Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
30-05-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de maig de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat i revoca la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, i no admet el Recurs PO núm. 100/12 interposat contra desestimació de la reclamació de quantitat en concepte d'interessos i pagament del preu just d'unes finques registrals.
  Expediente .- E 00501 2012 000188 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que no admet el Recurs PO núm. 256/12, interposat contra l'acord que va disposar renunciar a la celebració del contracte per a la prestació de servicis educatius de la ciutat de València.
  Expediente .- E 00501 2012 000246 00 - Quedar assabentat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació:
 • 0004.-Recurs PA núm. 148/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2013 000173 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-Recurs PA núm. 338/13, interposat contra multa per infracció greu de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal amb taules i cadires.
  Expediente .- E 00501 2013 000313 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-Recurs PA núm. 408/13, sobre denegació del reconeixement del dret d'abonament d'indemnització per raó del servici.
  Expediente .- E 00501 2013 000297 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, pel qual es declara acabat el procediment i l'arxiu del Recurs PA núm. 261/2013, sobre requeriment de legalització d'obres.
  Expediente .- E 00501 2013 000262 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 203/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2013 000333 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 639/12, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2012 000537 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud de trasllat per motius de salut.
  Expediente .- E 01101 2013 001498 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar components de la comissió de valoració per a la provisió de llocs de treball.
  Expediente .- E 01101 2014 000344 00 - Aprovat
 • SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents:
 • 0012.-Subministrament d'uniformitat per al personal de la Policia Local.
  Expediente .- E 04101 2013 000095 00 - Aprovat
 • 0013.-Servici d'intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València
  Expediente .- E 04101 2013 000118 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar l'error material detectat en el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de prestació dels servicis postals de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 04101 2013 000124 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer l'obligació i aprovar el gasto corresponent a l'execució de mesures precautòries i a l'assistència i direcció tècnica per a l'adopció de les mateixes en l'immoble municipal situat als carrers de la Pujada del Toledà i dels Brodadors.
  Expediente .- E 05302 2009 000567 00 - Aprovat
 • SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració uns locals situats en els emplaçaments següents:
 • 0016.-Carrer de Dalt.
  Expediente .- E 05304 2014 000084 00 - Aprovat
 • 0017.-Carrer de Modesto González Latorre.
  Expediente .- E 05304 2014 000094 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una xarxa viària situada a l'avinguda de les Tres Creus.
  Expediente .- E 05303 2014 000037 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S2.05.047 i donar d'alta la xarxa viària situada al carrer de Lleida.
  Expediente .- E 05301 1998 001010 00 - Aprovat
 • SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis següents i la resta de punts continguts en les propostes:
 • 0020.-Codi 1.S1.19.455.
  Expediente .- E 05303 2013 000205 00 - Aprovat
 • 0021.-Codi 1.S5.17.327.
  Expediente .- E 05303 2013 000216 00 - Aprovat
 • 0022.-Codis 1.S3.10.494 i 1.S5.10.332.
  Expediente .- E 05303 2014 000067 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S2.06.166 i 1.S3.06.048 i donar d'alta el jardí situat al carrer del Batxiller, cantó amb el carrer d'Alemanya.
  Expediente .- E 05301 1995 000471 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de l'abonament de la quota de l'Estand N1 P5 86 per la participació de la Delegació d'Innovació i Projectes Emprenedors en la Fira Forinvest'14.
  Expediente .- E 00202 2014 000021 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana, relativa a la subvenció concedida per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 00202 2013 000004 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar les mesures necessàries per a garantir la continuïtat de la prestació dels servicis postals de l'Ajuntament.
  Expediente .- E 01201 2009 000137 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte de telefonia fixa de l'Ajuntament.
  Expediente .- E 01201 2010 000068 00 - Aprovat
 • OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents:
 • 0028.-Registre núm. 00113 2012 4585.
  Expediente .- E 01305 2012 000117 00 - Aprovat
 • 0029.-Registre núm. 00101 2012 1727.
  Expediente .- E 01305 2012 000250 00 - Aprovat
 • OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent:
 • 0030.-Procediment Ordinari núm. 335/10.
  Expediente .- E 01305 2003 000338 00 - Aprovat
 • 0031.-Procediment Abreviat núm. 287/12.
  Expediente .- E 01305 2009 000260 00 - Aprovat
 • SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions:
 • 0032.-Resolució núm. 79-W, de 14 de gener.
  Expediente .- E 01306 2013 005745 00 - Aprovat
 • 0033.-Resolució núm. 553-W, de 4 de febrer.
  Expediente .- E 01306 2013 006612 00 - Aprovat
 • 0034.-Resolució núm. 1994-W, de 15 d'abril.
  Expediente .- E 01306 2014 000637 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4694-W, de 4 de setembre de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 002230 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Federació de Triatló i Esport Combinat, l'objecte de la qual serà donar suport a la referida federació en l'organització del 'València Triatló 2014'.
  Expediente .- E 01903 2014 000031 00 - Aprovat
 • 0037.-OFICINA DE TURISME.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Grupo Editorial Prensa Festiva MPG, SL i d'Artes Gráficas Selvi, SA, per insercions publicitàries.
  Expediente .- E 01909 2014 000016 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Associació Alanna, de la factura del proppassat mes d'abril del contracte del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2014 004407 00 - Aprovat
 • SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de determinades factures de desembre de 2013, parcialment incorporades com a crèdit a romanents, relacionades en els expedients següents:
 • 0039.-Expedient núm. 4650/14.
  Expediente .- E 02201 2014 004650 00 - Aprovat
 • 0040.-Expedient núm. 4576/14.
  Expediente .- E 02201 2014 004576 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides per al desenvolupament del projecte 'Xarxa puja el to contra el racisme'.
  Expediente .- E 02201 2013 006035 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar l'aportació a la Federació d'Associacions de Veïns de València prevista en el Pressupost de l'exercici 2014.
  Expediente .- E 02301 2014 000116 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la memòria del projecte de l'acció formativa certificat de professionalitat VLC 2014 'Mediació comunitària i anglés'.
  Expediente .- E 02902 2014 000057 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar les factures referents a la impartició de la docència de l'especialitat formativa 'Socorrisme instal·lacions aquàtiques', relatives al proppassat mes de març.
  Expediente .- E 02902 2014 000065 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la realització de la memòria del projecte de l'acció formativa certificat de professionalitat VLC 2014 'Anglés i mediació comunitària'.
  Expediente .- E 02902 2014 000074 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones beneficiàries del programa de pràctiques no laborals 'La meua primera experiència laboral', corresponent al proppassat mes d'abril.
  Expediente .- E 02902 2014 000098 00 - Aprovat
 • 0047.-MOCIÓ del vicealcalde sobre la incoació dels preceptius expedients de modificació de crèdits extraordinaris pels organismes autònoms municipals, per a transferir els romanents de Tresoreria per a gastos generals a 31 de desembre del 2013, al Pressupost de l'Ajuntament.
  Expediente .- E 00407 2014 000004 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases i la convocatòria de les ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar per al curs 2014/2015.
  Expediente .- E 02201 2014 004241 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una subvenció a favor de la Fundació del Pacte per a l'Ocupació, a l'efecte d'implementar el programa d'inserció sociolaboral per a dones en situació d'exclusió social.
  Expediente .- E 02201 2014 000799 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, per al compliment de penes de treball en benefici de la comunitat.
  Expediente .- E 02201 2014 001370 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa prorrogar durant l'any 2014 els convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents:
 • 0051(E).-Universitat de València-Estudi General.
  Expediente .- E 02501 2014 000008 00 - Aprovat
 • 0052(E).-Fundació d'Ajuda contra la Drogadicció (FAD).
  Expediente .- E 02501 2014 000009 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 273-R, de 22 de novembre de 2013.
  Expediente .- E 02701 2013 000372 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 627-X, de 26 de juliol de 2013.
  Expediente .- E 02901 2011 001073 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la realització de la memòria tècnica dels projectes de les següents accions formatives:
 • 0055(E).-'Certificat de professionalitat VLC 2014: socorrisme en espais aquàtics naturals i anglés'.
  Expediente .- E 02902 2014 000053 00 - Aprovat
 • 0056(E).-'Certificat de professionalitat VLC 2014: anglés i socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
  Expediente .- E 02902 2014 000054 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el pla d'ocupació 'Treball Ciutat de València 2014'.
  Expediente .- E 02902 2014 000072 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 820-I, de 24 de juny de 2013, sobre declaració de caducitat de llicència d'obres.
  Expediente .- E 03502 2001 000116 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació:
 • 0059(E).-Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
  Expediente .- E 04001 2014 000392 00 - Aprovat
 • 0060(E).-Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
  Expediente .- E 04001 2014 000360 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un gasto de gestió anticipada d'aportació de capital a l'EMT.
  Expediente .- E 01801 2014 002080 00 - Aprovat
 • 0062(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'avals municipals a l'EMT en dos pòlisses de crèdit a subscriure amb el Banc de Santander.
  Expediente .- E 05201 2014 000022 00 - Aprovat
 • 0063(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'aval de l'Ajuntament a dos préstecs de l'EMT destinats a refinançar el seu deute a curt termini.
  Expediente .- E 05201 2014 000024 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E 02301 2014 000491 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI