Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
11-10-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de setembre de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PO núm. 423/10, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2010 000558 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment l'apel·lació, revoca la Sentència dictada pel Jutjat i estima parcialment el Recurs PO núm. 204/08, interposat contra denegació de la sol·licitud d'imposició de penalitats per retard en l'execució de les obres d'urbanització del PAI per al desenvolupament de la unitat d'execució 'Avinguda dels Germans Maristes-General Urrutia'.
  Expediente .- E 00501 2008 000279 00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les sol·licituds d'adscripció en comissió de servicis, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 379/13.
  Expediente .- E 01002 2013 000379 00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les sol·licituds d'adscripció en comissió de servicis, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 380/13.
  Expediente .- E 01002 2013 000380 00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les sol·licituds d'adscripció en comissió de servicis, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 383/13.
  Expediente .- E 01002 2013 000383 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. 381/13.
  Expediente .- E 01002 2013 000381 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de la dedicació horària del lloc de treball referència núm. 6013.
  Expediente .- E 01101 2013 001211 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la no admissió d'una reclamació prèvia a la via laboral.
  Expediente .- E 01101 2013 001236 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa reajustar provisionalment el gasto plurianual del contracte de gestió intel·ligent del trànsit.
  Expediente .- E 04101 2013 000045 01 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes per a la concessió de les instal·lacions i servicis dels quioscos-bar municipals ubicats en els següents trams del jardí del Túria: Tram III.
  Expediente .- E 05301 1997 000737 05 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes per a la concessió de les instal·lacions i servicis dels quioscos-bar municipals ubicats en els següents trams del jardí del Túria: Tram IV-V.
  Expediente .- E 05301 1997 000737 06 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa abonar les rendes de juliol i agost del local situat al carrer de l'Assutzena.
  Expediente .- E 05302 2012 000340 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries situades en els emplaçaments següents: Carrer de Conca (abans de Pius XI).
  Expediente .- E 05303 2013 000106 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries situades en els emplaçaments següents: Carrer de José María Mortes Lerma.
  Expediente .- E 05303 2013 000108 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'antic Molí del Sol, actual dependència de la Policia Local de València, 8a Unitat de Districte.
  Expediente .- E 05303 2011 000100 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa a l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.A2.14.038, 1.A2.14.077 i 1.S5.14.665 i alta el jardí i la xarxa viària circumdant ubicats a la plaça de l'Urbanista Antonino Sancho i carrers adjacents.
  Expediente .- E 05303 2009 000319 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'associació 'Comunitat Valenciana Business Angels Network CVBAN'.
  Expediente .- E 00202 2013 000747 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 2013, respecte a les sol·licituds a resoldre en el segon tram del procediment.
  Expediente .- E 00202 2013 000021 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar una factura continguda en l'expedient de manteniment i conservació d'edificis municipals.
  Expediente .- E 01201 2013 000218 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte d'assegurança de la flota de vehicles i embarcacions.
  Expediente .- E 01201 2011 000037 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2012 68669.
  Expediente .- E 01305 2013 000269 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3030-W, de 27 de maig.
  Expediente .- E 01306 2013 000014 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3176-W, de 5 de juny.
  Expediente .- E 01306 2013 000504 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 977-W, de 20 de febrer de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 006224 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
  Expediente .- E 01401 2013 000161 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2013.
  Expediente .- E 01801 2012 004305 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: Electronic Trafic, SA.
  Expediente .- E 01801 2013 002910 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: Dornier, SA.
  Expediente .- E 01801 2013 003168 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL.
  Expediente .- E 01801 2013 003250 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir a determinats clubs esportius una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013.
  Expediente .- E 01903 2013 000352 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar una factura corresponent a l'elaboració de dotze il·lustracions per al Museu d'Història de València.
  Expediente .- E 02001 2013 000248 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a part de l'aportació municipal al conveni de col·laboració firmat amb Creu Roja Espanyola per al desenvolupament d'un programa de teleassistència en la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2012 009342 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el Conveni Xarxa Interinstitucional a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social i la Universitat de València per a la investigació en matèria de pobresa i exclusió social a la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 02201 2013 006860 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la consolidació empresarial 2013.
  Expediente .- E 02902 2013 000152 00 - Aprovat
 • 0036(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent als premis del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2013.
  Expediente .- E 01601 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Transvía, SL.
  Expediente .- E 01902 2013 000224 00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa alliberar part del crèdit autoritzat per a la concessió de subvencions destinades a clubs esportius d'alt nivell.
  Expediente .- E 01903 2013 000008 00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2013 al conveni de col·laboració firmat amb l'Ateneu Marítim de València.
  Expediente .- E 01905 2013 000019 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'aportació de 2013 a favor de la Fundació Chirivella Soriano.
  Expediente .- E 01905 2013 000131 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de subministrament de combustible (gasoil) per a calefacció dels col·legis públics i per als centres educatius de València.
  Expediente .- E 02101 2011 000239 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar les ajudes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al desenvolupament de la primera fase dels programes de qualificació professional inicial, curs 2013/2014.
  Expediente .- E 02101 2013 001271 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a atendre el pagament de prestacions econòmiques individualitzades.
  Expediente .- E 02201 2013 007976 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de l'aportació municipal al conveni de col·laboració firmat amb Cáritas Diocesana per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre.
  Expediente .- E 02201 2012 001930 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal en funció de l'IPC per al conveni de col·laboració firmat amb la parròquia Sant Joan de la Ribera.
  Expediente .- E 02201 2012 005160 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud formulada per 2LC Gestión, SL.
  Expediente .- E 03103 2007 000145 00 - Aprovat
 • 0047(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el període de pagament en voluntària dels tributs posats al cobrament el segon semestre de 2013.
  Expediente .- E 04103 2013 000101 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial per a la realització de la Marató de València 2013 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E 01903 2013 000042 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 01904 2013 000602 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI