19/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
12-09-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
ÚLTIMA SESIÓN GESTIÓN DE ACTAS

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 25 de juliol de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 1/199/11, interposat contra l'aprovació definitiva del PAI de la unitat d'execució 'Castellar-Benicàssim'.
  Expediente .- E 00501 2011 000529 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 125/13, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa del PAI de la unitat d'execució única 'Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E 00501 2013 000138 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització de crèdits per modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 808.
  Expediente .- E 01002 2013 000435 00 - Aprovat
 • SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries i l'espai lliure situats en els emplaçaments següents:
 • 0005.-Carrers dels Campaners, del Professor Blanco, de la Ciutat de Carlet i plaça de Benimarfull.
  Expediente .- E 05303 2014 000135 00 - Aprovat
 • 0006.-Carrer del Professor Blanco.
  Expediente .- E 05303 2014 000136 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al carrer Major de Natzaret.
  Expediente .- E 05305 2013 000089 00 - Aprovat
 • SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reconeixement de les obligacions contingudes en els expedients següents:
 • 0008.-Expedient núm. 146/14.
  Expediente .- E 01201 2014 000146 00 - Aprovat
 • 0009.-Expedient núm. 155/14.
  Expediente .- E 01201 2014 000155 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2149-W, de 25 d'abril de 2014, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2014 000747 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa declarar la caducitat del procediment sancionador iniciat per una infracció en matèria de venda ambulant i deixar sense efecte la Resolució sancionadora núm. 171-W, de 17 de gener de 2014.
  Expediente .- E 01306 2013 004441 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 485-W, de 29 de gener de 2014, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2013 004858 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dornier, SA.
  Expediente .- E 01801 2014 002562 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació per a la realització de la Marató València 2014 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E 01903 2014 000086 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió dels premis del XIII Certamen de Narrativa Breu 'La salut i el benestar de les dones'.
  Expediente .- E 02201 2014 000457 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa crear registres auxiliars especialitzats en matèria de servicis socials en els onze centres municipals de servicis socials.
  Expediente .- E 02201 2014 007668 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa sol·licitar a la Delegació de Govern per al Pla Nacional sobre Drogues una ajuda econòmica per a la realització de les activitats del programa de prevenció de les drogodependències 'Viu l'estiu'.
  Expediente .- E 02501 2014 000021 00 - Aprovat
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació:
 • 0018.-Resolució núm. 1043-I, d'11 de setembre de 2013, sobre modificat de llicència d'obres.
  Expediente .- E 03501 2010 000760 00 - Aprovat
 • 0019.-Resolució núm. 763-I, de 27 de juny de 2014, que denega una llicència de primera utilització.
  Expediente .- E 03501 2009 000726 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa declarar nul·la la llicència concedida per Resolució núm. 568-I, de 15 de novembre de 2011, per a construcció d'un magatzem per a ús agrícola.
  Expediente .- E 03501 2009 000222 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1967-W, de 15 d'abril de 2014, sobre orde de clausura d'establiment.
  Expediente .- E 03901 2012 000651 00 - Aprovat
 • OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents:
 • 0022.-Expedient núm. 57/13.
  Expediente .- E 04103 2013 000057 00 - Aprovat
 • 0023.-Expedient núm. 101/13.
  Expediente .- E 04103 2013 000101 00 - Aprovat
 • 0024(E).-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una subvenció al Gremi de Llibrers de València.
  Expediente .- E 00201 2014 000008 00 - Aprovat
 • 0025(E).-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar la participació municipal en l'organització del concert de jazz juntament amb la Japan Foundation.
  Expediente .- E 00203 2014 000019 00 - Aprovat
 • 0026(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació d'una treballadora i l'abonament del plus de transport, en relació amb el pla d'ocupació 'Treball Ciutat de València 2014'.
  Expediente .- E 01101 2014 000558 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar els expedients disciplinaris incoats a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents:
 • 0027(E).-Expedient núm. 216/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000216 00 - Aprovat
 • 0028(E).-Expedient núm. 121/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000121 00 - Aprovat
 • 0029(E).-Expedient núm. 123/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000123 00 - Aprovat
 • 0030(E).-Expedient núm. 269/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000269 00 - Aprovat
 • 0031(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable d'una infracció lleu.
  Expediente .- E 01401 2014 000146 00 - Aprovat
 • 0032(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el Procediment Ordinari núm. 390/11 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2008 000226 00 - Aprovat
 • (E)OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent:
 • 0033(E).-Procediment Abreviat núm. 684/12.
  Expediente .- E 01305 2011 000121 00 - Aprovat
 • 0034(E).-Procediment Abreviat núm. 361/13.
  Expediente .- E 01305 2012 000298 00 - Aprovat
 • 0035(E).-Procediment Abreviat núm. 364/13.
  Expediente .- E 01305 2012 000147 00 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar el conveni bilateral a subscriure amb l'organisme autònom Direcció Central de Trànsit per a formalitzar la seua adhesió al conveni específic de col·laboració firmat amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de seguretat viària.
  Expediente .- E 01801 2014 002207 00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa donar la conformitat a la proposta de subvenció formulada respecte a l'ONG Jarit Associació Civil.
  Expediente .- E 01902 2014 000168 00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir al Club Discóbolo-La Torre AC una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de l'organització d'activitats i esdeveniments d'interés esportiu i social durant l'any 2014 a la pedania de la Torre.
  Expediente .- E 01903 2014 000280 00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana corresponent a l'aportació del conveni firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E 01903 2014 000040 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la realització de la festivitat del Dia de la Comunitat Valenciana 2014, el programa d'actes i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01904 2014 000508 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E 01905 2014 000079 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa sol·licitar unes ajudes a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinades a les finalitats següents:
 • 0042(E).-Museus, col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 02001 2014 000197 00 - Aprovat
 • 0043(E).-Foment i suport d'activitats de promoció cultural i artística.
  Expediente .- E 02001 2014 000202 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el contracte a subscriure amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport regulador del comodat de l'obra 'Retrat d'Úrsula Germana de Foix, duquessa de Calàbria', per a exposar-la en el Museu d'Història de València.
  Expediente .- E 02001 2003 000012 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa mantindre l'import anual de l'aportació municipal als convenis de col·laboració subscrits amb les entitats següents:
 • 0045(E).-Creu Roja Espanyola.
  Expediente .- E 02201 2013 003377 00 - Aprovat
 • 0046(E).-Sant Joan de Déu Serveis Socials València.
  Expediente .- E 02201 2013 004503 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats, en concepte d'ajuda de la convocatòria per al 2012 per a la realització de projectes de 'Lluita contra la pobresa i exclusió social en la ciutat de València'.
  Expediente .- E 02201 2012 006268 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa donar conformitat a la subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València per al pla de noves tecnologies.
  Expediente .- E 02301 2014 000116 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX).- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2442-Ñ, de 2 de juliol de 2014, sobre denegació de comunicació ambiental.
  Expediente .- E 02308 2014 000489 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la realització de les campanyes de promoció comercial que s'indiquen a continuació, així com el gasto corresponent:
 • 0050(E).-50 aniversari mercat de Rojas Clemente.
  Expediente .- E 02901 2014 001173 00 - Aprovat
 • 0051(E).-Promoció de mercats municipals 2014: Avança't al Nadal.
  Expediente .- E 02901 2014 001204 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la memòria de projectes i activitats a desenvolupar pels huit agents d'ocupació i desenvolupament local actualment contractats i la resta de punts continguts a la proposta.
  Expediente .- E 02902 2014 000151 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2013.
  Expediente .- E 02902 2014 000420 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el primer pagament de les beques a participants en el projecte Europajove (Programa Leonardo da Vinci).
  Expediente .- E 02902 2014 000265 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa aprovar la justificació de diverses transferències efectuades a favor d'Aumsa.
  Expediente .- E 03001 2011 000140 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud formulada pel regidor i portaveu del grup municipal Compromís, en el sentit que es declare d'ofici la nul·litat de l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de juny de 2013.
  Expediente .- E 03001 2013 000065 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra el decret d'Alcaldia de 25 de maig de 2014.
  Expediente .- E 03102 2007 000013 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes següents:
 • 0058(E).-Repavimentació de la calçada del carrer de Fèlix Pizcueta.
  Expediente .- E 03301 2014 000081 00 - Aprovat
 • 0059(E).-Renovació d'infraestructures del carrer de Pizarro.
  Expediente .- E 03301 2014 000086 00 - Aprovat
 • 0060(E).-Renovació d'infraestructures del carrer d'Hernán Cortés.
  Expediente .- E 03301 2014 000089 00 - Aprovat
 • 0061(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del suport a l'explotació i seu electrònica PIAE.
  Expediente .- E 04101 2014 000024 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar les obres de consolidació del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2014 000034 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària.
  Expediente .- E 04908 2014 000007 00 - Aprovat
 • 0064(E).-MOCIÓ del vicealcalde.- Dóna compte dels escrits presentats pels grups polítics municipals en relació amb la posada en marxa del PIAE.
  Expediente .- E 00400 2014 000005 00 - Quedar assabentat
 • 0065(E).-MOCIÓ del vicealcalde.- Proposa la promoció i impuls, en col·laboració amb les institucions i empreses del sector turístic i hostaler, de totes les accions que siguen necessàries per a la designació de la ciutat de València com a Capital Espanyola de la Gastronomia.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI