Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
04-07-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de juny de 2014.
  Aprovat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació:
 • 0002.-Recurs PO núm. 338/08, sobre declaració de ruïna legal d'un immoble.
  Expediente .- E 00501 2008 000269 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-Recurs PO núm. 618/12, interposat contra denegació de la legalització d'una estació base de telefonia mòbil.
  Expediente .- E 00501 2012 000471 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 193/13, interposat contra resolució que no admet a tràmit una sol·licitud d'abonament de la part proporcional de la paga extraordinària de Nadal 2012.
  Expediente .- E 00501 2013 000415 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 5 en el Juí Verbal núm. 1443/13, que declara finalitzat el procediment sobre reclamació de danys a un arbre en accident de circulació.
  Expediente .- E 00501 2013 000369 00 - Quedar assabentat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial:
 • 0006.-Recurs PA núm. 712/12.
  Expediente .- E 00501 2013 000030 00 - Aprovat
 • 0007.-Recurs PA núm. 364/13.
  Expediente .- E 00501 2013 000306 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 7679.
  Expediente .- E 01002 2014 000366 00 - Aprovat
 • SERVICI DE PERSONAL.- Proposa anul·lar la reserva dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació:
 • 0009.-Referència núm. 1038.
  Expediente .- E 01101 2003 001774 00 - Aprovat
 • 0010.-Referència núm. 996.
  Expediente .- E 01101 2003 002128 00 - Aprovat
 • 0011.-Referència núm. 45.
  Expediente .- E 01101 2003 002172 00 - Aprovat
 • 0012.-Referència núm. 7544.
  Expediente .- E 01101 2003 002176 00 - Aprovat
 • 0013.-Referència núm. 6582.
  Expediente .- E 01101 2004 003912 00 - Aprovat
 • 0014.-Referència núm. 6907.
  Expediente .- E 01101 2006 000433 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal al Servici de Patrimoni Històric i Cultural.
  Expediente .- E 01101 2014 000902 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa no admetre una reclamació prèvia a la via laboral.
  Expediente .- E 01101 2014 000757 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar l'acord marc per al subministrament d'uniformitat per al personal del Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 04101 2013 000139 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte la cessió en precari efectuada a favor de la Federació de Consumidors de la Comunitat Valenciana, hui Unió de Consumidors de València, i cedir a precari a l'Associació de Dones 'Interdona', l'ús del local municipal situat en l'entresolat del mercat d'Algirós.
  Expediente .- E 05301 1987 000014 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Festes i Cultura Popular un local municipal situat al carrer de Roger de Flor.
  Expediente .- E 05304 2014 000114 00 - Aprovat
 • OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents:
 • 0020.-Registre núm. 00113 2013 25110.
  Expediente .- E 01305 2013 000301 00 - Aprovat
 • 0021.-Registre núm. 00102 2013 7104.
  Expediente .- E 01305 2013 000402 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 3183-W, de 9 de desembre de 2011, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 003106 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 124-W, de 17 de gener de 2014, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2013 005540 00 - Aprovat
 • SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions:
 • 0024.-Resolució núm. 1305-W, d'11 de març.
  Expediente .- E 01306 2013 007258 00 - Aprovat
 • 0025.-Resolució núm. 1381-W, de 14 de març.
  Expediente .- E 01306 2013 007204 00 - Aprovat
 • SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents:
 • 0026.-API Movilidad, SA i Ferroser Infraestructuras, SA.
  Expediente .- E 01801 2014 001999 00 - Aprovat
 • 0027.-Dornier, SA.
  Expediente .- E 01801 2014 002234 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les Resolucions de l'any 2014 núm. 1430-H i 1431-H, de 6 de març, i núm. 1697-H, de 25 de març, en què s'aproven els preus i tarifes aplicables en 2014 en els aparcaments públics subterranis situats al carrer de l'Heroi Romeu i a les avingudes de les Tres Creus i del Primat Reig, respectivament.
  Expediente .- E 01801 2013 004028 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de l'Associació Setmana de la Moda de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E 01902 2014 000052 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'aportació de l' exercici 2014 a favor de la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats.
  Expediente .- E 01905 2014 000050 00 - Aprovat
 • SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les empreses i pels conceptes relacionats en els expedients següents:
 • 0031.-Expedient núm. 27/14.
  Expediente .- E 02000 2014 000027 00 - Aprovat
 • 0032.-Expedient núm. 28/14.
  Expediente .- E 02000 2014 000028 00 - Aprovat
 • 0033.-Expedient núm. 29/14.
  Expediente .- E 02000 2014 000029 00 - Aprovat
 • 0034.-Expedient núm. 33/14.
  Expediente .- E 02000 2014 000033 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a finançar la conferència de clausura dels treballs del projecte europeu 'Diamond'.
  Expediente .- E 02001 2014 000096 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de gasto relatiu a la subvenció per a l'escola infantil municipal de Pinedo.
  Expediente .- E 02101 2014 000553 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa a la Direcció Territorial de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport els dies festius de caràcter local a efectes escolars en la ciutat de València per al curs acadèmic 2014/2015.
  Expediente .- E 02101 2014 001093 00 - Aprovat
 • SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les corresponents revisions de preus dels contractes següents:
 • 0038.-Gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La nostra casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E 02201 2009 002192 00 - Aprovat
 • 0039.-Gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors 'Arniches'.
  Expediente .- E 02201 2010 008754 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació d'Ames de Casa Tyrius, relativa al conveni de col·laboració per a desenvolupar programes d'acollida a dones immigrants i dones en situació de risc, així com assessorament extern en matèria jurídica, psicològica i social a persones immigrants.
  Expediente .- E 02201 2012 005000 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta Govern Local de 9 de maig de 2014, en relació amb l'ítem de març de 2017 del gasto plurianual del contracte d'activitats físiques per a persones majors.
  Expediente .- E 02201 2013 003291 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de l'import de la primera pròrroga del conveni firmat amb el Banc Solidari d'Aliments per a dispensació d'aliments a les borses de pobresa de la ciutat.
  Expediente .- E 02201 2012 003111 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la cancel·lació de l'ús d'una targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
  Expediente .- E 02201 2013 009707 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa declarar disponible part del crèdit autoritzat i disposat per a atendre els pagaments del conveni de col·laboració per al 'Punt de Trobada Familiar' durant 2014 i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les factures dels passats mesos de gener a maig del dit conveni.
  Expediente .- E 02201 2014 001978 01 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Iniciatives Solidàries per al desenvolupament d'un programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés.
  Expediente .- E 02201 2012 004444 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de les convocatòries de cooperació al desenvolupament internacional, exclusió social i meses de solidaritat.
  Expediente .- E 02201 2014 002310 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de diferents proveïdors, en relació amb els actes organitzats en la setmana de Falles.
  Expediente .- E 02303 2014 000300 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa aprovar tècnicament la memòria valorada de l'obra 'Habilitació de la casa del Doctor Bartual' i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 02310 2014 000146 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació.
  Expediente .- E 02902 2014 000206 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 252-I, de 6 de març de 2014, per la qual s'ha reiterat la denegació de la legalització d'unes obres.
  Expediente .- E 03501 2010 000232 00 - Aprovat
 • SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació:
 • 0051.-Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
  Expediente .- E 04001 2014 000509 00 - Aprovat
 • 0052.-Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
  Expediente .- E 04001 2014 000523 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa aprovar la liquidació definitiva dels servicis prestats des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2013 per Martínez Centro de Gestión, SL.
  Expediente .- E 04901 2014 000014 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària.
  Expediente .- E 04908 2014 000005 00 - Aprovat
 • 0055(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 385/13, sobre imposició de sanció per infracció disciplinària lleu.
  Expediente .- E 00501 2013 000320 00 - Quedar assabentat
 • 0056(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2014 000154 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents:
 • 0057(E).-Expedient núm. 98/14.
  Expediente .- E 01401 2014 000098 00 - Aprovat
 • 0058(E).-Expedient núm. 108/14.
  Expediente .- E 01401 2014 000108 00 - Aprovat
 • 0059(E).-Expedient núm. 129/14.
  Expediente .- E 01401 2014 000129 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eurest Colectividades, SL.
  Expediente .- E 01902 2014 000160 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir al Club d'Atletisme València Terra i Mar una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la realització de la XXXIII Copa de SM el Rei i SM la Reina de clubs en pista coberta d'atletisme.
  Expediente .- E 01903 2014 000010 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Sanitat en matèria d'atenció i prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2014 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E 02501 2014 000002 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés efectuat pel concepte de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals per a la inserció 'Ocupació autònoma' i 'Per compte d'altri'.
  Expediente .- E 02902 2014 000075 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar preus contradictoris en el projecte denominat 'Obertura i condicionament del carrer de Francisco Falcons i adjacents'.
  Expediente .- E 03301 2012 000069 00 - Aprovat
 • 0065(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Grupo Diario Editorial, SL, per la inserció d'una pàgina de publicitat.
  Expediente .- E 04103 2014 000005 00 - Aprovat
 • 0066(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local d'11 d'abril de 2014, pel qual es va aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el període de pagament en voluntària dels tributs posats al cobrament el primer semestre de 2014.
  Expediente .- E 04103 2014 000051 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL.- Proposa concedir a Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, l'ajornament i fraccionament de pagament en període voluntari de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2014.
  Expediente .- E H4930 2014 509646 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa estimar les al·legacions presentades per l'Associació Espanyola d'Empreses de Parcs i Jardins, ASEJA, alçar la suspensió i desistir del procediment per a contractar la prestació de servicis de manteniment d'espais enjardinats i arbratge urbà, i iniciar actuacions per a introduir en els plecs les correccions pertinents.
  Expediente .- E 04101 2013 000135 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa revocar, durant el mes d'agost de 2014, les delegacions efectuades per la Junta de Govern Local en qualssevol dels seus membres i delegar les seues facultats resolutòries en els alcaldes en funcions durant eixe mes.
  Expediente .- E 00400 2014 000003 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI