Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
21-07-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 21 DE JULIO DE 2017

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 de juliol de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PO núm. 65/16, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de caducitat de llicència d'activitat per a pub.
  Expediente .- E-00501-2017-000232-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 235/15, sobre impagament en període voluntari de la quota 'O' del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució 'Palleter'.
  Expediente .- E-00501-2017-000234-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 171/17, interposat contra la desestimació de la reclamació de devolució d'ingressos indeguts en relació a una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2017-000231-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que estima el Recurs PO núm. 257/10 i anul·la les llicències d'obres, activitat i funcionament concedides per a un restaurant.
  Expediente .- E-00501-2010-000331-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PA núm. 108/17, interposat contra la imposició de penalitats per infraccions de caràcter greu en el contracte per a la gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2017-000219-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2017.
  Expediente .- E-04302-2017-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de juny de 2017.
  Expediente .- E-04302-2017-000012-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Sentència núm. 127/17 del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8.
  Expediente .- E-01101-2015-001243-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar les hores extraordinàries de les Falles 2016 a determinat personal de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-001252-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar les hores extraordinàries de les Eleccions Generals de juny de 2016 a determinat personal de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-001253-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar els servicis extraordinaris per assistència a juís ordinaris i ràpids a determinat personal de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2017-000847-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 7317, en el Servici d'Educació, en lloc de treball de personal tècnic mitjà (secretaria) (JP1).
  Expediente .- E-01101-2017-000304-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de cap de negociat administratiu, referència núm. 4035, en el Servici de Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme.
  Expediente .- E-01101-2017-000984-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques que regiran el concurs de mèrits per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), amb categoria d'enginyer/a tècnic/a agrícola, en el Servici de Pobles de València.
  Expediente .- E-01101-2017-001169-00 - Aprovat
 • 0016.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de reurbanització del carrer del Pare Barranco, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000158-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material detectat en el plec de clàusules administratives particulars que regixen la contractació de la prestació del servici d'assistència i col·laboració a la inspecció tributària de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-04101-2016-000197-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
  Expediente .- E-05302-2017-000316-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa agrupar les parcel·les que conformen la parcel·la qualificada com a servici públic esportiu posada a disposició del Consell Valencià de l'Esport per a la construcció del Centre Esportiu de Malilla.
  Expediente .- E-05307-2010-000014-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada pels beneficiaris de les ajudes municipals a projectes d'innovació social 2015.
  Expediente .- E-00202-2015-000429-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures corresponents a la redacció del 'Projecte de voreres de protecció en contigüitats no urbanitzades fatxades Sud i Este. Nau 3 Auditori'.
  Expediente .- E-00202-2017-000026-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la renúncia al conveni de col·laboració amb la Delegació Espanyola de la Fundació Europea per a la Societat de la Informació per a fomentar el coneixement de les noves vies d'accés a l'Administració i l'extensió de l'accés a la Societat de la Informació i noves vies del coneixement.
  Expediente .- E-00801-2013-000050-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de prestació dels servicis informàtics de redisseny i actualització del portal web oficial de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00801-2016-000097-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la donació de teles per a la confecció de cortines per al Saló de Cristalls de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01201-2017-000308-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar la factura corresponent a la certificació del servici de neteja de les dependències municipals del proppassat mes de juny.
  Expediente .- E-01201-2017-000433-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar les factures corresponents a servicis postals del proppassat mes de juny.
  Expediente .- E-01201-2017-000444-00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 249/16 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2015-000335-00 - Aprovat
 • 0028.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'un vehicle tipus furgó de salvament aquàtic.
  Expediente .- E-01501-2017-000303-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la composició del jurat que ha d'intervindre en la concessió de la XVII edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2017-000284-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
  Expediente .- E-01904-2017-000471-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar els criteris i normes de cessió d'ús per a la ciutadania dels Espais d'Iniciativa Cultural de les Biblioteques Municipals de Vàlencia (EICs).
  Expediente .- E-01905-2017-000124-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Dóna compte de les adaptacions estatutàries de la Fundació Turisme València.
  Expediente .- E-01909-2017-000009-00 - Quedar assabentat
 • 0033.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Turisme València de la Comunitat Valenciana respecte a l'aportació econòmica municipal concedida per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-01909-2017-000024-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació econòmica a favor de la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats per a l'any 2017.
  Expediente .- E-02000-2017-000071-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de 'Projecte bàsic per a la rehabilitació i ampliació de l'edifici denominat l'Escorxador per a Arxiu Històric'.
  Expediente .- E-02001-2016-001163-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a l'exposició 'Distopía'.
  Expediente .- E-02001-2017-000619-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la quinta revisió de la tarifa per servicis complementaris del contracte per a la gestió del servici públic municipal de l'escola infantil General Urrutia.
  Expediente .- E-02101-2014-001241-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Payasospital del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per l'Associació Valenciana d'Espina Bífida (AVEB) i la Fundació Itaka Escolapios dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Associació de Futbolistes del València, CF, per al desenvolupament del programa 'Futbol als poblats marítims'.
  Expediente .- E-02201-2016-000420-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del tercer trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
  Expediente .- E-02201-2017-000112-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la formalització d'un conveni de col·laboració amb l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF) per a donar suport a les activitats de l'esmentada associació, especialment el seu programa d'acolliment en famílies educadores, extenses i afins. Any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000182-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents al contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
  Expediente .- E-02201-2017-000258-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2017-000259-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2017-000290-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València (lots 1, 2 i 3).
  Expediente .- E-02224-2017-000291-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de visites culturals per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2017-000292-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de festes i commemoracions per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2017-000293-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de visites culturals per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2017-000306-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de festes i commemoracions per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2017-000307-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa denegar la reformulació sol·licitada per l'Associació Casa del Valle (ACOLVALLE) del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per l'Assemblea de Cooperació per la Pau del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de Fundació de la Justícia per al desenvolupament de distintes activitats relacionades amb la realització del VIII Festival Internacional de Cine i Drets Humans.
  Expediente .- E-02227-2017-000011-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Integra 2 Món.
  Expediente .- E-02301-2016-000334-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar el projecte de Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient.
  Expediente .- E-02610-2017-000104-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Adequació estacions remotes, renovació comunicacions i altres actuacions en el sistema de telecomandament i control. Exercici 2016' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-02701-2016-000241-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en matèria de comerç i artesania.
  Expediente .- E-02901-2016-001505-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament del deute a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal després de la subhasta d'una parada.
  Expediente .- E-02901-2017-000623-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament del deute a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal després de la subhasta de diverses parades.
  Expediente .- E-02901-2017-000624-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'indemnització en un 25 % per via de fet en l'expropiació d'una reserva d'aprofitament de la plaça de Benimarfull.
  Expediente .- E-03103-2014-000044-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-4970, de 2 de desembre de 2016, confirmatòria de la denegació de llicència d'obres per a rehabilitació integral d'un edifici.
  Expediente .- E-03502-2009-000142-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de tres factures emeses per diversos conceptes.
  Expediente .- E-04001-2017-000536-00 - Aprovat
 • 0064.-PRECS I PREGUNTES
 • 0065(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Internacional Teléfono de la Esperanza.
  Expediente .- E-00201-2016-000028-00 - Aprovat
 • 0066(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià (Avetid).
  Expediente .- E-00201-2017-000015-00 - Aprovat
 • 0067(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 1 en el PO núm. 698/14, que estima la demanda interposada per l'Ajuntament de València i declara l'existència d'una servitud relativa a la col·locació del tradicional tendal a la plaça de la Mare de Déu.
  Expediente .- E-00501-2017-000236-00 - Quedar assabentat
 • 0068(E).-COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar les instruccions per a l'aplicació del factor 1 d'avaluació de l'exercici dels servicis i unitats administratives de l'Ajuntament de València i del document denominat 'Compromisos d'objectius col·lectius (Document COC)'.
  Expediente .- E-00207-2017-000007-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000103-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000104-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una addenda de modificació al conveni de col·laboració amb la Residència Religiosa Esclaves de Maria Immaculada.
  Expediente .- E-02227-2017-000014-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02401-2017-001619-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als drets d'ús de la marca 'Q Qualitat Turística' a les platges de la Malva-rosa, el Cabanyal, Pinedo i el Saler.
  Expediente .- E-02410-2017-000060-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre la sol·licitud de suspensió de l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de març de 2017, d'aprovació dels criteris per a autoritzar l'activitat de venda no sedentària al passeig Marítim de la Malva-rosa durant la temporada estival 2017.
  Expediente .- E-02901-2016-001821-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'execució d'obres d'infraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar, connexió amb Guillem de Castro'.
  Expediente .- E-03202-2009-000005-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar un gasto necessari per a realitzar obres de reparació puntual del paviment de diversos carrers de la ciutat.
  Expediente .- E-03401-2017-000289-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
  Expediente .- E-04001-2017-000655-00 - Aprovat
 • 0078(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'obres de reurbanització del carrer de Sant Vicent Màrtir (tram comprés entre el carrer del Periodista Azzati i la plaça de Sant Agustí) i carrers del Periodista Azzati i de Padilla.
  Expediente .- E-04101-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar les instruccions que s'han de seguir pels diferents servicis administratius amb vista al càlcul del cost efectiu dels servicis prestats per l'Ajuntament de València en l'exercici 2016.
  Expediente .- E-04301-2017-000162-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Comptabilitat.
  Expediente .- E-05501-2017-000030-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a una petició de compensació econòmica per hores extraordinàries.
  Expediente .- E-01101-2016-000501-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa incardinar i transformar el lloc de treball referència núm. 1670, en lloc de personal tècnic auxiliar servicis socials (JP1), en el COM Isabel de Villena.
  Expediente .- E-01101-2017-000515-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions del lloc de treball referència núm. 6867.
  Expediente .- E-01101-2017-000800-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 3595, en l'Oficina de Coordinació Tècnica OAMUP-Vivendes Inserció Social i Laboral.
  Expediente .- E-01101-2017-001016-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de servici (TD), referència núm. 7395, en el Servici de Vivenda.
  Expediente .- E-01101-2017-001054-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies vacants d'abril a desembre de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-001099-00 - Aprovat
 • 0087(E).-MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana. Proposa requerir al Servici de Planejament perquè inicie els tràmits oportuns per a tramitar la modificació del PEPEBIC 8.
  Expediente .- E-C1509-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0088(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Espai Públic. Proposa limitar les autoritzacions de terrasses d'hoteleria en determinades vies públiques de la ciutat de València.
  Expediente .- E-C1514-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0089(E).-MOCIÓ del regidor delegat de Cultura Festiva. Proposa sol·licitar a la Direcció General de Patrimoni que la Batalla de Flors siga declarada Bé d'Interés Cultural Immaterial.
  Expediente .- E-01904-2017-000535-00 - Aprovat
 • 0090(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre destinació del superàvit.
  Expediente .- E-C1512-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0091(E).-ALCALDIA. Proposa ratificar les rectificacions puntuals (no essencials) al protocol de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2017.
  Expediente .- E-00400-2017-000015-00 - Aprovat
 • 0092(E).-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Bombers.
  Expediente .- E-01501-2017-000279-00 - Aprovat
 • 0093(E).-MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència sobre delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local durant el mes d'agost de 2017 i la resta d'extrems.
  Aprovat
 • 0094(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa no realitzar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'1 de setembre de 2017.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI