcel·les relatives a la llicència d'obres sol·licitada per a la construcció d'un edifici al carrer de la Pianista Empar Iturbi cantó amb el carrer de Juan Ramón Jiménez.
  Expediente .- E-05301-1987-000059-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa ratificar l'acceptació de la cessió de parcel·les relatives a la llicència d'obres sol·licitada per a la construcció d'un edifici a l'avinguda de la Constitució.
  Expediente .- E-05301-1987-000061-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa cedir gratuïtament a la Generalitat Valenciana una parcel·la situada entre els carrers de la Ribera Alta, de la Marina Baixa i de la Canal de Navarrés per a l'ampliació de l'hospital Arnau de Vilanova.
  Expediente .- E-05301-1997-000567-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la prestació del servici d'impartició del curs de formació núm. 205 'Introducció a la normativa sobre drogues per a policies locals', inclòs en el Pla de Formació de l'Ajuntament de València de 2016.
  Expediente .- E-00208-2017-000011-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per treballs realitzats en execució de la campanya divulgativa sobre el Dret a Saber.
  Expediente .- E-00702-2016-000024-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per l'Institut Nacional d'Estadística, Delegació Provincial de València, en concepte de 'Treball actualització del Cens Electoral 2016'.
  Expediente .- E-00910-2017-000149-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar i disposar un major gasto del contracte de manteniment i conservació dels edificis municipals.
  Expediente .- E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa rectificar un error contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de juny de 2017, pel qual es va aprovar alliberar part de la reserva de crèdit del contracte del servici de telefonia fixa.
  Expediente .- E-01201-2014-000055-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les obres de reforma d'entresolat a la planta segona de la Casa Consistorial.
  Expediente .- E-01201-2017-000395-00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 253/16-B i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2015-000647-00 - Aprovat
 • 0031.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un conveni marc de col·laboració amb l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat per a la col·laboració en accidents i situacions d'emergència que requerisquen la localització de persones sepultades o desaparegudes.
  Expediente .- E-01501-2017-000178-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte d'obres 'Connexions carril bici al carrer del Pare Ferrís-carrer del Pintor Maella-carrer de Guillem d'Anglesola'.
  Expediente .- E-01801-2017-001767-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides dins del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València l'any 2016.
  Expediente .- E-01902-2016-000048-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de maig del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2017-000312-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs realitzats en el Museu Faller.
  Expediente .- E-01904-2016-000441-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització de festivitats i esdeveniments de 2017.
  Expediente .- E-01904-2017-000469-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
  Expediente .- E-01904-2017-000479-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb CulturArts Generalitat per a la realització del XXXII Festival Internacional de Cine València-Cinema Jove 2017.
  Expediente .- E-02000-2017-000058-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de diverses factures emeses per diferents conceptes.
  Expediente .- E-02001-2017-000670-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria d'ajudes de material escolar per al segon cicle d'educació infantil, curs 2016/2017.
  Expediente .- E-02101-2016-000460-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del contracte de prestació dels servicis d'interpretació de llengua de signes.
  Expediente .- E-02201-2013-007734-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les meses de solidaritat corresponents a l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000134-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa reajustar el gasto provisional del contracte de gestió i execució del servici de festes i commemoracions per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2017-000183-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa reajustar el gasto provisional del contracte de gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02224-2017-000188-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a FASPS-PV per al desenvolupament del projecte d'ajuda humanitària 'Aliments i material de neteja d'hospitals per a la población refugiada sahrauí a Algèria'.
  Expediente .- E-02201-2015-000535-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'actuació musical de la Banda del Centre de Música i Dansa de Natzaret.
  Expediente .- E-02310-2017-000155-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar el Protocol de mesures a adoptar durant episodis d'alta contaminació per diòxid de nitrogen o PM10 en l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02610-2017-000062-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda en concepte d'aportació municipal de l'exercici 2016 derivada del conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació.
  Expediente .- E-02902-2016-000183-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia establida.
  Expediente .- E-02902-2016-000343-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades d'accions formatives subvencionades pel Servef.
  Expediente .- E-02902-2017-000339-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Riu Bidasoa.
  Expediente .- E-03103-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar el 'Projecte d'execució de pati obert del Jardí d'Escultures a la parcel·la prevista per a l'ampliació de l'IVAM als carrers de na Jordana i de la Beneficència'.
  Expediente .- E-03201-2017-000011-00 - Aprovat
 • 0055.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'accions publicitàries amb motiu de la declaració de València com a Capital Mundial de l'Alimentació.
  Expediente .- E-04103-2017-000056-00 - Aprovat
 • 0055.-PRECS I PREGUNTES
 • 0056(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 363/16 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2014-000424-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000051-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb diverses empreses i entitats per a activitats de la Gran Fira de València 2017.
  Expediente .- E-01904-2017-000501-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de juny de 2017, pel qual es va aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02201-2016-000413-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Ciutat de l'Esperança.
  Expediente .- E-02227-2017-000022-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la incorporació de l'Ajuntament de València com a soci col·laborador en l'Associació Galp la Safor.
  Expediente .- E-02310-2017-000163-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la selecció dels projectes participants en l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2017.
  Expediente .- E-02902-2017-000125-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar les actes de la comissió avaluadora de les beques de formació 'La Dipu et Beca 2017'.
  Expediente .- E-02902-2017-000711-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar la transferència d'aprofitament i acceptar la cessió, reconéixer el dret a l'ingrés i aprovar el Projecte de Reparcel·lació Forçosa Fase 1A-Àmbit A.4-1 'Actuació urbanística Parc Central'.
  Expediente .- E-03102-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment d'una sol·licitud de trasllat.
  Expediente .- E-01101-2017-000876-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 3601, en el Servici de Jardineria.
  Expediente .- E-01101-2017-000935-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 1222, en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- E-01101-2017-000951-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 7720, en el Servici de Formació, Avaluació i Carrera.
  Expediente .- E-01101-2017-000924-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de personal administratiu, referència núm. 7687, al Servici Cooperació al Desenvolupament i Migració.
  Expediente .- E-01101-2017-000825-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de personal administratiu, referència núm. 6973, en 'No inclosos en unitats orgàniques', Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda.
  Expediente .- E-01101-2017-000992-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques que regiran el concurs de mèrits per a la provisió definitiva de caps de secció (TD) en el Servici de Cultura Festiva.
  Expediente .- E-01101-2017-001009-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un lletrat per a l'Assessoria Jurídica Municipal.
  Expediente .- E-01101-2017-000899-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa declarar disponible part del crèdit del cànon d'inversió del Centre Cultural 'la Rambleta' per a poder tramitar l'increment del IPC aplicable a la part del cànon d'explotació.
  Expediente .- E-01905-2017-000092-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI