22/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
31-03-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 24 de març de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'un error material en la redacció de l'article 7 de les normes urbanístiques del PRIM del sector 'Patraix'.
  Expediente .- E-03001-2017-000066-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació i anul·la la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que va desestimar el Recurs PO núm. 230/08 i acumulat núm. 238/08, interposats contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució del sector de sòl urbanitzable PRR-9 'Patraix'.
  Expediente .- E-00501-2008-000380-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 1/38/14, interposat contra Resolució de la Direcció General de Cultura que va desautoritzar un projecte de legalització d'obres.
  Expediente .- E-00501-2014-000143-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que té per desistit el demandant en el Recurs PA núm. 166/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000083-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 78/12, interposat contra denegació de llicència ambiental.
  Expediente .- E-00501-2012-000109-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 363/15, sobre denegació de legalització d'obres.
  Expediente .- E-00501-2017-000096-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PO núm. 671/10, interposat contra la no admissió de la sol·licitud de caducitat d'una llicència d'activitat de pub.
  Expediente .- E-00501-2010-000604-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 241/16, interposat contra orde de paralització immediata d'obres, sense llicència, per a implantació d'activitat de restaurant.
  Expediente .- E-00501-2017-000090-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral temporal del personal amb destinació al programa Emcord 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001955-00 - Aprovat
 • 0011.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis informàtics de redisseny i actualització del portal web oficial de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000139-00 - Aprovat
 • 0012.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar la concessió demanial per a l'explotació del servici de bar cafeteria de l'edifici de Joventut, de propietat municipal, situat al carrer de Campoamor.
  Expediente .- E-04101-2016-000199-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució i contractar les obres 'Condicionament de pas de vianants en pas inferior Gran Via de les Germanies-de Ramón y Cajal', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000047-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici integral de trenta places en centres de dia per a persones majors dependents de la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000102-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de reurbanització del carrer de Sant Vicent Màrtir (tram comprés entre el carrer del Periodista Azzati i la plaça de Sant Agustí) i carrers del Periodista Azzati i de Padilla, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa atorgar escriptura pública de venda d'una vivenda.
  Expediente .- E-05302-2016-000429-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Parcs i Jardins el solar situat a la Gran Via de Ferran el Catòlic, cantó passeig de la Petxina (solar jesuïtes).
  Expediente .- E-05304-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Regidoria de Benestar Animal un solar situat en l'avinguda del Port.
  Expediente .- E-05304-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Bilbao Innovation Group, SL, corresponent a l'edició de l'Anuari Estadístic de la ciutat de València 2016.
  Expediente .- E-00810-2016-000083-00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'interessos en execució de Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 37/15.
  Expediente .- E-01305-2013-000442-00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 181/16 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2014-000162-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-4215, de 24 de juny de 2016, per la qual es fixa el cànon de 2016 aplicable en l'aparcament públic subterrani situat al carrer de l'Heroi Romeu.
  Expediente .- E-01801-2015-003190-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa la devolució d'aval de la contracta de senyalització vertical i horitzontal, zones A i B.
  Expediente .- E-01801-2016-004281-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis en els tallers 'Apunta't' per a jóvens, des d'octubre fins a desembre de 2016.
  Expediente .- E-01902-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació Amigó, corresponent a la prestació del servici de gestió, informació i animació dels centres municipals de Joventut durant febrer de 2017.
  Expediente .- E-01902-2017-000069-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida al Capítol Metropolità de València per al sosteniment de la Capella Musical de la SI Catedral de València.
  Expediente .- E-01904-2016-000420-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa ampliar el termini de justificació de la subvenció concedida a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- E-01904-2016-000459-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gamma Sound, SL, corresponent a servicis prestats per a l'organització de la festa de cap d'any 2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000512-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a diverses comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la construcció de monuments fallers en l'exercici 2015-2016.
  Expediente .- E-01904-2017-000419-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de l'exercici 2016.
  Expediente .- E-01905-2017-000039-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos de les biblioteques municipals i de l'Hemeroteca Municipal de l'exercici 2016.
  Expediente .- E-01905-2017-000055-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de direcció de les obres de reforma del pati del Museu de Ciències Naturals.
  Expediente .- E-02001-2015-000212-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de treballs realitzats en les obres de reparació en el refugi antiaeri del carrer dels Serrans.
  Expediente .- E-02001-2016-000560-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Catering La Hacienda, SL.
  Expediente .- E-02101-2016-000548-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les reformulacions presentades per diverses entitats relatives a projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Natania per a la creació d'un centre d'acollida de baixa exigència.
  Expediente .- E-02201-2015-000227-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni amb Sant Joan de Déu Servicis Socials València per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre i no domiciliades.
  Expediente .- E-02201-2015-000374-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del primer trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
  Expediente .- E-02201-2017-000112-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del primer trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de Josep d'Orga.
  Expediente .- E-02201-2017-000116-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de novembre de 2016, relatiu a la resolució de la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos del menjador escolar per al curs 2016/2017.
  Expediente .- E-02201-2016-000355-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, en concepte de treballs realitzats per a l'adequació d'instal·lacions en diversos centres municipals.
  Expediente .- E-02224-2016-000058-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, en concepte de treballs realitzats per a l'adequació d'instal·lacions en diversos centres municipals.
  Expediente .- E-02224-2016-000100-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del proppassat mes de febrer del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2017-000090-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del proppassat mes de febrer del contracte de gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València (lots 1, 2 i 3).
  Expediente .- E-02224-2017-000091-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del proppassat mes de febrer del contracte de gestió i execució del servici de festes i commemoracions per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2017-000092-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del proppassat mes de febrer del contracte de gestió i execució del servici de visites culturals per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2017-000106-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per la Fundació d'Ajuda contra la Drogadicció (FAD) del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de març de 2017, sobre concessió de subvencions per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament.
  Expediente .- E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa tindre per efectuat l'ingrés d'una quantitat corresponent al reintegrament d'una subvenció concedida per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2016-000334-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis del Concurs de Fotografia de la Junta Municipal de Patraix.
  Expediente .- E-02301-2016-000369-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura emesa per Pecres, SLU, corresponent a part de la certificació núm. 4 i última de l'obra d'instal·lació d'un ascensor a l'Alcaldia de Benimàmet-Beniferri.
  Expediente .- E-02310-2015-000237-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un conveni marc de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a l'establiment de les bases de col·laboració en matèria de sanitat.
  Expediente .- E-02401-2017-000065-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar els criteris per a autoritzar l'activitat de venda no sedentària al passeig Marítim de la Malva-rosa durant la temporada estival 2017.
  Expediente .- E-02901-2016-001821-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa deixar sense efecte i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una ajuda concedida pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2016'.
  Expediente .- E-02902-2016-000352-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa deixar sense efecte i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una ajuda concedida pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2016'.
  Expediente .- E-02902-2016-000353-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades d'accions formatives subvencionades pel Servef.
  Expediente .- E-02902-2017-000055-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer una obligació de pagament en concepte de diferència liquidació beca 'La meua primera experiència laboral' corresponent a setembre, octubre i novembre del 2016.
  Expediente .- E-02902-2017-000060-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa donar audiència per no admissió a tràmit de la proposta de modificació del pla parcial del sector NPR-1 'Benicalap Nord' en la zona d'ordenació urbanística EDA-B.
  Expediente .- E-03001-2017-000037-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de març de 2017, sobre aprovació de modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-03201-2017-000013-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar noves unitats d'obra en les obres d'urbanització i obertura del carrer del Pintor Genaro Lahuerta i carrer de Flora, peatonalització de la volta del Rossinyol i execució de zona enjardinada en els Jardins del Real a la ciutat de València, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03301-2015-000138-00 - Aprovat
 • 0061.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a treballs de publicitat sobre la presentació del pla especial de protecció de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-04103-2017-000024-00 - Aprovat
 • 0062.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses per treballs de publicitat.
  Expediente .- E-04103-2017-000026-00 - Aprovat
 • 0062.-PRECS I PREGUNTES
 • 0063(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa concedir una subvenció a la Fundació de la Policia Local de València.
  Expediente .- E-01401-2017-000618-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000037-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de lucre per a la temporada 2016-2017.
  Expediente .- E-01903-2017-000076-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació nominal de les persones que s'integren com a membres del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat dèsset places d'inspector/a Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-000297-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí i per millora d'ocupació de sis auxiliars de servicis per al Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2017-000159-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana adjunta a cap de servici (TD) en el Servici de Palau de la Música i Congressos.
  Expediente .- E-01101-2017-000341-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de cos oficial servicis genèrics, referència núm. 8637, en lloc de cos oficial servicis genèrics (F1).
  Expediente .- E-01101-2017-000415-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  Expediente .- E-01101-2017-000494-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa una baixa i un nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2017-000510-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa denunciar la continuïtat del conveni de col·laboració amb la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries per al compliment de penes de treballs en benefici de la comunitat.
  Expediente .- E-02201-2014-001370-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València per a la realització de la programació del Centre Teatral Escalante en el Teatre El Musical.
  Expediente .- E-01905-2017-000078-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el procés de selecció de projectes de les falles gran i infantil 2018 de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-01904-2017-000467-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa assumir el contingut dels informes dels servicis municipals i tindre per formulades les observacions i suggeriments de l'Ajuntament de València al Reglament de l'Autoritat del Transport Metropolità.
  Expediente .- E-01801-2017-001031-00 - Aprovat
 • 0076(E).-MOCIÓ conjunta i impulsora dels regidors delegats de Mobilitat Sostenible i de Personal. Proposan iniciar tràmits per a la contractació d'un coordinador de l'Agència Municipal de la Bicicleta.
  Expediente .- E-01801-2017-001317-00 - Aprovat
 • 0077(E).-MOCIÓ d'Alcaldia relativa a la Comissió Commemorativa del 150 Aniversari del naixement de Blasco Ibáñez.
  Expediente .- E-00400-2017-000012-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convotaròria del Concurs d'Art Floral a realitzar en la Junta Municipal d'Abastos i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02301-2017-000182-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el primer expedient de modificació de crèdits per incorporació de romanents de crèdit i el seu finançament al Pressupost de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000007-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el tercer expedient de modificació de crèdits per incorporació de romanents de crèdit i el seu finançament al Pressupost de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000013-00 - Aprovat
 • 0081(E).-ALCALDIA PRESIDÈNCIA. Proposa no realitzar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 14 d'abril de 2017, per coincidir amb festiu, i traslladar la realització de la sessió ordinària del día 21 d'abril al día 20 d'abril de 2017 a las 8:30 hores.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI