Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
11-05-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 d'abril de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara que no pertoca estimar l'incident de nul·litat plantejat en relació amb la sentència dictada en el Recurs PA núm. 272/10 i aclarix la dita resolució exclusivament en relació amb la indemnització fixada.
  Expediente .- E 00501 2011 000077 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que ordena l'arxiu del Recurs PO núm. 122/12, interposat contra la denegació d'una llicència ambiental de café bar i cessament d'activitat.
  Expediente .- E 00501 2012 000116 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 555/11, sobre sanció per infracció greu tipificada en la Llei de la Generalitat Valenciana 2/87.
  Expediente .- E 00501 2011 000595 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mislata, en Actes de Juí Verbal de Desdonament per falta de pagament núm. 53/12, pel qual s'acorda l'acabament del procediment de desdonament instat contra l'arrendatària d'una vivenda situada al carrer de l'Alqueria Nova.
  Expediente .- E 00501 2012 000041 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la correcció d'un error material en l'expedient núm. 460/12.
  Expediente .- E 01101 2012 000460 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa prorrogar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 2028.
  Expediente .- E 01101 2012 000510 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa prorrogar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7144.
  Expediente .- E 01101 2012 000512 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa prorrogar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 1294.
  Expediente .- E 01101 2012 000555 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la regularització de l'adscripció del lloc de treball referència núm. 1249.
  Expediente .- E 01101 2012 000536 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) assignats a diversos funcionaris de la Policia Local.
  Expediente .- E 01101 2012 000601 00 - Aprovat
 • 0012.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del contracte de prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E 04101 2011 000156 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació del Cicle Integral de l'Aigua, Qualitat Mediambiental, Energies Renovables i Canvi Climàtic la planta segona de l'edifici denominat 'Punt de Ganxo' i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 05304 2012 000026 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa formalitzar el nou contracte d'arrendament amb l'actual inquilí d'una vivenda municipal situada al carrer de l'Alqueria Nova.
  Expediente .- E 05302 2012 000053 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S5.09.649 y 1.S5.09.650, per integrar-se la seua superfície íntegrament en dos parcel·les objecte d'alta a l'Epígraf I-Béns immobles, en les Relacions S3-Sòl per a xarxa viària i S5-Sòl espais lliures, situades a la plaça de Santo Domingo de Guzmán.
  Expediente .- E 05301 2000 000095 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa establir i definir els béns objecte d'inclusió en les Relacions E9-Aparcaments no vinculats a edificis privats i E10-Aparcaments vinculats a edificis privats de l'Epígraf I-Béns immobles de l'Inventari Municipal.
  Expediente .- E 05303 2007 000072 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) i les entitats que s'indiquen a continuació, per a la presentació telemàtica de documents en representació de tercers: Col·legi Oficial de Graduats Socials.
  Expediente .- E 00801 2012 000017 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) i les entitats que s'indiquen a continuació, per a la presentació telemàtica de documents en representació de tercers: Col·legi Oficial de Gestors Administratius.
  Expediente .- E 00801 2012 000025 00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 106968.
  Expediente .- E 01305 2009 000403 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2010 002296.
  Expediente .- E 01305 2010 000065 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 175137.
  Expediente .- E 01305 2010 000631 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 247-W, de 17 de gener de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 004694 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 478-W, de 24 de gener.
  Expediente .- E 01306 2011 006990 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 952-W, de 16 de febrer.
  Expediente .- E 01306 2011 006387 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1481-W, de 12 de març.
  Expediente .- E 01306 2012 000621 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa interposar recurs de reposició contra la Resolució de l'Alcaldia de Serra per la qual s'aprova la liquidació de la taxa de l'exercici 2012 per ocupació del domini públic.
  Expediente .- E 01401 2012 000111 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació del subministrament d'un vehicle bomba urbana lleugera.
  Expediente .- E 01501 2012 000141 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ESPORTS.- Dóna compte de la decisió del jurat sobre la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, any 2011.
  Expediente .- E 01903 2012 000024 00 - Quedar assabentat
 • 0029.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de diverses empreses per la realització de treballs i servicis a favor d'entitats beneficiàries de subvencions en espècie.
  Expediente .- E 01904 2012 000375 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2012 als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Junta Central Vicentina.
  Expediente .- E 01904 2012 000010 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2012 als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Capítol Metropolità de València.
  Expediente .- E 01904 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una modificació de crèdits entre aplicacions pressupostàries del Servici.
  Expediente .- E 02201 2012 003314 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Ases Valencia, SL, corresponent a les factures de febrer i març de 2012 del contracte de visites culturals per a persones majors de la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2012 003334 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2012 al conveni de col·laboració firmat amb Creu Roja Espanyola, per a la intervenció social amb persones immigrants en la ciutat de València, així com l'última pròrroga.
  Expediente .- E 02201 2009 001992 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Institut de Majors i Servicis Socials (Imserso), i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per al desenvolupament del programa de teleassistència 2012.
  Expediente .- E 02201 2012 002548 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Col·legi d'Advocats de València, per a la prestació del servici d'orientació jurídica.
  Expediente .- E 02201 2012 003328 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Grupo de Hervideros de Cofrentes, per al projecte 'Difusió del termalisme social de l'Imserso'.
  Expediente .- E 02201 2010 002533 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de prestació del servici d'activitats dels centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E 02201 2010 006606 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de preus del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria de Benestar Social, per al desenvolupament del programa 'Menjar a casa'.
  Expediente .- E 02201 2007 005759 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de març de 2012 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Manteniment i neteja.
  Expediente .- E 02802 2012 000157 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de març de 2012 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Inhumació i exhumació.
  Expediente .- E 02802 2012 000158 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de març de 2012 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Inhumació, exhumació i vigilància.
  Expediente .- E 02802 2012 000173 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de març de 2012 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Manteniment i conservació.
  Expediente .- E 02802 2012 000176 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa deixar sense efecte i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una subvenció concedida en concepte d'Ajudes municipals a la Contractació 'València Emprén 2011'.
  Expediente .- E 02902 2011 000476 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'OCUPACIÓ, Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de 2012 de les Ajudes municipals a la Consolidació Empresarial i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 02902 2012 000027 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés del reintegrament parcial d'una subvenció concedida en concepte d'Ajudes municipals a la Contractació 'València Emprén 2011'.
  Expediente .- E 02902 2012 000058 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions, portar a efecte l'expropiació de les parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: Carrer del Pintor Maella, cantó amb el carrer del Municipi de la Roda.
  Expediente .- E 03103 2007 000145 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions, portar a efecte l'expropiació de les parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació i la resta de punts continguts en les propostes: Carrers de Peníscola i de Portaceli.
  Expediente .- E 03103 2009 000073 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Serpis.
  Expediente .- E 03103 2009 000077 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la certificació de gener de 2012 del contracte de conservació de fonts ornamentals.
  Expediente .- E 03303 2012 000060 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer de Sant Antoni.
  Expediente .- E 03910 2011 000136 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer del Governador Vell.
  Expediente .- E 03910 2011 000140 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer dels Catalans.
  Expediente .- E 03910 2011 000143 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer dels Assaonadors.
  Expediente .- E 03910 2011 000148 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer del Mossén Femenia.
  Expediente .- E 03910 2011 000153 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer dels Centelles.
  Expediente .- E 03910 2011 000159 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer de Castelló.
  Expediente .- E 03910 2012 000002 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra un Acord de la Junta de Govern Local, de 2 de març de 2012, sobre denegació de subvenció.
  Expediente .- E 03910 2011 000151 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la regularització de l'adscripció del lloc de treball referència núm. 1526.
  Expediente .- E 01101 2012 000781 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2011 000258 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000112 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Inserai Servicios, SL, corresponents a la prestació del servici de gestió, informació i animació dels centres municipals de Joventut durant els mesos de l'any 2012 que s'indiquen a continuació: Gener.
  Expediente .- E 01902 2012 000038 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Inserai Servicios, SL, corresponents a la prestació del servici de gestió, informació i animació dels centres municipals de Joventut durant els mesos de l'any 2012 que s'indiquen a continuació: Febrer.
  Expediente .- E 01902 2012 000075 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Inserai Servicios, SL, corresponents a la prestació del servici de gestió, informació i animació dels centres municipals de Joventut durant els mesos de l'any 2012 que s'indiquen a continuació: Març.
  Expediente .- E 01902 2012 000090 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar l'aportació econòmica municipal a favor de la Fundació VEO per al Teatre, la Música i la Dansa de la Comunitat Valenciana, corresponent a l'exercici 2012.
  Expediente .- E 01902 2012 000048 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Dóna compte del veredicte del jurat del concurs del cartell anunciador de la 'Japan Week 2012 València'.
  Expediente .- E 01902 2012 000076 00 - Quedar assabentat
 • 0067(E).-SERVICI DE SANITAT (OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR).- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç una subvenció destinada a accions bàsiques en matèria de consum.
  Expediente .- E 02402 2012 000006 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la sèptima revisió de preus del contracte de conservació i sanejament d'arbratge públic de la ciutat.
  Expediente .- E 04001 2011 000382 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC.- Proposa aprovar el conveni de gestió urbanística per a la cessió anticipada a l'Ajuntament de terrenys dotacionals amb reserva d'aprofitament a favor dels seus propietaris.
  Expediente .- E 03A01 2012 000002 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament total d'una ajuda concedida en concepte d'Ajudes municipals a les Iniciatives Empresarials 'València Emprén 2009'.
  Expediente .- E 02902 2011 000059 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases per a la concessió de beques als/les estudiants valencians/es que realitzen pràctiques formatives en l'Ajuntament, en el marc del programa 'La Dipu et Beca'.
  Expediente .- E 02902 2012 000098 00 - Aprovat
 • 0072(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici d'Ocupació.
  Expediente .- E 02902 2012 000085 00 - Aprovat
 • 0073(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'estalvi net i el percentatge legal de deute a 31 de desembre de 2011, calculats d'acord amb l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  Expediente .- E 05201 2012 000014 00 - Aprovat
 • 0074(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar les operacions d'endeutament per al finançament del pagament als proveïdors, previstes en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.
  Expediente .- E 05201 2012 000015 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Col·legi Territorial d'Administradors de Finques, per a la coordinació de tractaments de plagues urbanes.
  Expediente .- E 02401 2012 001126 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI