Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
26-10-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 de setembre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública l'estudi de detall i l'estudi d'integració paisatgística als carrers del Doctor Manuel Candela, de la Pobla de Farnals, dels Sants Just i Pastor i d'Aben a l'Abbar (la Salut). (22-10-2012).
  Expediente .- E 03001 2012 000003 00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 655/05, interposat contra concessió de llicència per a realitzar obres d'habilitació de local per a guarderia al carrer de la Marina Baixa.
  Expediente .- E 00501 2006 000056 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 472/07, interposat contra aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del sector de sòl urbanitzable PRR-9 Patraix.
  Expediente .- E 00501 2007 000440 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 788/09, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2010 000259 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 65/11, interposat contra requeriment del reintegrament de gastos en edifici en ruïnes situat al carrer de les Salines.
  Expediente .- E 00501 2011 000130 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 204/11, interposat contra orde de demolició d'obres realitzades sense llicència.
  Expediente .- E 00501 2011 000211 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, pel qual, en virtut de desistiment, es declara acabat el procediment del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 390/11, relatiu a al·legacions formulades quant al PAI Castellar-Benicàssim.
  Expediente .- E 00501 2011 000705 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara la inadmissió del Recurs PO núm. 205/12, interposat contra desestimació de les al·legacions formulades, per quedar acreditat que una parcel·la situada al carrer d'Isabel de Villena és de propietat municipal.
  Expediente .- E 00501 2012 000216 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la finalització del nomenament de personal eventual relacionat en els expedients següents: Expedient núm. 1688/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001688 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la finalització del nomenament de personal eventual relacionat en els expedients següents: Expedient núm. 1689/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001689 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra la Resolució núm. 574-P, de 31 de maig de 2012, en relació amb els expedients que s'indiquen a continuació: Expedient núm. 214/12.
  Expediente .- E 01001 2012 000214 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra la Resolució núm. 574-P, de 31 de maig de 2012, en relació amb els expedients que s'indiquen a continuació: Expedient núm. 215/12.
  Expediente .- E 01001 2012 000215 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra la Resolució núm. 574-P, de 31 de maig de 2012, en relació amb els expedients que s'indiquen a continuació: Expedient núm. 216/12.
  Expediente .- E 01001 2012 000216 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de la reincorporació al lloc de treball referència núm. 1870.
  Expediente .- E 01101 2011 001795 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. 1565/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001565 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar una modificació de crèdits interna.
  Expediente .- E 01101 2012 001563 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte d'instal·lació de canonades arterials d'aigua potable a la ronda de Trànsits, fase I i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa).
  Expediente .- E 04101 2012 000080 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors dependents 'L'Amistat'.
  Expediente .- E 04101 2012 000068 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar les obres de 'Construcció d'escola infantil de primer cicle al barri de Massarrojos', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000049 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa resoldre el contracte d'obres de dependències municipals de Bombers i Policia Local al centre històric de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000088 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar les parcel·les cedides en benefici de les llicències d'obres sol·licitades per Telefònica d'Espanya, SA i altres.
  Expediente .- E 05301 2002 000046 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar tretze immobles adquirits per Aumsa per al desenvolupament del Pla especial i de reforma interior del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E 05305 2012 000041 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa tres codis en l'Inventari Municipal de Béns, per la construcció del centre escolar 'Professor Santiago Grisolía', que causa alta juntament amb les tres parcel·les per a xarxa viària contigües al dit centre.
  Expediente .- E 05301 1985 000024 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent als servicis de formació prestats en les aules del Valencia.Ya.
  Expediente .- E 00202 2012 000234 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar la realització de la Japan Week 2012.
  Expediente .- E 00203 2012 000020 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: CA IT Management Solutions Spain, SLU.
  Expediente .- E 00801 2012 000066 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Grupo Seidor, SA.
  Expediente .- E 00801 2012 000078 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació dels subministraments següents: Setanta-huit unitats d'ordinadors personals.
  Expediente .- E 00801 2012 000101 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació dels subministraments següents: Dos unitats de servidors convertidors i dos unitats de controladors juntament amb les seues corresponents llicències de software.
  Expediente .- E 00801 2012 000102 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació dels subministraments següents: Setanta unitats d'ordinadors personals.
  Expediente .- E 00801 2012 000103 00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2009 5960-01.
  Expediente .- E 01305 2009 000367 00 - Aprovat
 • 0033.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 107759.
  Expediente .- E 01305 2011 000477 00 - Aprovat
 • 0034.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Ordinari nº. 925/09 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2006 000509 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4526-W, de 26 de juliol de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 004497 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar l'augment de la diferència de l'IVA i autoritzar i disposar el gasto a favor de Comercial Mercedes Benz, SA, en relació amb el subministrament d'un vehicle de rescat pesat.
  Expediente .- E 01501 2011 000407 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL.
  Expediente .- E 01801 2012 003271 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 01903 2012 000381 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer una obligació corresponent a factures de la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01903 2012 000352 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible en part la retenció de crèdit destinat als gastos de la realització de la Fira de Juliol 2012.
  Expediente .- E 01904 2012 000463 01 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Estudio Métodos de la Restauración, SL.
  Expediente .- E 02001 2006 000549 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 02201 2012 007216 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'Orde Hospitalària Sant Joan de Déu, per a finançar la col·laboració en el desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre.
  Expediente .- E 02201 2012 007073 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Quavitae Servicios Asistenciales, SAU.
  Expediente .- E 02201 2012 007487 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar les pretensions formulades en relació amb la sol·licitud d'indemnització pels costos del cobrament del deute derivat dels interessos de demora meritats durant el contracte de gestió integral de la residència i centre de dia municipal per a discapacitats intel·lectuals 'La nostra casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E 02201 2012 004841 01 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de preus i l'increment de l'IVA del contracte de gestió de trenta-cinc places en centres gerontològics.
  Expediente .- E 02201 2010 005449 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de les convocatòries de Cooperació al Desenvolupament Internacional, Exclusió Social i Meses de Solidaritat.
  Expediente .- E 02201 2012 007775 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa aprovar la justificació parcial de la transferència efectuada a favor d'Aumsa amb càrrec del Pressupost de 2010.
  Expediente .- E 03001 2011 000140 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA aplicable en el contracte d'obres de connexió de l'avinguda de Portugal i adjacents.
  Expediente .- E 03301 2012 000035 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus corresponent a la contracta de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la ciutat.
  Expediente .- E 03401 2012 000268 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, corresponents a l'assistència i direcció tècnica de les mesures precautòries realitzades en els emplaçaments següents: Carrer Major de Natzaret.
  Expediente .- E 03801 2012 000723 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, corresponents a l'assistència i direcció tècnica de les mesures precautòries realitzades en els emplaçaments següents: Carrer d'Oriola.
  Expediente .- E 03801 2012 000827 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3669-W, de 20 de juny de 2012, sobre titularitat d'una activitat.
  Expediente .- E 03901 2011 001610 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics d'aplicació en les instal·lacions esportives municipals i per prestació dels servicis de la Fundació Esportiva Municipal, per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E H4969 2012 500042 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000242 00 - Aprovat
 • 0056(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa constituir el Comité Organitzador del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2013 i aprovar les bases que regiran l'indicat certamen.
  Expediente .- E 01601 2012 000040 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 19 d'octubre de 2012, pel qual es va aprovar la revisió de preus del contracte de senyalització vertical i horitzontal.
  Expediente .- E 01801 2008 001525 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar els preus contradictoris corresponents a diverses unitats de l'obra de rehabilitació i habilitació d'una nau situada al carrer de Joan de Verdeguer, amb destinació a Auditori.
  Expediente .- E 01902 2010 000089 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el nomenament del jurat qualificador del concurs de cartells anunciadors de les Falles de València 2013.
  Expediente .- E 01904 2012 000519 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Port-Mail, SL.
  Expediente .- E 01905 2012 000164 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió definitiva dels preus aplicables a la quarta anualitat del contracte de prestació del servici d'alienació del paper i cartó d'arreplegada selectiva.
  Expediente .- E 02801 2012 000097 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació de setembre de 2012 de la contracta del servici de manteniment i llavat de papereres instal·lades a la via pública.
  Expediente .- E 02801 2012 000810 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit de la proposta de gasto núm. 2012/00034.
  Expediente .- E 02802 2012 000439 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar les bases del sorteig i la campanya de promoció comercial '50 aniversari del mercat de Russafa'.
  Expediente .- E 02901 2012 001143 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la campanya de promoció comercial dels comerços de zones de gran afluència turística.
  Expediente .- E 02901 2012 001214 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Josep d'Orga.
  Expediente .- E 03103 2009 000043 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 6 de maig de 2011.
  Expediente .- E 03107 2012 000009 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Etralux, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2012 que s'indiquen a continuació, del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la zona Nord de València: Agost.
  Expediente .- E 03303 2012 000182 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Etralux, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2012 que s'indiquen a continuació, del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la zona Nord de València: Setembre.
  Expediente .- E 03303 2012 000183 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2012 que s'indiquen a continuació, del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la zona Sud de València: Agost.
  Expediente .- E 03303 2012 000181 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2012 que s'indiquen a continuació, del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la zona Sud de València: Setembre.
  Expediente .- E 03303 2012 000184 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els triennis del personal en els llocs de treball referències núms. 8756 i 8720.
  Expediente .- E 01101 2012 001015 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar un tècnic auxiliar de suport amb destinació al programa 'Eurodyssée 2012'.
  Expediente .- E 01101 2012 000865 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits interna del Servici.
  Expediente .- E 01201 2012 000159 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures de subministraments de l'any 2012 relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 173/12.
  Expediente .- E 01201 2012 000173 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures de subministraments de l'any 2012 relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 201/12.
  Expediente .- E 01201 2012 000201 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials contra Procon Gestión Obras y Proyectos, amb vista a la reclamació de danys causats al jardí municipal situat al carrer del Real de Gandia.
  Expediente .- E 04001 2012 000050 00 - Aprovat
 • 0078(E).-MOCIÓ de la regidora delegada de Parcs i Jardins.- Proposa que formen part de la composició del Comité Tècnic d'Espais Verds i Arbratge com a membres d'este els Servicis Centrals Tècnics, organisme autònom municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge i la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E 04001 2012 000293 00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 02201 2012 007763 00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar un recurs d'alçada.
  Expediente .- E 01101 2012 001697 00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació per al desenvolupament de la primera fase dels programes de qualificació professional inicial, curs 2012/2013.
  Expediente .- E 02101 2012 001142 00 - Aprovat
 • 0082(E).-MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència.- Proposa aprovar el nomenament del president de la Mesa de Contractació i els seus suplents, després de la recent restructuració del govern municipal.
  Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE TRESORERIA I COMPTES.- Proposa autoritzar el tinent d'alcalde delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal per a interposar reclamació economicoadministrativa davant l'Autoritat Portuària de València.
  Expediente .- O 04902 2012 000451 00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les modificacions per transferència de crèdits relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 431/12.
  Expediente .- E 02902 2012 000431 00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les modificacions per transferència de crèdits relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 429/12.
  Expediente .- E 02902 2012 000429 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI