Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
24-05-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 3 de maig de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 920/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari sobre liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
  Expediente .- E 00501 2011 000194 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 505/11, interposat contra prohibició de practicar l'activitat de ball.
  Expediente .- E 00501 2011 000530 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 608/11, sobre execució de l'aval de garantia del contracte d'obres de rehabilitació de l'edifici Llotgeta del Mercat Central.
  Expediente .- E 00501 2011 000558 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 836/11, interposat contra sanció per infracció greu consistent en abandonament de vehicle en la via pública.
  Expediente .- E 00501 2012 000036 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa no admetre una reclamació prèvia a la via laboral.
  Expediente .- E 01101 2013 000689 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar un ingrés en concepte d'incentiu per contribuir a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.
  Expediente .- E 01101 2011 001306 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa rectificar un error de transcripció contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2013.
  Expediente .- E 01101 2010 002294 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'execució de l'Acte núm. 88/13 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7.
  Expediente .- E 01101 2010 002174 00 - Aprovat
 • 0010.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del contracte d'assistència tècnica per a l'elaboració de la segona fase del pla de mobilitat urbana sostenible de la ciutat de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000115 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Servici de manteniment i suport tècnic del software Natural Adabas.
  Expediente .- E 04101 2013 000029 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Sistema de gestió, inspecció i recaptació tributària de l'Ajuntament de València, així com la transformació del sistema informàtic de gestió d'ingressos.
  Expediente .- E 04101 2013 000031 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment negociat per a contractar les obres de construcció de dependències municipals de Bombers i Policia Local al centre històric de València.
  Expediente .- E 04101 2013 000062 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació d'Innovació i Projectes Emprenedors l'edifici conegut com 'La Farinera', situat al carrer de Joan Verdeguer.
  Expediente .- E 05304 2013 000021 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa ratificar l'acceptació de la cessió d'una parcel·la amb motiu de l'atorgament de llicència a la Generalitat Valenciana per a la construcció del Complex Administratiu 9 d'Octubre.
  Expediente .- E 05307 2008 000119 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 302/93.
  Expediente .- E 05301 1993 000302 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 303/93.
  Expediente .- E 05301 1993 000303 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra les bases del concurs de projectes aprovat per la Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2012.
  Expediente .- E 05307 2010 000080 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'addenda per a l'exercici 2013 al conveni de col·laboració firmat amb el Centre Europeu d'Empreses Innovadores València, per al foment de l'emprenedorisme.
  Expediente .- E 00202 2013 000022 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la recepció i cessió de l'obra 'Equipament turístic 2 Marina Reial Joan Carles I València PIP'.
  Expediente .- E 01201 2010 000220 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient de subministrament d'equips de busseig.
  Expediente .- E 01201 2013 000061 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2010 3879.
  Expediente .- E 01305 2010 000278 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 63528.
  Expediente .- E 01305 2011 000265 00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 64944.
  Expediente .- E 01305 2011 000271 00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 110047.
  Expediente .- E 01305 2011 000485 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 115361.
  Expediente .- E 01305 2011 000499 00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00107 2011 4926.
  Expediente .- E 01305 2011 000500 00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 4355.
  Expediente .- E 01305 2012 000032 00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 20797.
  Expediente .- E 01305 2012 000191 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 27 de març de 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1795-W.
  Expediente .- E 01306 2013 000629 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 27 de març de 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1821-W.
  Expediente .- E 01306 2013 000972 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 2096-W, de 24 de maig de 2010, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2010 000528 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Electronic Trafic, SA.
  Expediente .- E 01801 2013 002011 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar part de la segona pròrroga del contracte de gestió del trànsit i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01801 2006 005795 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Educo Servicios y Proyectos Educativos, SL, i de la Fundació Amigó.
  Expediente .- E 01902 2013 000136 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a la concessió de subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació: Federació Valenciana de Moros i Cristians, per a sufragar els gastos dels actes anuals propis de la Festa de Moros i Cristians 2013.
  Expediente .- E 01904 2013 000350 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a la concessió de subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació: Agrupació Comparses de Moros i Cristians del Marítim, per a sufragar els gastos dels actes de les Ambaixades-Desembarcament 'La Gesta del Mio Cid' 2013.
  Expediente .- E 01904 2013 000363 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la composició de la comissió qualificadora de la beca de catalogació i informatització de la Biblioteca Municipal Central, XII edició.
  Expediente .- E 01905 2013 000020 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures.
  Expediente .- E 02000 2013 000019 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Estudio Métodos de la Restauración, SL.
  Expediente .- E 02001 2012 000111 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa declarar complides les obligacions derivades de l'aval emés per Caixa Catalunya com a fiança definitiva de les obres d'eliminació barreres arquitectòniques del Museu de la Ciutat.
  Expediente .- E 02001 2008 000881 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar el conveni de col·laboració amb Creu Roja Espanyola per al finançament del seu centre de paràlisi infantil.
  Expediente .- E 02101 2013 000524 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte del servici de monitors per a l'execució del programa per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar en la ciutat de València.
  Expediente .- E 02101 2013 000661 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eulen, SA.
  Expediente .- E 02101 2013 000949 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa deixar sense efecte la suspensió de l'inici de l'execució de les obres de construcció de les escoles infantils que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Escola infantil de primer cicle a la plaça del Periodista Vicente Ros Belda'.
  Expediente .- E 02101 2011 000317 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa deixar sense efecte la suspensió de l'inici de l'execució de les obres de construcció de les escoles infantils que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Escola infantil de primer cicle al barri de Massarrojos'.
  Expediente .- E 02101 2011 000318 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Demarcació de Costes a València autorització temporal per a l'ocupació del domini públic maritimoterrestre per desplaçament de la tanca del col·legi públic Blasco Ibáñez.
  Expediente .- E 02101 1998 000280 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa accedir a la petició formulada per la interessada i reconéixer la subrogació de l'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer de Lluís Despuig.
  Expediente .- E 02201 2013 003849 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els següents projectes de gasto per a l'any 2013: 'Prestacions econòmiques per acolliment familiar'.
  Expediente .- E 02201 2013 000268 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els següents projectes de gasto per a l'any 2013: 'Mesures judicials en medi obert'.
  Expediente .- E 02201 2013 000269 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els següents projectes de gasto per a l'any 2013: 'Servici especialitzat d'atenció a la família i infància'.
  Expediente .- E 02201 2013 000513 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats que s'indiquen a continuació: Eulen, SA.
  Expediente .- E 02201 2013 004216 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats que s'indiquen a continuació: Centre d'estudis per a la integració social i formació d'immigrants (Fundació CeiMigra).
  Expediente .- E 02201 2013 004429 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa acceptar la donació realitzada per la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, per a finançar les activitats de prevenció del pla municipal de drogodependències, i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E 02501 2013 000011 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa iniciar actuacions per al reintegrament de les subvencions concedides a càrrec de l'XI Campanya municipal del pla de vivenda jove en el Centre Històric, per a l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Plaça de Vicente Iborra.
  Expediente .- E 03910 2013 000003 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa iniciar actuacions per al reintegrament de les subvencions concedides a càrrec de l'XI Campanya municipal del pla de vivenda jove en el Centre Històric, per a l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer del Pintor Gisbert.
  Expediente .- E 03910 2013 000004 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa iniciar actuacions per al reintegrament de les subvencions concedides a càrrec de l'XI Campanya municipal del pla de vivenda jove en el Centre Històric, per a l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer de la Barraca.
  Expediente .- E 03910 2013 000005 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa iniciar actuacions per al reintegrament de les subvencions concedides a càrrec de l'XI Campanya municipal del pla de vivenda jove en el Centre Històric, per a l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer del Pintor Gisbert.
  Expediente .- E 03910 2013 000006 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA al legalment aplicable al pressupost d'adjudicació del contracte per a l'execució de les obres la 'Quinta Unitat de Districte de la Policia Local', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- O 01401 2013 000126 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de l'elaboració del Pla Jove de la Ciutat de València any 2013 i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2013 000138 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Centro de Estudios Administrativos y Profesionales, SA.
  Expediente .- E 01902 2013 000147 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la liquidació del contracte d'obres del poliesportiu de les Naus Cros.
  Expediente .- E 01903 2013 000081 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 96-R, de 23 de maig de 2012, sobre import per reposició del servici d'aigua.
  Expediente .- E 02701 2011 000653 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor d'Emivasa, en concepte del major cost de l'IVA dels projectes següents: 'Instal·lació de vàlvules reguladores en la xarxa arterial d'aigua potable de València'.
  Expediente .- E 02701 2013 000174 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor d'Emivasa, en concepte del major cost de l'IVA dels projectes següents: 'Renovació d'antigues estacions de telecomandament i nova instrumentació de la xarxa de baixa pressió. Exercici 2012'.
  Expediente .- E 02701 2013 000176 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiar la planta baixa d'un immoble situat al carrer de la Blanqueria.
  Expediente .- E 03103 2013 000011 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud de la Diputació Provincial de València de ser inclosa com a interessada en la reparcel·lació forçosa del sector de sòl urbanitzable PRR-9 'Patraix'.
  Expediente .- E 03107 2013 000001 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 7525-W, de 27 de desembre de 2012, sobre petició de caducitat de llicència per a l'exercici de l'activitat de restaurant sense ambientació musical.
  Expediente .- E 03901 2012 000381 00 - Aprovat
 • 0069(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement de l'obligació a favor de Diario ABC per insercions de publicitat.
  Expediente .- E 04103 2012 000067 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir les convocatòries següents: Concurs d'imatge per a la marca 'Empresa conciliadora'.
  Expediente .- E 02902 2013 000072 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir les convocatòries següents: 6a edició del guardó 'Concilia't'.
  Expediente .- E 02902 2013 000073 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2012, sobre sol·licitud d'ajuda municipal a la consolidació empresarial.
  Expediente .- E 02902 2012 000201 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI ECONÒMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del capítol 3r de l'estat de gastos.
  Expediente .- E 05501 2013 000033 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI ECONÒMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2013.
  Expediente .- E 05501 2013 000036 00 - Aprovat
 • 0075(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar el Pla d'Ocupació i Empreniment de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 02902 2013 000094 00 - Aprovat
 • 0076(E).-MOCIÓ conjunta de la regidora delegada de Benestar Social i del vicealcalde.- Proposen acordar l'adhesió del municipi de València a la Declaració de Dublín 2013.
  Expediente .- E 0RE18 2013 000001 00 - Aprovat
 • 0077(E).-TRESORERIA MUNICIPAL.- Proposa autoritzar el tinent d'alcalde delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal per a interposar recurs de reposició i, si és el cas, reclamació economicoadministrativa davant l'Autoritat Portuària de València.
  Expediente .- E 04906 2013 000009 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI