20/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
05-09-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 de juliol de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el Recurs PO núm. 4/332/13, sobre preu just d'una parcel·la situada en la confluència dels carrers dels Gremis i de Campos Crespo.
  Expediente .- E 00501 2013 000253 00 - Quedar assabentat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació:
 • 0003.-Recurs PO núm. 676/08, contra denegació de llicència de bar restaurant.
  Expediente .- E 00501 2008 000616 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-Recurs PO núm. 817/10, interposat contra aprovació del projecte reparcel·lació forçosa del PAI de la unitat d'execució 1 del sector de sòl urbanitzable programat núm. 6 'Malilla'.
  Expediente .- E 00501 2011 000096 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-Recurs PO núm. 377/12, sobre aprovació del compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació forçosa del sector de sòl urbà 'Benicalap Nord'.
  Expediente .- E 00501 2012 000355 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-Recurs PA núm. 480/13, interposat contra denegació de concessió d'ajuda d'emergència.
  Expediente .- E 00501 2014 000064 00 - Quedar assabentat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial:
 • 0007.-Recurs PO núm. 348/09.
  Expediente .- E 00501 2010 000050 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-Recurs PO núm. 527/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000559 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-Recurs PO núm. 528/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000513 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-Recurs PA núm. 691/12.
  Expediente .- E 00501 2013 000087 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara la inadmissibilitat del Recurs PA núm. 383/13, interposat contra desestimació del recurs de reposició seguit contra providència d'apremi.
  Expediente .- E 00501 2013 000360 00 - Quedar assabentat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra acords del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que van establir el preu just per expropiació de diverses finques:
 • 0012.-Recurs núm. 4/486/12.
  Expediente .- E 00501 2013 000058 00 - Aprovat
 • 0013.-Recurs núm. 4/488/12.
  Expediente .- E 00501 2013 000013 00 - Aprovat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 232/13, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2013 000248 00 - Aprovat
 • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 2, desestimatòria del Juí Verbal núm. 1611/13, sobre reclamació de danys a béns municipals.
  Expediente .- E 00501 2013 000374 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Contractació.
  Expediente .- E 01101 2014 000977 00 - Retirat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la rectificació d'ofici d'un error material o de fet.
  Expediente .- E 01002 2014 000364 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització del lloc de treball referència núm. 8399.
  Expediente .- E 01101 2014 000840 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació d'una treballadora i abonar la indemnització per finalització de contracte d'un altre treballador, en relació amb el taller d'ocupació 'Promoció Turística'.
  Expediente .- E 01101 2013 001550 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els preus contradictoris i el projecte de 'Nova estació de bombament d'aigua filtrada en la planta potabilitzadora de La Presa de Manises' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa).
  Expediente .- E 04101 2014 000093 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S2.10.191 i 1.S2.10.230 i donar d'alta la xarxa viària situada al carrer de Juan Ramón Jiménez.
  Expediente .- E 05301 1999 000717 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada per Encom Games, SL, relativa a la subvenció concedida en concepte de gastos de funcionament per a la realització del festival internacional Dreamhack 2014.
  Expediente .- E 00202 2014 000027 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2012 87806.
  Expediente .- E 01305 2012 000346 00 - Aprovat
 • SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra els següents acords de la Junta de Govern Local:
 • 0024.-Acord de 5 d'abril de 2013.
  Expediente .- E 01306 2012 006772 00 - Aprovat
 • 0025.-Acord d'11 d'abril de 2014.
  Expediente .- E 01306 2013 005705 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 6151-W, de 27 de novembre de 2013, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2013 005470 00 - Aprovat
 • SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions:
 • 0027.-Resolució núm. 1734-W, de 2 d'abril.
  Expediente .- E 01306 2014 000582 00 - Aprovat
 • 0028.-Resolució núm. 2890-W, de 6 de juny.
  Expediente .- E 01306 2014 000588 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa modificar la base 16a de l'acord de 23 de febrer de 2001, pel qual es va atorgar a Aumsa la concessió demanial sobre el subsòl de la plaça de Badajoz.
  Expediente .- E 01801 2013 002995 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de gasto a favor del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 3 de València.
  Expediente .- E 01902 2014 000093 00 - Aprovat
 • SERVICIO DE JUVENTUD.- Propone aceptar las aportaciones otorgadas por las entidades que se indica y aprobar las correspondientes modificaciones de crédito:
 • 0031.-Fundació Mapfre.
  Expediente .- E 01902 2014 000181 00 - Aprovat
 • 0032.-Diputació de València.
  Expediente .- E 01902 2014 000230 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Real Federació Espanyola de Handbol, l'objecte del qual és recolzar la referida federació en l'organització de la Concentració de la Selecció Espanyola Júnior Femenina.
  Expediente .- E 01903 2014 000272 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir a l'Associació Europea de Propietaris de la Classe Soto 40-OD una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la realització del 'Mundial Soto 40-OD'.
  Expediente .- E 01903 2014 000278 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imprenta Romeu, SL, corresponent als treballs realitzats amb motiu de la Festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats 2014.
  Expediente .- E 01904 2014 000324 03 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2014 al conveni de col·laboració firmat amb la Federació de Folklore Tradicional de la Comunitat Valenciana, per al festival de la 'Cançó de Nadal'.
  Expediente .- E 01904 2014 000363 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la concessió i reconeixement de l'obligació de pagament de la subvenció per il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2014 a favor de determinades comissions i aprovar la justificació de les esmentades subvencions.
  Expediente .- E 01904 2014 000354 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb Culturarts Generalitat per a la restauració i investigació de béns arqueològics de la Secció d'Arqueologia Municipal.
  Expediente .- E 02001 2013 000239 00 - Aprovat
 • SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar les donacions de diversos objectes, efectuades pels interessats relacionats en els expedients següents:
 • 0039.-Expedient núm. 51/14.
  Expediente .- E 02001 2014 000051 00 - Aprovat
 • 0040.-Expedient núm. 153/14.
  Expediente .- E 02001 2014 000153 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació respecte dels guanyadors del II Concurs de Fotografia.
  Expediente .- E 02303 2014 000505 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de desratització, desinsectació i desinfecció en el municipi de València.
  Expediente .- E 02401 2010 000026 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social per a l'adquisició de material destinada al programa d'ajuda al bany del discapacitat.
  Expediente .- E 02410 2014 000004 00 - Aprovat
 • SERVICI DE PLATGES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats següents:
 • 0044.-Cambra de Comerç de València.
  Expediente .- E 02410 2014 000052 00 - Aprovat
 • 0045.-Creu Roja.
  Expediente .- E 02410 2014 000053 00 - Aprovat
 • 0046.-Institut per a la Qualitat Turística Espanyola.
  Expediente .- E 02410 2014 000064 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa acceptar la donació concedida per la Fundació Caser per a la Dependència destinada al desenvolupament del projecte ¡Viu la teua platja!
  Expediente .- E 02410 2014 000061 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar la contractació amb l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola de la llicència de drets d'ús de la marca 'Q' de qualitat turística a les platges de la Malva-rosa, del Cabanyal i del Saler.
  Expediente .- E 02410 2014 000070 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa aprovar les bases de participació i la convocatòria del 3er concurs 'K em contes', sobre seguretat en la xarxa.
  Expediente .- E 02501 2014 000015 00 - Aprovat
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, sobre llicències d'estacions base de telefonia mòbil en diversos emplaçaments:
 • 0050.-Resolució núm. 1290-I, de 31 d'octubre de 2013.
  Expediente .- E 03501 2009 000496 00 - Aprovat
 • 0051.-Resolució núm. 346-I, de 23 de març de 2014.
  Expediente .- E 03501 2006 000811 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal de València, en concepte d'aportació de l'exercici 2014.
  Expediente .- E 03602 2014 000003 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar el coeficient de la segona revisió de preus del contracte de prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera i reconéixer una obligació de pagament a favor de la Societat Anònima Agricultors de la Vega de València.
  Expediente .- E 03602 2014 000017 00 - Aprovat
 • 0054.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Europa Press Delegaciones, SA.
  Expediente .- E 04103 2013 000036 00 - Aprovat
 • 0055.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions i subministrament de premsa.
  Expediente .- E 04103 2014 000077 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària.
  Expediente .- E 04908 2014 000006 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals.
  Expediente .- E H4980 2014 503592 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa donar conformitat per a tramitar l'aportació municipal a la Fundació València Crea, corresponent a l'exercici 2015.
  Expediente .- E 00202 2014 000075 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una ajuda concedida en el marc de les ajudes a les iniciatives empresarials 2013.
  Expediente .- E 00202 2013 000292 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa adjudicar, per mitjà del procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, a Esprinet Ibérica, SLU, el subministrament de divers equipament hardware.
  Expediente .- E 00801 2014 000080 00 - Aprovat
 • 0061(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Ordinari núm. 806/10 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2009 000590 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa confirmar que per part de la Direcció General d'Administració Local s'emeta els previs i vinculants informes d'inexistència de duplicitats i de sostenibilitat financera de les competències en matèria d'educació.
  Expediente .- E 01902 2014 000155 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni singular a subscriure amb la Diputació de València, l'objecte de la qual és la col·laboració per part d'esta última en l'adquisició de peretes led per a les instal·lacions esportives.
  Expediente .- E 01903 2014 000295 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa desestimar parcialment les sol·licituds de devolució de les fiances definitives constituïdes per la UTE Incoc Europa Biblioteca Trinitat i Vicent Casp, relatives als centres següents:
 • 0064(E).-Biblioteca Vicent Casp.
  Expediente .- E 01905 2010 000178 00 - Aprovat
 • 0065(E).-Agència de lectura Trinitat.
  Expediente .- E 01905 2010 000179 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa acceptar l'ajuda concedida per la Comissió de Seguiment del Pla Integral de Suport a la Competitivitat del Comerç Detallista d'Espanya 2014 per al projecte 'Nova ubicació refrigeradora i adequacions per a la climatització del Mercat Central de València'.
  Expediente .- E 02901 2014 000696 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa ampliar el pla d'ocupació 'Treball Ciutat de València 2014'.
  Expediente .- E 02902 2014 000072 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones beneficiàries del programa de pràctiques no laborals 'La meua primera experiència laboral', corresponent al proppassat mes de juliol.
  Expediente .- E 02902 2014 000384 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TRIBUTS AE.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA, relativa a la gestió de cobrament per la taxa de clavegueram corresponent als mesos de gener a maig de 2014.
  Expediente .- E H4962 2014 501209 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Dóna compte de la iniciativa de tramitar l'expedient de regulació d'ocupació en l'exercici 2014 en els termes presentats per la Societat Anònima Agricultors de la Vega de València, adjudicatària del contracte per a la prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
  Expediente .- E 03602 2009 000015 00 - Quedar assabentat
 • 0071(E).-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Dóna compte dels estats de situació de Tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de juny de 2014.
  Expediente .- E 04302 2014 000006 00 - Quedar assabentat
 • 0072(E).-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa acceptar la liquidació definitiva per a l'any 2012 de la participació del municipi de València en els tributs de l'Estat i aprovar el corresponent reconeixement de drets.
  Expediente .- E 04302 2014 000007 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la declaració de crèdits disponibles del capítol I.
  Expediente .- E 01101 2014 000776 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una segona subvenció a diversos clubs esportius.
  Expediente .- E 01903 2014 000333 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI