Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
21-06-2019
Hora:
12:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Extraordinària
Observacions:
SESIÓN CONSTITUTIVA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2019-2023

Ordre del dia

 • 0001.-CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Dóna compte de la Resolució d'Alcaldia de nomenament provisional dels membres de la Junta de Govern Local, així com del titular i el suplent provisionals de la Secretaria de la Junta.
  Expediente .- E-00601-2019-000025-00 - Quedar assabentat
 • 0002.-ALCALDIA. Proposa aprovar el règim de sessions per a les de caràcter ordinari de la Junta de Govern Local 2019-2023.
  Expediente .- E-00601-2019-000024-00 - Aprovat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte de la seua Resolució per la qual es deleguen facultats resolutòries en la Junta de Govern Local.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Proposa la delegació provisional per a actuar com a òrgan de contractació.
  Expediente .- E-00601-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0005.-ALCALDIA. Proposa la delegació provisional en l'àmbit de la Gran Fira València i el Dia de l'Orgull.
  Expediente .- E-00601-2019-000029-00 - Aprovat
 • 0006.-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dóna compte de la Resolució núm. 3, de data 15 de juny de 2019, de delegació, amb caràcter provisional, de la Presidència de la Mesa de Contractació.
  Expediente .- E-00601-2019-000021-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dóna compte de la Circular de la Secretaria Municipal sobre noves adscripcions i delegacions provisionals als diferents secretaris.
  Expediente .- E-00601-2019-000027-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 1/458/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació d'una parcel·la.
  Expediente .- E-00501-2019-000205-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment l'apel·lació seguida, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 i desestima el Recurs PA núm. 472/15, sobre disconformitat amb el consum del subministrament d'aigua potable d'una vivenda.
  Expediente .- E-00501-2019-000206-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 1/93/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació de diverses parcel·les.
  Expediente .- E-00501-2019-000201-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 318/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000197-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 28/18, interposat contra desestimació de sol·licitud de declaració de l'actor en situació d'excedència voluntària automàtica.
  Expediente .- E-00501-2019-000189-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 14/19, interposat contra desestimació de sol·licitud d'equiparació salarial en relació amb les retribucions complementàries.
  Expediente .- E-00501-2019-000190-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 32/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2019-000182-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PA núm. 55/19, interposat contra la desestimació presumpta de la reclamació economicoadministrativa relativa a la rectificació d'una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2019-000183-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 214/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reconeixement de servicis previs a l'efecte de triennis.
  Expediente .- E-00501-2019-000181-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un reconeixement de l'obligació a favor de la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01101-2019-002304-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un professor de banda, especialitat fiscorn.
  Expediente .- E-01101-2019-002611-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat de personal tècnic superior AE (directora de centre social) (MD) en el Servici de Benestar Social i Integració, referència núm. 5953.
  Expediente .- E-01101-2019-002747-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de juny 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-002626-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el número, retribucions i nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2019-002816-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0022.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals que no admet el recurs especial en matèria de contractació núm. 448/19.
  Expediente .- E-04101-2018-000080-00 - Quedar assabentat
 • 0023.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis d'atenció psicològica a dones víctimes de violència de gènere i a les seues filles i fills i familiars a la ciutat de València.
  Expediente .- E-04101-2018-000119-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres denominades 'Enjardinament del viari en UE1 i UE2 Quatre Carreres'.
  Expediente .- E-04101-2018-000181-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'assistència sanitària, salvament, socorrisme i ajuda al bany de persones amb diferents capacitats i altres actuacions per a les platges de València.
  Expediente .- E-04101-2018-000193-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de construcció d'un equipament sociocultural en una parcel·la del barri de Torrefiel, situada al carrer de Cambrils, confluència amb la plaça del Bisbe Laguarda.
  Expediente .- E-04101-2018-000205-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar la prestació dels servicis de difusió de la campanya 'Gran Fira de Juliol 2019'.
  Expediente .- E-04101-2019-000072-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis d'assistència tècnica, instal·lació, muntatge, manteniment i desmuntatge d'infraestructures i servicis complementaris per als espectacles musicals programats als Jardins de Vivers en ocasió de la Gran Fira 2019.
  Expediente .- E-04101-2019-000091-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar l'atorgament de l'autorització demanial per a la instal·lació de huit-centes cadires en la processó del Corpus Christi 2019.
  Expediente .- E-04101-2019-000137-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució del projecte per a la finalització de les obres de construcció d'una escola infantil de primer cicle al carrer de la Diputada Clara Campoamor (València), finançat amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000199-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de menjador escolar i de cura, vigilància i control de l'alumnat a l'Escola Infantil de Pinedo durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000047-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis d'impressió en modalitat de pagament per còpia a l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000048-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de juny de 2019.
  Expediente .- E-01201-2018-000316-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents als servicis de redacció dels projectes bàsics i d'execució i direcció d'obres, redacció de l'estudi bàsic de seguretat i salut i desenvolupament de les instal·lacions de les obres de reforma, ampliació i millora dels col·legis públics acollits al Pla Edificant.
  Expediente .- E-01201-2019-000441-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar l'annex al projecte de les obres de rehabilitació, reforma i adequació a la normativa tècnica, mediambiental, d'accessibilitat i eliminació de barreres i de seguretat per als usuaris de Piscina València.
  Expediente .- E-01903-2014-000292-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu als honoraris corresponents a la preparació de textos per a l'edició del llibre 'La ciutat de València i les festes dels centenars de la canonització de Sant Vicent Ferrer'.
  Expediente .- E-01904-2018-001481-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de disseny, maquetació i impressió de mil exemplars del llibre 'La ciutat de València i les festes dels centenars de la canonització de Sant Vicent Ferrer'.
  Expediente .- E-01904-2018-001530-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa adjudicar el contracte de servici de vigilància durant diversos actes de la festivitat del Corpus 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000733-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa adjudicar el contracte de servici de personal per al repartiment d'arena en la festivitat del Corpus 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000791-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa adjudicar el contracte de coordinació de seguretat i salut en els treballs de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions per als concerts de Vivers, Jardins de Vivers, Nit a la Mar i Gran Nit amb motiu de la Gran Fira València 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000801-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria i les bases de l'autorització demanial per a la instal·lació i explotació de dos barres de bar a la Marina Nord amb motiu de la 'Nit a la Mar' 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000772-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la 31a modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Cultura Festiva.
  Expediente .- E-01904-2019-000752-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la 38a modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Cultura Festiva.
  Expediente .- E-01904-2019-000799-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2019-000300-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2019-000302-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de reparació de la façana del Museu d'Història de València.
  Expediente .- E-02001-2017-001259-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte del servici per al disseny i execució de projectes educatius de la Regidoria d'Educació.
  Expediente .- E-02101-2016-000289-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la continuïtat per interés general del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
  Expediente .- E-02201-2012-004597-00 - Retirat
 • 0049.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació d'aparells d'aire condicionat per a la seua reposició en els centres municipals d'activitats per a persones majors del Perellonet i la Creu Coberta.
  Expediente .- E-02224-2019-000338-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar sis nous preus contradictoris en les obres d'habilitació de la Nau Ribes 2 situada al Parc Central.
  Expediente .- E-02230-2017-000058-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de construcció de sis arquetes subterrànies per al soterrament de contenidors en cinc emplaçaments de València.
  Expediente .- E-02801-2018-000948-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció de l'acció formativa 'Control fitosanitari I'.
  Expediente .- E-02902-2017-001352-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció de l'acció formativa 'Cuina, modalitat col·lectius'.
  Expediente .- E-02902-2017-001356-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
  Expediente .- E-02902-2019-001264-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
  Expediente .- E-02902-2019-001265-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
  Expediente .- E-02902-2019-001368-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar les bases de selecció de l'alumnat del projecte Formacció VLC 2019-2021-POEFE.
  Expediente .- E-02902-2019-001357-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-980, de 22 de febrer de 2018.
  Expediente .- E-03501-2015-001142-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa autoritzar a l'Asociación Provincial de Industriales Feriantes de València l'ocupació temporal del Tram IX del Jardí del Túria amb motiu de la instal·lació, posada en funcionament i desmuntatge de la Fira d'Atraccions de juliol 2019.
  Expediente .- E-03530-2019-000983-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa concedir autorització per a la celebració d'un concert a l'esplanada Marina Sud de la Marina Reial Juan Carlos I.
  Expediente .- E-03901-2019-001091-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament en concepte de subministrament de paper, paper preimprés i servici d'impressió, acabat i trasllat a l'empresa encarregada de la prestació dels servicis postals, per a diversos impresos relatius a la gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos municipals.
  Expediente .- E-H4980-2013-000036-00 - Aprovat
(Informació publicada: 06/25/2019 07:53:27 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI