20/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
05-04-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE ABRIL DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 29 de març de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs núm. 4/750/15, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que no va admetre a tràmit la sol·licitud de preu just respecte de diverses finques.
  Expediente .- E-00501-2019-000104-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 502/18, interposat contra desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
  Expediente .- E-00501-2019-000099-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 10 en Interlocutòries núm. 461/17, estimatòria parcial de la demanda seguida en matèria de prestacions de la Seguretat Social.
  Expediente .- E-00501-2019-000093-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara l'arxiu del Recurs PA núm. 143/18, interposat contra una orde de restauració de la legalitat amb demolició.
  Expediente .- E-00501-2019-000092-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 558/18, interposat contra desestimació presumpta de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts en relació amb una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2019-000095-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 596/18, interposat contra desestimació presumpta de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts en relació amb una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2019-000094-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PO núm. 581/18, interposat contra desestimació de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts en relació amb una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2019-000096-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 863/17, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'abonament de l'increment del factor de perillositat.
  Expediente .- E-00501-2019-000091-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 364/18, interposat contra desestimació presumpta d'una sol·licitud d'abonament de l'increment del factor de perillositat.
  Expediente .- E-00501-2019-000090-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 13 en Interlocutòries núm. 539/17, que aprova l'avinença en matèria d'acomiadament.
  Expediente .- E-00501-2019-000089-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte de la Resolució núm. VZ-2458, d'1 d'abril de 2019, per la qual es desenvolupa i aplica la base 34.2 de les d'execució del Pressupost 2019.
  Expediente .- E-04302-2019-000003-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dipsico, SL.
  Expediente .- E-01101-2019-001188-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra la fase de concurs de la convocatòria per a proveir en propietat trenta places d'agent de Policia Local (Oferta 2016).
  Expediente .- E-01101-2019-001479-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte un nomenament de personal eventual adscrit al Grup Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania.
  Expediente .- E-01101-2019-001579-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2019.
  Expediente .- E-04101-2018-000195-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització per a la transmissió de la concessió administrativa sobre l'edifici conegut com a Hotel Sidi Saler Palace situat a la Devesa de l'Albufera.
  Expediente .- O-05301-2019-000001-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'edifici residencial plurifamiliar situat al carrer dels Àngels.
  Expediente .- E-05303-2019-000016-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa ratificar l'acceptació de la cessió de parcel·les per a viaris com a conseqüència de la llicència d'obres concedida per a la construcció d'un edifici al carrer d'Espronceda.
  Expediente .- E-05307-2018-000091-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la concessió administrativa per a l'ocupació d'una parcel·la de domini públic marítim terrestre a fi de legalitzar una zona d'esbargiment confrontant al CP Blasco Ibáñez.
  Expediente .- E-05307-2018-000092-00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA D'AJUDA TÈCNICA PER A PROJECTES EUROPEUS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació del primer pagament intermedi a favor dels socis integrants del projecte 'MAtchUP'.
  Expediente .- E-00202-2017-000023-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació de servicis informàtics de manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions PIAE, Seu i GIS.
  Expediente .- E-00801-2019-000039-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
  Expediente .- E-00801-2019-000041-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres de 'Restauració de la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer'.
  Expediente .- E-01201-2018-000661-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm 4-final de les obres d'instal·lació d'ascensor i escala a la Junta Municipal de Patraix.
  Expediente .- E-01201-2019-000216-00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00106 2015 6981.
  Expediente .- E-01305-2015-000561-00 - Aprovat
 • 0027.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de dotze ordinadors.
  Expediente .- E-01501-2019-000145-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del contracte d'execució de les obres de construcció d'una IDE al barri de Soternes.
  Expediente .- E-01903-2017-000090-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament derivada de la factura corresponent al servici de senyalització i limitació de pas en l'esdeveniment esportiu '5a Carrera Never Stop Running'.
  Expediente .- E-01903-2019-000077-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament derivada de la factura corresponent al servici de senyalització i limitació de pas en l'esdeveniment esportiu '6a Carrera 10K femenina-dia de la dona esportista'.
  Expediente .- E-01903-2019-000078-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de la Federació d'Associacions de Falles de Secció Especial 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001322-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2018-2019 i de la Cavalcada de Reis 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000305-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de 2018.
  Expediente .- E-02000-2018-000102-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria del Premi Senyera d'Arts Visuals 2019.
  Expediente .- E-02001-2019-000248-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de visites guiades de l'exposició 'Ens fem un café?'.
  Expediente .- E-02001-2018-000354-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació Natania per al desenvolupament del programa del centre nocturn de baixa exigència.
  Expediente .- E-02201-2017-000314-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Villa Teresita del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de gener del contracte de servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer del contracte de servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València per a l'any 2019.
  Expediente .- E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar noves adjudicacions de contractes d'arrendament de vivendes municipals adscrites al programa d'accés a la vivenda municipal.
  Expediente .- E-02201-2019-000073-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal de l'any 2018 presentada pels centres municipals d'activitats per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2018-000180-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de València destinada al manteniment dels clubs de jubilats i pensionistes, exercici 2018.
  Expediente .- E-02224-2018-000214-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el protocol d'actuació conjunta amb la Generalitat Valenciana per a la derivació a vivendes municipals de dones víctimes de violència de gènere o de tràfic per a l'explotació sexual i prostitució.
  Expediente .- E-02230-2019-000039-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2018, de concessió d'ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional.
  Expediente .- E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici d'instal·lacions elèctriques, realització de revisió elèctrica per a compliment de la normativa, realització de butlletins i tràmits en indústria corresponents a vivendes municipals situades al carrer del Portal de la Valldigna.
  Expediente .- E-02250-2019-000094-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
  Expediente .- E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar l'abonament de la quota fundacional 2019 a la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia.
  Expediente .- E-02310-2019-000120-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a treballs de retirada i gestió de restes orgàniques animals en espai públic.
  Expediente .- E-02401-2019-000781-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SR-32, d'11 de gener de 2019, d'imposició de sanció per incompliment del control reglamentari d'emissions a l'atmosfera.
  Expediente .- O-02802-2017-000023-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la convocatòria 2019 d'ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02901-2019-000308-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens (qualificades o no) per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU 2018-2019).
  Expediente .- E-02902-2018-002323-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
  Expediente .- E-02902-2019-000037-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les Resolucions núm. GL-212 i GL-214, de 24 de febrer de 2019, d'adjudicació de contractes de servicis per a la impartició d'idiomes.
  Expediente .- E-02902-2019-000115-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de l'estudi de detall de l'àrea edificable núm. 12 del Campus de Vera (Universitat Politècnica de València).
  Expediente .- E-03001-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Progrés.
  Expediente .- E-03910-2019-000049-00 - Aprovat
 • 0060.-MOCIÓ de la regidora delegada d'Esports. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2019.
  Expediente .- E-01903-2002-000173-00 - Aprovat
 • 0060.-PRECS I PREGUNTES
 • 0061(E).-COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar el projecte de modificació del Reglament de Carrera Professional Horitzontal de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00207-2016-000024-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000043-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000044-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a tres funcionaris de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000045-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar els preus contradictoris del projecte d'obres de 'Construcció del carril bici als carrers de Manuel Candela-de Tomàs Montañana'.
  Expediente .- E-01801-2017-001882-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ampliació del termini d'execució de les obres de construcció del carril bici a l'avinguda de la Constitució-Ronda Nord.
  Expediente .- E-01801-2017-001882-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Real Club Náutico de Valencia.
  Expediente .- E-01903-2017-000283-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a treballs realitzats per a l'Expojove 2017-2018.
  Expediente .- E-01904-2017-000576-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València 2019.
  Expediente .- E-02000-2019-000014-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2019.
  Expediente .- E-02001-2018-001455-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar beneficiaris/àries de la Xarxa de Llibres per al curs escolar 2018-2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000286-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal 'José Iturbi' durant l'exercici 2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000338-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de difusió, planificació i producció de les campanyes de les activitats del servici.
  Expediente .- E-02250-2018-000019-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-02301-2018-000078-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Còmic 2019 de la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2019-000066-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Fotografia 2019 de la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2019-000067-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Relat Curt 2019 de la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2019-000068-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs Científic Tècnic per a Jóvens Investigadors i Investigadores 2019 de la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2019-000069-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures corresponents a tres certificacions del contracte d'obres de rehabilitació i condicionament de l'edifici municipal situat a la plaça d'Alfons el Magnànim.
  Expediente .- E-02301-2019-000105-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública l'estudi de detall a l'illa de cases situada als carrers de Jorge Comín, d'Hernández Lázaro i d'Evaristo Crespo Azorín al districte de Campanar.
  Expediente .- E-03001-2018-000177-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de reurbanització del jardí situat al carrer de Llorenç de la Flor.
  Expediente .- E-04101-2018-000106-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2019.
  Expediente .- E-04101-2018-000193-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa convalidar la Resolució núm. CF-686, de 28 de març de 2019, per la qual es va disposar l'obertura del procediment d'adjudicació per a contractar l'execució de les obres del 'Projecte de rehabilitació de la planta baixa de l'Alqueria Coca'.
  Expediente .- E-04101-2019-000015-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Agricultura, Horta i Pobles de València l'immoble municipal denominat 'Alqueria dels Moros'.
  Expediente .- E-05304-2018-000109-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació de l'horari especial del personal que presta servicis a l'Espai Intercultural del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
  Expediente .- E-01001-2017-000563-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Dóna compte del resultat de les eleccions sindicals del personal funcionari de l'Ajuntament 2018.
  Expediente .- E-01001-2018-000611-00 - Quedar assabentat
 • 0087(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2019-000565-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència núm. 7715, en el Servici de Control Financer Permanent i Intervencions Delegades.
  Expediente .- E-01101-2019-000219-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local, referència núm. 6005.
  Expediente .- E-01101-2019-001106-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra la fase de concurs de la convocatòria per a proveir en propietat trenta places d'agent de Policia Local (Oferta 2016).
  Expediente .- E-01101-2019-001476-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-000940-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual per al Grup Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania.
  Expediente .- E-01101-2019-001584-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual per al Grup Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania.
  Expediente .- E-01101-2019-001623-00 - Aprovat
 • 0094(E).-MOCIÓ del regidor delegat de Joventut. Proposa aprovar la continuïtat de l'explotació per mitjà de la concessió demanial del servici de bar cafeteria de l'edifici de Joventut, per raons d'interés públic.
  Expediente .- E-01902-2016-000068-00 - Aprovat
 • 0095(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dóna compte de la proposta d'activitats que formen part de la programació del II Festival Internacional del Circ 2019.
  Expediente .- E-01905-2019-000098-00 - Quedar assabentat
 • 0096(E).-MOCIÓ de l'alcalde president per la qual s'ordena a l'Assessoria Jurídica Municipal l'exercici de les accions legals que corresponguen de tota índole, exercint l'acusació particular, en les Diligències Prèvies obertes que se seguixen al Jutjat d'Instrucció de València.
  Expediente .- E-00400-2019-000008-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001234-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001235-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2019-001240-00 - Aprovat
 • 0100(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de 'Conversió en zona de vianants del carrer d'Eivissa des del carrer de Luis García-Berlanga Martí (director de cinema) fins a l'avinguda de França'.
  Expediente .- E-04101-2018-000188-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa donar la conformitat a la formalització per part de la 'Societat València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA', de la nova operació de refinançament del crèdit pendent de cancel·lació amb l'entitat bancària ABANCA.
  Expediente .- E-03201-2016-000016-00 - Aprovat
(Informació publicada: 04/05/2019 01:35:46 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI