21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
24-06-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinàries que van tindre lloc els dies 10 i 17 de juny de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PO núm. 141/09, interposat contra declaració de clandestinitat i orde de retirada de rètol lluminós per infracció de l'Ordenança sobre publicitat.
  Expediente .- E-00501-2009-000173-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 225/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000154-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 95/16, sobre denegació d'ajuda de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar del curs 2015-2016.
  Expediente .- E-00501-2016-000157-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 137/16, interposat contra desestimació de reclamació d'interessos de demora meritats en relació amb el pagament endarrerit de determinades factures.
  Expediente .- E-00501-2016-000155-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 23, dictada en el Juí Verbal núm. 1249/15, estimatòria parcial de la demanda presentada per l'Ajuntament per danys a béns municipals.
  Expediente .- E-00501-2016-000158-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 350/15, interposat contra diligència d'embargament per impagament de liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2004 al 2008.
  Expediente .- E-00501-2016-000159-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PA núm. 66/16, sobre suspensió provisional de funcions.
  Expediente .- E-00501-2016-000143-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de juliol a desembre de 2013.
  Expediente .- E-04401-2016-000025-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal oficial de servicis.
  Expediente .- E-01101-2016-000739-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a subalterna.
  Expediente .- E-01101-2016-000827-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la renda del proppassat mes d'abril de l'arrendament d'un local situat al carrer de Mendizábal.
  Expediente .- E-05302-2015-000543-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
  Expediente .- E-05302-2016-000277-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al passeig de les Facultats.
  Expediente .- E-05302-2016-000278-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, de la quantitat corresponent a la certificació del proppassat mes de maig derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament Un riu de xiquets.
  Expediente .- E-05304-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures dels servicis d'assegurances i de música ambiental per línia telefònica i de subministraments d'electricitat i gas natural.
  Expediente .- E-01201-2016-000347-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, corresponent a l'execució de diverses obres.
  Expediente .- E-01201-2016-000369-00 - Aprovat
 • 0018.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 34107.
  Expediente .- E-01305-2014-000159-00 - Aprovat
 • 0019.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de tres camions tipus Bomba Nodrissa Lleugera.
  Expediente .- E-01501-2016-000168-00 - Aprovat
 • 0020.-BANDA MUNICIPAL. Proposa autoritzar el gasto per a finançar obligacions derivades del pagament de les aportacions a les bandes participants en el Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2016.
  Expediente .- E-01601-2015-000029-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa renunciar al contracte per a la concessió de l'estacionament regulat en les vies de la ciutat de València.
  Expediente .- E-04101-2013-000102-00 - Sobre la mesa
 • 0022.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides dins del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València l'any 2015.
  Expediente .- E-01902-2015-000039-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Consell de la Joventut de València.
  Expediente .- E-01902-2016-000083-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció al Club Poliesportiu Les Abelles per a l'organització del I Torneig Internacional de Rugbi Base Pantera.
  Expediente .- E-01903-2016-000081-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de l'Associació Cultural Lo Rat Penat.
  Expediente .- E-01904-2015-000474-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Iluminaciones Ximénez, SA, corresponent a la prestació del servici d'il·luminació ornamental amb motiu de les festes de Nadal 2015 i de Reis 2016.
  Expediente .- E-01904-2015-000585-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2016 al conveni de col·laboració firmat amb el Capítol Metropolità de València.
  Expediente .- E-01904-2016-000420-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides al sector del teatre, circ i dansa de 2015.
  Expediente .- E-01905-2015-000105-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2015 concedida a la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats.
  Expediente .- E-01905-2015-000084-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el nomenament de la Comissió Avaluadora de la convocatòria de subvencions culturals de 2016.
  Expediente .- E-02000-2016-000019-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el preu de venda al públic de diverses publicacions.
  Expediente .- E-02000-2016-000034-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació d'un quadro.
  Expediente .- E-02001-2016-000637-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la concessió del xec escolar 2015-2016 fora de termini.
  Expediente .- E-02101-2015-000032-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes del XXIII Concurs municipal 'València oberta al món'.
  Expediente .- E-02101-2015-000078-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Cepsa i Discomóvil Audiovisuales, SL.
  Expediente .- E-02101-2016-000231-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del servici d'allotjament i manutenció d'immigrants en el mes de desembre de 2015.
  Expediente .- E-02201-2012-005160-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València. Any 2013.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Càritas Diocesana de València per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre.
  Expediente .- E-02201-2014-004406-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de mesures judicials en medi obert amb menors.
  Expediente .- E-02201-2015-000078-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Iniciatives Solidàries per al desenvolupament d'un programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés.
  Expediente .- E-02201-2015-000241-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de juliol i agost de 2016.
  Expediente .- E-02201-2015-000547-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament durant l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de maig del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
  Expediente .- E-02201-2016-000264-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'aportació municipal 2016 a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02902-2016-000094-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar les bases i la convocatòria d'ajudes municipals 'València activa impuls econòmic 2016'.
  Expediente .- E-02902-2016-000119-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de José María Haro.
  Expediente .- E-03103-2013-000082-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitut d'expropiació d'una parcel·la situada enfront de Sant Miquel dels Reis.
  Expediente .- E-03103-2014-000035-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el programa d'actuació aïllada als carrers de Mendizàbal i del Riu Jiloca, tramitat en execució de sentència.
  Expediente .- E-03105-2006-000009-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la factura emesa en concepte d'honoraris de coordinació en seguretat i salut de diverses obres d'urbanització realitzades el proppassat mes de maig.
  Expediente .- E-03301-2015-000248-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres del Jardí ermita de Sant Jeroni (carrer de l'Arquitecte Rodríguez, entre els carrers del Duc de Mandas i de l'Historiador Chabret).
  Expediente .- E-04001-2016-000162-00 - Aprovat
 • 0051.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat de la Gran Fira València.
  Expediente .- E-04103-2016-000040-00 - Aprovat
 • 0051.-PRECS I PREGUNTES
 • 0052(E).-COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament del gasto corresponent a la matriculació del personal funcionari en el curs 'Expert/a universitari/ària en Direcció Pública Local'.
  Expediente .- E-00207-2016-000006-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'aportació municipal a la Fundació València Crea de la Comunitat Valenciana (Les Naus) exercici 2016.
  Expediente .- E-00202-2016-000007-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el programa de la Gran Fira de València 2016 i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-01904-2016-000458-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria de la beca 'Casa Velázquez' per al curs acadèmic 2016-2017.
  Expediente .- E-02001-2016-000268-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el sext pagament de la convocatòria de Xarxa Llibres 2015-2016.
  Expediente .- E-02101-2015-000574-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa transferir crèdit de l'aplicació pressupostària ME280 32100 63000 a l'aplicació pressupostària CD110 32300 21200.
  Expediente .- E-02101-2016-000260-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases i la convocatòria del VII Concurs de Relat Curt a realitzar en la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2016-000153-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la proposta de l'acta del jurat qualificador dels Premis València Emprén 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000491-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació dels gastos de demolició de l'edifici municipal de l'avinguda d'Aragó.
  Expediente .- E-03003-2016-000009-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar mitjançant un acord marc les obres de demolició, conservació de les condicions de seguretat, instal·lació de fitacions, apuntalaments o altres mesures excepcionals amb caràcter urgent, i les de tanca de les parcel·les resultants, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2015-000114-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la quarta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000035-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la creació de la unitat Parlaambelteualcalde.
  Expediente .- E-01101-2016-000818-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la realització de servicis extraordinaris pel personal al servici de l'Ajuntament amb motiu de les eleccions generals del propvinent dia 26 de juny.
  Expediente .- E-01101-2016-000889-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa alçar la mesura cautelar en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2016-000490-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa alçar la mesura cautelar en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2016-000491-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa alçar la mesura cautelar en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2016-000492-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa alçar la mesura cautelar en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2016-000493-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa alçar la mesura cautelar en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2016-000494-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa alçar la mesura cautelar en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2016-000495-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa alçar la mesura cautelar en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2016-000496-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa alçar la mesura cautelar en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2016-000497-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa alçar la mesura cautelar en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2016-000498-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa alçar la mesura cautelar en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2016-000499-00 - Aprovat
 • 0075(E).-MOCIÓ conjunta i impulsora de l'alcalde, de la regidora de Benestar Social, Agricultura, Horta i Pobles de València i del regidor de Participació Ciutadana i Acció Veïnal i d'Energies Renovables i Canvi Climàtic, en relació a les actuaciones dins del marc de les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) a València i municipis de l'Horta.
  Expediente .- E-C1504-2016-000004-00 - Aprovat
 • 0076(E).-MOCIÓ conjunta del regidor delegat d'Hisenda i de la coordinadora general de l'Àrea de Protecció Ciutadana sobre el servici de grua.
  Expediente .- E-C1512-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0077(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre circular informativa per als proveïdors.
  Expediente .- E-C1512-2016-000004-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI