14/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
19-09-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 de setembre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-SECRETARIA GENERAL DEL PLE.- Proposa aprovar el projecte de modificació/adaptació dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Palau de Congressos de València.
  Expediente .- E-00401-2014-000002-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL.-Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 7738.
  Expediente .- E-01002-2014-000566-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa donar la conformitat per a tramitar l'aportació municipal a la Federació d'Associacions de Veïns de València, corresponent a l'exercici 2014.
  Expediente .- E-00202-2014-000008-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa declarar disponible el gasto autoritzat dels premis deserts en el XV Certamen de Creació Jove -València Crea 2014.
  Expediente .- E-01902-2014-000003-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de juny de 2014.
  Expediente .- E-03102-2014-000006-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa modificar el projecte de gasto relatiu a les obres d'asfaltat al carrer de l'Enginyer José Sirera.
  Expediente .- E-03301-2012-000013-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 687-I, de 13 de juny de 2014, relativa a la denegació d'una llicència per a estació base de telefonia mòbil.
  Expediente .- E-03501-2008-000854-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TRIBUTS AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-H4969-2014-500008-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TRIBUTS AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-H4969-2014-500009-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TRIBUTS AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-H4969-2014-500010-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TRIBUTS AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-H4969-2014-500011-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TRIBUTS AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-H4969-2014-500012-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TRIBUTS AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi' per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-H4969-2014-500013-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TRIBUTS AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de mercats per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-H4969-2014-500014-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TRIBUTS AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis en Centre Residencial Municipal per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-H4969-2014-500015-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TRIBUTS AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-H4969-2014-500017-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TRIBUTS AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-H4969-2014-500018-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TRIBUTS AE.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-H4969-2014-500019-00 - Aprovat
 • 0020(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una ajuda concedida en el marc de les ajudes a les iniciatives empresarials 2013.
  Expediente .- E-00202-2013-000158-00 - Aprovat
 • 0021(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Capgemini España, SL.
  Expediente .- E-00801-2014-000074-00 - Aprovat
 • 0022(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la liquidació de la productivitat trimestral de setembre 2014.
  Expediente .- E-01101-2014-001163-00 - Aprovat
 • 0023(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de la Societat Lo Rat Penat per acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2013.
  Expediente .- E-01904-2013-000224-00 - Aprovat
 • 0024(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés efectuat per Casino Cirsa València, SA i aprovar la corresponent modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02201-2014-006649-00 - Aprovat
 • 0025(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Sercoval.
  Expediente .- E-02201-2014-007271-00 - Aprovat
 • 0026(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un major gasto destinat a l'atenció de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar del curs 2014-2015.
  Expediente .- E-02201-2014-004241-00 - Aprovat
 • 0027(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la tercera pròrroga de conveni de col·laboració firmat amb l'Institut Secular Obreres de la Creu.
  Expediente .- E-02201-2011-005421-00 - Aprovat
 • 0028(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació APIP-ACAM, en relació amb el conveni de col·laboració firmat per al desenvolupament del projecte d'acollida de persones immigrants.
  Expediente .- E-02201-2011-000908-00 - Aprovat
 • 0029(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la memòria del 'Pla d'ocupació conjunt de les administracions públiques valencianes 2014-Ajuntament de València' i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-02902-2014-000367-00 - Aprovat
 • 0030(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2013.
  Expediente .- E-02902-2014-000415-00 - Aprovat
 • 0031(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la participació municipal en el programa Eurodyssée 2014.
  Expediente .- E-02902-2014-000425-00 - Aprovat
 • 0032(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones participants en l'especialitat formativa 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques' del programa de formació professional per a l'ocupació, en concepte de beca assistencial corresponent al proppassat mes d'agost.
  Expediente .- E-02902-2014-000393-00 - Aprovat
 • 0033(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament l'adaptació del projecte d'obres de repavimentació de la calçada del carrer de Fèlix Pizcueta.
  Expediente .- E-03301-2014-000081-00 - Aprovat
 • 0034(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte tècnic municipal d'adequació de la urbanització als carrers de la Florista i de Salvador Cerveró.
  Expediente .- E-03301-2014-000097-00 - Aprovat
 • 0035(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte tècnic municipal d'adequació de la urbanització als carrers del Gorgos i de Vinaròs.
  Expediente .- E-03301-2014-000098-00 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte tècnic municipal d'adequació de voreres dels carrers de Sagunt i de Pepita.
  Expediente .- E-03301-2014-000099-00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte tècnic municipal d'adequació de la urbanització al carrer d'Alcalà de Xivert.
  Expediente .- E-03301-2014-000100-00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres de repavimentació de voreres del carrer de Fèlix Pizcueta.
  Expediente .- E-03301-2014-000102-00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI FINANCER.- Proposa convocar procediment negociat per a la selecció d'una oferta o ofertes de préstec a llarg termini destinat a la cancel·lació total o parcial del deute pendent amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors.
  Expediente .- E-05201-2014-000033-00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI FINANCER.- Proposa convocar procediment per a la selecció d'ofertes de crèdit a curt termini destinades a cobrir necessitats transitòries de tresoreria.
  Expediente .- E-05201-2014-000034-00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la campanya de promoció comercial del xicotet i mitjà comerç 2014, les bases reguladores del sorteig i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02901-2014-001180-00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar sol·licitud segons acord de Ple de 28 de febrer de 2014.
  Expediente .- E-02802-2014-000131-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la sexta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2014.
  Expediente .- E-05501-2014-000029-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI