12/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
25-11-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i ordinària que van tindre lloc els dies 17 i 18 de novembre de 2016, respectivament.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa substitucions de personal en el pla d'ocupació 'València Activa Treball II 2016'.
  Expediente .- E-01101-2016-001490-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm CF-1935, que aprova la llista definitiva en la convocatòria per a constituir una borsa de treball de tècnics/es de participació ciutadana i transparència.
  Expediente .- E-01101-2016-001786-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic de gestió de patrimoni històric i cultura per al Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2016-001060-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tretze tècnics/ques mitjans/es de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2016-001679-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament d'una tècnic auxiliar de servicis socials per al Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2016-001773-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un oficial de servicis per al Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2016-001775-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un técnic auxiliar de delinieació per al Servici de Servicis Centrals Tècnics..
  Expediente .- E-01101-2016-001840-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2016-001832-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc d'inspecció coordinació (DE-N1-F1), referència núm. 6910, en el Servici de Cultura Festiva.
  Expediente .- E-01101-2016-001557-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de servici en el Servici d'Activitats.
  Expediente .- E-01101-2016-001794-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 5928, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
  Expediente .- E-01101-2016-001547-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 1348 en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
  Expediente .- E-01101-2016-001554-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic superior AG, ref. 7544, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
  Expediente .- E-01101-2016-001824-00 - Aprovat
 • 0015.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de gestió i execució de tallers i cursos en els centres municipals d'activitats per a persones majors, classificar les proposicions i requerir a l'oferta econòmicament més avantatjosa previ a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000169-00 - Aprovat
 • 0016.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de lloguer de vehicles en sistema de renting operatiu amb destí a la Policia Local, classificar les proposicions i requerir a l'oferta econòmicament més avantatjosa previ a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000086-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar la concessió demanial per a l'explotació del bar-cafeteria del Teatre El Musical.
  Expediente .- E-04101-2016-000162-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Jesús Morante Borràs amb destinació a alcaldia de poble.
  Expediente .- E-05302-2016-000471-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del local situat al carrer de Barcelona amb destinació a alcaldía de poble.
  Expediente .- E-05302-2016-000473-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Vicent Canet amb destinació a biblioteca.
  Expediente .- E-05302-2016-000474-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de locals adscrits al Servici d'Educació i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-05302-2016-000529-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar el gasto anual de l'arrendament d'uns locals situats al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
  Expediente .- E-05302-2016-000531-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONIO. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer de la Glòria.
  Expediente .- E-05305-2011-000054-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la petició de reversió d'una parcel·la situada a la partida de Malilla per extinció del dret en haver-se declarat la seua caducitat.
  Expediente .- E-05305-2016-000010-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa desestimar la petició d'abonament d'una subvenció sol·licitada per Encom Games, SL.
  Expediente .- E-00202-2016-000044-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, per mitjà del procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, a HP Printing and Computing Solutions, SLU, el subministrament d'equipament hardware divers.
  Expediente .- E-00801-2016-000184-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud d'adhesió al conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) i la Generalitat Valenciana per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica.
  Expediente .- E-00801-2016-000194-00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques), l'objecte del qual és la formació de personal en el terreny de l'anàlisi estadístic de la informació d'interés municipal.
  Expediente .- E-00810-2016-000088-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte de prestació del servici de manteniment i conservació dels edificis municipals.
  Expediente .- E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa alliberar part de la reserva de crèdit destinat al contracte de subministrament d'electricitat.
  Expediente .- E-01201-2013-000234-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar l'acord marc per al subministrament d'energia elèctrica en baixa i alta tensió de l'Ajuntament, de la Fundació Esportiva Municipal i de la Universitat Popular.
  Expediente .- E-01201-2013-000234-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar el contracte d'assegurances de responsabilitat civil/patrimonial, danys i responsabilitat civil i d'accidents per actes festius organitzats per l'Ajuntament.
  Expediente .- E-01201-2014-000001-00 - Aprovat
 • 0033.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 34/16 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2013-000447-00 - Aprovat
 • 0034.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00103 2014 702.
  Expediente .- E-01305-2014-000094-00 - Aprovat
 • 0035.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 42728.
  Expediente .- E-01305-2014-000189-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea, destinada al Projecte 'Forensor', i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-01401-2016-004795-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banco de Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles i quota de finançament de prima d'assegurança del proppassat mes d'octubre.
  Expediente .- E-01401-2016-007390-00 - Aprovat
 • 0038.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa deixar sense efecte la proposta de gasto núm. 2016/3472, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 23 de setembre de 2016.
  Expediente .- E-01501-2016-000271-00 - Aprovat
 • 0039.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al pagament per la prestació dels servicis musicals d'un tenor amb motiu del concert oferit per la Banda Municipal, així com de diversos servicis a desenvolupar en distints espais museístics i monuments de la ciutat.
  Expediente .- E-01601-2016-000029-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la prestació del servici de redacció del pla d'emergència per a la patinada del dia 18 de setembre de 2016 en la Setmana de la Mobilitat.
  Expediente .- E-01801-2016-004303-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Ambulancias Aimos, SL, corresponent a la prestació de servicis sanitaris (ambulàncies) per a la patinada del dia 18 de setembre de 2016 en la Setmana de la Mobilitat.
  Expediente .- E-01801-2016-004304-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació Amigó.
  Expediente .- E-01902-2016-000217-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE Juventud.
  Expediente .- E-01902-2016-000218-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir a la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de l'esdeveniment esportiu 'València Triatló 2016'.
  Expediente .- E-01903-2016-000196-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la factura del proppassat mes d'octubre del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2016-000365-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la cancel·lació de la hipoteca per amortització del préstec per a adquisició de local destinat a casal faller, sol·licitada per l'Associació Cultural Falla Dr. Serrano-Carlos Cervera-Clero.
  Expediente .- E-01904-2016-000587-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2016-000246-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el preu de venda al públic de diverses publicacions.
  Expediente .- E-02000-2016-000130-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL, corresponent a factures del proppassat mes de setembre emeses en concepte de seguretat en museus.
  Expediente .- E-02001-2016-001161-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar beneficiaris de la Xarxa Llibres 2016-2017.
  Expediente .- E-02101-2016-000397-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2016 a favor de diverses entitats.
  Expediente .- E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació de Futbolistes del València per a l'execució del projecte 'Escol·la de futbol als poblats Marítims'.
  Expediente .- E-02201-2016-000420-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvenció en el marc de la convocatòria de sensibilització social a favor de la Creu Roja. Any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000429-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració entre la Universitat de València-Estudi General i l'Ajuntament de València per a la investigació social local.
  Expediente .- E-02201-2016-000448-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes d'octubre del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
  Expediente .- E-02201-2016-000490-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-003291-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Povinet, SCV, corresponent a la factura del proppassat mes d'octubre del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2016-000208-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases de la convocatòria 2016 del Concurs de Fotografia de la Junta Municipal de Patraix i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02301-2016-000369-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el text del 'Protocol General de Col·laboració entre l'Àrea de Govern de Participació Ciutadana, Transparència, i Govern Obert de l'Ajuntament de Madrid i l'Àrea de Participació Ciutadana i Acció Veïnal de l'Ajuntament de València', per a la col·laboració en la posada en marxa del model de participació ciutadana en el municipi de València.
  Expediente .- E-02301-2016-000396-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el conveni amb la Fundació de l'Il·lustre Col·legi de Metges de la província de València.
  Expediente .- E-02401-2016-002277-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació del tercer pagament a favor de les persones beneficiàries del programa 'La meua primera experiència laboral' 2016.
  Expediente .- E-02902-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i l'empresa Grupo Eulen per a la intermediació i inserció laboral.
  Expediente .- E-02902-2016-000806-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'abonar l'IVA referit a l'expropiació de tres reserves d'aprofitament.
  Expediente .- E-03103-2013-000022-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer d'Algar de Palancia.
  Expediente .- E-03103-2014-000007-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marxalenes.
  Expediente .- E-03103-2014-000032-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA, corresponent al tercer trimestre de l'any 2016.
  Expediente .- E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor d'Arquitectura i Urbanisme Singularq, SLP, i de Vareser 96, SL.
  Expediente .- E-03501-2016-001008-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gecival, SL, per la prestació del servici de treballs de coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres de construcció d'un depòsit estanc per a aigües residuals en el Centre de Visitants del Racó de l'Olla.
  Expediente .- E-03602-2015-000188-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres de 'Remodelació del jardí a l'avinguda del Doctor Ruiz i Comes confluència amb el camí del Tremolar a la pedania de Castellar'.
  Expediente .- E-04001-2016-000754-00 - Aprovat
 • 0070.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de tres factures a favor de diverses empreses.
  Expediente .- E-04103-2016-000085-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA- AE. Proposa aprovar la modificació dels preus públics pels servicis dels centres gerontològics comunitaris municipals per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0071.-PRECS I PREGUNTES
 • 0072(E).-ALCALDIA. Proposa aprovar l'ampliació del nombre de suplents en les meses de contractació.
  Expediente .- E-00601-2015-000047-00 - Aprovat
 • 0073(E).-COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar la Carta de Servicis del Servici de Cementeris.
  Expediente .- E-00207-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat pública empresarial Xarxa.es per al desenvolupament del programa de ciutats intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya.
  Expediente .- E-00801-2016-000168-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al subministrament de combustible i al servici de telefonia.
  Expediente .- E-01201-2016-000670-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000235-00 - Aprovat
 • 0077(E).-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València, exercici 2016, dirigit a fomentar la labor cultural i musical que realitzen.
  Expediente .- E-01601-2016-000013-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una ajuda econòmica per al finançament parcial dels gastos del Conservatori Municipal José Iturbi.
  Expediente .- E-02101-2016-000473-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de una subvenció a favor de Moviment per la Pau-MPDL.
  Expediente .- E-02227-2016-000101-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Verde sobre Negro, CB, corresponent a la confecció d'una lona al·lusiva al Dia Internacional de les Persones Majors.
  Expediente .- E-02224-2016-000162-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Píndaro Sports, SL, en concepte de subministrament de material per a la realització del Dia Internacional de les Persones Majors.
  Expediente .- E-02224-2016-000176-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Viajes Transvía Tours, SL, per el servici de visites culturals per a persones majors de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02224-2016-000212-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'informe ambiental, territorial i estratègic de la revisió de l'ordenació a l'àmbit del nucli històric de Patraix.
  Expediente .- E-03001-2015-000191-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa ampliar els terminis de tancament del Pressupost 2016 per a obres en les voreres del carrer de Salvador Perles i d'urbanització al carrer de la República de Romania.
  Expediente .- E-03301-2016-000205-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament en pràctiques d'oficials de bombers/es.
  Expediente .- E-01101-2014-001321-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació de les bases d'intendent/a principal i inspector/a de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-000296-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat flauta.
  Expediente .- E-01101-2016-001905-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliars de patrimoni històric i cultura per al Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2016-001611-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'una coordinadora artística per al Teatre El Musical.
  Expediente .- E-01101-2016-001136-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament d'un comissionat especial de l'Ajuntament per a la 'Capital Mundial de l'Alimentació per a l'any 2017'.
  Expediente .- E-01101-2016-001901-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació de crèdits per transferència interna del capítol I.
  Expediente .- E-01101-2016-001725-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa disposar i autoritzar el gasto del Concurs de Fotografia de la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2016-000157-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a l'Associació Cultural Jarit de València.
  Expediente .- E-01904-2016-000352-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a Falla Villanueva de Castellón-Horticultor Galán.
  Expediente .- E-01904-2016-000422-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a Falla Conchita Piquer-Monestir de Poblet.
  Expediente .- E-01904-2016-000423-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a la Falla Puebla de Valverde-II República.
  Expediente .- E-01904-2015-000541-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01904-2015-000543-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a Falla Pare Viñas-Agustín Lara.
  Expediente .- E-01904-2015-000561-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a Falla l'Alguer-Enginyer Rafael Janini.
  Expediente .- E-01904-2015-000563-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a la Falla Gran Via Ramón y Cajal-Pintor Benedito (plaça d'Espanya).
  Expediente .- E-01904-2015-000633-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a Falla Ferros-Joan Baptista Perales.
  Expediente .- E-01904-2015-000637-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
  Expediente .- E-04001-2016-001127-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar la denúncia formulada per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües per la qual manifesta la seua voluntat de no prorrogar el conveni d'1 de gener de 1997.
  Expediente .- E-02701-1996-000846-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació de personal administratiu.
  Expediente .- E-01101-2016-001726-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional d'auxiliars administratius/es per millora d'ocupació.
  Expediente .- E-01101-2016-001867-00 - Aprovat
 • 0106(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la realització de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 2 de desembre al día 1 de desembre de 2016.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI