12/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
30-11-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de novembre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari relatives a liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques: Recurs PO núm. 511/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000585 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari relatives a liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques: Recurs PA núm. 513/11.
  Expediente .- E 00501 2012 000052 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari relatives a liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques: Recurs PA núm. 539/11.
  Expediente .- E 00501 2012 000198 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari relatives a liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques: Recurs PA núm. 545/11.
  Expediente .- E 00501 2012 000053 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 766/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2012 000135 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 2/2275/08, interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just de les finques núm. 1 i núm. 1-Bis del projecte per a l'execució d'equipament sociocultural a l'àmbit del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E 00501 2008 000530 00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions relatives a liquidacions girades en concepte de taxa per publicitat visible des del domini o les vies públiques locals: Recurs PA núm. 237/01.
  Expediente .- E 00501 2001 000386 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions relatives a liquidacions girades en concepte de taxa per publicitat visible des del domini o les vies públiques locals: Recurs PA núm. 397/02.
  Expediente .- E 00501 2002 000547 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 428.
  Expediente .- E 01101 2012 001534 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Dóna compte de l'escrit de finalització del conveni de les extintes Cambres Agràries.
  Expediente .- E 01101 2012 001860 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de les obres de 'Reconstrucció estructural i habilitació del Pati Envidrat de la casa consistorial', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2012 000038 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa autoritzar la cessió del contracte per a la prestació del servici d'intervenció social, capacitació professional de persones en risc d'exclusió social amb dificultats d'inserció laboral, inserides en programes de servicis socials.
  Expediente .- E 04101 2012 000113 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa resoldre el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Benidorm.
  Expediente .- E 05302 2012 000360 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.13.256, per la construcció del centre escolar municipal 'L'Amistat', que causa alta a l'Epígraf I-Béns immobles.
  Expediente .- E 05301 2000 000682 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local d'1 d'abril de 2010, pel qual es van adscriure a la Delegació de Joventut dos naus ubicades al carrer de Joan Verdeguer.
  Expediente .- E 05304 2010 000042 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació d'Ocupació, Innovació, Projectes Emprenedors, Tecnologia de la Comunicació i Societat de la Informació, les naus situades al carrer de Joan Verdeguer amb destinació a espai de creació contemporània.
  Expediente .- E 05304 2012 000163 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la sol·licitud de compra per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer de les Illes Canàries.
  Expediente .- E 05305 2012 000048 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imprenta Romeu, SL.
  Expediente .- E 00910 2012 000073 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 001103 2011 6481.
  Expediente .- E 01305 2011 000551 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2714-W, de 15 de maig.
  Expediente .- E 01307 2012 000291 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3664-W, de 20 de juny.
  Expediente .- E 01306 2012 001895 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA al legalment aplicable al pressupost d'adjudicació del contracte per a l'execució de les obres del 'Centre Integral de Seguretat i Emergències', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- O 01401 2012 000111 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres del 'Centre Integral de Seguretat i Emergències', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01401 2012 000250 00 - Aprovat
 • 0025.-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar el gasto destinat a atendre les activitats culturals i recreatives a realitzar en el mercat de Colón durant el pròxim període nadalenc.
  Expediente .- E 01601 2012 000028 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa donar continuïtat a la pròrroga del contracte de gestió del trànsit de la ciutat aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 8 de juny de 2012.
  Expediente .- E 01801 2006 005795 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de l'addenda 2011 al conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E 01905 2012 000168 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2012 al conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E 01905 2012 000141 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Editorial Premsa Valenciana, SAU, per a la cessió d'ús dels seus respectius arxius digitalitzats.
  Expediente .- E 02001 2012 000188 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a atendre el pagament de prestacions econòmiques individualitzades 2012, finançades amb apostes oblidades i perdudes en el casino Cirsa.
  Expediente .- E 02201 2012 008353 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a atendre el pagament del tercer quadrimestre de les prestacions econòmiques individualitzades 2012.
  Expediente .- E 02201 2012 000953 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València, Cocemfe-València, per a equipament de local.
  Expediente .- E 02201 2012 008726 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Sandorom, SL.
  Expediente .- E 02201 2012 007656 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Alberg Juvenil Col·legi Major la Pau.
  Expediente .- E 02201 2012 008603 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Associació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP).
  Expediente .- E 02201 2012 007021 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte de servici d'ajuda a domicili.
  Expediente .- E 02201 2010 003879 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de les convocatòries de cooperació al desenvolupament internacional, exclusió social i meses de solidaritat.
  Expediente .- E 02201 2012 007775 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions d'octubre de 2012 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Inhumació i exhumació.
  Expediente .- E 02802 2012 000497 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions d'octubre de 2012 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Manteniment i neteja.
  Expediente .- E 02802 2012 000499 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions d'octubre de 2012 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Inhumació, exhumació i vigilància.
  Expediente .- E 02802 2012 000496 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions d'octubre de 2012 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Manteniment i conservació.
  Expediente .- E 02802 2012 000498 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de l'Associació de Venedors del Mercat Central, en concepte de subvenció anual per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2012.
  Expediente .- E 02901 2012 000245 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 657-X, de 24 de setembre de 2012, per la qual es va declarar la caducitat de la llicència d'autorització d'explotació d'una parada del mercat de Jesús.
  Expediente .- E 02901 2012 000692 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de la quota d'urbanització que correspon pagar en el projecte de reparcel·lació del carrer del Brasil.
  Expediente .- E 03102 2012 000002 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud de percebre en concepte de quantitat concorrent l'import del full d'estimació de l'administració relatiu a l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Bon Retir.
  Expediente .- E 03103 2009 000075 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 440-I, de 18 d'abril del 2012, per la qual es va declarar la caducitat de la llicència concedida per a la construcció d'un edifici de nova planta a l'avinguda de Burjassot.
  Expediente .- E 03501 2006 000376 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3-I, de 3 de gener de 2012, relativa a la denegació de llicència d'estació base de telefonia mòbil en un edifici situat a l'avinguda de Peris i Valero.
  Expediente .- E 03501 2012 000425 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 411-O, de 26 de juliol de 2012, per la qual es declara la clandestinitat de sis suports publicitaris per no tindre llicència municipal per a la seua instal·lació.
  Expediente .- E 03701 2004 002778 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa paralitzar la tramitació del procediment disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000164 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000282 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Dervec Gestió Integral de l'Hàbitat, SL.
  Expediente .- E 01902 2012 000224 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Inserai Servicios, SL.
  Expediente .- E 01902 2012 000236 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres de rehabilitació i habilitació de la nau situada al carrer de Joan Verdeguer, núm. 24, amb destinació a Auditori, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01902 2012 000239 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E 01905 2012 000183 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la composició dels jurats dels premis literaris 'Ciutat de València' XXX edició.
  Expediente .- E 01905 2012 000070 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el major gasto produït per l'increment del tipus impositiu general en el pressupost del contracte de concessió d'obra pública i explotació del centre cultural de la Rambleta.
  Expediente .- E 01905 2012 000035 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació del quint pagament bimestral de la beca de restauració de fons arqueològics municipals.
  Expediente .- E 02001 2012 000299 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa reconéixer les obligacions de pagament corresponents als següents esdeveniments: Festa districte XIV.
  Expediente .- E 02307 2012 000938 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa reconéixer les obligacions de pagament corresponents als següents esdeveniments: CMAPM de Benimaclet.
  Expediente .- E 02307 2012 000939 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació a favor de Gecival, SL.
  Expediente .- E 02701 2011 000670 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir a reparar el col·lector situat al carrer del Bloc Portuaris.
  Expediente .- E 02701 2012 000561 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació d'octubre de 2012 de la contracta del servici de manteniment i llavat de papereres instal·lades a la via pública.
  Expediente .- E 02801 2012 000913 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa tornar al Servef la quantitat transferida i no gastada de la subvenció concedida per a la 1a fase del projecte de taller d'ocupació 'Adequació Germans Maristes'.
  Expediente .- E 02902 2012 000434 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa interposar recurs de reposició contra la Resolució del Jurat Provincial d'Expropiacions, de 4 de juliol de 2012, referida a un procediment d'expropiació per ministeri de la llei.
  Expediente .- E 03103 1999 000206 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Oficina Técnica Tes, SL.
  Expediente .- E 03201 2012 000031 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Valenciana de Custòdia i Gestió Responsable del Territori (Avinença).
  Expediente .- E 03602 2011 000017 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3743-W, de 22 de juny de 2012, sobre titularitat d'una activitat.
  Expediente .- E 03901 2012 000311 00 - Aprovat
 • 0068(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Agència Europa Press.
  Expediente .- E 04103 2011 000010 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local, de 26 d'octubre de 2012, pel qual es va acordar adjudicar, per mitjà del procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, el subministrament de setanta ordinadors personals i les seues corresponents llicències de software.
  Expediente .- E 00801 2012 000103 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI ECONÒMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries dels capítols 3r i 9é de l'estat de gastos.
  Expediente .- E 05501 2012 000076 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres d'infraestructura esportiva de camp de beisbol i sofbol en el tram VI de l'antic llit del riu Túria, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01903 2012 000406 00 - Aprovat
 • 0072(E).-MOCIÓ del tinent d'alcalde regidor delegat d'Esports i Joventut.- Proposa aprovar que els contractes municipals vigents relatius a l'adjudicació de determinats servicis o subministraments siguen ampliats a fi d'incorporar les demandes de consums o subministraments de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E 01903 2012 000411 00 - Aprovat
 • 0073(E).-MOCIÓ impulsora del regidor delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.- Proposa abonar, en la pròxima nòmina del mes de desembre, una quantitat en concepte de productivitat.
  Expediente .- O 00615 2012 000003 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat qualificador del Premi Senyera d'Art, modalitat escultura 2012.
  Expediente .- E 02001 2012 000186 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI