Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
12-05-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 de maig de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que no admet el Recurs PA núm. 398/16, interposat contra liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, exercicis 2011 a 2015.
  Expediente .- E-00501-2017-000131-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 784/10, sobre demolició d'obres.
  Expediente .- E-00501-2011-000107-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 130/11, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2011-000204-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 304/16, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000137-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 467/16, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000136-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 13/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000128-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 10 en el Juí Verbal núm. 1276/16, desestimatòria de la demanda presentada per l'Ajuntament per l'abonament de danys i perjuís causats a béns municipals.
  Expediente .- E-00501-2017-000139-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 24/14, sobre inactivitat de l'administració quant a una reclamació de pagament d'interessos de demora.
  Expediente .- E-00501-2014-000038-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 341/15, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'abonament de diferències retributives per l'efectiu exercici de funcions de lloc superior.
  Expediente .- E-00501-2017-000132-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 442/08, sobre liquidació d'interessos.
  Expediente .- E-00501-2008-000365-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 215/16, sobre imposició de mesura cautelar de suspensió de funcions.
  Expediente .- E-00501-2017-000130-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions econòmicoadministratives adoptats en el primer trimestre de 2017.
  Expediente .- E-00408-2017-000188-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu al lloc de treball reservat d'auxiliar administrativa en el Servici de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- E-01101-2017-000414-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2017-000513-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Projectes Urbans.
  Expediente .- E-01101-2017-000527-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
  Expediente .- E-01101-2017-000536-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 37, en el Servici Gestió del Centre Històric.
  Expediente .- E-01101-2017-000607-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases que han de regir la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'un/a coordinador/a de l'Agència Municipal de la Bicicleta.
  Expediente .- E-01101-2017-000576-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de trasllat per motius de salut.
  Expediente .- E-01101-2017-000641-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS d'abril de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000667-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases per a l'adjudicació de les ajudes econòmiques establides per a l'assistència a escoles infantils d'estiu (art. 63 Acord laboral).
  Expediente .- E-01101-2017-000737-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa estimar el recurs potestatiu de reposició interposat contra l'adjudicació de les obres de 'Rehabilitació de fatxada i condicionament de l'immoble al carrer de Ferrer i Bigné, 85, Benifaraig' i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-04101-2016-000181-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar l'error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2007, relatiu a la concessió per a l'ocupació de subsòl públic per l'aparcament subterrani situat a l'avinguda d'Aragó.
  Expediente .- E-05301-1986-000008-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar la cessió temporal de l'ús d'una plaça de garatge de propietat municipal.
  Expediente .- E-05302-2014-000377-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, de la quantitat corresponent a la certificació del proppassat mes de març derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar cafeteria, denominat genèricament 'Un riu de xiquets'.
  Expediente .- E-05304-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Esports una parcel·la municipal situada als carrers de Vinaròs, de la Torreta de Miramar, de Viver i de l'Assagador d'Alboraia.
  Expediente .- E-05304-2017-000078-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el procediment de reintegrament parcial d'una subvenció percebuda en concepte d'ajuda 'SEED VLCemprén 2014'.
  Expediente .- E-00202-2014-000249-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de 2017.
  Expediente .- E-00801-2017-000043-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per CA IT Management Solutions Spain, SLU.
  Expediente .- E-00801-2017-000051-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diverses empreses corresponents a l'execució de distintes obres.
  Expediente .- E-01201-2017-000233-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, corresponent a l'execució de diverses obres de reforma en el col·legi públic municipal Professor Santiago Grisolia.
  Expediente .- E-01201-2017-000303-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la coordinació de seguretat i salut i a les obres de reforma en el Museu de Ciències Naturals.
  Expediente .- E-01201-2017-000310-00 - Aprovat
 • 0034.-BANDA MUNICIPAL. Proposa autoritzar el gasto per a finançar obligacions derivades del pagament de les aportacions i premis a les bandes participants i guanyadores en el Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2017.
  Expediente .- E-01601-2016-000037-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea, en concepte de finançament per la participació en el projecte denominat 'SECCRIT', reconéixer drets, aplicar al Pressupost i tornar els ingressos no utilitzats.
  Expediente .- E-01801-2016-004514-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació del proppassat mes de febrer del contracte de 'Control de l'execució i coordinador de seguretat i salut del projecte de senyalització vertical i horitzontal de trànsit a les vies i camins del terme municipal de València'.
  Expediente .- E-01801-2017-000803-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat Politècnica de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01902-2016-000065-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-tres beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes d'abril.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- E-01902-2017-000013-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Consell de la Joventut de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01902-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització i el gasto del programa d'activitats i tallers denominat 'Espai Transforma' per a jóvens.
  Expediente .- E-01902-2017-000088-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València.
  Expediente .- E-01904-2016-000321-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Junta Central Vicentina.
  Expediente .- E-01904-2016-000355-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida al Gremi Artesà d'Artistes Fallers.
  Expediente .- E-01904-2016-000421-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament d'espolins per a les falleres major i infantil de València 2017.
  Expediente .- E-01904-2016-000463-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Megafonía Torres, SL, corresponent a la prestació de diversos servicis amb motiu de les festes de Nadal 2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000578-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Tranquilo Música, SL, corresponent a la producció artistica de la festa de cap d'any 2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000592-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació General de la Universitat de València.
  Expediente .- E-02000-2016-000066-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats.
  Expediente .- E-02000-2016-000087-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte d'obres de reforma del pati del Museu de Ciències Naturals.
  Expediente .- E-02001-2015-000549-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament del 4t trimestre de 2016 de la gestió de l'exposició i manteniment del 'Museu de l'Arròs de la ciutat de València'.
  Expediente .- E-02001-2016-000247-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa continuar la prestació del servici d'escola infantil en les instal·lacions municipals situades al carrer de Motilla del Palancar.
  Expediente .- E-02101-2015-000170-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de subministrament de gasoil per a calefacció en els centres docents de València.
  Expediente .- E-02101-2017-000024-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per FESORD i per la Fundació ADSIS dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per COCEMFE CV i per Comité Ciutadà Anti-Sida dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les meses de solidaritat corresponents a l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de maig i juny de 2017.
  Expediente .- E-02201-2016-000502-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Espanya amb Acnur per al desenvolupament del projecte d'ajuda humanitària 'Assistència bàsica per a la població refugiada siriana a Jordània'.
  Expediente .- E-02227-2016-000008-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa tindre per efectuat l'ingrés d'una quantitat corresponent al reintegrament d'una subvenció concedida per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2016-000334-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'activitat 'Entrega de premis a les falles del districte', organitzada per la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2017-000143-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes d'abril per la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2016-002746-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa autoritzar i disposar un gasto en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans.
  Expediente .- E-02801-2017-000353-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió dels premis del Concurs fotogràfic de promoció dels mercats municipals de València.
  Expediente .- E-02901-2016-001140-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 655-Z, de 25 d'agost de 2016, per la qual es va resoldre extingir una autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en els mercats extraordinaris.
  Expediente .- E-02901-2016-001164-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'València Emprén 2015'.
  Expediente .- E-00202-2015-000045-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000028-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2016-000286-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia establida.
  Expediente .- E-02902-2016-000289-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000083-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000084-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000085-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2017'.
  Expediente .- E-02902-2017-000125-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del pla parcial PRR-14 'Beniferri'.
  Expediente .- E-03001-2017-000090-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes municipals al lloguer social 2017.
  Expediente .- E-03910-2017-000497-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals al lloguer social 2016.
  Expediente .- E-03910-2017-000501-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar la suspensió de llicències per inici del procediment de declaració d'incompliment del deure d'edificar per iniciativa particular en notaria.
  Expediente .- E-03A01-2017-000012-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-04001-2017-000306-00 - Aprovat
 • 0078.-PRECS I PREGUNTES
 • 0079(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la modificació dels preus del contracte per a la prestació dels servicis postals de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-01201-2013-000166-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a dos agents de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000216-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000225-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
  Expediente .- E-01404-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el projecte bàsic 'Rehabilitació ampliació de l'edifici denominat l'Escorxador per a Arxiu Històric'.
  Expediente .- E-02001-2016-001229-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reajustar provisionalment el gasto plurianual del contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions i continguts, incloent-hi els fons museístics, dels museus i monuments dependents del servici.
  Expediente .- O-02001-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una subvenció destinada a l'escolarització en l'escola infantil municipal de Pinedo per al curs 2017/2018.
  Expediente .- E-02101-2017-000251-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'informe ambiental territorial estratègic a l'àmbit de la modificació del pla de reforma interior modificatiu del sector 'Camí Fondo del Grau'.
  Expediente .- E-03001-2016-000281-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el servici de gestió i execució de visites culturals per a persones majors de la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000165-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la designació de les persones que s'integren nominalment com a membres de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball, pel sistema de lliure designació, d'auditor/a cap (TD).
  Expediente .- E-01101-2016-001720-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 149, en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
  Expediente .- E-01101-2017-000709-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa rectificar els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 7 d'abril de 2017, pel qual es va aprovar una modificació per transferència de crèdits per a atendre el gasto de la consulta ciutadana d'inversions en barris.
  Expediente .- E-02301-2017-000210-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa donar d'alta l'Ajuntament de València com a soci de l'Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia 'Josep Peinado' (AVAMET) i aprovar el conveni de col·laboració amb l'esmentada entitat per a l'obtenció, monitorització i divulgació de la informació meteorològica obtinguda al Racó de l'Olla.
  Expediente .- E-03602-2017-000038-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa modificar el conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià d'Administració Tributària en matèria d'embargaments per sancions de multes de trànsit i ORA a realitzar fora del terme municipal de València.
  Expediente .- E-04901-2017-000084-00 - Aprovat
 • 0093(E).-MOCIÓ del regidor delegat de Mobilitat Sostenible. Proposa iniciar els tràmits administratius oportuns per a efectuar una consulta pública ciutadana de la vigent Ordenança de Circulació de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01801-2015-002428-00 - Aprovat
 • 0094(E).-MOCIÓ de la regidora delegada de Gestió de Patrimoni Municipal. Proposa que el Servici de Patrimoni inicie els tràmits necessaris per a posar a disposició de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports les escoles infantils municipals de Massarrojos i de la plaça del Periodista Ros Belda.
  Expediente .- E-05307-2017-000029-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI