Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
25-05-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria mayo (Exp 10/2012)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 d'abril de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 42 a 45, 763-G a 946-G, 115-S a 137-S, 2256-H a 3296-H, 296-P a 532-P, 301-U a 388-U, 265-C a 362-C, 67-M i 68-M, 316-T a 389-T, 13-K a 17-K, 280-X a 363-X, 201-O a 251-O, 73-B a 96-B, 2126-W a 2739-W, 52-R a 92-R, 90-A a 113-A, 138-J a 148-J, 28-D a 36-D, 7-F a 10-F, 307-L a 415-L, 48-E a 56-E, 1603-Ñ a 2036-Ñ i 434-I a 584-I, corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 30 de març i 13, 20 i 27 d'abril de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA. Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual del PGOU en parcel.la GSP-1, av. de les Corts Valencianes. (21/05/2012)
  Expediente .- E 03001 2008 000030 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar la substitució de l'ús en parcel.la situada al carrer de Méndez Núñez, 4 i 6, de xarxa secundària educativocultural (SEC) a xarxa secundària assistencial (SAT). (21/05/2012)
  Expediente .- E 03001 2010 000149 00 - Aprovat
 • 0006.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a Modificació de crèdits del Pressupost de 2012 per incorporació de romanent líquid de tresoreria de 2011 de l'Organisme Autònom Consell Agrari Municipal de València. (22/05/2012)
  Expediente .- E 05101 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 2a Modificació de crèdits del Pressupost de 2012 per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal. (22/05/2012)
  Expediente .- E 05101 2012 000013 00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 2a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2012. (22/05/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000033 00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2012. (22/05/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000034 00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 4a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2012. (22/05/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000035 00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3a Relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2012. (22/05/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000036 00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar inicialment la Modificació del Reglament Orgànic del Jurat Tributari i de nomenament d'Òrgans Unipersonals. (22/05/2012)
  Expediente .- E 00408 2012 000158 00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les esmenes presentades i aprovar inicialment la modificació del contingut de diversos articles del Reglament de Participació Ciutadana i la resta de punts continguts en la proposta. (22/05/2012)
  Expediente .- E 02301 2012 000093 00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de l'Administració electrònica de l'Ajuntament de València i la resta de punts continguts en la proposta. (22/04/2012)
  Expediente .- E 00801 2011 000101 00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel.ligents com a soci fundador. (22/05/2012
  Expediente .- E 00202 2012 000015 00 - Aprovat
 • 0016.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol.licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial. (22/05/2012)
  Expediente .- E 01101 2011 001938 00 - Aprovat
 • 0017.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol.licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial. (22/05/2012)
  Expediente .- E 01101 2012 000362 00 - Aprovat
 • 0018.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol.licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública. (22/05/2012)
  Expediente .- E 01101 2012 000399 00 - Aprovat
 • 0019.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre aparcament de bicicletes en l'Ajuntament.
  Retirat
 • 0020.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre obligació de l'Ajuntament a tractar només amb aquelles entitats financeres que garantisquen la dació en pagament i el lloguer social.
  Rebutjat
 • 0021.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre mesures de transparència i participació per al progrés de València.
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional subscrita conjuntament pels portaveus de tots els grups polítics municipals en relació amb el Tractat sobre el Comerç d'Armes (TAC).
  Expediente .- E 00606 2012 000011 00 - Aprovat
 • 0023.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i el Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el Pla municipal de rehabilitació de vivendes i edificis.
  Rebutjat
 • 0024.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la municipalització de la grua.
  Rebutjat
 • 0025.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional subscrita conjuntament pels portaveus de tots els Grups Polítics Municipals per a impulsar l'elaboració del II Pla Municipal de Joventut per a la Ciutat de València 2013-2016.
  Expediente .- E 00606 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0026.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre la mascletà del 12 de maig.
  Rebutjat
 • 0027.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional subscrita conjuntament pels portaveus de tots els grups polítics municipals amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia.
  Expediente .- E 00606 2012 000013 00 - Aprovat
 • 0028.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional subscrita conjuntament pels portaveus de tots els grups polítics municipals sobre mesures de transparència i publicitat de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 00606 2012 000014 00 - Aprovat
 • 0029.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pels senyors Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, sobre reconeixement com a museus del Museu d'Història de València i del Centre Arqueològic de l'Almoina per part de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport.
  Expediente .- E 00606 2012 000015 00 - Retirat
 • 0030.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre plans d'ocupació per a dones.
  Retirat
 • 0031.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre defensa de l'Institut Valencià de l'Habitatge (IVHSA) i polítiques públiques de vivenda.
  Rebutjat
 • 0032.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre dimissió dels càrrecs valencians de Bankia.
  Retirat
 • 0033.-MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre construcció dels ecoparcs previstos al Pla Zonal de Residus i beneficis per a aquells veïns i veïnes que més reciclen.
  Retirat
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la Fira de la Cervesa Oktoberfest.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la incompleta urbanització a l'avinguda de Burjassot, 159.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les condicions de la biblioteca del carrer de Iecla.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la visita del Príncep d'Astúries a l'Hospital General de València.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre liquidació del cànon de visites guiades a la Llotja de València.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el projecte 'Life Plus Seducció Ambiental'.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Memòria de la Fundació Esportiva Municipal.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la situació del Museu Valencià d'Història Natural.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre els interessos de demora abonats per l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el pagament del cànon per les empreses que gestionen els poliesportius municipals.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre pressupost de neteja, manteniment de parcs i jardins i poda.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la subestació elèctrica de Patraix.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre els contractes amb Imesapi i Etralux.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el Casal d'Esplai del Saler.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el Casal d'Esplai de Rocafort.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la sol·licitud de Renda Garantida de Ciutadania.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el manteniment de parcs i jardins.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el desallotjament de immobles.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre cens d'assentaments humans en condicions precàries.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre adjudicació de vivendes municipals en el barri de Sant Pau.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre demora en la constitució del Consell de Medi Ambient.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre informes de costos de línies de EMT.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre llistat d'assegurances de l'EMT.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre llistat de remuneracions d'alts càrrecs de l'EMT.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre llistat de pòlisses de crèdit i préstecs de l'EMT.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, en relació amb el CEIP Pare Català.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la web en valencià de la Junta Central Fallera.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre els aparcabicis.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre la comissió de treball dels comerços històrics.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la neteja de carrers durant l'any 2012.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre cost d'arrendament dels centres municipals d'activitats de persones majors.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre transferències pendents de cobrament d'exercicis tancats.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la situació de cases al Cabanyal.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Gran Premi d'Europa 2012 de Fórmula 1.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre bombers en funcions administratives.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre esdeveniments a la plaça de l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la situació de la pensió Mare Nostrum.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la Fundació VEO.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la desocupació juvenil a València.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre emprenedors a València.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la taxa de desocupació a València.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ocupació i València.
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Fundació de la Comunitat Valenciana Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València.
  Contestada
 • 0077.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre turisme i Fórmula 1 a València.
  Contestada
 • 0078.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre inscripcions en Sant Vicent de la Roqueta.
  Contestada
 • 0079.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre empreses relacionades amb el cas Emarsa.
  Contestada
 • 0080.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el cas Emarsa i la relació de l'ex gerent en processos de contractació i concessió de subvencions.
  Contestada
 • 0081.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el pont de l'Assut de l'Or.
  Contestada
 • 0082.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre campanya de reciclatge.
  Contestada
 • 0083.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre estalvi en lloguers.
  Contestada
 • 0084.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la seguretat de la manifestació del 12 de maig.
  Contestada
 • 0085.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre enquitranat d'un gimnàs.
  Contestada
 • 0086.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la XXIV Mostra de Vins, Caves i Licors i XXII d'Aliments Tradicionals de la Comunitat Valenciana.
  Contestada
 • 0087.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre neteja del Jardí del Túria de València.
  Contestada
 • 0088.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre retribucions del Consell d'Administració d'EMT, SA.
  Contestada
 • 0089.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la web de Valenbisi.
  Contestada
 • 0090.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre les torretes de l'Albereda i Valenbisi.
  Contestada
 • 0091.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la desratització al barri del Cabanyal-Canyamelar.
  Contestada
 • 0092.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Fórmula 1.
  Contestada
 • 0093.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la neteja al barri d'Aiora.
  Contestada
 • 0094(E).-DESPATX EXTRAORDINARI.- ASSESSORIA JURÍDICA.- Conflicte de jurisdicció en relació amb la resolució del contracte relatiu a la concessió de l'explotació del poliesportiu la Rambleta.
  Expediente .- E 00501 2012 000240 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI