21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
13-01-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de desembre de 2011.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la relació de llocs de treball exercici 2012.
  Expediente .- E 01101 2011 002234 00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal amb destinació al programa Accions OPEA 2011.
  Expediente .- E 01101 2011 001343 00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar nou immobles adquirits per Aumsa per al desenvolupament del Pla especial i de reforma interior del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E 05305 2011 000055 00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar el projecte d'execució relatiu a l'aparcament per a ús privat en subsòl públic, amb la finalitat de vincular-lo a un edifici a construir a l'avinguda del Port, així com adjudicar directament la concessió administrativa a Iniciatives Urbanes Barri Antic, SL.
  Expediente .- E 05304 2009 000114 00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf I-Béns immobles, a les Relacions A2-Jardí i S5-Sòl espai lliure, el jardí i l'espai lliure confrontant ubicats a la plaça interior d'illa delimitada pels carrers del Dos d'Abril, de Montixelvo, de Rafael Cort, plaça del Pedagog Pestalozzi i del Bisbe Jaime Pérez.
  Expediente .- E 05303 2005 000131 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte d'impremta.
  Expediente .- E 01201 2009 000199 00 - Aprovat
 • 0008.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2009 35188.
  Expediente .- E 01305 2009 000117 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2358-W, de 27 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2011 005396 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2359-W, de 27 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2011 002287 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2449-W, de 3 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2011 004164 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa concedir una pròrroga en l'execució del contracte de servicis per a la redacció del projecte bàsic d'execució i direcció d'obres del nou Museu de Bombers i edifici de direcció del Servici de Bombers.
  Expediente .- E 01501 2010 000385 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa rectificar l'error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local, de 30 de desembre de 2011, en el nom d'un dels becaris de les beques de catalogació i informatització de fons de la Biblioteca Municipal Central.
  Expediente .- E 01905 2011 000104 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar la petició de subvenció a la Conselleria de Benestar Social per al desenvolupament del programa d'ajuda al bany del discapacitat en les platges de València any 2012.
  Expediente .- E 02410 2011 000070 00 - Aprovat
 • 0015(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la memòria de gastos relativa a les festivitats de Sant Antoni Abat i Sant Vicent Màrtir i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 01904 2012 000004 00 - Aprovat
 • 0016(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la celebració de l'exposició titulada 'El trage de valenciana. Evolució'.
  Expediente .- E 02001 2011 000669 00 - Aprovat
 • 0017(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies les ajudes a les entitats locals valencianes per al finançament dels gastos de personal derivats del funcionament dels servicis municipals d'atenció a les persones en situació de dependència en l'exercici 2012.
  Expediente .- E 02201 2012 000088 00 - Aprovat
 • 0018(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Justícia i Benestar Social les subvencions destinades als fins que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Programes d'atenció a menors i jóvens subjectes a mesures judicials en medi obert.
  Expediente .- E 02201 2012 000090 00 - Aprovat
 • 0019(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Justícia i Benestar Social les subvencions destinades als fins que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Ajudes en matèria de servicis socials.
  Expediente .- E 02201 2012 000092 00 - Aprovat
 • 0020(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Justícia i Benestar Social les subvencions destinades als fins que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Atenció a persones amb discapacitat o amb malaltia mental i per a la promoció de l'accessibilitat.
  Expediente .- E 02201 2012 000104 00 - Aprovat
 • 0021(E).-SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació que procedisca al reajustament de les anualitats del projecte de 'Construcció d'infraestructures complementàries al viari de la V-30/N-335. Pantalles acústiques a l'entorn de la V-30', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 02610 2009 000056 00 - Aprovat
 • 0022(E).-MOCIÓ impulsora de la regidora delegada d'Orquestra i Banda Municipals.- Proposa que la Delegació de Personal inicie, amb caràcter d'urgència, l'expedient administratiu necessari per a nomenar un director tecnicoartístic adscrit a la Delegació d'Orquestra i Banda Municipals.
  Expediente .- E 01601 2012 000002 00 - Aprovat
 • 0023(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de la Fundació Esportiva Municipal, en concepte d'aportació anual.
  Expediente .- E 01903 2012 000001 00 - Aprovat
 • 0024(E).-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València-Estudi General, per a la investigació en l'àrea de la microbiologia aplicada.
  Expediente .- E 02401 2011 003230 00 - Aprovat
 • 0025(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa sol·licitar a la Conselleria de Sanitat una subvenció per als gastos de funcionament del pla municipal de drogodependències.
  Expediente .- E 02501 2012 000002 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI