14/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
26-01-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26 DE ENERO DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 19 de gener de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte dels dictàmens emesos per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió de 20 de desembre de 2017.
  Expediente .- E-05692-2017-000007-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-UNITAT DE GESTIÓ OIL EDUSI-COMITÉ D'AVALUACIÓ I SELECCIÓ EDI. Dóna compte de l'acord de l'Òrgan de Gestió OIL-EDUSI-Comité d'Avaluació i Selecció EDI sobre obertura de la segona convocatòria per a la presentació d'expressions d'interés.
  Expediente .- E-00631-2018-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià (AVETID).
  Expediente .- E-00201-2017-000015-00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 57/17, interposat contra la desestimació del recurs d'alçada seguit contra acord del tribunal de selecció per a proveir en propietat cinc places d'oficial/a de bomber/a.
  Expediente .- E-00501-2018-000013-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que acorda l'arxiu per falta de legitimació del Recurs PO núm. 174/15, interposat contra l'acord d'adjudicació del contracte de servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2018-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del programa d'intervenció familiar en el marc del servici especialitzat d'atenció a la família i a la infància (SEAFI), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000211-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa concedir la conformitat a la transmissió de la condició de concessionari per a la utilització privativa d'una plaça d'aparcament.
  Expediente .- E-05302-2006-002100-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa segregar de la finca municipal situada al carrer d'Eduard Soler i Pérez dos parcel·les, una destinada a centre de salut i una altra qualificada com a servici públic religiós.
  Expediente .- E-05305-2003-000075-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió gratuïta d'una parcel·la amb destinació a vials situada a la partida del camí de l'Assagador de la Torre.
  Expediente .- E-05307-2017-000068-00 - Aprovat
 • 0011.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Procediment Ordinari núm. 135/17-A i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2015-000350-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2017, sobre modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de gasto.
  Expediente .- E-01401-2017-007673-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa convocar procediment obert per a l'alienació per subhasta de sis motocicletes de propietat municipal.
  Expediente .- E-01404-2017-000094-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Prociclismo.
  Expediente .- E-01903-2017-000069-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Federació de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2017-000317-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació Esportiva Municipal destinada al pagament de l'aportació municipal de l'any 2018.
  Expediente .- E-01903-2018-000004-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Falla Alfons el Magnànim-Nau per a la construcció dels seus monuments fallers de 2017 i corregir errors materials continguts en acords de la Junta de Govern Local.
  Expediente .- E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes conmemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
  Expediente .- E-01904-2017-000693-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el calendari de pagaments 2018 al Palau de Congressos de València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
  Expediente .- E-01909-2018-000006-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Dóna compte del Protocol d'intencions firmat amb l'Ajuntament de A Corunya en matèria de promoció turística.
  Expediente .- E-01909-2018-000016-00 - Quedar assabentat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat qualificador de la Beca Velázquez per al curs acadèmic 2017-2018.
  Expediente .- E-02001-2017-000315-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació de l'escultura denominada 'Xica al llac', per a la seua col·locació al mercat de Colón.
  Expediente .- E-02001-2017-001253-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la concessió de les ajudes del pla de subvencions 'Ciutat Educadora' 2017/2018.
  Expediente .- E-02101-2017-000351-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa deixar sense efecte el conveni de col·laboració amb la Fundació FESORD CV per a la integració i l'eliminació de les barreres de la comunicació.
  Expediente .- E-02201-2010-002942-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa deixar sense efecte el projecte municipal 'Meses de Solidaritat'.
  Expediente .- E-02201-2017-000415-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar les persones beneficiàries en el Concurs de Relat Curt de la Junta Municipal de Marítim 2017.
  Expediente .- E-02301-2017-000554-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar l'aportació anual de l'exercici 2018 a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal.
  Expediente .- E-02310-2018-000001-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa ampliar el termini de presentació de la memòria d'autogestió del Mercat Central justificativa de la subvenció concedida per ocupació de parades de l'exercici 2017.
  Expediente .- E-02901-2017-000064-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7245, de 30 de novembre de 2017, per la qual es va disposar revocar una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària a la platja de la Malva-rosa.
  Expediente .- E-02901-2017-001685-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Peníscola.
  Expediente .- E-03103-2003-000103-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Peníscola.
  Expediente .- E-03103-2003-000104-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'expropiació d'una parcel·la situada a la senda de Sant Miquel de Soternes.
  Expediente .- E-03103-2013-000058-00 - Aprovat
 • 0032.-PRECS I PREGUNTES
 • 0033(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa acceptar l'ajuda concedida pel Consell de la Generalitat Valenciana per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges de novembre i desembre de 2016.
  Expediente .- E-00400-2017-000005-00 - Aprovat
 • 0034(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa acceptar l'ajuda concedida pel Consell de la Generalitat Valenciana per a pal·liar els danys produïts pels temporals costaners de gener de 2017.
  Expediente .- E-00400-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0035(E).-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar una transferència corrent a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València, any 2018.
  Expediente .- E-01601-2018-000001-00 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels seus carrers amb motiu de les festes falleres de 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-000112-00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de setembre de 2017, pel qual s'aprova la proposta d'adjudicació de la Beca Velázquez 2017-2018.
  Expediente .- E-02001-2017-000315-00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa concedir una subvenció a favor del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02001-2016-001467-00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa sol·licitar a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social per a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000046-00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar una transferència de crèdits a favor de l'organisme autònom municipal Universitat Popular, any 2018.
  Expediente .- E-02230-2018-000004-00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de bosses i llibretes per al Congrés de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària.
  Expediente .- E-02401-2017-002544-00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació de diversos servicis.
  Expediente .- E-02401-2018-000128-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa continuar la tramitació d'un expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01002-2015-000148-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra l'acord de l'òrgan de selecció que jutja el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'informàtics/iques.
  Expediente .- E-01101-2016-002014-00 - Aprovat
 • 0045(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures relatives a gastos de cancel·lació de dos bitllets de tren dels membres de l'equip de govern.
  Expediente .- E-00201-2015-000037-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa sol·licitar una ajuda econòmica a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports per a la realització del projecte d'obres d'eliminació de barreres arquitectòniques al Centre Municipal de Pilota Valenciana de Borbotó per a la construcció d'uns nous lavabos adaptats.
  Expediente .- E-01903-2018-000037-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto a càrrec del crèdit disponible de l'aplicació pressupostària AE460 83200 22708, 'Conveni IVAT'.
  Expediente .- E-04901-2018-000020-00 - Aprovat
 • 0048(E).-MOCIÓ de la regidora delegada de Cultura de Patrimoni i Recursos Culturals sobre declaració d'urgència de la reparació de tres monuments danyats i habilitació de partida pressupostària.
  Expediente .- E-02001-2018-000081-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0049(E).-ALCALDIA. Proposa modificar representants del Grup municipal València en Comú en el Consell Rector de l'OAM Consell Agrari.
  Expediente .- E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
(Informació publicada: 01/26/2018 01:16:49 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI