Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
29-06-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria junio (Exp 16/2012)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 46, 947-G al 1215-G, 139-S al 189-S, 3297-H al 4263-H, 533-P al 661-P, 2037-Ñ al 2804-Ñ, 389-U al 472-U, 363-C al 456-C, 69-M al 75-M, 390-T al 493-T, 18-K al 25-K, 364-X al 465-X, 252-O al 308-O, 97-B al 127-B, 2740-W al 3572-W, 93-R al 140-R, 114-A al 146-A, 149-J al 165-J, 37-D al 48-D, 11-F al 13-F, 416-L al 524-L, 57-E al 81-E, 288-Q al 315-Q y 585-I al 794-I, corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 4, 11, 18 i 25 de maig i 1 de juny de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local d'1 de juny de 2012 sobre designació de vocal en el Consell Agrari Municipal.
  Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA.- Proposa addicionar huit nous projectes a l'acord de delegació de competències entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València en el marc del Pla Confiança.
  Expediente .- E 00413 2009 000007 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del PGOU Ciutat de València. (25/06/2012)
  Expediente .- E 03001 2010 000201 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la modificació del PGOU 'Alineacions en l'illa de cases delimitada pels carrers de Castán Tobeñas, Nou d'Octubre, Lluís Lamarca i Racó d'Ademús. (25/06/2012)
  Expediente .- E 03001 2011 000180 00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el document de Modificació puntual d'instruments de planejament municipal PGOU i PEPRI Dotacions públiques de titularitat autonòmica presentat per la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. (25/05/2012)
  Expediente .- E 03502 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a Modificació de Crèdits del Pressupost de 2012 per incorporació de romanent líquid de tresoreria de 2011 de l'Organisme Autònom Junta Central Fallera. (26/06/2012)
  Expediente .- E 05101 2012 000014 00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 4a Relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2012. (26/06/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000041 00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 5a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost de 2012. (26/06/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000042 00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l'adhesió al Conveni de col.laboració entre la Generalitat Valenciana, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la prestació del servici de pagament telemàtic. (26/06/2012)
  Expediente .- E 00801 2012 000029 00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar amb caràcter definitiu el text de l'Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València, i la resta de qüestions contingudes en la proposta. (26/06/2012)
  Expediente .- E 00206 2012 000001 00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada per la Sala de València i confirmada pel Tribunal Suprem, estimatòria parcial del recurs contenciós PO 2/26/03 interposat contra acord plenari d'aprovació provisional del PAI i selecció d'agent urbanitzador, i aprovació definitiva del PAI y Pla Parcial de Millora, i contra Resolució de la Conselleria d'aprovació definitiva del PAI i Document d'Homologació del Sector SUP núm. 9 Patraix. (26/06/2012)
  Expediente .- E 00501 2003 000110 00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada per la Sala de València i confirmada pel Tribunal Suprem, estimatòria parcial del recurs contenciós PO 37130/05 interposat per l'Associació Valenciana per a l'Estudi i Defensa de la Naturalesa Acció Ecologista-Agró contra el Decret 259/04 del Consell de la Generalitat Valenciana que va aprovar el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera (PRUG). (26/06/2012)
  Expediente .- E 00501 2005 000194 00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada per la Sala de València i confirmada pel Tribunal Suprem, estimatòria parcial del recurs contenciós 2/1682/05 interposat contra Resolució del conseller de Territori i Habitatge sobre aprovació definitiva de la Homologació i PRI Guillem d'Anglesola incloses en l'Alternativa Tècnica del PAI per al desenrotllament de la dita Unitat d'Execució. (26/06/2012)
  Expediente .- E 00501 2006 000156 00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa realitzar els tràmits legals pertinents davant el Tribunal Suprem a l'objecte d'apartar-se, i sol.licitar la finalització i arxiu del recurs de cassació interposat per este Ajuntament i, per consegüent, consentir i complir la Sentència de la Sala de València estimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 440/2008 interposat per l'Associació d'Antics Propietaris Nou Mestalla contra l'acord plenari que va aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en la parcel.la GSP-1. (26/06/2012)
  Expediente .- E 00501 2008 000576 00 - Aprovat
 • 0018.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del director d'orquestra Sr. Enrique García Asensio. (25/06/2012)
  Expediente .- E 01905 2012 000093 00 - Aprovat
 • 0019.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del pintor Sr. Joan Genovés Candel. (25/06/2012)
  Expediente .- E 01905 2012 000100 00 - Aprovat
 • 0020.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la filòsofa Sra. Adela Cortina Orts. (25/06/2012)
  Expediente .- E 01905 2012 000101 00 - Aprovat
 • 0021.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2013, que seran el dia 22 de gener, Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat de València, i 8 d'abril, Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana. (25/06/2012)
  Expediente .- E 01904 2012 000444 00 - Aprovat
 • 0022.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre construcció dels ecoparcs previstos al Pla Zonal de Residus i beneficis per a aquells veïns i veïnes que més reciclen.
  Rebutjat
 • 0023.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Pla d'accés a la vivenda per a les famílies que han patit desnonaments.
  Rebutjat
 • 0024.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional d'adhesió i suport a la Plataforma Valenciana Rio +20.
  Expediente .- E 00606 2012 000017 00 - Aprovat
 • 0025.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre un Pla de xoc urgent per al barri del Cabanyal.
  Rebutjat
 • 0026.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre els horts urbans.
  Retirat
 • 0027.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Estrela, el Sr. Sanchis i la Sra. Castillo, en representació dels grups municipals Socialista, EUPV i Compromís respectivament, sobre l'IES Nou Patraix.
  Expediente .- E 00606 2012 000018 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0028.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre una Carta Municipal per a València.
  Expediente .- E 00606 2012 000019 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0029.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pels portaveus dels grups Socialista, Compromís i EUPV sobre dotació d'equipaments al barri de Malilla.
  Rebutjat
 • 0030.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el rescat del sistema financer espanyol.
  Rebutjat
 • 0031.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre persones en situació de dependència.
  Expediente .- E 00606 2012 000020 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0032.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, sobre protecció i posada en valor de les restes arqueològiques del molí islàmic del carrer de Salvador Giner.
  Expediente .- E 00606 2012 000021 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0033.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre procediment per a contractar el servei de manteniment i conservació dels edificis municipals.
  Rebutjat
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el viver d'empreses municipal 'Creix'.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Centre Social de Patraix.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre impartició d'un curs de Cant d'estil.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre visita als centres d'educació d'infantil i primària (CEIP) de la ciutat.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre enquitranat d'un gimnàs a l'avinguda de Pius XII.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre contractes municipals de manteniment i neteja.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre rehabilitació i usos del Casino de l'Americà.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre rehabilitació i ús de l'edifici Aben al-Abbar núm. 7.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre molèsties a la Fira Alternativa ocasionades pel rodatge d'un anunci de cotxes semblants a la Fórmula 1.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingressos en concepte de retirada de vehicles amb trasllat a base, taxa A.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingressos en concepte de retirada de vehicles amb trasllat a base, taxa B.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingressos en concepte de retirada de vehicles amb trasllat a base, taxa C.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingressos en concepte de retirada de vehicles sense trasllat a base per presència de la persona propietària, taxa A.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingressos en concepte de retirada de vehicles sense trasllat a base per presència de la persona propietària, taxa B.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingressos en concepte de retirada de vehicles sense trasllat a base per presència de la persona propietària, taxa C.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingrés de taxes en concepte de custòdia de vehicles, nivells A, B i C.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingrés de taxes en concepte de retirada de vehicles i custòdia.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre obres sense llicència al carrer de la Costera, 2.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre pagament de l'IBI de vivendes públiques del Cabanyal.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Fundació Centre d'Estratègies i Desenvolupament.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre cobrament de cànons per empreses que gestionen poliesportius municipals.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per infraccions comeses per l'ús de bicicletes.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre informació d'exempcions i bonificacions fiscals (entitats religioses).
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre informació d'exempcions i bonificacions fiscals (governs estrangers).
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre recepció d'obres d'altres administracions.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre llicències de primera utilització.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre solar públic al carrer dels Juristes i nou centre Servef.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre deutes per expropiacions.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre planejament dotacional pendent d'expropiar.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre Catàleg de revestiments i paviments de la ciutat de València.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre adjudicació de les parades en els mercats municipals.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre atenció a xiquets i xiquetes sense menjador escolar en l'estiu.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre posada en marxa del Balneari Mar Blau.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre subrogació parròquia Sant Joan de Ribera.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'escut inconstitucional al CEIP Teodor Llorente.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el concert final de curs al Conservatori José Iturbi.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre obres al CEIP Sant Joan de Ribera.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Preguntes subscrites per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre, factures extraordinàries relatives a la neteja viària.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el Pla de Xoc de la Diputació de València.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre problemes en l'obertura dels centres de Benicalap i Patraix.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre acord desmantellament fàbrica Moyresa.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el Centre de Dia l'Amistat.
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre el desmantellament de les bases dels equips de la Copa Amèrica 2007.
  Contestada
 • 0077.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el Centre d'Atenció a Persones sense Sostre.
  Contestada
 • 0078.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre Hipoteca Jove.
  Contestada
 • 0079.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'Oficina València per l'Emprenedor.
  Contestada
 • 0080.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el II Pla de Joventut per a la Ciutat de València 2013-2016.
  Contestada
 • 0081.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre el poliesportiu de Malilla.
  Contestada
 • 0082.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el carrer del Bidasoa.
  Contestada
 • 0083.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el mercat de les flors de Goerlich.
  Contestada
 • 0084.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre manteniment de vehicles.
  Contestada
 • 0085.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Gran Premi d'Europa 2012 de Fórmula 1.
  Contestada
 • 0086.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el camp de golf del Saler.
  Contestada
 • 0087.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre prestació del servei de monitors educadors de menjador escolar.
  Contestada
 • 0088.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre pneumàtics a la via pública.
  Contestada
 • 0089.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el pont de l'Assut de l'Or.
  Contestada
 • 0090.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la Guia d'Activitats.
  Contestada
 • 0091.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre l'estat d'elaboració de l'auditoria ambiental.
  Contestada
 • 0092.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la utilització de l'ecoparc de Vara de Quart.
  Contestada
 • 0093.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'Entitat Pública Empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
  Contestada
 • 0094.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Festival Cinema Jove.
  Contestada
 • 0095.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre inauguració d'un centre europeu d'estudi de l'esport municipal.
  Contestada
 • 0096.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre préstec ICO i interessos sol.licitat pel Consorci València 2007.
  Contestada
 • 0097.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la crema de mobiliari públic.
  Contestada
 • 0098.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la relació de l'Ajuntament amb l'empresa Secuenzia Píxels, SL.
  Contestada
 • 0099.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre parts de treball de les contractes de conservació i manteniment de col.legis públics, mercats, cementeris i edificis i instal.lacions municipals.
  Contestada
 • 0100.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre desocupació a València.
  Contestada
 • 0101.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre qualitat en l'ocupació de València.
  Contestada
 • 0102.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre acomiadaments a València.
  Contestada
 • 0103.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre intraemprenedors a València.
  Contestada
 • 0104.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre turistes low cost a València.
  Contestada
 • 0105.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre València com a ciutat de pas.
  Contestada
 • 0106.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita por el Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la seu electrònica.
  Contestada
 • 0107.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el retorn econòmic de la realització del Gran Premi de Fórmula 1 per a València.
  Contestada
 • 0108.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre els punts de recollida d'oli per a reciclar.
  Contestada
 • 0109.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'edifici municipal conjunt de Bombers i Policia Local.
  Contestada
 • 0110.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre beques de La Dipu et beca.
  Contestada
 • 0111.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre urbanització del sistema local d'espais lliures al carrer del Racó de l'Ermita.
  Contestada
 • 0112.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre rehabilitació del conjunt format per l'alqueria de Sant Llorenç i el molí de Sant Miquel.
  Contestada
 • 0113.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Museu d'Història Natural.
  Contestada
 • 0114.-PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre les entitats supramunicipals de les quals forma part l'Ajuntament de València.
  Quedar assabentat
 • 0115.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la notícia d'una conversació entre la Sra. Alcaldessa i una conductora de l'EMT el passat 23 de juny.
  Contestada
 • 0116.-PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre la convocatòria del Consell Social de la Ciutat.
  Quedar assabentat
 • 0117.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre l'afectació de l'abocador de Dosaigües per l'incendi forestal de Cortes de Pallars.
  Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI