Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
31-01-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 31 ENERO 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 20 de desembre de 2018.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2018 i el 15 de gener de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 14, 21 i 28 de desembre de 2018 i 11 i 18 de gener de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat de l'expedient de retaxació de càrregues del PAI Moreres II NPR-5.
  Expediente .- E-03001-2011-000190-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en l'àrea dotacional privada ocupada per la Residència Llar Santa Teresa de Jornet.
  Expediente .- E-03001-2014-000075-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PRIM Camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre.
  Expediente .- E-03001-2018-000045-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de les parcel·les 15.1 i 15.2 del PRIM de Patraix.
  Expediente .- E-03001-2018-000129-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública i iniciar el procés de consulta del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança municipal de mobilitat.
  Expediente .- E-01801-2015-002428-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de la parcel·la situada als carrers de Dolores Marqués i Cercle de Belles Arts.
  Expediente .- E-03001-2018-000199-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 4t trimestre de 2018 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2019-000002-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre el recurs de reposició presentat contra l'aprovació definitiva de la 10a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost Municipal 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000037-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit zero durant el 4t trimestre de 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000031-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes a este.
  Expediente .- E-02701-2018-000394-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02901-2018-003285-00 - Aprovat
 • 0016.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa acceptar la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències del Pla Edificant per a l'IES Peset Aleixandre (num. 41).
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0017.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el canvi del règim jurídic de l'entitat pública empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals i dels seus Estatuts.
  Expediente .- E-00400-2018-000010-00 - Aprovat
 • 0018.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar la nova composició del Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
 • 0019.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2018-002889-00 - Aprovat
 • 0020.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa denegar la compatibilitat per a activitat pública com a membre del Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
  Expediente .- E-01101-2018-003851-00 - Aprovat
 • 0021.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança per a la protecció contra la contaminació lumínica del Parc Natural de l'Albufera inclòs al terme municipal de València.
  Expediente .- E-03602-2018-000152-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVAS
 • MOCIONS
 • 0022.-Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, que proposa la paralització i reversió de carrils bici.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0023.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, regidora no adscrita, sobre la creació d'una unitat de psicòlegs especialistes en emergències per a la Policia Local de València i el Cos de Bombers de València.
  Expediente .- E-89CN1-2019-000001-00 - Rebutjat
 • 0024.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el reconeixement com a president encarregat de la República Bolivariana de Veneçuela a Juan Guaidó i l'obertura d'un procés de transició pacífica.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000029-00 - Rebutjat
 • 0025.-Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les instal·lacions esportives municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000030-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la prohibició de l'obertura de cases d'apostes i joc a les proximitats de centres escolars.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000029-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0027.-Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de la Qualitat de l'Aire i implementació d'una xarxa d'estacions de mesurament de la contaminació atmosfèrica a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000031-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0028.-Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, en defensa del sector citrícola valencià.
  Expediente .- O-89POP-2019-000009-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0029.-Moció subscrita pel delegat de Control Administratiu i Espai Públic, Sr. Galiana, i pels i per les portaveus dels grups municipals que conformen l'equip de govern, sobre la creació de l'Observatori de l'Oci de la Ciutat de València.
  Expediente .- E-C1514-2019-000007-00 - Retirat
 • 0030.-Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, de suport a la candidatura de València per a ser Capital Mundial del Disseny 2022 i impuls d'iniciatives de foment de les ICC (Indústries Creatives i Culturals).
  Expediente .- O-89POP-2019-000009-00 - Retirat
 • 0031.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre el reconeixement del president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela com a president encarregat de la República.
  Expediente .- O-89POP-2019-000009-00 - Rebutjat
 • 0032.-Moció subscrita per l'alcalde, Sr. Ribó, de defensa i divulgació de la figura i obra de Vicente Blasco Ibáñez.
  Expediente .- O-00401-2019-000001-00 - Aprovat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0033.-Interpel·lació subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la gestió del pressupost municipal de neteja.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0034.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el llegat de Blasco Ibáñez.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000026-00 - Retirat
 • PREGUNTES
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre captures i comercialització del carranc blau.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre paralització de les torres d'extinció d'incendis en la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre aparició de carrancs blaus en garatges.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre millora de la xarxa arterial i distribució d'aigua potable.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre agranat manual per les vesprades als barris de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'incendi d'una nau a Sollana i els seus efectes a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre renovació i millora de la il·luminació en Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la millora lumínica dels ponts de l'antic llit del Túria.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la millora lumínica en diferents barris de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la investigació de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu pel que fa a la contaminació per la crema de la palla de l'arròs a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors de residus sòlids desbordats a la plaça de Rodrigo Botet.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la il·luminació de la font ornamental del carrer de Filipines.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de residus sòlids porta a porta.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot durant les festes de Nadal al Bulevard Sud.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors de paper i cartó desbordats en les proppassades festes.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre paralització d'unes obres a la plaça de Tetuan per l'aparició de restes arqueològiques.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la il·luminació en l'entorn de la Devesa-Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els resultats del projecte de regeneració ambiental en el tram final de l'antic llit del Túria.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre balanç de la recollida de mobles i efectes en la via pública.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació del Pla Especial per a Pinedo.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors desbordats en l'avinguda del Primat Reig, 179.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla Rector d'Usos i Gestió de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors desbordats i fem al carrer de Joaquin Costa.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Hotel Sidi Saler.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la presència de l'eriçó comú a la Devesa.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre residus acumulats al costat dels contenidors al barri de la Fonsanta.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre agranat manual per les vesprades als Pobles del Sud.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la implantació de contenidors de matèria orgànica als Pobles del Sud.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya de conscienciació ciutadana front a l'ús de tovalletes.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'embós per tovalletes higièniques al col·lector nord.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la plaça vacant de director del Parc Natural de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el canvi de model de gestió dels horts urbans de la Torre-Sociòpolis.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les activitats alimentàries i mediambientals dels diumenges a la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes als barris del programa DecidimVLC 2018.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la votació DecidimVLC 2018.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el projecte d'obra del mercat de Mossén Sorell.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els banys del mercat de Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pressupost.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el control dels accessos del mercat de Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els clavills en l'estructura del mercat Central.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes d'emergència.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el mural de Josep Renau.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió i tramitació de la Renda Valenciana d'Inclusió Social.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a una usuària de Serveis Socials del barri de Torrefiel.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les adjudicacions d'habitatges de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA).
  Expediente .- O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el parc d'habitatge social.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la pàgina web de Cultura.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la pàgina web de Cultura Festiva.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la celebració de la Cavalcada dels Reis d'Orient.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la celebració de la Nit de Cap d'Any a la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre i distribució de bombers als parcs de València el dia 12 de gener.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de bombers bussejadors de servei durant els dies 11, 12 i 13 de gener.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de policies de barri necessari per a cobrir els serveis als diferents districtes de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de policies de barri que hi ha actualment al cos de la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la disponibilitat que té el Cos de Bombers de València per a la realització d'un servei pel grup de bombers bussejadors.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració entre el Cos de Bombers de València i el Consorci Provincial de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la petició de col·laboració del Consorci Provincial de Bombers el proppassat 12 de gener.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la recerca d'una persona desapareguda el propassat 12 de gener al riu Xúquer.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la distribució dels bombers bussejadors pels diferents parcs de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000022-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pressupost 2018.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la promoció turística de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el compliment de la normativa sobre activitats i contaminació acústica en Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies en Falles per incompliment de la normativa sobre activitats i contaminació acústica a Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la plantilla de la PLV.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la renovació de l'enllumenat dels camps d'esport municipals.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el CEIP les Arenes.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el finançament dels quarts de final de la Copa Davis 2018.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal del carrer de la Diputada Clara Campoamor.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els convenis per a la gestió d'instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta suscrita por el Sr. Grau, del Grupo Popular, sobre la tramitació del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els contractes de gestió de les instal·lacions esportives municipals.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Comissió de Mapa Escolar.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les reparacions al CEIP Sant Josep de Calassanç.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'ús d'un local de la Universitat Popular per un grup polític.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el tancament d'instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000025-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat estructural del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000025-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre campanyes de conscienciació de neteja i reciclatge.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000020-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el futur del parc de Desembocadura.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000020-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de la taronja amarga.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000020-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre danys a l'estàtua de Jaume I.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre assentaments al terme municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000019-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la reforma de dotze centres inclosos al Pla Edificant.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000021-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció del Sant Àngel de la Guarda nou.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000021-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció de l'institut de Patraix nou.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000021-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció del col·legi nou a Malilla.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000021-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre una campanya realitzada per la primera tinenta d'alcalde, Sra. Gómez.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000021-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les ajudes d'emergència social.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'alqueria de Coca.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre places d'acollida per a immigrants.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Programa de Barris Inclusius.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Conveni amb Plena Inclusión de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre de Dia-Residència al barri de Malilla.
  Expediente .- O-89POP-2019-000009-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el centre de salut de Malilla.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les sinèrgies entre les diferents administracions en matèria d'habitatge.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Patrimoni.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni d'Ordenació del Pla Especial Natzaret Est.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre llicències d'obres.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la infraestructura del Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la viabilitat del Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'Usos de la Marina.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Metropol.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'immoble de propietat municipal de la plaça de Javier Goerlich.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les obres per a una gasolinera al carrer de Píus XI.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública municipal (EI i 1r cicle).
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'alqueria Julià.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública (IES).
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública (FP).
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública (CEIP).
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la modificació de la rotonda de l'estació del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Confiança.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les EDUSI.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes i línies de finançament.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la subestació de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'avís de retirada de taronges al carrer de Campoamor.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els escocells del carrer del Músic Ginés.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un senyal de trànsit al carrer del Músic Ginés.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la proliferació de rates al carrer dels Gremis.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el conveni col·lectiu en l'OAM de Parcs i Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat en edificis públics.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la zona per a gossos del jardí del Músic Ginés.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat en infraestructures de transport.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de llicències d'obra en 2018 i comparativa amb anys anteriors.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de llicències d'activitat en 2018 i comparativa amb anys anteriors.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de llicències i declaracions responsables relatives a activitats qualificades.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les reunions amb AENA.
  Expediente .- O-89POP-2019-000009-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la possible conversió en zona de vianants de l'Eixample.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre guardons de platges.
  Expediente .- O-89POP-2019-000009-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la segregació de carrils bus de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Observatori del Soroll.
  Expediente .- O-89POP-2019-000009-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servei d'informació a bord de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la recollida de la taronja al carrer del Poeta Andrés Cabrelles.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les consells de salut.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pipican al carrer de l'Alguer.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici de l'avinguda de Suècia.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els jocs de xiquets del carrer de Campoamor.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Reglament de juntes de districte.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000023-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la recollida de taronges al carrer de l'Alguer.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del termini d'ajudes al patrimoni rural protegit, convocatòria 2018.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les vivendes per a programes de vivenda social.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les vivendes al Bloc Portuaris per a Programes d'Inserció Social i Laboral.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció de vivendes de lloguer assequible.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reixa i mur d'entrada al xalet d'Abben al-Abbar.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la convocatòria del concurs d'idees per a ampliació del jardí Botànic.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre usos culturals i dotacionals per al Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre convocatòries per a la selecció d'associacions per a la cessió de l'ús de locals municipals.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regularització de les llicències de l'Hotel Sidi Saler.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'afonament de les Sitges de Burjassot.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un pàrquing per a autocaravanes al terme municipal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres en Quatre Carreres on s'anaven a ubicar els tallers de la Línia 10 (T-2).
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els locals cedits a associacions sense ànim de lucre.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat l'any 2018.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la llicència per a la rehabilitació integral de l'alqueria Julià.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el romanent pressupostari de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les exencions fiscals de l'IBI i l'IIVTNU.
  Expediente .- O-89POP-2019-000009-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes de la consulta ciutadana d'inversions 2017-2018.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes de foment d'activitats de caràcter participatiu 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'edició FITUR 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les llicències del teatre de la Societat Coral el Micalet.
  Expediente .- O-89POP-2019-000009-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre turisme MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions).
  Expediente .- O-89POP-2019-000008-00 - Contestada
 • MOCIONS URGENTS
 • 0199.-Moció urgent formulada per la Sra. Simón sobre l'Observatori de l'Oci de la Ciutat de València.
  Rebutjada l'urgència
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0200.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, en relació amb la resposta a la Plataforma d'Afectats Idental.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0201.-Prec formulat in voce per la regidora no adscrita, Sra. Jiménez, sobre la rotulació d'un carrer amb el nom del soldat Aarón Vidal López, mort en acte de servici.
  Quedar assabentat
 • 0202.-Prec formulat in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la votació dels punts núm. 24 i 31 de l'orden del dia de la sessió present.
  Quedar assabentat
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0203.-Declaració institucional sobre la millora en l'atenció sanitària de la fibromiàlgia.
  Aprovat
 • 0204.-Declaració institucional en supor a la candidatura de València per ser Capital Mundial del Disseny 2022 i impuls d'iniciatives de foment de les Indústries Creatives i Culturals (ICC).
  Aprovat
(Informació publicada: 02/11/2019 10:24:04 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI