19/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
09-12-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de novembre de 2011.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 674/09, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000518 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, pel qual, en virtut de desistiment, es declara acabat el recurs PO núm. 816/10, interposat contra aprovació del projecte de reparcel·lació del PAI de la unitat d'execució núm. 1 del sector núm. 6 'Malilla'.
  Expediente .- E 00501 2011 000013 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 i estima el Recurs PO núm. 691/07, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2008 000106 00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. 673/10.
  Expediente .- E 01101 2010 000673 00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 7614.
  Expediente .- E 01101 2011 000879 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les sol·licituds de permuta dels següents expedients: Expedient núm. 1715/10.
  Expediente .- E 01101 2010 001715 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les sol·licituds de permuta dels següents expedients: Expedient núm. 1333/11.
  Expediente .- E 01101 2011 001333 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal que integra el projecte VCL 2011 'Jove potencial'.
  Expediente .- E 01101 2011 002121 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una reclamació prèvia a la via laboral sobre rectificació de categoria professional.
  Expediente .- E 01101 2011 002003 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, en l'Epígraf I-Béns immobles, en la Relació PT-Ponts, l'immoble denominat 'Pont de les Arts', entre el passeig de la Petxina i l'avinguda Menéndez Pidal.
  Expediente .- E 05301 2000 000299 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.11.377, una parcel·la per a espai lliure situada al carrer de Serrería, pel seu total enjardinament, i que cause alta en l'Epígraf I-Béns immobles, Relació A2, com a jardí situat al carrer de Serrería junt amb el poliesportiu municipal de 'El Cabanyal'.
  Expediente .- E 05303 2005 000164 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, en l'Epígraf I-béns immobles, en les Relacions S1-Sòl edificable i S3-Sòl en via pública, una parcel·la per a servici públic i una altra per a xarxa viària situades al carrer de Flor de Maig i adjacents.
  Expediente .- E 05303 2011 000071 00 - Aprovat
 • 0014.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa actualitzar l'import del principal reconegut amb motiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2007 170361.
  Expediente .- E 01305 2007 000666 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar per mitjà de procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació del subministrament d'un vehicle de rescat pesat.
  Expediente .- E 01501 2011 000407 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Moncobra, SA, pel manteniment dels vehicles del servici corresponent al mes de març de 2011.
  Expediente .- E 01501 2011 000419 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació de març de 2011 del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en via pública sota control horari (ORA).
  Expediente .- E 01801 2011 002515 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Agrupación Mediterránea de Ingeniería, SA, per la certificació del passat mes de setembre del contracte d'assistència tècnica per al control de l'execució de la contracta de gestió del trànsit de la ciutat de València.
  Expediente .- E 01801 2011 004244 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa declarar disponible el crèdit autoritzat en la proposta número 2011/01470.
  Expediente .- E 01902 2011 000004 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases per a la concessió d'ajudes a les comissions falleres, destinades a la construcció i 'plantà' dels seus monuments i la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres.
  Expediente .- E 01904 2011 000603 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors per factures relatives a servicis prestats amb motiu de la celebració de la Batalla de Flors.
  Expediente .- E 01904 2011 000605 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació per al manteniment del Conservatori de Música José Iturbi durant l'any 2011.
  Expediente .- E 02101 2011 000053 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa crear una nova parada en el mercat municipal de Russafa.
  Expediente .- E 02901 2011 001194 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Azahar Ingeniería, SL, per la renovació del servici d'hostalatge de la pàgina web de 'València emprén'.
  Expediente .- E 02902 2009 000231 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PROJECTES SINGULARS.- Proposa autoritzar, disposar un major gasto i reconéixer l'obligació i liquidació de pagament de la certificació final de les obres d'un Centre de Joventut, Universitat Popular i Museu de l'Horta en l'antic balneari Mar Blau.
  Expediente .- E 03202 2011 000018 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del Pla de Vivenda Jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer d'Arolas.
  Expediente .- E 03910 2011 000049 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del Pla de Vivenda Jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de Donoso Cortés.
  Expediente .- E 03910 2011 000090 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del Pla de Vivenda Jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de Sueca.
  Expediente .- E 03910 2011 000118 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del Pla de Vivenda Jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer dels Patis de Frígola.
  Expediente .- E 03910 2011 000127 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del Pla de Vivenda Jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer dels Patis de Frígola.
  Expediente .- E 03910 2011 000072 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del Pla de Vivenda Jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer d'Hernández Lázaro.
  Expediente .- E 03910 2011 000126 00 - Aprovat
 • 0032(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2011 als Convenis firmats amb les entitats següents: Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
  Expediente .- E 01905 2011 000062 00 - Aprovat
 • 0033(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2011 als Convenis firmats amb les entitats següents: Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E 01905 2011 000107 00 - Aprovat
 • 0034(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, en concepte de treballs realitzats en distints espais expositius de la xarxa museística municipal i subministrament de premsa diària per a biblioteques municipals.
  Expediente .- E 01905 2011 000168 00 - Aprovat
 • 0035(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar les factures derivades de les Jornades 'L'Albufera i Blasco Ibáñez'.
  Expediente .- E 02001 2011 000553 00 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Valenciana de la Caritat, per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre.
  Expediente .- E 02201 2010 000240 00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Benestar Social amb destinació als fins següents: Servici especialitzat d'atenció a la família i infància.
  Expediente .- E 02201 2010 010081 00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Benestar Social amb destinació als fins següents: Servicis socials generals.
  Expediente .- E 02201 2011 000420 00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar l'aportació de la Fundació Bancaixa, per al desenvolupament del programa d'immigració.
  Expediente .- E 02201 2011 003398 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar un ingrés en concepte d'apostes oblidades o perdudes en sala de jocs durant l'exercici 2010, amb destinació a obres d'assistència social o beneficència.
  Expediente .- E 02201 2011 008688 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte del Banc del Temps.
  Expediente .- E 02201 2010 001849 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa imposar les corresponents penalitats per incompliment dels contractes de redacció de projectes i execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançades a càrrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local: Centre de Majors de Benicalap (Jubioci).
  Expediente .- E 02201 2011 003976 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa imposar les corresponents penalitats per incompliment dels contractes de redacció de projectes i execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançades a càrrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local: Centre Social de Nou Moles.
  Expediente .- E 02201 2011 003978 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa imposar les corresponents penalitats per incompliment dels contractes de redacció de projectes i execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançades a càrrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local: Centre Social de Patraix.
  Expediente .- E 02201 2011 003979 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la donació d'una arma.
  Expediente .- E 01401 2011 000265 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Arquebisbat de València, en concepte de servicis religiosos prestats en el Cementeri General.
  Expediente .- E 02802 2011 000546 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Març.
  Expediente .- E 02802 2011 000250 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Abril.
  Expediente .- E 02802 2011 000256 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Maig.
  Expediente .- E 02802 2011 000355 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Juny.
  Expediente .- E 02802 2011 000415 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Juliol.
  Expediente .- E 02802 2011 000478 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Agost.
  Expediente .- E 02802 2011 000548 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Setembre.
  Expediente .- E 02802 2011 000601 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Març.
  Expediente .- E 02802 2011 000251 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Abril.
  Expediente .- E 02802 2011 000321 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Maig.
  Expediente .- E 02802 2011 000379 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Juny.
  Expediente .- E 02802 2011 000462 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Juliol.
  Expediente .- E 02802 2011 000536 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Agost.
  Expediente .- E 02802 2011 000551 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Setembre.
  Expediente .- E 02802 2011 000644 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis d'inhumació i exhumació en el Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Abril.
  Expediente .- E 02802 2011 000255 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis d'inhumació i exhumació en el Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Maig.
  Expediente .- E 02802 2011 000354 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis d'inhumació i exhumació en el Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Juny.
  Expediente .- E 02802 2011 000414 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis d'inhumació i exhumació en el Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Juliol.
  Expediente .- E 02802 2011 000479 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis d'inhumació i exhumació en el Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Agost.
  Expediente .- E 02802 2011 000547 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis d'inhumació i exhumació en el Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Setembre.
  Expediente .- E 02802 2011 000600 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Març.
  Expediente .- E 02802 2011 000252 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Abril.
  Expediente .- E 02802 2011 000312 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Maig.
  Expediente .- E 02802 2011 000378 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Juny.
  Expediente .- E 02802 2011 000463 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Juliol.
  Expediente .- E 02802 2011 000535 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Agost.
  Expediente .- E 02802 2011 000550 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Setembre.
  Expediente .- E 02802 2011 000645 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació i manteniment de fonts ornamentals: Gener.
  Expediente .- E 03303 2011 000259 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació i manteniment de fonts ornamentals: Febrer.
  Expediente .- E 03303 2011 000260 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació i manteniment de fonts ornamentals: Març.
  Expediente .- E 03303 2011 000261 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació i manteniment de fonts ornamentals: Abril.
  Expediente .- E 03303 2011 000262 00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació i manteniment de fonts ornamentals: Maig.
  Expediente .- E 03303 2011 000286 00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment els recursos de reposició interposats contra les Resolucions, de 24 de maig de 2011, relatives a la denegació de renovació de llicència i orde de retirada de les estacions base de telefonia mòbil ubicades en els emplaçaments següents: Carrer de l'Almirall Cadarso.
  Expediente .- E 03501 2007 000850 00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment els recursos de reposició interposats contra les Resolucions, de 24 de maig de 2011, relatives a la denegació de renovació de llicència i orde de retirada de les estacions base de telefonia mòbil ubicades en els emplaçaments següents: Carrer del Pintor Gisbert.
  Expediente .- E 03501 2007 000918 00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2293-U, de 25 de novembre de 2010, sobre orde de retirada d'elements d'estació base de telecomunicacions situada en un edifici del carrer del Doctor Domagk.
  Expediente .- E 03501 2000 001305 00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa prorrogar el contracte d'obres de 'Millora de la xarxa de transport per a bicicletes i el seu entorn en l'antic llit del jardí del riu Túria', finançat amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04001 2010 000359 00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie les accions judicials oportunes contra Aplitecme, SL, pels danys causats al patrimoni municipal.
  Expediente .- E 04001 2011 000221 00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Servicis de telecomunicacions de telefonia mòbil de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2011 i successius.
  Expediente .- E 04101 2010 000329 00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Servici de realització i execució de les activitats previstes en el programa d'animació sociocultural per a persones majors.
  Expediente .- E 04101 2011 000083 00 - Aprovat
 • 0086(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses per treballs de publicitat.
  Expediente .- E 04103 2011 000019 00 - Aprovat
 • 0087(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa encomanar a Televisió Digital Municipal de València, SA la realització de diverses actuacions publicitàries durant els dies 12 al 31 de desembre de 2011.
  Expediente .- E 04103 2011 000050 00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics d'aplicació a les instal·lacions esportives municipals i per prestació dels servicis de la Fundació Esportiva Municipal, per a l'exercici 2012.
  Expediente .- E H4969 2011 500038 00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa desestimar una sol·licitud presentada per la Unió Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV).
  Expediente .- E 02902 2009 000469 00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a l'abonament d'ajudes (beques i xec independència) a les persones participants en el projecte d'escola laboral per a jóvens 'Ocupacció Jove VLC 2011'.
  Expediente .- E 02902 2011 000615 00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la memòria adaptada del projecte de taller d'ocupació 'Adequació Germans Maristes', acceptar la subvenció concedida pel Servef i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E 02902 2011 000017 00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits per a habilitar en el Pressupost de 2011 el crèdit destinat a finançar part dels costos de formació per a quatre tècniques AEDL i la resta de punts continguts a la proposta.
  Expediente .- E 02902 2011 000432 00 - Aprovat
 • 0093(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació i Projectes Emprenedors.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València.
  Expediente .- E 02902 2011 000061 00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte de subministrament de combustible (gasoil C) per als col·legis i centres educatius municipals.
  Expediente .- E 04101 2011 000070 00 - Aprovat
 • 0095(E).-MOCIÓ impulsora del vicealcalde i president executiu de la Fundació Municipal de Cine.- Proposa iniciar els tràmits necessaris perquè el personal laboral al servici de l'Organisme Autònom Fundació Municipal de Cine s'integre i passe a prestar els seus servicis en l'Ajuntament.
  Expediente .- E 00615 2011 000058 00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa acceptar l'aportació del Ministeri de Cultura per a la renovació de col·leccions bibliogràfiques dels centres de lectura de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01905 2011 000164 00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació per al desenvolupament de la primera fase dels programes de qualificació professional inicial, curs 2011/2012.
  Expediente .- E 02101 2011 000829 00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa accedir a la sol·licitud de segona pròrroga per a l'execució de les obres de construcció d'infraestructures ciclistes de connexió per a la millora de l'accessibilitat en la xarxa d'itineraris ciclistes en la ciutat de València, emmarcat en el pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01801 2010 000808 00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Comissió Europea destinades als projectes que s'indica i aprovar les corresponents modificacions de crèdits: Projecte 'Falprev'.
  Expediente .- E 01401 2011 000168 00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Comissió Europea destinades als projectes que s'indica i aprovar les corresponents modificacions de crèdits: Projecte 'Pol-Primett'.
  Expediente .- E 01401 2011 000207 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI