Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
03-05-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 d'abril de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 700/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2012 000017 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 220/12, interposat contra el cessament d'activitat de venda menor d'articles de regal en un local situat al carrer del Doctor Manuel Candela.
  Expediente .- E 00501 2012 000242 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 323/12, sobre uniformitat, defensa, armes i material de la Policia Local.
  Expediente .- E 00501 2012 000358 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que no admet el Recurs PO núm. 636/12, interposat contra desestimació de la sol·licitud de reconeixement de la propietat de resta d'una parcel·la situada al carrer de Pérez Escrich.
  Expediente .- E 00501 2012 000497 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 569/12, sobre desestimació de sol·licitud d'interessos de demora per retard en pagament de factures derivades del contracte de gestió de la residència i centre de dia 'La nostra casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E 00501 2012 000444 00 - Aprovat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 707/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000696 00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 802/11.
  Expediente .- E 00501 2012 000024 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 182/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000209 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 643.
  Expediente .- E 01101 2012 001863 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 7404.
  Expediente .- E 01101 2013 000639 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici de supervisió i control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000118 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'aparcament en el subsòl dels carrers de Luis García-Berlanga Martí (director de cinema) i d'Amadeo Roca (pintor).
  Expediente .- E 05303 2010 000133 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.11.106, per la construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E 05303 2011 000139 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar tres immobles adquirits per Aumsa per al desenvolupament del Pla especial i de reforma interior del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E 05305 2013 000027 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió d'una parcel·la situada en el sector NPT-6 'Ciutat de les Arts i de les Ciències', amb destinació a vials.
  Expediente .- E 05307 2006 000097 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Casa Àsia i aprovar el gasto corresponent en concepte d'aportació anual.
  Expediente .- E 00203 2013 000010 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un major gasto destinat a finançar l'increment de l'IVA a aplicar en el contracte de servicis informàtics necessaris per al manteniment del programari de la xarxa Novell.
  Expediente .- E 00801 2010 000077 00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00111 2011 9088.
  Expediente .- E 01305 2011 000186 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 7564-W, de 27 de desembre.
  Expediente .- E 01306 2012 006888 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 22-W, de 8 de gener.
  Expediente .- E 01306 2012 007976 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 347-W, de 18 de gener.
  Expediente .- E 01306 2012 008036 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1661-W, de 15 de març.
  Expediente .- E 01306 2013 000073 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social per al desenvolupament d'un programa d'acollida i atenció a persones immigrants.
  Expediente .- E 02201 2013 000470 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre del 2012, relatiu a la desestimació de les sol·licituds d'ajuda municipal a la contractació 2012 relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 324/12.
  Expediente .- E 02902 2012 000324 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre del 2012, relatiu a la desestimació de les sol·licituds d'ajuda municipal a la contractació 2012 relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 390/12.
  Expediente .- E 02902 2012 000390 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria per al 2013 de les ajudes per a la inserció 'Ocupació autònom' i 'Per compte d'altri' dels/de les participants en els plans de formació i ocupació local.
  Expediente .- E 02902 2013 000005 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir les convocatòries per a l'any 2013 de les ajudes municipals que s'indiquen a continuació: Contractació.
  Expediente .- E 02902 2013 000006 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir les convocatòries per a l'any 2013 de les ajudes municipals que s'indiquen a continuació: Consolidació empresarial.
  Expediente .- E 02902 2013 000007 00 - Aprovat
 • 0030(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis.
  Expediente .- E 01002 2013 000112 00 - Aprovat
 • 0031(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa estimar la petició formulada per Generali España, SA, Seguros y Reaseguros, i concedir una ampliació del termini per a formular al·legacions, en relació amb les obres del poliesportiu de les Naus Cros.
  Expediente .- E 01903 2013 000081 00 - Aprovat
 • 0032(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de gestió i explotació del teatre 'El Musical'.
  Expediente .- E 01905 2012 000081 00 - Aprovat
 • 0033(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Junta de Desaigüe de l'Albufera, en concepte d'aportació de l'any 2013.
  Expediente .- E 02701 1998 000660 00 - Aprovat
 • 0034(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió definitiva de preus de la quinta anualitat del contracte per a l'alienació del paper i cartó obtinguts mitjançant l'arreplegada selectiva.
  Expediente .- E 02801 2013 000126 00 - Aprovat
 • 0035(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases de selecció de participants en el programa 'La Dipu et Beca'.
  Expediente .- E 02902 2013 000077 00 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació de dos parcel·les situades a Benimàmet, partida de les Carolines.
  Expediente .- E 03103 2008 000050 00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la certificació de març de 2013 del contracte de conservació de fonts ornamentals.
  Expediente .- E 03303 2013 000099 00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 128-I, de 5 de febrer de 2013, relativa a la denegació de llicència per a estació base de telefonia mòbil en terrenys de l'avinguda de Manuel Soto (enginyer).
  Expediente .- E 03501 2009 000054 00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4912-W, d'11 de setembre de 2012, sobre titularitat d'una llicència d'activitat.
  Expediente .- E 03901 2012 001079 00 - Aprovat
 • 0040(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors dependents 'L'Amistat'.
  Expediente .- E 04101 2012 000068 00 - Aprovat
 • 0041(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Servici de manteniment i suport tècnic del software Natural Adabas.
  Expediente .- E 04101 2013 000029 00 - Aprovat
 • 0042(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Sistema de gestió, inspecció i recaptació tributària de l'Ajuntament de València, així com la transformació del sistema informàtic de gestió d'ingressos.
  Expediente .- E 04101 2013 000031 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el programa municipal d'actes de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats, la memòria i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01904 2013 000319 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2007, de permuta d'immobles entre l'Ajuntament i el València Club de Futbol, SAD per a la construcció del nou camp de futbol.
  Expediente .- E 05305 2006 000005 00 - Aprovat
 • 0045(E).-MOCIÓ impulsora del regidor delegat de Patrimoni.- Proposa que el Servici de Patrimoni inicie les actuacions tendents a formalitzar, a favor de la Generalitat, la cessió gratuïta d'una parcel·la situada entre els carrers dels Campaners, de Bolívia, de la Borrasca i del Canonge Tàrrega, per a la construcció d'un centre educatiu.
  Expediente .- E 05307 2013 000004 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici de vigilància i seguretat dels instal·lacions i contingut, inclosos els fons museístics, dels museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
  Expediente .- E 04101 2012 000112 00 - Aprovat
 • 0047(E).-OFICINA DE TURISME.- Proposa abonar a la Fundació Turisme València Convention Bureau l'aportació compresa en les bases d'execució pressupostària de l'any 2013.
  Expediente .- E 01909 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0048(E).-MOCIÓ impulsora del quint tinent d'alcalde coordinador de l'Àrea d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.- Proposa iniciar els tràmits administratius per a encarregar a Aumsa l'elaboració del Pla especial de l'ordenació dels terrenys desafectats del domini públic portuari objecte de cessió al Consorci València 2007.
  Expediente .- E 03001 2013 000011 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI