Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
22-05-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 de maig de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 483/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000024-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 69/15, interposat contra desestimació de sol·licitud d'abonament de retribucions per servicis extraordinaris.
  Expediente .- E-00501-2015-000037-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 2/1114/08, interposat contra acord del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació de parcel·la inclosa en el projecte d'expropiació entre els carrers del Mestre Gozalbo i de Martí (Col·legi Sant Joan de Ribera).
  Expediente .- E-00501-2008-000268-00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 529/13, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000050-00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PO núm. 273/14, interposat contra desestimació de reclamació de quantitat en concepte d'interessos de demora meritats en contractes de servicis.
  Expediente .- E-00501-2014-000264-00 - Aprovat
 • 0007.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d’abril de 2015.
  Expediente .- E-04302-2015-000017-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la designació de les persones que s'integren com a membres de la Comissió de Valoració en la convocatòria per a la provisió de nou llocs de treball de Direcció Secció (TD) amb categoria d'arquitecte/a.
  Expediente .- E-01101-2014-001311-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la designació de les persones que s'integren com a membres de la Comissió de Valoració en la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de Direcció de Secció (TD) amb categoria d'enginyer/a industrial-enginyer/a de camins.
  Expediente .- E-01101-2015-000148-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la designació de les persones que s'integren com a membres de la Comissió de Valoració en la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de Direcció de Secció adjunta a Direcció de Servici (TD) amb categoria d'enginyer/a de camins.
  Expediente .- E-01101-2015-000150-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la designació de les persones que s'integren com a membres de la Comissió de Valoració en la convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball de Direcció Secció adjunta Direcció de Servici (TD) amb categoria d'arquitecte/a.
  Expediente .- E-01101-2015-000152-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud de trasllat.
  Expediente .- E-01101-2015-000127-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposta sobre reclamació prèvia de quantitat.
  Expediente .- E-01101-2015-000316-00 - Aprovat
 • 0014.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la gestió integral del centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual Font de Sant Lluís, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2014-000028-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa admetre la subrogació de la comunitat de propietaris denominada ‘Comunitat de propietaris del garatge carrer de l'Arquitecte Alfaro, núm. 34’, perquè advinga en concessionària per substitució de l'entitat original en el corresponent contracte de concessió administrativa.
  Expediente .- E-05301-1994-000518-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l’Inventari Municipal de Béns el codi 1.E8.14.012, ‘Antic mercat de Benimaclet’, i donar d’alta diversos immobles situats a Benimaclet.
  Expediente .- E-05303-2013-000136-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració un local municipal situat al carrer del Castell de Pop.
  Expediente .- E-05304-2015-000045-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió gratuïta de parcel·les efectuada per Ravima, SA, amb motiu de l'atorgament de llicència per a la construcció d'un immoble al carrer del Doctor Manuel Candela.
  Expediente .- E-05307-2015-000005-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el nou text del Pacte Local per la Innovació de València.
  Expediente .- E-00202-2015-000038-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement de crèdits o obligacions a favor de diverses empreses.
  Expediente .- E-00801-2015-000052-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l’Estat, el subministrament de quatre-centes unitats d'ordinadors personals i les corresponents llicències de software.
  Expediente .- E-00801-2015-000055-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l’Estat, el subministrament de divers equipament hardware.
  Expediente .- E-00801-2015-000056-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reajustament del gasto de l'expedient 175/11.
  Expediente .- E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 105747.
  Expediente .- E-01305-2013-000386-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4353-W, de 10 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002737-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 602-W, de 13 de febrer de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-004790-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 986-W, de 25 de març de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-005704-00 - Aprovat
 • 0028.-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar la declaració de disponibilitat d'un crèdit.
  Expediente .- E-01601-2014-000026-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2014-000385-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Halterofília de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2014-000392-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2015-000058-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura presentada per l'Associació d'Esportistes, corresponent al projecte Sport & Trops.
  Expediente .- E-01903-2015-000110-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l’addenda per a l’any 2015 al conveni de col·laboració subscrit amb la Junta Central Vicentina.
  Expediente .- E-01904-2015-000468-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar tècnicament la documentació final de les obres de ‘Millora i ampliació de la biblioteca pública municipal Martí i Gadea’, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01905-2011-000013-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació en concepte d'aportació municipal corresponent a desembre de 2014 del conveni de col·laboració firmat amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València per a prestar el servici de mediació hipotecària.
  Expediente .- E-02201-2013-006892-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la minoració de drets reconeguts en el projecte de gasto ‘Ajudes per acolliment familiar’.
  Expediente .- E-02201-2014-000366-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació Secretariat Gitano per a l'execució del programa de promoció social i laboral de la dona gitana ‘Opre Romnia’.
  Expediente .- E-02201-2014-000798-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació final dels treballs d'adequació d'una vivenda municipal situada al carrer d'Almudaina.
  Expediente .- E-02201-2014-007945-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar adjudicacions i diverses regularitzacions de contractes d’arrendament de vivendes municipals adscrites al programa d’accés a la vivenda municipal.
  Expediente .- E-02201-2015-000193-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Obra Social ‘la Caixa’ per a la realització de l'exposició ‘Romanorum Vita’.
  Expediente .- E-02410-2015-000028-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar disponible una reserva de crèdit autoritzat i disposat a favor d'Emivasa.
  Expediente .- E-02701-2013-000111-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa no admetre el full d’estimació relatiu a la sol·licitud d’expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Masquefa.
  Expediente .- E-03103-2014-000011-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar l'ampliació del termini en l'execució de les obres del projecte de ‘Consolidació i rehabilitació estructural de l’antiga Farinera per a infraestructura sociocultural’.
  Expediente .- E-03202-2012-000014-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposta sobre la gestió de l'enllumenat públic de la ciutat.
  Expediente .- E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la concessió d’una llicència d'obres al carrer del Doctor Modest Cogollos.
  Expediente .- E-03501-2014-001263-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i abonar una transferència a favor d’Aumsa destinada als gastos de funcionament d’Ocoval, AIE, corresponent als mesos de març i abril de 2015.
  Expediente .- E-03701-2015-001040-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l’Assessoria Jurídica Municipal inicie les accions judicials oportunes contra diversos interessats, per danys causats al patrimoni municipal.
  Expediente .- E-04001-2014-000342-00 - Aprovat
 • 0048.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Publip’s, SA.
  Expediente .- E-04103-2015-000019-00 - Aprovat
 • 0049.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Canal Visual Exterior, SL.
  Expediente .- E-04103-2015-000049-00 - Aprovat
 • 0050.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries.
  Expediente .- E-04103-2015-000060-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Encuentro Urbano, SL.
  Expediente .- E-08001-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0052.-MOCIÓ de la tinent d'alcalde delegada de Cultura.- Proposa aprovar la programació d'exposicions municipals de maig a desembre de 2015.
  Expediente .- E-01905-2015-000090-00 - Aprovat
 • 0052.-PRECS I PREGUNTES
 • 0053(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000057-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000059-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000060-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar la realització de servicis extraordinaris pel personal al servici de l'Ajuntament amb motiu de les eleccions autonòmiques i municipals del pròxim dia 24 de maig.
  Expediente .- E-01002-2015-000182-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE PLATGES.- Proposa declarar l'emergència per a la continuació de l'expedient de contractació iniciat per a la prestació dels servicis d'assistència sanitària, salvament i socorrisme en les platges de València.
  Expediente .- E-02410-2015-000040-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació per a la Restauració de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, per a la reposició de l’envelat de cobriment de la plaça de la Mare de Déu.
  Expediente .- E-03201-2011-000036-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI