Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
30-03-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 16 i 24 de febrer i 3, 10 i 16 de març de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ OPERACIÓ TAULA. Proposa aprovar el dictamen de l'informe final de conclusions de la Comissió d'Investigació del cas conegut com a "Operació Taula".
  Expediente .- E-05642-2017-000003-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa crear la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics i determinar-ne les funcions, composició i règim de funcionament (dinamització d'activitats i obres).
  Expediente .- E-00406-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de la parcel·la núm. 6 del Pla Especial d'Ordenació del Nou Campus de la Universitat de València.
  Expediente .- E-03001-2016-000152-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU per a l'ampliació del Col·legi Públic Primer Marqués del Túria.
  Expediente .- E-03001-2015-000180-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa estimar el recurs de reposició presentat per "Nazaret y Desarrollo, SA, urbanitzador del PAI de la UE única del Sector NPR-5 Moreres II contra l'acord plenari de 31 de març del 2016, sobre no sotmetiment a informació pública de la retaxació de càrregues sol·licitada.
  Expediente .- E-03001-2011-000190-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa acordar l'establiment de nous criteris d'ordenació del sector del Grau.
  Expediente .- E-03001-2011-000014-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionament la Modificació del PEPRI del barri del Carme en la parcel·la de la plaça de Tavernes de la Valldigna, 4.
  Expediente .- E-03502-2016-000023-00 - Aprovat
 • 0011.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local, de 10 de març de 2017, relatiu a la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets a 31 de desembre de 2015.
  Expediente .- E-05303-2016-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-SERVICI DE COMPTABILITAT. Dóna compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 58, de 28 de febrer de 2017, sobre liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2016.
  Expediente .- E-04301-2017-000017-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del Tribunal Suprem que declara que no és pertinent el recurs de cassació interposat per Inmobiliaria Guadalmedina, SA, contra Sentència del TSJ que va estimar el recurs contenciós administratiu núm. 1036/2006 interposat per Salvem Tabacalera contra la resolució del conseller de Territori i Habitatge per la qual es va aprovar definitivament la modificació del Pla General.
  Expediente .- E-00501-2006-000415-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de despeses per la liquidació dels Pressupostos consolidats municipals de 2016.
  Expediente .- E-00407-2017-000007-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de compliment final en l'exercici 2016 del Pla de Reducció de Deute 2015-2019.
  Expediente .- E-00407-2017-000006-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'EMT per a la concertació de préstecs a llarg termini destinats al refinançament del seu deute.
  Expediente .- E-05201-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
  Expediente .- E-H4969-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0021.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa el canvi d'un representant en el Consell Escolar Municipal, en representació dels titulars dels centres privats.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
 • 0022.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal pel sector de pares i mares d'alumnes de centres escolars del municipi.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
 • 0023.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Dóna compte del Decret 16/2017, de 10 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi.
  Expediente .- E-01304-2015-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0024.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar el Pla Jove de la Ciutat de València 2017-2018.
  Expediente .- E-01902-2012-000122-00 - Aprovat
 • 0025.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa modificar la plantilla de personal.
  Expediente .- E-01101-2017-000443-00 - Aprovat
 • 0026.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar definitivament la modificació de la ZAS de l'àmbit urbà delimitat pel carrer de Gascó Oliag i les avingudes de Catalunya, de Blasco Ibáñez i del Primat Reig (ZAS 'Woody').
  Expediente .- E-02610-2015-000595-00 - Aprovat
 • 0027.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa prorrogar la vigència dels plans d'acció de 2010 fins disposar dels resultats del Mapa Estratègic del Soroll.
  Expediente .- E-02610-2016-000550-00 - Aprovat
 • 0028.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa iniciar el procediment per a la concessió per part de la Generalitat Valenciana de distincions i condecoracions a membres de la Policia Local de València.
  Expediente .- E-01404-2017-000032-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0029.-Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els projectes de mobilitat no executats.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Rebutjat
 • 0030.-Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'un consell sectorial en matèria de neteja viària i residus sòlids.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000070-00 - Rebutjat
 • 0031.-Moció subscrita per la Sra. Lozano, delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la igualtat laboral entre dones i hòmens.
  Expediente .- O-C1515-2017-000014-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0032.-Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre mesures derivades de les plusvàlues en la transmissió d'immobles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000071-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0033.-Moció subscrita per l'equip de govern sobre la modificació dels horaris comercials en les zones de gran afluència turística.
  Expediente .- E-C1514-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0034.-Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la paralització del Decret 9/2017, de 27 de gener, pel qual s'establix el model lingüístic educatiu valencià.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0035.-Moció subscrita pel Sr. Monzó, portaveu del Grup Popular, per a impulsar un acord urgent entre els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats per a la tramitació i aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0036.-Moció subscrita per l'equip de govern sobre suport als treballadors i treballadores de l'estiba.
  Expediente .- O-C1503-2017-000064-00 - Aprovat
 • 0037.-Moció subscrita per l'equip de govern sobre suport a la querella argentina i a les víctimes de la repressió franquista.
  Expediente .- O-C1503-2017-000063-00 - Aprovat
 • 0038.-Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la protecció dels tocs de campana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els convenis i demés acords subscrits per la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'organigrama i la plantilla de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'afecció de les pluges en les instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els protocols d'actuació amb Sanitat, Educació i Justícia en l'àmbit de la intervenció amb menors.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa d'un servei per a atendre problemes d'aprenentatge i rendiment escolar dels menors en risc d'exclusió.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre campanyes de prevenció i sensibilització.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el foment de la cooperació entre serveis municipals per a l'ús dotacions municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les prestacions econòmiques de protecció del menor.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'acolliment familiar en família extensa.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes de menjador escolar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la formació permanent de personal professional dels CMSS.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi per a avaluar els recursos i mesures de protecció aplicades a menors en risc d'exclusió.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi de les necessitats de la infància en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els acords de patrocini de les Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni subscrit entre la JCF i l'SGAE.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la retransmissió de les Falles en RTVE.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la formació municipal en matèria agrària i alimentària en 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'oferta d'estudis agraris en 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les pràctiques agràries dels estudiants de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els abocadors existents en l'entorn de la Fira de Mostres i el Velòdrom Lluís Puig.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya Vidre a banda.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu especial de neteja en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de reciclatge en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió del regidor d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera amb comunitats de pescadors diverses.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió de la regidora d'Agricultura i Horta amb alcaldes i alcaldesses dels pobles de València per robatoris en l'horta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre personal agranador sense carret en la mascletà.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja després dels castells de focs artificials disparats en l'Albereda.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre l'Ajuntament, l'Autoritat Portuària i la Demarcació de Costes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió de la delegada d'Agricultura i Horta amb l'empresa que gestiona el Bioparc.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les restes de la mascletà aèria anomenada Nit de l'espolí.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre unes taques aparegudes en la platja de la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla integral de defensa contra incendis forestals en la Devesa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la informació dels expedients disciplinaris.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el seguiment del projecte Va Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre queixes en les juntes municipals pels abonaments or i Amb tu.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de la campanya de foment de l'associacionisme.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç dels pressupostos participatius d'inversions en districtes/barris 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la neteja de les dependències municipals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les reformes realitzades en edificis municipals l'any 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la renovació de l'enllumenat públic l'any 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la neteja dels col·legis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa per subministraments postals en novembre i desembre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'nici de les obres del CEIP 103.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les deficiències detectades en el CEIP Pare Manjón.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els Pressupostos de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'existència d'un assentament en el barri de Montolivet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la titularitat municipal de la Residència La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Servici de Mediació i Intermediació Hipotecària.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre assentaments varis en els barris dels Velluters i el Carme.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la subvenció nominativa a la Ciutat de l'Esperança.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit en Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000063-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions de la Policia Local en Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000063-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els dispositius i torns de la Policia Local en Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000063-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'aparcament de vehicles en l'entrada del Palmar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les activitats de menors desenvolupades per l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les activitats divulgatives de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els embossos.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. dels Tarongers.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la conversió en zona de vianants de l'entorn de la Llotja.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Mercat de Colón.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000066-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les reclamacions contra l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000066-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre un esdeveniment realitzat en el Palau de Congressos de València per l'Institut Ignasi Vilallonga d'Economia i Empresa.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000066-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la dimissió de dos delegats de la Junta Central Fallera.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la programació de València, Capital de l'Alimentació 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000066-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta susbscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les estratègies del Pla Estratègic de Turisme 2017- 2020.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les al·legacions al Pla Estratègic de Turisme 2017- 2020.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el balanç de les Falles 2017 realitzat per la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els vehicles retirats per la grua.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el servicis de Bombers en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la depuradora de Pinedo.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000065-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el Dia de la Devesa-Albufera.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000065-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la poda de les palmeres del Perellonet.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000065-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el protocol extraordinari de neteja de la setmana de Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000065-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu decidimVLC.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el nombre de cadires entregades a la falla municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la contractación d'un monitor per a la falla municipal infantil 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'espectacle pirotècnic L'alba de les Falles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la contractació d'unes plataformes elevadores.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre un contracte amb una televisió estrangera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'autorització d'activitats falleres a una associació cultural.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la instal·lació d'una passarel·la en l'Ofrena.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la suspensió dels concerts programats en la falla municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la pàgina web dels concerts de Vivers.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les llicències d'ocupació de la via pública per a la ubicació de taules i cadires.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'històric rètol del Banc de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els servicis especials de neteja per Falles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subsrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre una carta remesa per la delegada de Serveis Socials a les persones dependents de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les persones refugiades ateses en 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de mobilitat i els aparcaments dissuasoris estes Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la solució ferroviària del Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de la V-30.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels terrenys de la ZAL.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estratègia per a la Marina Reial.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les alternatives tècniques per a la prolongació del túnel de la Serradora.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la façana del solar dels Jesuïtes que recau a la Gran Via Ferran el Catòlic.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat del carrer del Miniaturista Meseguer (Benimàmet).
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament en l'av. d'Almassora.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el viatge del regidor Berto Jaramillo a Colòmbia.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els danys en l'arbratge en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els servicis especials per Falles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les restes dels castells de focs artificials en el Jardí del Túria.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el camp esportiu del tram III del Jardí del Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el condicionament de solars per a aparcament en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'America's Cup.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ajudes ARRU.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el canvi de denominació de la Marina Reial Joan Carles I.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la compra d'un immoble a la pl. de Tavernes de la Valldigna, 4, a Bankia.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobrel el deute del Consorci València 2007.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reversió dels terrenys de la ZAL.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el nou logotip de la Marina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la participació ciutadana en el PEP de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla #valencia camina del Pla del Remei i Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rampa de la Porta dels Apòstols, de la Catedral.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les autoritzacions de les terrasses.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el curs Escola de ciutadania per a transformar València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els convenis col·lectius de les empreses contractistes del manteniment dels jardins de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'aplicació de mesures definitives en la ZAS del Carme.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mur del Casino de l'Americà.
  Expediente .- O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0157.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja durant les Falles.
  Contestada
 • 0158.-Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre una carta remessa a les persones afectades per la Llei de dependència.
  Quedar assabentat
 • 0159.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el reallotjament dels clubs que utilitzaven les instal·lacions del poliesportiu del Saler.
  A contestar en pròxima sessió
 • DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
 • 0160.-Declaració Institucional sobre València, Ciutat Lliure de CO2.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI