Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
21-02-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 31 de gener de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, estimatòria parcial de la cassació núm. 1325/11 (que dimana del PO núm. 491/08), interposada contra sentència de l'Audiència Nacional relativa a l'impost sobre béns immobles (Ponència Especial de Valors del Port Comercial de València), que confirma la resolució del Tribunal Economicoadministratiu Central favorable als interessos de l'Ajuntament.
  Expediente .- E 00501 2010 000388 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 192/13, interposat contra la desestimació de sol·licitud d'abonament de gastos per deteriorament en les peces de roba amb ocasió de la prestació d'un servici.
  Expediente .- E 00501 2013 000310 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 231/13, interposat contra resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació sobre liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques.
  Expediente .- E 00501 2013 000250 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 298/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000321 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 221/13.
  Expediente .- E 00501 2013 000251 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 239/13.
  Expediente .- E 00501 2013 000273 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 26/13, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2013 000076 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 65/13, sobre abonament de quantitat de gastos d'edificis en ruïnes.
  Expediente .- E 00501 2013 000139 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 14, pel qual es declara acabat el procediment en la demanda formulada en Actes núm. 827/12, sobre Seguretat Social.
  Expediente .- E 00501 2012 000385 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 287/12, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2012 000316 00 - Aprovat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 672/12, interposat contra desestimació presumpta de sol·licitud de pagament d'interessos de demora meritats en el contracte 'Derrocament i reconstrucció de l'edifici Cevalma, antic Balneari del Mar'.
  Expediente .- E 00501 2013 000064 00 - Aprovat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria de l'apel·lació seguida contra sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 recaiguda en el PO núm. 410/08, ara revocada, que declara el dret a obtindre llicència provisional per a activitat d'exposició i venda de vehicles a l'aire lliure.
  Expediente .- E 00501 2008 000449 00 - Aprovat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs núm. 4/341/11, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just de la finca registral núm. 10978.
  Expediente .- E 00501 2011 000502 00 - Aprovat
 • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 569/12, interposat contra orde de demolició d'obres en un edifici.
  Expediente .- E 00501 2012 000439 00 - Aprovat
 • 0016.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 587/12, sobre desestimació presumpta de sol·licitud de pagament d'interessos de demora meritats en el contracte de servicis d'ajuda a domicili.
  Expediente .- E 00501 2012 000465 00 - Aprovat
 • 0017.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 22/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2013 000075 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs interposat contra la Resolució núm. 1072-P, de 4 de novembre 2013.
  Expediente .- E 01002 2013 000329 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el barem general d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió, mitjançant funcionaris de carrera de l'Ajuntament de València, de llocs de treball de la corporació.
  Expediente .- E 01101 2013 000566 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de setembre de 2013 i no accedir a la sol·licitud de resolució del contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció i posterior explotació de l'estacionament de vehicles situat en el subsòl de l'avinguda de Pius XII.
  Expediente .- E 04101 2013 000055 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 05302 2014 000045 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la situada al carrer del Palleter.
  Expediente .- E 05303 2013 000184 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració un local situat al carrer del Vinalopó.
  Expediente .- E 05304 2014 000017 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la reversió sol·licitada per Mare Nostrum de Inversiones, SL, respecte a una superfície situada entre el carrer del Doctor Álvaro López i viari de vianants en projecte.
  Expediente .- E 05305 2009 000027 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte de prestació del servici de manteniment i conservació d'edificis municipals.
  Expediente .- E 01201 2011 000175 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00105 2012 6971.
  Expediente .- E 01305 2012 000472 00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2013 79578.
  Expediente .- E 01305 2013 000274 00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2012 65906.
  Expediente .- E 01305 2012 000257 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 5464-W, de 18 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2013 004315 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 6455-W, de 9 de desembre.
  Expediente .- E 01306 2013 005548 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5887-W, d'11 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2013 005178 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5956-W, de 14 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2013 004511 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6280-W, de 2 de desembre.
  Expediente .- E 01306 2013 005466 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6507-W, d'11 de desembre.
  Expediente .- E 01306 2013 005744 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 3524-W, de 15 d'octubre de 2008, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2008 004025 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5318-W, de 10 d'octubre de 2013, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2013 004373 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització i les bases de l'activitat 'València Crea 2014' i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2014 000003 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació del Secretariat Gitano per a l'execució del programa pluriregional de lluita contra la discriminació.
  Expediente .- E 02201 2008 000411 00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Cableuropa, SAU, per a la prestació del servici d'accés a Internet a través d'una xarxa Wi-Fi en el municipi de València.
  Expediente .- E 00801 2014 000012 00 - Aprovat
 • 0040(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar la modificació de la proposta de gastos número 2013/08842, per a finançar els premis que es concedixen en el marc del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2014.
  Expediente .- E 01601 2013 000032 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació Amigó.
  Expediente .- E 01902 2014 000034 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases del XVI Concurs d'Esbossos de Falles de l'Ajuntament (Gran i Infantil) per a l'any 2015 i el gasto plurianual corresponent.
  Expediente .- E 01904 2014 000157 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la memòria i el gasto per a les activitats de les Falles de València 2014.
  Expediente .- E 01904 2014 000219 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 156-R, d'11 de juliol de 2013, relativa a una factura d'aigua.
  Expediente .- E 02701 2013 000130 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar els corresponents procediments de reintegrament d'unes quantitats percebudes en concepte de les ajudes municipals que s'indiquen a continuació: Contractació.
  Expediente .- E 02902 2014 000010 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar els corresponents procediments de reintegrament d'unes quantitats percebudes en concepte de les ajudes municipals que s'indiquen a continuació: Inserció 'Ocupació autònoma'.
  Expediente .- E 02902 2014 000013 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa prorrogar el termini d'execució de les obres d'urbanització i adequació dels Horts Urbans núms. 3, 4, 5, 6 i 7 i aprovar preus contradictoris.
  Expediente .- E 03301 2012 000070 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la segona modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2014.
  Expediente .- E 05501 2014 000008 00 - Aprovat
 • 0049(E).-DIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ JURÍDICA D'ORDENANCES, LLICÈNCIES I INSPECCIÓ.- Proposa aprovar el projecte d'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
  Expediente .- E 00206 2013 000007 00 - Aprovat
 • 0050(E).-MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.- Proposa assumir l'informe de la Direcció General d'Ordenació Urbanística relatiu a la proposta de Delimitació d'Espais i Usos Portuaris (DEUP).
  Expediente .- E 03001 2013 000205 00 - Aprovat
 • 0051(E).-MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.- Proposa dictaminar favorablement la proposta de revisió del Pla d'acció territorial sobre prevenció de risc d'inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).
  Expediente .- E 03001 2013 000216 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI