Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
28-02-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria febrero (Exp 5/2014)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 31 de gener de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. nº 47-X al 123-X, 122-W al 893-W, 23-U al 83-U, 39-T al 62-T, 2-S al 48-S, 1-R al 20-R, 4-Q al 104-Q, 14-P al 105-P, 26-O al 96-O, 4-N al 58-N, 61-L al 228-L, 2-K al 6-K, 2-J al 59-J, 25-I al 165-I, 263-H al 1025-H, 66-G al 230-G, 1-F AL 4-F, 1-E al 14-E, 3-D al 11-D, 19-C al 118-C, 5-B al 19-B, 5-A al 16-A i 64-Ñ al 519-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de data 10, 17, 24 i 31 de gener de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU en el passatge Dr. Serra, núms. 5 al 27. (24/02/2014)
  Expediente .- E 03001 2014 000005 00 - Aprovat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU Millora en la Implantació d'Activitats Econòmiques. (24/02/2014)
  Expediente .- E 03001 2014 000016 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenrotllament de la Unitat d'Execució núm. 1 del Sector PS3-10 Perellonet. (24/02/2014)
  Expediente .- E 03001 2013 000136 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació i participació pública el Pla Especial de Protecció dels contorns dels Béns d'Interés Cultural de la zona central de Ciutat Vella (PEP-EBIC 6-7) i el seu Estudi d'Integració Paisatgística. (24/02/2014)
  Expediente .- E 03502 2013 000030 00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la classificació de les entitats vinculades o dependents de l'Ajuntament per aplicació de la disposició addicional 12a de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. (25/02/2014)
  Expediente .- E 00401 2014 000006 00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa consentir i complir la Sentència dictada pel TSJCV, estimatòria del recurs PO 2/1511/2005 interposat contra Resolució del conseller de Territori i Habitatge per la qual s'aprova definitivament l'Homologació i el Pla de Reforma Interior Pere Cabanes, confirmada per Sentència del Tribunal Suprem. (25/02/2014)
  Expediente .- E 00501 2006 000139 00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència del TSJCV que declara la inadmissibilitat en part i desestima el recurs contenciós administratiu PO 2/1916/08, interposat per l'Administració General de l'Estat contra acord plenari que va acceptar parcialment el requeriment de la Delegació del Govern contra aprovació de l'Acord Laboral per al Personal Funcionari i Laboral de l'Ajuntament, quadrienni 2008-2011, i això tenint en compte que per Sentència del Suprem s'ha declarat que no pertoca recurs de cassació. (25/02/2014)
  Expediente .- E 00501 2008 000472 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2013. (25/02/2014)
  Expediente .- E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la segona modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost 2014. (25/02/2014)
  Expediente .- E 05501 2014 000008 00 - Aprovat
 • 0013.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de col·laboració en projecte d'investigació. (Pendent de dictaminar 26/02/2014)
  Expediente .- E 01002 2013 000560 00 - Aprovat
 • 0014.-COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.- Proposa aprovar l'Informe anual de 2013 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes, Reclamacions i Relacions amb del Defensor del Poble i el Síndic de Greuges. (04/02/2014)
  Expediente .- E 00911 2013 000456 00 - Aprovat
 • 0015.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre rebuig a la moratòria inclosa en la disposició transitòria segona de la Llei 8/2013, de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana.
  Rebutjat
 • 0016.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre indagació, localització i identificació del Sr. Teófilo Alcorisa Monleón.
  Expediente .- E 00606 2014 000006 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0017.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre un Pla de Reforma Interior per al barri de la Llum.
  Rebutjat
 • 0018.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'Agència Municipal de Renovació d'Edificis.
  Rebutjat
 • 0019.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, regidora del Grup Compromís, sobre instar el Govern d'Espanya a emetre una declaració d'impacte ambiental negativa del projecte denominat Campanya d'adquisició sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2 en el golf de València.
  Expediente .- E 00606 2014 000007 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la fàbrica Bombes Gens.
  Rebutjat
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre execució de les obres d'infraestructures ferroviàries pendents en València.
  Expediente .- E 00606 2014 000008 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, regidora del Grup Compromís, sobre permuta dels terrenys del Museu Sant Pius V i rehabilitació de l'entorn dels carrers de la Volta del Rossinyol i del Pintor Genaro Lahuerta.
  Expediente .- E 00606 2014 000009 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0023.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'organització de la visita del papa a la ciutat en l'any 2006.
  Contestada
 • 0024.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre l'organització de la visita del papa Benet XVI a València en 2006.
  Contestada
 • 0025.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre els contractes amb l'empresa Trasgos.
  Contestada
 • 0026.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre il·luminació pública.
  Contestada
 • 0027.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre cotxes oficials aparcats al carril bus.
  Contestada
 • 0028.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre el conveni subscrit amb el València CF, SAD.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la subestació elèctrica ST Aqua.
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre naus de fibrociment existents al barri de Sant Marcel·lí.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre dependències de Policia Local i Bombers del barri del Carme.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el tendal de la plaça de la Mare de Déu.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre situació d'abandó de la plaça del Doctor Collado.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la llengua de signes a l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el mercat dels dissabtes a Patraix.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre avaluació de l'estat del Pavelló Font de Sant Lluís.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el poliesportiu Juan Antonio Samaranch.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre las pràctiques no laborals en l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el pagament de les pràctiques no laborals.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre projectes per al solar de l'antic Teatre Princesa i el seu entorn.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el conveni amb Bankia per a la cessió de l'alqueria Julià a la ciutat.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre problemes d'accés als aparcaments per les obres al barri de Russafa.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre modificació orgànica de l'adscripció de treballs.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la contracta d'enllumenat.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre personal adscrit al Servici de Joventut.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el contracte del servei de neteja de centres i dependències municipals.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per oferiment de serveis sexuals segons l'Ordenança Municipal sobre l'Exercici de la Prostitució a la Via Pública.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre compliment de sentències per responsabilitat patrimonial.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Japan Week.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre queixes dels usuaris de la Piscina València.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre accessibilitat del pas en l'encreuament del carrer de la Maçanera amb el carrer de Cofrents.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per infraccions greus i molt greus per inspecció en matèria de contaminació acústica.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per infraccions greus i molt greus per inspecció en matèria d'espectacles públics.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per infraccions greus i molt greus per inspecció de llicències de taxi.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per infraccions greus i molt greus en matèria de transport.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per infraccions greus i molt greus en matèria de transport de mercaderies perilloses.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre prevenció del botellot.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per infraccions greus i molt greus en matèria de transport de mercaderies peribles.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el sòl de la Ciutat de l'Esport, d'Alboraia.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre absentisme escolar.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre programes amb finançament europeu.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre dotació de motocicletes per a la Policia de Barri.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la taxa d'aprofitament del domini públic de telefonia mòbil.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les beques del Programa denominat 'La meua primera experiència laboral'.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la carpa instal·lada al jardí de la gran via Ramón i Cajal-carrer de Cervantes.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la barraca de Vicentet i Rafaelet, a bulevard Sud.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Farinera.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre un aparcament al carrer del Pare Porta.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la instal·lació d'una carpa fallera en un jardí del barri del Botànic.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre sancions a les comissions falleres.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el protocol d'horaris en la Policia Local.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el sistema d'identificació de bicicletes.
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Centre Municipal d'Activitats per a les Persones Majors de Montolivet.
  Contestada
 • 0077.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la Cooperativa de les Llosetes.
  Contestada
 • 0078.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre les banderes blaves en les platges de València.
  Contestada
 • 0079.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el consum d'alcohol en Falles.
  Contestada
 • 0080.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la construcció d'un nou complex esportiu en Quatre Carreres.
  Contestada
 • 0081.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre exclusió de l'Ajuntament de València per part del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social com a licitador d'un procediment de contractació.
  Contestada
 • 0082.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr.Broseta, del Grup Socialista, sobre el rodatge d'una flash movie al Mercat Central.
  Contestada
 • 0083.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Monestir de la Trinitat.
  Contestada
 • 0084.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Pla d'Ocupació conjunt de les Administracions Públiques Valencianes.
  Contestada
 • 0085.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre protecció del comerç històric.
  Contestada
 • 0086.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la situació del PAI Benimaclet Est.
  Contestada
 • 0087.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el manteniment i la mitjana d'edat de la flota d'autobusos de l'EMT.
  Contestada
 • 0088.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la nova Fe de Malilla.
  Contestada
 • 0089.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre les sentències desfavorables per a l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0090.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre solars abandonats al voltant del col·legi Pablo Neruda.
  Contestada
 • 0091.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre el trasllat de personal del Servici d'Educació.
  Contestada
 • 0092.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre les marquesines publicitàries de JCDecaux.
  Contestada
 • 0093.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el muntatge d'una sénia gegant en l'avinguda d'Aragó.
  Contestada
 • 0094.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la tercera nau de Joan Verdeguer.
  Contestada
 • 0095.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el poliesportiu de Quatre Carreres.
  Contestada
 • 0096.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre desperfectes pel rodatge d'un anunci a la plaça del Patriarca i adjacents.
  Contestada
 • 0097.-PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre el tancament d'unitats escolars.
  Quedar assabentat
 • 0098.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la devolució de part de la paga extra al funcionariat.
  Contestada
 • 0099.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre declaracions de la Sra. Simón en relació amb les empreses que presten servicis al PSOE en campanya electoral.
  Contestada
 • 0100.-DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional de suport i solidaritat amb els xicotets estalviadors afectats pel frau de les empreses Fórum Filatélico, SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA, y Arte y Naturaleza Gespart, SL.
  Aprovat
 • 0101.-DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional de condemna de les actituds violentes contra l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el seu president.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI