17/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
16-11-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de novembre de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Aspaym Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-00201-2018-000016-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar la contractació en règim laboral especial d'alta direcció de la coordinadora artística del Teatre El Musical.
  Expediente .- E-01101-2016-001136-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació del personal amb destinació al pla municipal d'ocupació 'OPORTUNITATS +55'.
  Expediente .- E-01101-2018-002599-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware (25 lots), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000083-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la fusió per absorció per part de l'empresa El Mobiliario Urbano, SLU, de l'empresa JC Decaux España, SLU, i del canvi de denominació social com JC Decaux España, SLU.
  Expediente .- E-04101-2018-000140-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a l'organisme autònom Consell Agrari Municipal uns immobles municipals situats al carrer de Guillem de Castro.
  Expediente .- E-05304-2018-000126-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Mobilitat Sostenible una parcel·la municipal situada entre el carrer de Nino Bravo i les avingudes de l'Alcalde Gisbert Rico i del Professor López Piñero al districte de Quatre-Carreres.
  Expediente .- E-05304-2018-000142-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el gasto corresponent a l'exercici 2019 del conveni de col·laboració amb l'Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito i l'entitat pública empresarial Red.es, per a la prestació transitòria del servici de pagament telemàtic en l'Administració pública.
  Expediente .- E-00801-2009-000012-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'una solució tecnològica basada en dos tallafocs Fortinet model FG-620B.
  Expediente .- E-00801-2018-000136-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció de propietat municipal.
  Expediente .- E-01201-2018-000624-00 - Aprovat
 • 0012.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 99715.
  Expediente .- E-01305-2015-000462-00 - Aprovat
 • 0013.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 43/18 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2016-000383-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a exercir l'opció de compra de huit vehicles del renting de l'empresa Andacar 2000, SL.
  Expediente .- E-01401-2018-006136-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de 'Control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València'.
  Expediente .- E-01801-2012-003944-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01801-2013-001595-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides dins del 'Programa de residències per a artistes locals' 2017.
  Expediente .- E-01902-2017-000128-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'instal·lació de portes a l'edifici de la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- E-01902-2018-000212-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federación de Triatlón y Deporte Combinado de la Comunidad Valenciana per a finançar l'organització i celebració de la 'Copa d'Europa-València Triatló 2018'.
  Expediente .- E-01903-2018-000124-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'organització i celebració d'esdeveniments i festivitats de l'any 2019 i part de l'any 2020.
  Expediente .- E-01904-2018-001454-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Producciones MIC, SL, per a la promoció de les festes de Nadal 2018-2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001461-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb la Universitat de València per al desenvolupament del programa d'acompanyament familiar.
  Expediente .- E-02101-2016-000342-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar tres noves alumnes beneficiàries del xec escolar 2018-2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000061-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació d'un projecte de la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni firmat amb l'Associació Natania per a desenvolupar programes d'acollida a persones amb problemes de marginalitat social greu.
  Expediente .- E-02201-2017-000211-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la rectificació de la resolución de la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar durant el curs 2018-2019.
  Expediente .- E-02201-2018-000079-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de l'asociación Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana.
  Expediente .- E-02201-2018-000222-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb Médicos del Mundo per a dur a terme el programa d'atenció sociosanitària 'Bus solidari' amb població que exercix la prostitució a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02230-2017-000033-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a l'Asociación Valenciana José Martí de Amistad con Cuba, per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme, i acceptar el desistiment de l'Asociación de Consumidores y Usuarios (FACUA).
  Expediente .- E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2018-000237-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció nominativa per a la dotació de la beca-ajuda 'Dr. Juan Peset Aleixandre de l'Excm. Ajuntament de València' convocada per l'Instituto Médico Valenciano.
  Expediente .- E-02401-2018-002357-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2018-000363-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'Associació de Venedors del Mercat Central, en concepte de subvenció anual per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-02901-2017-001073-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5248, de 9 de juliol de 2018, per la qual es va disposar extingir la llicència d'explotació d'una parada del mercat de Castella.
  Expediente .- E-02901-2018-001725-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6011, de 3 d'agost de 2018, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2018-000052-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2017-2018).
  Expediente .- E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures del servici.
  Expediente .- E-02902-2018-001925-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació forçosa corresponent al programa d'actuació integrada de la unitat d'execució B 'Benifaraig PN-2' del PGOU de València i aprovar la memòria i compte detallat i justificat dels comptes d'urbanització.
  Expediente .- E-03107-2009-000019-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5414, de 16 de juliol de 2018, sobre desistiment de la tramitació d'un expedient d'hotel apartament.
  Expediente .- E-03901-2017-000477-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de rehabilitació d'un edifici municipal situat al carrer de la Reina.
  Expediente .- E-03910-2018-000067-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer d'Eugenia Viñes.
  Expediente .- E-03910-2018-005686-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Doctor Lluch.
  Expediente .- E-03910-2018-005687-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de la Barraca.
  Expediente .- E-03910-2018-005762-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent a la direcció facultativa de les obres d'execució d'horts urbans al Parc de la Rambleta.
  Expediente .- E-04001-2016-000474-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació final de les obres d'enjardinament a la plaça del Músic Moreno Gans.
  Expediente .- E-04001-2017-000153-00 - Aprovat
 • 0047.-MOCIÓ conjunta de la regidora delegada d'Acció Cultural i del regidor delegat de Personal. Proposen la contractació d'un/a coordinador/a artístic/a per a l'Auditori 'la Mutant'.
  Expediente .- E-01905-2018-000526-00 - Aprovat
 • 0048.-MOCIÓ conjunta de les regidores delegades d'Agricultura, Horta i Pobles de València i de Cooperació al Desenvolupament i Migració. Proposen sol·licitar el vot favorable del Govern d'Espanya per a l'adopció de la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels camperols i altres persones que treballen en àrees rurals.
  Expediente .- O-C1504-2018-000239-00 - Aprovat
 • 0048.-PRECS I PREGUNTES
 • 0049(E).-TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'octubre de 2018.
  Expediente .- E-04906-2018-000020-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar la millora proposada per l'adjudicatària del contracte de prestació del servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions en les normes reguladores de trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent.
  Expediente .- E-04901-2018-000191-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària AE460 93200 22708, 'Conveni IVAT' 2018-2019.
  Expediente .- E-04901-2018-000306-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar tècnicament el projecte de reforma i adequació de la instal·lació de climatització del Museu Faller.
  Expediente .- E-01201-2018-000646-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la caducitat del procediment disciplinari incoat a un agent de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01404-2017-000021-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a dos agents de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2018-000125-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a una agent i a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2018-000149-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Deportivo Atlético Nazaret i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000198-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al CF Beteró i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000203-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000211-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Handbol Canyamelar Valencia i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000221-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000228-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Sporting Club de Tenis.
  Expediente .- E-01903-2017-000253-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Amics del Corpus de la Ciutat de València.
  Expediente .- E-01904-2018-001319-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federación de Asociaciones de Fallas Sección Especial.
  Expediente .- E-01904-2018-001322-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2018 al conveni de col·laboració amb Lo Rat Penat.
  Expediente .- E-01904-2018-001327-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra les Resolucions de 2018 núm. OS-762, de 25 de setembre, i núm. OS-838, de 23 d'octubre.
  Expediente .- E-01905-2018-000473-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. OS-768, de 25 de setembre de 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000475-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament a la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de part de la subvenció destinada al finançament del programa servicis socials generals.
  Expediente .- E-02201-2016-000536-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa modificar els projectes de gasto relatius a la subvenció concedida per la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al finançament dels gastos derivats del funcionament dels centres i programes de servicis socials.
  Expediente .- E-02201-2018-000072-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació del text del conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per al manteniment del Punt de Trobada Familiar de València durant l'any 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000184-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Arca de Noé per al desenvolupament d'un programa d'intervenció comunitària amb menors i famílies al barri de la Punta.
  Expediente .- E-02201-2018-000209-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Farmacéuticos Mundi d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000211-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) de modificar les dates d'execució d'un projecte subvencionat per a ajuda humanitària.
  Expediente .- E-02250-2018-000281-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar les persones beneficiàries en el Concurs de Fotografia de la Junta Municipal de Russafa 2018.
  Expediente .- E-02301-2018-000141-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'AMPA del CEIP San Juan de Ribera.
  Expediente .- E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa acceptar una subvenció concedida per l'Agència Valenciana de Turisme i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02410-2018-000016-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Diputació Provincial de València per al finançament del programa de pràctiques formatives 'La Dipu et beca 2018' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2018-000467-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar el projecte d'execució relatiu a l'aparcament subterrani situat al subsòl públic del carrer d'Ángel Tomás García, cantó per l'Est amb el carrer de Sagunt i per l'Oest amb l'avinguda de la Constitució, i adjudicar directament la concessió administrativa a Constitución Sagunto, SL.
  Expediente .- E-05304-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar els preus públics per la prestació del servici d'educació en escoles infantils.
  Expediente .- E-H4969-2018-000018-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la rectificació de l'error de fet existent en les bases específiques de la convocatòria d'onze llocs de cap de servici (TD) aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-002247-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants de setembre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-003901-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la convocatòria per concurs de mèrits de tres llocs de treball de cap secció mitjana (TD) amb categoria d'enginyer/a tècnic/a agrícola.
  Expediente .- E-01101-2018-004026-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a plaça d'agent de Policia Local, referència núm. 7159.
  Expediente .- E-01101-2018-003295-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2018-004020-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de recusació en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2018-001730-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la desestimació pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals del recurs interposat contra l'adjudicació del contracte de servici d'organització, obertura i didàctica del Museu de l'Arròs, així com del manteniment de la maquinària industrial de valor històric artístic inclosa a l'immoble.
  Expediente .- E-04101-2017-000106-00 - Quedar assabentat
 • 0087(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament, suport i manteniment de llicències SAP.
  Expediente .- E-04101-2018-000094-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Fútbol Malvarrosa.
  Expediente .- E-01903-2017-000209-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el nomenament del jurat del Premi Senyera d'Arts Visuals 2018.
  Expediente .- E-02001-2018-000102-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar tècnicament el projecte de rehabilitació i adaptació a equipament sociocultural de l'edifici situat al carrer de la Reina, 121.
  Expediente .- E-02001-2017-000708-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures de subministrament d'electricitat.
  Expediente .- E-01201-2018-000656-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una transferència de crèdit a l'entitat pública empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
  Expediente .- E-02000-2018-000092-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió, desestimar la suspensió de procediment i al·legacions i constituir borsa de treball per a futurs nomenaments per millora d'ocupació d'inspector/a d'obres i servicis.
  Expediente .- E-01101-2017-000228-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici Central del Procediment Sancionador, referència núm. 371.
  Expediente .- E-01101-2018-003896-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici Central del Procediment Sancionador, referència núm. 7477.
  Expediente .- E-01101-2018-003897-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un gasto per a la celebració del 'Dia Internacional de la Ciutat Educadora'.
  Expediente .- E-02101-2018-000468-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les condicions que regiran els patrocinis privats de la Cavalcada de Reis de 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001473-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització i celebració de diversos esdeveniments i festivitats de l'any 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001405-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 8794, en l'Oficina de la Delegació de la Protecció de Dades.
  Expediente .- E-01101-2018-003892-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí de set auxiliars administratius/ives per a diversos Servicis.
  Expediente .- E-01101-2018-003935-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
  Expediente .- E-01101-2018-003886-00 - Aprovat
(Informació publicada: 11/16/2018 01:11:22 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI