12/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
19-10-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE OCTUBRE DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 d'octubre de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a favor de la Fundació FEIS.
  Expediente .- E-00201-2018-000025-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 183/17, interposat contra l'acord que desestima la sol·licitud de retaxació d'una parcel·la al carrer de Palomar.
  Expediente .- E-00501-2018-000338-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 67/18, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va confirmar la desestimació d'una reclamació relativa a sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts de liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2011 i 2012.
  Expediente .- E-00501-2018-000339-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 66/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000340-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 46/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000341-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de setembre de 2018.
  Expediente .- E-04302-2018-000017-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs de reposició interposat contra la constitució de la borsa de treball de caporal de bombers/eres.
  Expediente .- E-01101-2017-002101-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits derivats de les economies de juliol i agost de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-003450-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 49, en el Servici de Comptabilitat.
  Expediente .- E-01101-2018-003631-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 8914, en el Servici de Comptabilitat.
  Expediente .- E-01101-2018-003633-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un arquitecte per al Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
  Expediente .- E-01101-2018-003645-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administratiu.
  Expediente .- E-01101-2018-003710-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre la sol·licitud d'equiparació a lloc de treball d'administratiu/iva.
  Expediente .- E-01101-2018-003728-00 - Aprovat
 • 0015.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis d'assistència tècnica per a la implementació, seguiment, avaluació i control de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del Barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França de l'Ajuntament de València (EDUSI 3C).
  Expediente .- E-04101-2018-000008-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució de adjudicación núm. CF-1484, de 11 de junio de 2018.
  Expediente .- E-04101-2017-000123-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament d'un vehicle autoescala de 18 metres amb destinació al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000103-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONIO. Proposa donar de baixa a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.01.066, donar d'alta la parcel·la per a servici públic i donar d'alta la xarxa viària a la plaça del Músic López Chavarri.
  Expediente .- E-05301-1985-000010-00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un protocol de col·laboració entre l'Oficina d'Estadística i el Servici d'Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries.
  Expediente .- E-00810-2018-000070-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar una pròrroga en el termini de presentació de les butlletes d'estat d'adjudicació d'inversions en relació amb la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a finançar inversions en la millora de les condicions d'habitabilitat i eficiència energètica en diversos centres d'educació.
  Expediente .- E-01201-2017-000699-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'impressores OKI.
  Expediente .- E-01201-2018-000480-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Valencia Club de Judo.
  Expediente .- E-01903-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2017-000212-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Natación Ferca.
  Expediente .- E-01903-2017-000260-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la segona transferència de l'exercici 2018 a favor de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera.
  Expediente .- E-01904-2018-000525-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeiximent d'obligació per la participació de tres professionals de la Comissió Avaluadora que han d'intervindre en la concessió de les ajudes a les Arts Escèniques 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000276-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de l'any 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000437-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny del cartell de la programació i de la web del Festival Internacional de Circ de València.
  Expediente .- E-01905-2018-000449-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació final del conveni de col·laboració amb Cáritas Diocesana per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre.
  Expediente .- E-02201-2014-004406-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02224-2018-000412-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida per al desenvolupament del projecte 'Xarxa puja el to contra el racisme' 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'entitat Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.
  Expediente .- E-02250-2018-000261-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Movimiento por la Paz-MPDL.
  Expediente .- E-02250-2018-000281-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Unió de Consumidors de València (UCV).
  Expediente .- E-02401-2017-001226-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Rehabilitació dels filtres de la planta potabilitzadora del Realó, 3a fase'.
  Expediente .- E-02701-2017-000203-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2018-000323-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria per a concedir distincions a projectes participants en l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2018.
  Expediente .- E-02902-2018-001645-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe d'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de modificació de l'estudi de detall de les parcel·les 15.1 i 15.2 del PRIM de Patraix.
  Expediente .- E-03001-2018-000129-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació de l'estudi de detall als carrers de Dolores Marqués i Cercle de Belles Arts de València.
  Expediente .- E-03001-2018-000199-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe d'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de modificació puntual de l'estudi de detall de la sub-illa de cases M1 del pla parcial 'Ciutat de les Arts i les Ciències'.
  Expediente .- E-03001-2018-000243-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de part d'una factura relativa al contracte de servicis per a la redacció del projecte bàsic i d'execució i estudi geotècnic per a la construcció d'equipament sociocultural a la plaça del Bisbe Laguarda del barri de Torrefiel.
  Expediente .- E-03201-2018-000063-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar recurs de reposició contra Resolució núm. SM-3471 de 9 de juliol de 2018 per la qual es declara la caducitat de la llicéncia d'obres en edifici situat al carrer del Pare Jofre.
  Expediente .- E-03501-2003-001535-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa sol·licitar la incorporació de l'Ajuntament a la Federación EUROPARC (Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa) i autoritzar i disposar una quantitat a favor de la citada entitat en concepte de quota anual corresponent a l'any 2018.
  Expediente .- E-03602-2018-000153-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres del 'Pla de rehabilitació patrimoni municipal vivendes lloguer. El Cabanyal. Carrer de Sant Pere, núm. 52', finançat amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03910-2017-000774-00 - Aprovat
 • 0046.-MOCIÓ de la regidora delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural la classificació formal de la xarxa de vies pecuàries en el terme municipal de València.
  Expediente .- E-C1504-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0047.-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa l'aixecament de la mesura provisional de suspensió dels procediments incursos en supòsits de no subjecció a l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
  Expediente .- E-C1512-2018-000008-00 - Aprovat
 • 0047.-PRECS I PREGUNTES
 • 0048(E).-TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de setembre de 2018.
  Expediente .- E-04906-2018-000018-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a subministraments d'electricitat de l'enllumenat públic, dependències i col·legis municipals.
  Expediente .- E-01201-2018-000573-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2018-000152-00 - Aprovat
 • 0051(E).-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2018, d'adjudicació, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, de tres vehicles de cap.
  Expediente .- E-01501-2018-000344-00 - Aprovat
 • 0052(E).-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2018, d'adjudicació, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, d'un vehicle pick up.
  Expediente .- E-01501-2018-000345-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació de l'escultura 'El corro de la patata' per part de la Fundación Valenciana de Pediatría.
  Expediente .- E-02001-2017-000241-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de comissari de l'exposició 'José Royo: Ciència i Guerra de València, Capital de la República'.
  Expediente .- E-02001-2017-001215-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes de juliol del contracte de manteniment de la font Almoina.
  Expediente .- E-02001-2018-001029-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes d'agost del contracte de manteniment de la font Almoina.
  Expediente .- E-02001-2018-001101-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar noves beneficiàries i nous beneficiaris del xec escolar 2018-2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000061-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Brúfol per al desenvolupament d'un programa d'atenció social.
  Expediente .- E-02201-2017-000309-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament econòmic i temporal del contracte de servici del centre de dia municipal per a joves 'Malva-rosa'.
  Expediente .- E-02201-2018-000296-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida en 2017 a l'Associació de Veïns Carrera de la Font d'En Corts per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana.
  Expediente .- E-02301-2017-000334-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 5 d'octubre de 2018.
  Expediente .- E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Arca de Noé.
  Expediente .- E-02301-2018-000220-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Curts 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2018-000508-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la concessió de subvencions amb concurrència competitiva per a projectes de promoció de la salut i consum responsable 2018.
  Expediente .- E-02401-2018-000748-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea per al desenvolupament del projecte europeu Life LowCarbon Feed i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-03602-2016-000189-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 9a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000033-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal en lloc de treball de policia sanitària (A ext. i trans.), referència núm. 3040, en el Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges.
  Expediente .- E-01101-2018-002851-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos subalterns/ernes per als Servicis de Gestió Tributària Integral i d'Educació.
  Expediente .- E-01101-2018-002472-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos oficials/ales de servicis genèrics per als Servicis de Joventut i d'Inspecció Municipal.
  Expediente .- E-01101-2018-003620-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una arquitecta tècnica.
  Expediente .- E-01101-2018-003733-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual adscrit al Grup Municipal Socialista i deixar sense efecte un acord de nomenament de 17 juliol de 2015.
  Expediente .- E-01101-2018-003729-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 7440, en el Servici de Planejament.
  Expediente .- E-01101-2018-003632-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a proveir en propietat quaranta places d'agent Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-003682-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració per a dur a terme un programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes de tracta als carrers de la ciutat de València (Jere-Jere).
  Expediente .- E-02230-2018-000007-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de CERAI d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar les renúncies de diverses persones beneficiàries del programa 'Activa Jove VLC 2017-2018', adjudicar novament les beques i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones beneficiàries corresponent als mesos de juny i juliol de 2018.
  Expediente .- E-02902-2017-001374-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar vàlid el pagament del preu efectuat per la mercantil Aumsa de la venda per contigüitat de la parcel·la situada al carrer del Riu Tajo a l'efecte de subsanar el defecte registral advertit en la inscripció de l'escriptura pública amb número de protocol 1606.
  Expediente .- E-05305-2017-000007-00 - Aprovat
 • 0078(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del día 2 de novembre al dia 31 d'octubre de 2018.
  Aprovat
(Informació publicada: 10/19/2018 12:29:50 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI