Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
28-04-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de de la sessió ordinària de 31 de març de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 de març i 1, 8 i 15 d'abril de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificación de designació de portaveu del Grup Popular.
  Expediente .- E-00401-2016-000010-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la constitució i composició de la comissió no permanent denominada Comissió d'investigació del cas conegut com "Operació Taula”.
  Expediente .- E-00401-2016-000009-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa atribuir a la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, la condició de mitjà propi i servici tècnic de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-03001-2016-000063-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la correcció de l'error material de caràcter gràfic de la Modificació Puntual del Pla Especial d'Ordenació del Passeig Marítim.
  Expediente .- E-03001-2016-000066-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la modificació del Catàleg Estructural d'Espais i Béns Protegits, que incorpora fitxa de l'edifici Antiga Fàbrica Bombes Gens com a BRL.
  Expediente .- E-03001-2015-000123-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJ per la qual s'estima el recurs d'apel·lació interposat per este Ajuntament contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 i es desestima el recurs PA 641/2011 interposat contra denegació de compatibilitat del seu lloc de policia local amb l'exercici de l'advocacia.
  Expediente .- E-00501-2011-000700-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJCV desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO 1/192/2011 interposat contra Resolució del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge pel qual es va aprovar l'Homologació i Pla Parcial de Reforma Interior i contra acord plenari pel qual es va aprovar el PAI de la Unitat d'Execució Castellar-Benicàssim, tenint en compte que el Tribunal Suprem ha desestimat la cassació amb imposició de costes als recurrents.
  Expediente .- E-00501-2011-000464-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de la Intervenció relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals des del 13 de juny al 31 de desembre de 2015, amb càrrec al Pressupost municipal de 2015.
  Expediente .- E-00407-2015-000020-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2016.
  Expediente .- E-04302-2016-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al primer trimestre de 2016 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2016-000004-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000024-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la concertació de dos operacions de préstec a llarg termini a l'entitat pública empresarial Palau de Congressos de València.
  Expediente .- E-05201-2016-000012-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el primer trimestre de 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000007-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2015.
  Expediente .- E-00408-2016-000219-00 - Quedar assabentat
 • 0018.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat.
  Expediente .- E-02230-2015-000028-00 - Aprovat
 • 0019.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa elevar a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport la sol·licitud per a regularitzar la situació del Museu Faller com a museu.
  Expediente .- O-C1513-2016-000085-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0020.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la regulació de l'ús del balcó de la Casa Consistorial.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0021.-Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el condicionament del camp del Club de Futbol Sporting, de Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000075-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0022.-Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les càmeres de videovigilància ubicades al Servici de Gestió Tributària Integral.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000075-00 - Retirat
 • 0023.-Moció subscrita pel primer tinent d'alcalde, Sr. Calabuig, sobre participació de l'Ajuntament de València en la Xarxa de Ciutats Amigues de les Persones Majors.
  Expediente .- E-C1502-2016-000001-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0024.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre mesures de suport a les famílies d'acolliment.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000077-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0025.-Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre protecció i promoció del camp valencià.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000076-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subscrita per la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Sra. Lozano, amb motiu del 26 d'Abril, Dia de la Visibilitat Lèsbica.
  Expediente .- O-C1515-2016-000012-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0027.-Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el desenvolupament del II Pla d'Ocupació i Emprenedoria 2016-2018.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Rebutjat
 • 0028.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre amortització de deute amb càrrec al romanent de tresoreria.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Rebutjat
 • 0029.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre el Programa Agent Tutor.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació del programa "Xarxa Llibres".
  Expediente .- O-89CIU-2016-000064-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre acord entre la Confraria de Pescadors i el Consorci València 2007.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000064-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre finançament de les activitats extraescolars en els col·legis de la ciutat amb jornada contínua.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la convocatòria de subvencions per a clubs esportius i d'alt nivell de la ciutat de València per a la temporada 2015-2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, en relació amb l'Enquesta sobre hàbits esportius.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la construcció d'una piscina en les Naus de Demetrio Ribes.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les obres pendents en el Poliesportiu Juan Antonio Samaranch (antigues naus de Cros).
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el sistema de gestió de les escoles infantils municipals.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Trobada d'Escoles en Valencià.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el pagament de les ajudes del programa "Xarxa Llibres".
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Banc Solidari d'Aliments de València.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les accions municipals per a la inclusió de la població gitana.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre prevenció de maltractaments en persones majors.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre substitució de vehicles per altres més eficients energèticament.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió que va tindre lloc entre el regidor de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera i el president d'honor de la Federació Cultural Valenciana de Vela Llatina.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió que va tindre lloc entre el regidor de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera i el president del Consell Agrari Municipal de Sueca.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre assistència de la regidora de Medi Ambient i Canvi Climàtic a la reunió regional d'Europa on es va presentar la Plataforma Global pel Dret a la Ciutat.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió del regidor de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera amb l'Associació Valenciana d'Astronomia.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió del regidor de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera amb l'Associació Valenciana d'Agricultors.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió que va mantindre la regidora de Medi Ambient i Canvi Climàtic en relació amb el reciclatge en l'àmbit escolar.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Associació de Municipis del Parc Natural del Túria.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, en relació amb la Campanya de sensibilització a jóvens i escolars sobre els objectius de desenvolupament sostenible, de la Generalitat Valenciana.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió de treball que van mantindre el regidor de Govern Interior, Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera, el diputat provincial de Medi Ambient i l'alcalde de Massamagrell.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Hort de la Botja.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre papereres cremades sense substituir.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un contenidor trencat al carrer de Bèlgica.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja durant una festa d'estudiants de Medicina.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja en la festa de les paelles universitàries.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les reunions mantingudes amb les associacions veïnals de barris afectats pel botellot.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els apartaments llogats il·legalment a la ciutat.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els gorretes.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'organigrama del Servici de Protecció i Extinció d'Incendis.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el voluntariat de Protecció Civil.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències d'ocupació de la via pública per taules i cadires.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre sancions registrades a motocicletes per mal estacionament.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'estacionament a la rodalia dels estadis de futbol els dies de partit.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre un informe legal sol·licitat per l'equip de govern en relació amb el Grup Municipal Popular.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la regulació de l'estacionament a la via pública (ORA).
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la realització d'una campanya de conscienciació dels usuaris sobre l'ús correcte de la bicicleta.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la possibilitat de reutilitzar les bicicletes abandonades o requisades.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la ubicació de parades de taxi en l'entorn del carril bici de la ronda interior.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre un informe que justifica l'obertura d'expedient sancionador a membres del Grup Popular.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els pressupostos participatius.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la concessió de beneficis fiscals en el terme municipal de València.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'assumpció de més competències en matèria fiscal.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre noves propostes per a la Marina Reial.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Jardí Botànic.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre treballs de pintura per a delimitar les terrasses d'establiments d'hostaleria.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la subestació elèctrica de Patraix.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la celebració de l'Any Sant Jubilar i el Sant Grial.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la possibilitat d'implantar una taxa turística per a determinats establiments hostalers.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre delegació d'atribucions de l'Alcaldia per absència del seu titular.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subsctita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el II Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el V Pacte per a l'Ocupació.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el refugi animal de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servici d'Innovació.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servici de Transparència i Govern Obert.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre execució de les inversions del Pressupost de 2016 pel que fa al Sector Devesa-Albufera.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servici de Tecnologies de la Informació.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels bulevards de la zona sud.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les beques "La meua primera experiència laboral 2016".
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació de l'acompanyament viari de la zona sud.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la convocatòria del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pacte per a l'Ocupació.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels jardins de barris i places de la zona sud.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
 • 0096.-Prgunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Fundació València CREA.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels parcs urbans de la zona sud.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels jardins d'especial protecció de la zona sud.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les obres a la Farinera.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels bulevards de la zona nord.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'Estratègia València VLCi.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació de l'acompanyament viari i residencial de la zona nord.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels jardins de barris i places de la zona nord.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels parcs urbans de la zona nord.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels jardins d'especial protecció de la zona nord.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el desplegament d'una estelada independentista catalana a les Torres dels Serrans.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el viatge a París de les falleres majors i membres de la JCF.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el viatge a Còrdova de les falleres majors i membres de la JCF.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la partida pressupostària destinada a subvencionar l'adquisició de casals fallers.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la promoció de la candidatura de les Falles de València com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre adjudicacions de direccions d'obra en el quart trimestre de 2015 i primer trimestre de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'enquesta de clima laboral.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la revisió del PGOU de València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000072-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la cessió de locals municipals a associacions i entitats.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000072-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes al lloguer social, cens i estat de les vivendes socials a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000072-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Protecció del Jardí Botànic.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000072-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi de viabilitat de la prolongació del túnel de la Serradora.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000072-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre fons per al Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000072-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'ús del balcó municipal.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'un camp de futbol de Malilla
  Expediente .- O-89CIU-2016-000071-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la reparació d'instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000071-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000071-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les llicències d'activitats.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000071-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les terrasses de l'entorn de la Llotja.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000071-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI del Grau.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PEP de l'entorn del Jardí Botànic.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre jocs específics per a persones amb capacitats diferents.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contracta de plagues.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre activitats per a persones amb capacitats diferents.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el resultat del procés de consulta ciutadana per a inversions als barris de la ciutat.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer del Filòleg Sanelo.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre diversos jardins del barri dels Orriols.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un jardí de l'av. d'Aragó.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la jardinera de la mitgera del carrer de Xile.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la cessió de locals a associacions veïnals.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés de consulta ciutadana per a la inversió als barris de la ciutat.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el cens de locals de propietat municipal.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre sancions de trànsit registrades enguany.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre diverses propietats municipals ocupades per distints col·lectius culturals i festius.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000069-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat dels arbres situats davant la façana de la Llotja.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000069-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la denegació a la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de permís per a realitzar un acte a la via pública.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000069-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el desplegament d'una bandera a les Torres dels Serrans.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000069-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Banc Solidari d'Aliments.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000069-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de recaptació de l'IBI d'enguany.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000064-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mapa del soroll.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Òrgan Gestor de Contaminació Acústica.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre zones "agility" per a gossos.
  Expediente .- E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Popular, sobre l'estat dels jardins de Vivers.
  Contestada
 • 0149.-Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Mobilitat.
  Quedar assabentat
 • 0150.-Prec formulat in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les mesures de seguretat viària a la ciutat.
  Quedar assabentat
 • 0151.-Pregunta formulada in voce poel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Fira de la Primavera.
  Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI