14/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
19-07-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE JULIO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 de juliol de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 que va desestimar el Recurs PA núm. 505/14, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'abonament de diferències salarials per realització de funcions de superior categoria.
  Expediente .- E-00501-2019-000240-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 que va desestimar el Recurs PA núm. 207/16, interposat contra el sorteig de participació en la 130a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2016.
  Expediente .- E-00501-2017-000341-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs de suplicació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8, recaiguda en Interlocutòries núm. 362/18, que va desestimar una demanda interposada en impugnació d'acomiadament.
  Expediente .- E-00501-2019-000239-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara la no admissibilitat del Recurs PA núm. 232/18, interposat contra sanció per multa de trànsit i liquidació de taxa per retirada de vehicle.
  Expediente .- E-00501-2019-000241-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 426/18, sobre no admissió del recurs de reposició interposat contra l'extinció d'una autorització de venda no sedentària.
  Expediente .- E-00501-2019-000185-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 436/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000233-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 598/18, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000232-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 994/18, interposat contra l'acord pel qual s'excloïa l'interessat de la borsa de treball d'enginyers/eres industrials.
  Expediente .- E-00501-2019-000242-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 102/19, interposat contra l'aprovació del llistat definitiu de les persones beneficiàries de l'ajuda de Xec Escolar per al curs acadèmic 2018/2019.
  Expediente .- E-00501-2019-000243-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 228/19, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2013 a 2016.
  Expediente .- E-00501-2019-000238-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 588/18, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000219-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de gener a juny de 2017.
  Expediente .- E-04404-2019-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto per al període de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2019 derivat de la vinculació laboral indefinida no fixa de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
  Expediente .- E-01101-2019-002062-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar un nomenament interí i nomenar provisionalment per millora d'ocupació un tècnic superior d'administració general.
  Expediente .- E-01101-2019-003044-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2019-003061-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2019.
  Expediente .- E-04101-2018-000175-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar la sol·licitud de suspensió del procediment i desestimar el recurs de reposició interposat contra l'atorgament d'autorització municipal per a l'explotació dels servicis de temporada de les platges del terme municipal de València.
  Expediente .- E-04101-2019-000033-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de rehabilitació del Cobert número 2 de la Marina del Port de València (Fase 2), cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  Expediente .- E-04101-2019-000059-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert el procediment obert simplificat per a contractar l'execució de les obres de rehabilitació del Cobert número 4 de la Marina del Port de València (Fase 1), actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment negociat sense publicitat i aprovar els plecs de condicions.
  Expediente .- E-04101-2019-000070-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert el procediment obert simplificat per a contractar l'execució de les obres de rehabilitació del Cobert número 5 de la Marina del Port de València (Fase 1), actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment negociat sense publicitat i aprovar els plecs de condicions.
  Expediente .- E-04101-2019-000064-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de l'import corresponent a l'impost de béns immobles de l'exercici 2019 d'un local arrendat situat als carrers del Músic Hipòlit Martínez i de Marcel·lí Giner.
  Expediente .- E-05307-2019-000070-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de l'import corresponent a l'impost de béns immobles de l'exercici 2019 d'un local arrendat situat a l'avinguda de Portugal.
  Expediente .- E-05307-2019-000085-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de l'import corresponent a l'impost de béns immobles de l'exercici 2019 d'un local arrendat situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
  Expediente .- E-05307-2019-000092-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents als servicis de redacció dels projectes bàsics i d'execució i direcció de les obres de reforma, ampliació i millora dels col·legis públics acollits al Pla Edificant.
  Expediente .- E-01201-2019-000488-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres de 'Reforma del Servici d'Inspecció de Tributs i Rendes'.
  Expediente .- E-01201-2019-000519-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Acció Ecologista Agró.
  Expediente .- E-01801-2018-000611-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de juny.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Nosotras Deportistas Asociación de Mujeres en el Deporte.
  Expediente .- E-01903-2018-000230-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la participació en l'Entrada de Bandes Ciutat de València.
  Expediente .- E-01904-2018-000794-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universidad Internacional Menéndez Pelayo per a l'any 2019.
  Expediente .- E-02000-2019-000031-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià de Cultura per a la realització del XXXIV Festival Internacional de Cine València-Cinema Jove.
  Expediente .- E-02000-2019-000039-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la Beca Velázquez 2018-2019.
  Expediente .- E-02001-2018-000103-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa minorar el compromís d'ingrés en el subconcepte 45016.
  Expediente .- E-02101-2016-000378-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per ASPAS-VALÈNCIA del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació del segon pagament del conveni de col·laboració amb l'Asociación Valenciana de Caridad.
  Expediente .- E-02201-2018-000307-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la Fundació Pau i Solidaritat d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2019.
  Expediente .- E-02250-2019-000073-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la suspensió temporal de les obres del modificat del contracte d'obres de renovació i obra nova dels col·lectors arterials al barri del Cabanyal-el Canyamelar i impulsió de la EB Malva-rosa a la ciutat de València, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02701-2014-000702-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar i aprovar la compensació efectuada per Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda de 7 de novembre de 2018, de part del fons de Cooperació Municipal de l'exercici 2018.
  Expediente .- E-02701-2018-000048-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2019-000236-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió d'ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02901-2019-000308-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-4925, de 7 de juny de 2019.
  Expediente .- E-02901-2019-000372-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades o no per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU 2018-2019).
  Expediente .- E-02902-2018-002323-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
  Expediente .- E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
 • 0049.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-9504, de 30 de novembre de 2018.
  Expediente .- E-04103-2018-000064-00 - Aprovat
 • 0050.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-9739, de 12 de desembre de 2018.
  Expediente .- E-04103-2018-000068-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el reintegrament de l'aportació econòmica efectuada per València en Comú.
  Expediente .- E-04301-2019-000101-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de maig.
  Expediente .- E-04909-2019-000242-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto de la proposta de gasto 2019/4219.
  Expediente .- E-H4980-2013-000036-00 - Aprovat
 • 0053.-PRECS I PREGUNTES
 • 0054(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara sense contingut el recurs d'apel·lació interposat contra Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que va declarar acabat el Recurs PA núm. 236/16, sobre incoació d'expedient disciplinari.
  Expediente .- E-00501-2019-000237-00 - Quedar assabentat
 • 0055(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a exercir l'opció de compra de vint-i-dos motocicletes de renting.
  Expediente .- E-01401-2019-002538-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de manutenció i veterinaris dels cans de la Unitat Canina de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2019-003297-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000098-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa abonar la quota de 2019 corresponent a l'adhesió a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta.
  Expediente .- E-01801-2015-001800-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2019-002393-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
  Expediente .- E-02001-2019-000981-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de vigilància de les obres de construcció d'una escola infantil al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
  Expediente .- E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini de justificació sol·licitada per l'Associació Solidaritat Perifèries del Món del projecte subvencionat en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la fundació Entreculturas-Fe y Alegría de modificació de la zona d'intervenció per a un projecte d'ajuda humanitària.
  Expediente .- E-02250-2018-000255-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació corresponent al conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per al desenvolupament de les beques 'València Coopera'.
  Expediente .- E-02250-2018-000009-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'associació Ciudad de la Esperanza (CIDES).
  Expediente .- E-02250-2018-000029-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2019.
  Expediente .- E-02250-2018-000332-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'entitat religiosa Esclavas de María Inmaculada.
  Expediente .- E-02250-2019-000049-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'associació Casa de la Caridad.
  Expediente .- E-02250-2019-000052-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado-CEAR-PV.
  Expediente .- E-02250-2019-000073-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2019 aplicable a la 'Neteja, instal·lacions i equips, OVCOT i SIRA' del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
  Expediente .- E-02701-2019-000289-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'addenda 2019 al conveni de col·laboració en el marc del VI Pacte per l'Ocupació de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02902-2019-001009-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'errors del pla parcial NPR-5 'Moreres II'.
  Expediente .- E-03001-2019-000218-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en el nomenament de oficials/ales de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-000302-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-000337-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-002643-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de l'òrgan selectiu de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2019-001101-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 8271.
  Expediente .- E-01101-2019-002812-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu d'una sol·licitud d'abonament de vacances.
  Expediente .- E-01101-2019-002861-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors de fet continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-002921-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució de sentència.
  Expediente .- E-01101-2019-003020-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució de sentència.
  Expediente .- E-01101-2019-003021-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució de sentència.
  Expediente .- E-01101-2019-003022-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució d'acte de conciliació.
  Expediente .- E-01101-2019-003023-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució d'acte de conciliació.
  Expediente .- E-01101-2019-003024-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució d'acte de conciliació.
  Expediente .- E-01101-2019-003025-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de salaris de tramitació en execució d'acte de conciliació.
  Expediente .- E-01101-2019-003026-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2019-003064-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-003110-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
  Expediente .- E-01404-2019-000008-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el projecte d'activitat, requisits i condicionants tècnics del Complex Esportiu Municipal 'Piscina València'.
  Expediente .- E-01903-2014-000292-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Intervalencia, SA Sociedad Unipersonal, en el marc de la Gran Fira València 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000828-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament en quatre llocs de treball de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2019-003114-00 - Aprovat
(Informació publicada: 07/19/2019 01:38:17 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI