Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-04-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria abril (Exp 8/2013)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de març de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm.8 al 14, 132-X al 296-X, 1281-W al 2100-W, 4-V al 15-V, 157-U al 265-U, 137-T al 231-T, 81-S al 157-S, 33-R al 54-R, 20-Q al 238-Q, 217-P al 406-P, 154-O al 196-O, 53-N al 82-N, 8-M y 9-M, 180-L al 361-L, 18-K al 40-K, 62-J al 102-J, 240-I al 477-I, 1771-H al 2999-H, 346-G al 573-G, 3-F al 6-F, 36-E al 70-E, 25-D al 39-D, 166-C al 343-C, 32-B al 58-B, 24-A al 55-A i 727-Ñ al 1272-Ñ, corresponents al període comprés entre l'1 de març i el 15 d'abril de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions d'1, 8, 15 i 26 de març de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions del conseller de Sanitat sobre nomenament de vocals en el Consell de Salut del Departament de València-la Fe, de l'Agència Valenciana de Salut.
  Quedar assabentat
 • 0005.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte del Decret del TSJ que declara acabat el recurs contenciós PO 169/2012, interposat per l'Associació d'antics propietaris Nou Mestalla contra aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU en la parcel·la GSP-1 de l'Av. Corts Valencianes. (23/04/2013)
  Expediente .- E 00501 2012 000532 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre de 2013. (23/04/2013)
  Expediente .- E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Dóna compte de l'informe corresponent al primer trimestre de 2013, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (23/04/2013)
  Expediente .- E 04906 2013 000007 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2013. (23/04/2013)
  Expediente .- E 04301 2013 000012 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Memòria d'Activitats del Jurat Tributari corresponent a l'any 2012. (23/04/2013)
  Expediente .- E 00408 2013 000073 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa declarar d'especial interés i utilitat municipal l'obra de reforma en el Teatre Principal de València. (23/04/2013)
  Expediente .- E H4963 2013 500076 00 - Aprovat
 • 0011.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la substitució de representants en el Consell Escolar Municipal de València. (22/04/2013)
  Expediente .- E 02101 2013 000648 00 - Aprovat
 • 0012.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, el reconeixement del Centre Arqueològic de l'Almoina, de conformitat amb el que disposa l'Orde de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana. (22/04/2013)
  Expediente .- E 02001 2012 000230 00 - Aprovat
 • 0013.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Dóna compte de la Memòria d'Activitats i de Gestió de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal, corresponent a l'any 2012. (22/04/2013)
  Expediente .- E 70002 2013 000067 00 - Quedar assabentat
 • 0014.-PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar inicialment l'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució en la via pública. (23/04/2013)
  Expediente .- E 01401 2013 000042 00 - Aprovat
 • 0015.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Socialista, Sr. Calabuig i Sra. Menguzzato, sobre el mapa sanitari de la ciutat.
  Rebutjat
 • 0016.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre funció social de la vivenda.
  Rebutjat
 • 0017.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre desnonaments.
  Rebutjat
 • 0018.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Socialista, Sr. Calabuig i Sra. Menguzzato, sobre Pla d'acció social per a dones prostituïdes.
  Expediente .- E 00606 2013 000011 00 - Aprovat
 • 0019.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pla municipal de foment de la convivència en aquells barris on es practica la prostitució a la via pública.
  Retirat
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu i el regidor del Grup Socialista, Sr. Calabuig i Sr. Broseta, sobre organització de programa d'activitats que el seu objectiu siga la promoció de la cultura científica i de innovació a València.
  Retirat
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre implementació de programari (software) lliure en l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 00606 2013 000010 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0022.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Grau, sobre reprovació de conducta inapropiada d'un empleat public-personal eventual adscrit al Grup Compromís.
  Aprovat
 • 0023.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la Comissaria de Francs i Marjals.
  Contestada
 • 0024.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, en relació a sobresous pagats per l'empresa Emarsa.
  Contestada
 • 0025.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre suposats pagaments realitzats des de l'empresa Emarsa.
  Contestada
 • 0026.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la línia T-2 Urbanització Plaça de Bruges i entorn de la Llotja.
  Contestada
 • 0027.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la construcció d'un Auditori en el Complex de Les Naus en Joan Verdeguer.
  Contestada
 • 0028.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'ús dels desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre elements religiosos al Crematori.
  Contestada
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre robatori en l'antic Parc d'Artilleria.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre accés a Natzaret pel pont de la Fórmula 1 i altres infraestructures.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació actual de la permuta dels terrenys del València CF.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre destinació de crèdits per paga extra de Nadal.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre protecció de l'Alqueria del Rei.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta susbcrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre impostos liquidats i no abonats per CACSA.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre control de la gestió del sistema públic de lloguer de bicicletes.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el transport escolar.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre raig làser.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre increment de l'IVA.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre cens d'empreses i concessionàries susceptibles d'adherir-se al sistema arbitral de consum i criteris d'adhesió.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre retirada de contenidors de roba usada i calçat.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre elaboració d'ordenança de venda no sedentària.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre accidents de bicicletes.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pla d'ús de la Marina Joan Carles I.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre servicis extraordinaris de Bombers.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Pressupost 2012 de la Fundació Esportiva Municipal.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre servicis extraordinaris de la Policia Local.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre solar del carrer del Tomasos.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre permuta del solar de Jesuïtes.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació del balneari Mar Azul.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reparació i obertura de Jubiocio.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre deute d'IBI d'entitats bancàries.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sol·licituds presentades als Centres Municipals de Serveis Socials l'any 2012.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació del poliesportiu de la Rambleta.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la 'Nova Fe' de Malilla.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la línia 5B de l' EMT.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pels Srs. Sarrià i Sánchez, del Grup Socialista, en relació amb l'impost sobre l'increment de valor dels Terrenys (Plusvàlua) en vivendes procedents de desnonaments.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre accés als centres docents per al curs 2013-2014.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions per ús del carril-bus.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre depòsits de l'Hemeroteca Municipal.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre escultures malmeses.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Fitur 2013.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Fundació InnDea y Empleo.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el molí hidràulic del carrer de Salvador Giner.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre recursos per a la creació d'ocupació a València.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la VLC Boat Show.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre els extreballadors de l'empresa Teletech.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre làmina de cristall de l'Almoina.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre circulació de motos pel carril reservat EMT-Taxi.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre cartells anunciadors de la Fira Stockcity.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre urbanització de les voreres i l'entorn del Poliesportiu de Malilla.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el velòdrom Lluís Puig i el Pavelló Font de Sant Lluís.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre festivitat del Corpus Christi.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre derrocament de castells d'arena en la platja de les Arenes (el Cabanyal-el Canyamelar).
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre abocador a pocs metres del nou hospital La Fe.
  Contestada
 • 0077.-Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI