17/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
27-04-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE ABRIL DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 d'abril de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consultes i sotmetre a informació pública la modificació puntual del pla especial d'infraestructures, reserva de sòl i ordenació d'usos 'Benimàmet-Fira València-Jardí de les Coves Carolines'.
  Expediente .- E-03001-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 317/11, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2011-000277-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 425/15, interposat contra desestimació de la sol·licitud d'indemnització relativa a l'expropiació d'unes parcel·les.
  Expediente .- E-00501-2018-000151-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 716/17, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2018-000140-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 2/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatori d'una sol·licitud relativa al dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000145-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 4/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000144-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 12/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000143-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 441/17, sobre designació dels membres del tribunal de selecció de la convocatòria per a cubrir huit places d'intendent/a principal de la Policia Local.
  Expediente .- E-00501-2018-000142-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PO núm. 87/18, interposat contra consignació de l'import a què ascendeix el preu just per expropiació d'una parcel·la.
  Expediente .- E-00501-2018-000149-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 17, dictat en el Procediment núm. 138/17, que aprova l'avinença aconseguida per les parts amb l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00501-2018-000146-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aplicació del concepte d'atenció al públic en el Servici de Gestió Tributària Integral.
  Expediente .- E-01101-2018-000065-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 13 d'abril de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-000897-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del capítol I al capítol II.
  Expediente .- E-01101-2018-000965-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat, referència núm. 537, en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
  Expediente .- E-01101-2018-000132-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat, referència núm. 6551, en el Servici de Vivenda.
  Expediente .- E-01101-2018-000137-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat, referència núm. 7509, en el Servici de Vivenda i la transformació en lloc d'auxiliar administratiu/iva.
  Expediente .- E-01101-2018-000138-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació de dos enginyers técnics d'obres publiques.
  Expediente .- E-01101-2018-001023-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció (TD), referència núm. 9008, en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- E-01101-2018-001064-00 - Aprovat
 • 0020.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de 'Tancament de la pista amb sostre del poliesportiu de Natzaret'.
  Expediente .- E-04101-2016-000074-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
  Expediente .- E-05302-2018-000113-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Inserció Socio-Laboral un immoble municipal situat als carrers dels Pescadors-del Bloc dels Portuaris.
  Expediente .- E-05304-2018-000051-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'arrendament d'un local situat a la senda del Secanet per a ubicar la Junta Municipal Pobles de l'Oest.
  Expediente .- E-05307-2018-000020-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d'Eugènia Viñes.
  Expediente .- E-05307-2018-000036-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una factura emesa en concepte de servicis de veu i dades de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01201-2018-000232-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de material d'oficina.
  Expediente .- E-01201-2018-000272-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'impressores OKI i HP i d'equips multifunció.
  Expediente .- E-01201-2018-000283-00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 49225.
  Expediente .- E-01305-2015-000187-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures relatives al subministrament de vehicles en el sistema de renting per a la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2018-001728-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa abonar la quota de 2018 per a l'adhesió a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta.
  Expediente .- E-01801-2015-001800-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al contracte de servicis de coordinador de seguretat i salut per a les obres d'instal·lació de semàfors a l'avinguda de les Gavines.
  Expediente .- E-01801-2017-002552-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2018-001189-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer una obligació de pagament de diverses factures corresponents a la prestació de servicis de publicitat.
  Expediente .- E-01903-2018-000075-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa ampliar el termini de justificació de les subvencions concedides a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Festes Falleres de 2018.
  Expediente .- E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa ampliar el termini de justificació de les subvencions concedides a les comissions falleres per a la contractació d'agrupacions musicals amb motiu de les Falles 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-000118-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la Beca Velázquez 2017.
  Expediente .- E-02001-2017-000315-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de gastos de desplaçament i allotjament.
  Expediente .- E-02001-2018-000110-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions nominatives a favor de les associacions de mares i pares de l'alumnat dels centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2018-000061-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la resolució dels contractes d'arrendament dels locals situats als carrers del Gravador Manuel Peleguer, de Josep d'Orga i de l'Explorador Andrés.
  Expediente .- E-02201-2018-000074-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar durant el curs 2018/2019.
  Expediente .- E-02201-2018-000079-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
  Expediente .- E-02224-2018-000190-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
  Expediente .- E-02224-2018-000192-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les sol·licituds d'ampliació del termini d'execució de dos projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les sol·licituds de reformulació econòmica de dos projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Espanya amb Acnur per al desenvolupament del projecte d'ajuda humanitària 'Assistència bàsica per a la població refugiada siriana a Jordània 2017'.
  Expediente .- E-02250-2017-000007-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'esplai de Rocafort.
  Expediente .- E-02250-2017-000198-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'esplai de Rocafort.
  Expediente .- E-02250-2017-000200-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per al desenvolupament de les beques 'València Coopera'.
  Expediente .- E-02250-2018-000009-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de drets d'autor de la música utilitzada en els vídeos de la web 'València Capital Sostenible'.
  Expediente .- E-02310-2018-000084-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa sol·licitar una ajuda econòmica a la Diputació de València per a la realització d'activitats culturals.
  Expediente .- E-02310-2018-000116-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Adequació estacions remotes, renovació comunicacions i altres actuacions en el sistema de telecomandament i control. Exercici 2016'.
  Expediente .- E-02701-2016-000241-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000081-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprobar l'adjudicació dels Premis València Emprén, XI edició.
  Expediente .- E-02902-2017-000090-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
  Expediente .- E-02902-2017-000984-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la 14a modificació pressupostària per generació de crèdits i la modificació del projecte de gasto 'Pròrroga 8 AEDL 2017-2018'.
  Expediente .- E-02902-2017-000894-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la concessió de distincions a projectes participants en l'itinerari per a la creació i consolidació d'empreses.
  Expediente .- E-02902-2017-001370-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat del pla especial del Cabanyal-Canyamelar i el seu entorn urbà (PEC).
  Expediente .- E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació puntual de l'illa de cases 1 del PRIM 'Camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre'.
  Expediente .- E-03001-2018-000045-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres de renovació d'infraestructures del carrer del Doctor Buen.
  Expediente .- E-03301-2017-000162-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents al contracte per a l'execució del servici de redacció de projecte, assistència tècnica i coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres 'Reurbanització del carrer de la Murta, 1a fase'.
  Expediente .- E-03301-2017-000209-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm. 4 de les obres 'Reurbanització del carrer de la Murta, 1a fase'.
  Expediente .- E-03301-2017-000257-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les certificacions núm. 5 i 6 de les obres 'Reurbanització del carrer de la Murta, 1a fase'.
  Expediente .- E-03301-2017-000257-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació única i final de les obres 'Reurbanització d'infraestructures al carrer de Xavier Casp'.
  Expediente .- E-03301-2017-000263-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar, reconéixer l'obligació i abonar una certificació de les obres de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la ciutat.
  Expediente .- O-03401-2016-000053-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprobar el projecte d'obres per a la creació d'una zona d'esplai de gossos al parc situat entre els carrers d'Ador i de la Figuereta (Castellar-l'Oliverar).
  Expediente .- E-04001-2018-000244-00 - Aprovat
 • 0068.-MOCIÓ de la tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural. Proposa denominar la biblioteca de Castellar-l'Oliverar 'Biblioteca Matilde Ramos'.
  Expediente .- E-01905-2018-000193-00 - Aprovat
 • 0069.-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre destinació del superàvit.
  Expediente .- E-C1512-2018-000006-00 - Aprovat
 • 0069.-PRECS I PREGUNTES
 • 0070(E).-OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar la segona aportació econòmica corresponent al conveni de col·laboració amb l'entitat pública empresarial Red.es per al desenvolupament del programa de ciutats intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya.
  Expediente .- E-00801-2016-000168-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el projecte del 'Reglament del Consell Municipal de Turisme de l'Ajuntament de València'.
  Expediente .- E-01909-2017-000055-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de la guanyadora del Premi Senyera d'Arts Visuals 2017.
  Expediente .- E-02001-2017-000321-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda.
  Expediente .- E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2018.
  Expediente .- E-02201-2015-000358-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2018-000237-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte l'adscripció a la Delegació de Joventut del casal d'esplai de Rocafort i adscriure'l a la Delegació de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
  Expediente .- E-05304-2018-000044-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'acta de lliurament a favor de l'Ajuntament de l'Edifici Docks i posar a la disposició del Consorci València 2007 el citat edifici.
  Expediente .- E-05305-2018-000020-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Patrimoni Històric i Cultural.
  Expediente .- E-01101-2018-001028-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament provisional per millora d'ocupació i aprovar el reingrés a la plaça reservada.
  Expediente .- E-01101-2018-001142-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adopció de mesura cautelar en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2017-001593-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament provisional de quinze TAG per millora d'ocupació.
  Expediente .- E-01101-2018-000972-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG en el Servici d'Inspecció, Tributs i Rendes.
  Expediente .- E-01101-2018-001047-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG en el Servici de Contractació.
  Expediente .- E-01101-2018-001048-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG en el Servici de Contractació.
  Expediente .- E-01101-2018-001049-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG en el Servici de Patrimoni.
  Expediente .- E-01101-2018-001052-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
  Expediente .- E-01101-2018-001073-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva secretaria delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 3562, en la Vicesecretaria general.
  Expediente .- E-01101-2018-001163-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de Coordinació Tècnica Mitjana (TD), referència núm. 3757, en la Secció d'Inclusió Social i Convivència del Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  Expediente .- E-01101-2018-001312-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de personal subaltern delegació, grup polític o habilitat, referència núm. 3562, en no inclosos en unitats orgàniques, Grup Municipal Popular.
  Expediente .- E-01101-2018-000884-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la continuïtat del contracte per a l'alienació del paper i cartó obtinguts mitjançant arreplegada selectiva a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02801-2012-000827-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar els models de plecs de clàusules administratives particulars.
  Expediente .- E-04101-2018-000026-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de gener.
  Expediente .- E-04909-2018-000177-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de febrer.
  Expediente .- E-04909-2018-000178-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2018-000128-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria 2018 del Concurs d'Art Floral que s'ha de realitzar a la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2018-000139-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció d'un carril bici a l'avinguda del Mestre Rodrigo.
  Expediente .- E-01801-2017-004236-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció d'un carril bici a l'avinguda de la Constitució.
  Expediente .- E-01801-2017-004239-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici dels carrers de Manuel Candela-de Tomàs Montañana.
  Expediente .- E-01801-2017-004240-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici dels carrers de Vicent Sancho Tello-de Jeroni de Montsoriu.
  Expediente .- E-01801-2017-004241-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici de l'avinguda del Regne de València.
  Expediente .- E-01801-2017-004242-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici marginal esquerra, tram Pont de les Arts-Pont de Fusta.
  Expediente .- E-01801-2017-004243-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a l'adquisició d'un autobús elèctric per a l'EMT.
  Expediente .- E-01801-2017-004289-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a l'adquisició de dos autobusos articulats híbrids.
  Expediente .- E-01801-2017-004290-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional del lloc de cap secció (TD), referència núm. 8912, en el Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges, Secció Tècnica Platges.
  Expediente .- E-01101-2018-001145-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies vacants de gener a març de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-001134-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes de març.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
(Informació publicada: 04/27/2018 01:48:08 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI