20/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
12-12-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 de novembre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 983/07, sobre reclamació de major indemnització en el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del sector de sòl urbanitzable PRR-9 ‘Patraix'.
  Expediente .- E-00501-2007-000505-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara acabat el Recurs PO núm. 870/14, sobre cessament d'activitat.
  Expediente .- E-00501-2014-000293-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 3, que arxiva el Procediment Monitori núm. 1439/14, sobre reclamació de quantitat corresponent a gastos de comunitat.
  Expediente .- E-00501-2014-000292-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 800/08, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2009-000107-00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 449/12, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2012-000371-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 4678.
  Expediente .- E-01002-2014-000657-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 5952.
  Expediente .- E-01002-2014-000669-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la reubicació de llocs de treball en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
  Expediente .- E-01101-2014-000875-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Grup Municipal Compromís.
  Expediente .- E-01101-2014-001490-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud de modificació de lloc de treball.
  Expediente .- E-01101-2014-001104-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal docent del taller d'ocupació ‘Conservació del bosc de la Devesa-Albufera de València’.
  Expediente .- E-01101-2013-001549-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal que integra el taller d'ocupació ‘Promoció turística’.
  Expediente .- E-01101-2013-001550-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal que integra el taller d'ocupació ‘Adaptació de peces de roba tradicionals de la cultura popular valenciana'.
  Expediente .- E-01101-2013-001551-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa encarregar a Pavasal, SA, el projecte de repavimentació de la calçada del carrer de Fèlix Pizcueta.
  Expediente .- E-04101-2014-000118-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d’alta en l’Inventari Municipal de Béns unes parcel·les situades al carrer del Doctor Garcia Brustenga.
  Expediente .- E-05301-1987-000063-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.- Proposa aprovar el Catàleg de Procediments de l'Ajuntament de València 2014.
  Expediente .- E-00910-2014-000167-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de l'expedient 01201/2014/210.
  Expediente .- E-01201-2014-000210-00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 479/13 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2011-000574-00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Procediment Abreviat núm. 91/14 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2011-000543-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar el conveni de formació d'alumnes de la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E-01501-2014-000326-00 - Aprovat
 • 0022.-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València corresponent a la subvenció concedida en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l’esmentada entitat.
  Expediente .- E-01601-2014-000006-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació del passat mes de setembre del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2014-003372-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació del proppassat mes d’octubre del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2014-003693-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Reial Federació Espanyola de Handbol, corresponent a l’aportació del conveni firmat amb l'esmentada entitat, i abonar la subvenció.
  Expediente .- E-01903-2014-000272-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer drets en el subconcepte econòmic 39191 ‘Sancions per incompliment de contracte’.
  Expediente .- E-01905-2010-000179-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació al Palau de les Arts, Fundació de la Comunitat Valenciana de l'exercici 2013.
  Expediente .- E-01905-2013-000061-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la justificació i reconéixer l'obligació del pagament de la resta del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  Expediente .- E-02101-2014-000312-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d'ajudes de la convocatòria 2013 a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa adjudicar la concessió demanial de l'immoble municipal situat al carrer d'Agullent a favor de l'associació ‘Aldees Infantils SOS d'Espanya', per a la ubicació d'un centre de dia del menor i la família.
  Expediente .- E-02201-2014-001479-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d’octubre de 2014 a favor dels col·legis professionals intervinents en el Conveni per al Funcionament del Punt de Trobada Familiar de València.
  Expediente .- E-02201-2014-001978-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir el premi del II Concurs de Cartells 8 de març, Dia Internacional de la Dona: ‘Dones majors, grans dones’. Any 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-006146-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer drets pendents de cobrament en l'estat d'ingressos del vigent Pressupost i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-02902-2014-000470-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la disposició del gasto i el reconeixement de l'obligació de pagament de les beques de novembre 2014 a favor dels beneficiaris del programa de certificats de professionalitat.
  Expediente .- E-02902-2014-000471-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
  Expediente .- E-04001-2014-001105-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
  Expediente .- E-04001-2014-001114-00 - Aprovat
 • 0037.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la celebració de la Fira Expojove.
  Expediente .- E-04103-2014-000102-00 - Aprovat
 • 0038.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de CEF Levante, SA.
  Expediente .- E-04302-2014-000013-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE GESTIÓ D’EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació del gasto generat pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d’ingressos municipals.
  Expediente .- E-H4980-2014-505879-00 - Aprovat
 • 0039.-PRECS I PREGUNTES
 • 0040(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de diversos proveïdors per la prestació de servicis d'informàtica i de manteniment de programes.
  Expediente .- E-00801-2014-000152-00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria de cinc places d'oficial/a bomber/a.
  Expediente .- E-01101-2014-001321-00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria de cinc places de suboficial/a bomber/a.
  Expediente .- E-01101-2014-001322-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria de catorze places de sergent/a bomber/a.
  Expediente .- E-01101-2014-001323-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud de modificació de lloc de treball.
  Expediente .- E-01101-2014-001419-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de lloguer d'un terrat per a la instal·lació de l'equip tècnic per a la xarxa de comunicacions de la Policia Local de València.
  Expediente .- E-01401-2012-000076-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Producciones de Eventos y Soluciones Publicitarias, SL.
  Expediente .- E-01902-2014-000319-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Educo Servicios y Proyectos Educativos, SL.
  Expediente .- E-01902-2014-000353-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per diversos clubs esportius, corresponent a les subvencions concedides per acord de la Junta de Govern Local de 26 de setembre de 2014, destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2013-2014.
  Expediente .- E-01903-2014-000377-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases i convocatòria, mitjançat tramitació anticipada, de la concessió de subvencions per a les Falles 2015.
  Expediente .- E-01904-2014-000652-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa rescindir el contracte d'arrendament del local situat al carrer de Sant Pere.
  Expediente .- E-02101-2014-001711-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa rescindir el contracte d'arrendament del local situat a la plaça del Poeta Salvador Rueda.
  Expediente .- E-02101-2014-001715-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar una subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-02201-2014-000366-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa alliberar part del crèdit del conveni 2014 firmat amb la Fundació del Secretariat Gitano per al programa pluriregional de lluita contra la discriminació.
  Expediente .- E-02201-2008-000411-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa alliberar part del crèdit del conveni 2014 firmat amb la Fundació del Secretariat Gitano per al programa d’intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l’Est.
  Expediente .- E-02201-2014-001609-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar l'aportació a la Federació d'Associacions de Veïns de València per al pla de noves tecnologies.
  Expediente .- E-02301-2014-000116-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació derivat dels gastos ocasionats per la realització de l'activitat ‘Tenis al carrer’.
  Expediente .- E-02303-2014-002053-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el coeficient de la quarta revisió de preus corresponent als servicis de neteja i dragatge de séquies.
  Expediente .- E-02701-2009-000464-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa convalidar la Resolució núm. 272-R, de 27 d'octubre de 2014, sobre reconeixement d'obligació a favor d'Acciona Infraestructures.
  Expediente .- E-02701-2014-000475-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa assumir els informes emesos sobre la proposta del Pla d'Actuació Territorial Estratègica ‘València Dinamitza'.
  Expediente .- E-03001-2012-000095-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar la tramitació dels expedients de gasto inclosos en el projecte de gasto denominat ‘Obres d'urbanització provisionals PAI Sant Pau'.
  Expediente .- E-03401-2014-000261-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar l'adjudicació de l'adquisició i subministrament d'aliments bàsics.
  Expediente .- E-04101-2014-000043-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la rectificació d'errors en el plec de clàusules administratives de l'acord marc per al subministrament de material d’impremta.
  Expediente .- E-04101-2014-000082-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa una rectificació d'errors.
  Expediente .- E-01201-2014-000212-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa declarar disponibilitat de crèdits.
  Expediente .- E-01101-2014-001493-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la liquidació de la productivitat trimestral de desembre 2014.
  Expediente .- E-01101-2014-001395-00 - Aprovat
 • 0066(E).-MOCIÓ del regidor delegat de Pedanies relativa a l'obra ‘Habilitació de la casa del Doctor Bartual' a la pedania de La Punta.
  Expediente .- E-02310-2014-000306-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI